Acts 7

  7:1   2036 είπε [4said 1161 δε 1And 3588 ο 2the 749 αρχιερεύς 3chief priest], 1487 ει Do 686 άρα then 3778 ταύτα these things 3779 ούτως so 2192 έχει hold to?   7:2   3588 ο   1161 δε And 5346 έφη he said, 435 άνδρες Men, 80 αδελφοί brethren, 2532 και and 3962 πατέρες fathers, 191 ακούσατε hearken! 3588 ο The 2316 θεός God 3588 της   1391 δόξης of glory 3708 ώφθη appeared 3588 τω to 3962-1473 πατρί ημών our father * Αβραάμ Abraham, 1510.6 όντι being 1722 εν in 3588 τη   * Μεσοποταμία Mesopotamia 4250 πριν before 2228 η   2730-1473 κατοικήσαι αυτόν his dwelling 1722 εν in * Χαρράν Haran.   7:3   2532 και And 2036 είπε he said 4314 προς to 1473 αυτόν him, 1831 έξελθε Go forth 1537 εκ from out of 3588 της   1093-1473 γης σου your land 2532 και and 1537 εκ from 3588 της   4772-1473 συγγενείας σου your kin, 2532 και and 1204 δεύρο come 1519 εις into 1093 γην a land 3739 ην which 302-1473-1166 αν σοι δείξω I show to you!   7:4   5119 τότε Then 1831 εξελθών having gone forth 1537 εκ from 1093 γης the land * Χαλδαίων of the Chaldeans, 2730 κατώκησεν he dwelt 1722 εν in * Χαρράν Haran. 2547 κακείθεν And from there, 3326 μετά after 3588 το the 599 αποθανείν dying 3588 τον   3962-1473 πατέρα αυτού of his father, 3351 μετώκησεν he displaced 1473 αυτόν him 1519 εις into 3588 την   1093-3778 γην ταύτην this land 1519 εις into 3739 ην which 1473 υμείς you 3568 νυν now 2730 κατοικείτε dwell.   7:5   2532 και And 3756 ουκ he did not 1325 έδωκεν give 1473 αυτώ to him 2817 κληρονομίαν an inheritance 1722 εν in 1473 αυτή it, 3761 ουδέ nor 968 βήμα [2stool 4228 ποδός 1a foot]; 2532 και and 1861 επηγγείλατο he promised 1325 δούναι to give 1473 αυτώ [2to him 1519 εις 3for 2697 κατάσχεσιν 4a possession 1473 αυτήν 1it], 2532 και and 3588 τω to 4690-1473 σπέρματι αυτού his seed 3326 μετ΄ after 1473 αυτόν him, 3756 ουκ there not 1510.6 όντος being 1473-5043 αυτώ τέκνου a child to him.   7:6   2980 ελάλησε [4spoke 1161 δε 1And 3779 ούτως 3thus 3588 ο   2316 θεός 2God], 3754 ότι that 1510.8.3 έσται [2will be 3588 το   4690-1473 σπέρμα αυτού 1his seed] 3941 πάροικον a sojourner 1722 εν in 1093 γη [2land 245 αλλοτρία 1an alien], 2532 και and 1402 δουλώσουσιν they shall enslave 1473 αυτό it, 2532 και and 2559 κακώσουσιν inflict evil 2094 έτη [2years 5071 τετρακόσια 1for four hundred].   7:7   2532 και And 3588 το the 1484 έθνος nation 3739 ω which 1437 εάν ever 1398 δουλεύσωσι shall enslave them 2919-1473 κρινώ εγώ I shall judge, 2036 είπεν said 3588 ο   2316 θεός God. 2532 και And 3326 μετά after 3778 ταύτα these things 1831 εξελεύσονται they shall come forth, 2532 και and 3000 λατρεύσουσί shall serve 1473 μοι to me 1722 εν in 3588 τω   5117-3778 τόπω τούτω this place.   7:8   2532 και And 1325 έδωκεν he gave 1473 αυτώ to him 1242 διαθήκην a covenant 4061 περιτομής of circumcision; 2532 και and 3779 ούτως thus 1080 εγέννησε he engendered 3588 τον   * Ισαάκ Isaac, 2532 και and 4059 περιέτεμεν circumcised 1473 αυτόν him 3588 τη the 2250 ημέρα [2day 3588 τη   3590 ογδόη 1eighth]; 2532 και and 3588 ο   * Ισαάκ Isaac engendered 3588 τον   * Ιακώβ Jacob, 2532 και and 3588 ο   * Ιακώβ Jacob 3588 τους the 1427 δώδεκα twelve 3966 πατριάρχας patriarchs.   7:9   2532 και And 3588 οι the 3966 πατριάρχαι patriarchs, 2206 ζηλώσαντες envying 3588 τον   * Ιωσήφ Joseph, 591 απέδοντο rendered him 1519 εις into * Αίγυπτον Egypt; 2532 και and 1510.7.3-3588-2316 ην ο θεός God was 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him,   7:10   2532 και and 1807 εξείλετο delivered 1473 αυτόν him 1537 εκ from out of 3956 πασών all 3588 των   2347-1473 θλίψεων αυτού his afflictions, 2532 και and 1325 έδωκεν gave 1473 αυτώ to him 5484 χάριν favor 2532 και and 4678 σοφίαν wisdom 1726 εναντίον before * Φαράω Pharaoh 935 βασιλέως king * Αιγύπτου of Egypt. 2532 και And 2525 κατέστησεν he placed 1473 αυτόν him 2233 ηγούμενον as leader 1909 επ΄ over * Αίγυπτον Egypt 2532 και and 3650 όλον [2whole 3588 τον   3624 οίκον 3house 1473 αυτού 1his].   7:11   2064-1161 ήλθε δε And there came 3042 λιμός a famine 1909 εφ΄ upon 3650 όλην the entire 3588 την   1093 γην land * Αιγύπτου of Egypt 2532 και and * Χαναάν Canaan, 2532 και and 2347 θλίψις [2affliction 3173 μεγάλη 1great], 2532 και and 3756 ουχ [2did not 2147 εύρισκον 3find 5527 χορτάσματα 4fodder 3588 οι   3962-1473 πατέρες ημών 1our fathers].   7:12   191 ακούσας [3hearing 1161 δε 1And * Ιακώβ 2Jacob] 1510.6 όντα of their being 4621 σίτα grain 1722 εν in * Αιγύπτω Egypt, 1821 εξαπέστειλε sent forth 3588 τους   3962-1473 πατέρας ημών our fathers 4412 πρώτον a first time.   7:13   2532 και And 1722 εν in 3588 τω the 1208 δευτέρω second time 319-* ανεγνωρίσθη Ιωσήφ Joseph made himself known 3588 τοις to 80-1473 αδελφοίς αυτού his brothers; 2532 και and 5318 φανερόν [5apparent 1096 εγένετο 4became 3588 τω   * Φαραώ 6to Pharaoh 3588 το 1the 1085 γένος 2family 3588 του   * Ιωσήφ 3of Joseph].   7:14   649 αποστείλας [3having sent 1161 δε 1And * Ιωσήφ 2Joseph], 3333 μετεκαλέσατο called back 3588 τον   3962-1473 πατέρα αυτού his father * Ιακώβ Jacob, 2532 και and 3956 πάσαν all 3588 την   4772-1473 συγγένειαν αυτού his kin, 1722 εν in total 5590 ψυχαίς [3souls 1440 εβδομήκοντα 1seventy 4002 πέντε 2five].   7:15   2597 κατέβη [3went down 1161 δε 1And * Ιακώβ 2Jacob] 1519 εις unto * Αίγυπτον Egypt, 2532 και and 5053 ετελεύτησεν [4came to an end 1473 αυτός 1he 2532 και 2and 3588 οι   3962-1473 πατέρες ημών 3our fathers].   7:16   2532 και And 3346 μετετέθησαν they were transferred 1519 εις unto * Συχέμ Shechem, 2532 και and 5087 ετέθησαν were put 1722 εν in 3588 τω the 3418 μνήματι tomb 3739 ω which 5608-* ωνήσατο Αβραάμ Abraham purchased 5092 τιμής for a value 694 αργυρίου of silver 3844 παρά from 3588 των the 5207 υιών sons * Εμμόρ of Emmor 3588 του   * Συχέμ of Shechem.   7:17   2531-1161 καθώς δε And as 1448 ήγγιζεν [3approached 3588 ο 1the 5550 χρόνος 2time] 3588 της of the 1860 επαγγελίας promise 3739 ης of which 3660-3588-2316 ώμοσεν ο θεός God swore by an oath 3588 τω to * Αβραάμ Abraham, 837 ηύξησεν [3grew 3588 ο 1the 2992 λαός 2people] 2532 και and 4129 επληθύνθη multiplied 1722 εν in * Αιγύπτω Egypt,   7:18   891 άχρις until 3739 ου of which time 450 ανέστη there rose up 935 βασιλεύς [2king 2087 έτερος 1another] 3739 ος who 3756-1492 ουκ ήδει knew not 3588 τον   * Ιωσήφ Joseph.   7:19   3778 ούτος This one 2686 κατασοφισάμενος having dealt subtly with 3588 το   1085-1473 γένος ημών our race, 2559 εκάκωσε inflicted evil upon 3588 τους   3962-1473 πατέρας ημών our fathers, 3588 του   4160 ποιείν to make them 1570 έκθετα expose 3588 τα   1025-1473 βρέφη αυτών their babies, 1519-3588 εις το so that 3361 μη they should not 2225 ζωογονείσθαι be brought forth alive.   7:20   1722 εν In 3739 ω which 2540 καιρώ time 1080-* εγεννήθη Μωυσής Moses was born, 2532 και and 1510.7.3 ην was 791 αστείος fair 3588 τω to 2316 θεώ God, 3739 ος who 397 ανετράφη was reared 3376 μήνας [2months 5140 τρείς 1three] 1722 εν in 3588 τω the 3624 οίκω house 3588 του   3962-1473 πατρός αυτού of his father.   7:21   1620 εκτεθέντα [3being exposed 1161 δε 1And 1473 αυτόν 2he], 337-1473 ανείλετο αυτόν [4took him up 3588 η 1the 2364 θυγάτηρ 2daughter * Φαραώ 3of Pharaoh], 2532 και and 397 ανεθρέψατο reared 1473 αυτόν him 1438 εαυτή herself 1519 εις for 5207 υιόν a son.   7:22   2532 και And 3811-* επαιδεύθη Μωυσής Moses was instructed 3956 πάση in all 4678 σοφία wisdom * Αιγυπτίων of the Egyptians; 1510.7.3-1161 ην δε and he was 1415 δυνατός mighty 1722 εν in 3056 λόγοις words 2532 και and 1722 εν in 2041 έργοις works.   7:23   5613-1161 ως δε And as 4137 επληρούτο [3was filled up 1473 αυτώ 4to him 5063 τεσσαρακονταετής 1forty years 5550 χρόνος 2of time], 305 ανέβη it ascended 1909 επί unto 3588 την   2588-1473 καρδίαν αυτού his heart 1980 επισκέψασθαι to visit 3588 τους   80-1473 αδελφούς αυτού his brethren 3588 τους of the 5207 υιούς sons * Ισραήλ of Israel.   7:24   2532 και And 1492 ιδών beholding 5100 τινα a certain one 91 αδικούμενον being wronged, 292 ημύνατο he defended 2532 και and 4160 εποίησεν executed 1557 εκδίκησιν vengeance 3588 τω for the one 2669 καταπονουμένω being harassed, 3960 πατάξας having struck 3588 τον the * Αιγύπτιον Egyptian.   7:25   3543-1161 ενόμιζε δε And he thought 4920 συνιέναι [2would perceive 3588 τους   80-1473 αδελφούς αυτού 1his brethren] 3754 ότι that 3588 ο   2316 θεός God 1223 διά [3through 5495-1473 χειρός αυτού 4his hand 1325 δίδωσιν 1is giving 1473-4991 αυτοίς σωτηρίαν 2deliverance to them]; 3588 οι   1161 δε but 3756-4920 ου συνήκαν they perceived not.   7:26   3588-5037 τη τε And the 1966 επιούση following 2250 ημέρα day 3708 ώφθη he appeared 1473 αυτοίς to ones 3164 μαχομένοις doing combat, 2532 και and 4900 συνήλασεν he forced 1473 αυτούς them 1519 εις to 1515 ειρήνην peace, 2036 ειπών having said, 435 άνδρες Men, 80 αδελφοί [2brethren 1510.2.5-1473 εστε υμείς 1you are], 2444 ινατί why 91 αδικείτε wrong 240 αλλήλους one another?   7:27   3588-1161 ο δε But the one 91 αδικών wronging 3588 τον the 4139 πλησίον neighbor, 683-1473 απώσατο αυτόν thrust him away, 2036 ειπών having said, 5100 τις Who 1473-2525 σε κατέστησεν placed you 758 άρχοντα ruler 2532 και and 1348 δικαστήν magistrate 1909 εφ΄ over 1473 ημάς us?   7:28   3361 μη Do 337 ανελείν [2to do away with 1473 με 3me 1473-2309 συ θέλεις 1you want], 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 337 ανείλες you did away with 5504-3588-* χθές τον Αιγύπτιον the Egyptian yesterday?   7:29   5343-1161-* έφυγε δε Μωυσής And Moses fled 1722 εν at 3588 τω   3056-3778 λόγω τούτω this word, 2532 και and 1096 εγένετο became 3941 πάροικος a sojourner 1722 εν in 1093 γη the land * Μαδιάμ of Midian, 3739 ου of which place 1080 εγέννησεν he engendered 5207 υιούς [2sons 1417 δύο 1two].   7:30   2532 και And 4137 πληρωθέντων [3being fulfilled 2094 ετών 2years 5062 τεσσαράκοντα 1forty], 3708 ώφθη there appeared 1473 αυτώ to him 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness 3588 του   3735 όρους of mount * Σινά Sinai 32 άγγελος an angel 2962 κυρίου of the Lord 1722 εν in 5395 φλογί a flame 4442 πυρός of fire 942 βάτου of a bush.   7:31   3588 ο   1161 δε And * Μωυσής Moses 1492 ιδών beholding, 2296 εθαύμαζε marvelled at 3588 το the 3705 όραμα vision. 4334 προσερχομένου [3coming forward 1161 δε 1And 1473 αυτού 2of his] 2657 κατανοήσαι to study it, 1096 εγένετο there came 5456 φωνή the voice 2962 κυρίου of the Lord 4314 προς to 1473 αυτόν him, saying,   7:32   1473 εγώ I am 3588 ο the 2316 θεός God 3588 των   3962-1473 πατέρων σου of your fathers, 3588 ο the 2316 θεός God * Αβραάμ of Abraham, 2532 και and 3588 ο the 2316 θεός God * Ισαάκ of Isaac, 2532 και and 3588 ο the 2316 θεός God * Ιακώβ of Jacob. 1790 έντρομος [4trembling 1161 δε 1And 1096 γενόμενος 3having become * Μωυσής 2Moses] 3756 ουκ did not 5111 ετόλμα dare 2657 κατανοήσαι to study it.   7:33   2036 είπε [4said 1161 δε 1And 1473 αυτώ 5to him 3588 ο 2the 2962 κύριος 3Lord], 3089 λύσον Untie 3588 το the 5266 υπόδημα sandal 3588 των   4228-1473 ποδών σου of your feet! 3588-1063 ο γαρ for the 5117 τόπος place 1722 εν in 3739 ω which 2476 έστηκας you stand 1093 γη [2ground 39-1510.2.3 αγία εστίν 1is holy].   7:34   1492 ιδών In beholding, 1492 είδον I saw 3588 την the 2561 κάκωσιν ill-treatment 3588 του   2992-1473 λαού μου of my people 3588 του   1722 εν in * Αιγύπτω Egypt, 2532 και and 3588 του   4726-1473 στεναγμού αυτών [2their moaning 191 ήκουσα 1I heard], 2532 και and 2597 κατέβην I came down 1807 εξελέσθαι to rescue 1473 αυτούς them. 2532 και And 3568 νυν now 1204 δεύρο come, 649 αποστελώ I shall send 1473 σε you 1519 εις to * Αίγυπτον Egypt.   7:35   3778 τούτον This 3588 τον   * Μωϋσήν Moses 3739 ον whom 720 ηρνήσαντο they denied, 2036 ειπόντες having said, 5100 τις Who 1473-2525 σε κατέστησεν placed you 758 άρχοντα ruler 2532 και and 1348 δικαστήν magistrate? 3778 τούτον This one 3588 ο   2316 θεός God 758 άρχοντα [2as ruler 2532 και 3and 3086 λυτρωτήν 4ransomer 649 απέστειλεν 1sent] 1722 εν by 5495 χειρί the hand 32 αγγέλου of the angel, 3588 του of the one 3708 οφθέντος appearing 1473 αυτώ to him 1722 εν in 3588 τη the 942 βάτω bush.   7:36   3778 ούτος This one 1806-1473 εξήγαγεν αυτούς led them out, 4160 ποιήσας having done 5059 τέρατα miracles 2532 και and 4592 σημεία signs 1722 εν in 1093 γη the land * Αιγύπτω of Egypt, 2532 και and 1722 εν in 2063 ερυθρά the red 2281 θαλάσση sea, 2532 και and 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness 2094 έτη [2years 5062 τεσσαράκοντα 1forty].   7:37   3778 ούτός This 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the * Μωϋσής Moses, 3588 ο the one 2036 ειπών having said 3588 τοις to the 5207 υιοίς sons * Ισραήλ of Israel, 4396 προφήτην [4a prophet 1473 υμίν 5to you 450 αναστήσει 3shall raise up 2962 κύριος 1The lord 3588 ο   2316-1473 θεός ημών 2our God] 1537 εκ from out of 3588 των   80-1473 αδελφών υμών your brethren 5613 ως as 1473 εμέ me.   7:38   3778 ούτός This 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the one 1096 γενόμενος being 1722 εν among 3588 τη the 1577 εκκλησία assembly 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness 3326 μετά with 3588 του the 32 αγγέλου angel, 3588 του the one 2980 λαλούντος speaking 1473 αυτώ to him 1722 εν on 3588 τω   3735 όρει mount * Σινά Sinai, 2532 και and 3588 των of the ones 3962-1473 πατέρων ημών of our fathers; 3739 ος who 1209 εδέξατο received 3051 λόγια [2oracles 2198 ζώντα 1living] 1325 δούναι to give 1473 ημίν to us;   7:39   3739 ω to whom 3756-2309 ουκ ηθέλησαν [2did not want 5255 υπήκοοι 4subjects 1096 γενέσθαι 3to become 3588 οι   3962-1473 πατέρες ημών 1our fathers], 235 αλλ΄ but 683 απώσαντο thrust him away, 2532 και and 4762 εστράφησαν turned 3588 ταις   2588-1473 καρδιας αυτών their hearts 1519 εις unto * Αίγυπτον Egypt,   7:40   2036 ειπόντες having said 3588 τω   * Ααρών to Aaron, 4160 ποίησον Make 1473 ημίν us 2316 θεούς gods 3739 οι who 4313 προπορεύσονται shall go before 1473 ημών us; 3588 ο   1063 γαρ for *-3778 Μωυσής ούτος this Moses 3739 ος who 1806-1473 εξήγαγεν ημάς led us out 1537 εκ of 1093 γης the land * Αιγύπτου of Egypt, 3756-1492 ουκ οίδαμεν we know not 5100 τι what 1096 γέγονεν has happened 1473 αυτώ to him.   7:41   2532 και And 3447 εμοσχοποίησαν they made a calf image 1722 εν in 3588 ταις   2250-1565 ημέραις εκείναις those days, 2532 και and 321 ανήγαγον led up 2378 θυσίαν a sacrifice 3588 τω to the 1497 ειδώλω idol, 2532 και and 2165 ευφραίνοντο made merry 1722 εν in 3588 τοις the 2041 έργοις works 3588 των   5495-1473 χειρών αυτών of their hands.   7:42   4762 έστρεψε [3turned 1161 δε 1And 3588 ο   2316 θεός 2God] 2532 και and 3860-1473 παρέδωκεν αυτούς delivered them up 3000 λατρεύειν to serve 3588 τη the 4756 στρατιά military 3588 του of the 3772 ουρανού heaven; 2531 καθώς as 1125 γέγραπται it has been written 1722 εν in 976 βίβλω the book 3588 των of the 4396 προφητών prophets, 3361 μη Did you not 4968 σφάγια [3victims for slaughter 2532 και 4and 2378 θυσίας 5sacrifices 4374 προσηνέγκατέ 1offer 1473 μοι 2to me] 2094 έτη [2years 5062 τεσσαράκοντα 1for forty] 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness, 3624 οίκος O house * Ισραήλ of Israel?   7:43   2532 και And 353 ανελάβετε you take up 3588 την the 4633 σκηνήν tent 3588 του   * Μολόχ of Molech, 2532 και and 3588 το the 798 άστρον star 3588 του   2316-1473 θεού υμών of your god * Ρεμφάν Remphan, 3588 τους the 5179 τύπους models 3739 ους of which 4160 εποιήσατε you made 4352 προσκυνείν to do obeisance to 1473 αυτοίς them; 2532 και and 3351 μετοικιώ I will displace 1473 υμάς you 1900 επέκεινα beyond * Βαβυλώνος Babylon.   7:44   3588 η The 4633 σκηνή tent 3588 του   3142 μαρτυρίου of testimony 1510.7.3 ην was 3588 τοις with 3962-1473 πατράσιν ημών our fathers 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness, 2531 καθώς as 1299 διετάξατο set in order 3588 ο by the one 2980 λαλών speaking 3588 τω to * Μωυσή Moses, 4160 ποιήσαι to make 1473 αυτήν it 2596 κατά according to 3588 τον the 5179 τύπον model 3739 ον which 3708 εωράκει he had seen.   7:45   3739 ην Which 2532 και also 1521 εισήγαγον [3brought in 1237 διαδεξάμενοι 2relieving 3588 οι   3962-1473 πατέρες ημών 1our fathers] 3326 μετά after * Ιησού Joshua 1722 εν in 3588 τη the 2697 κατασχέσει taking possession 3588 των of the 1484 εθνών nations, 3739 ων whom 1856-3588-2316 εξώσεν ο θεός God pushed out 575 από from 4383 προσώπου in front 3588 των   3962-1473 πατέρων ημών of our fathers, 2193 έως until 3588 των the 2250 ημερών days * Δαβίδ of David;   7:46   3739 ος who 2147 εύρε found 5484 χάριν favor 1799 ενώπιον before 3588 του   2316 θεού God, 2532 και and 154 ητήσατο asked 2147 ευρείν to find 4638 σκήνωμα a tent 3588 τω for the 2316 θεώ God * Ιακώβ of Jacob.   7:47   *-1161 Σολομών δε But Solomon 3618 ωκοδόμησεν built 1473 αυτώ to him 3624 οίκον a house.   7:48   235 αλλ΄ But 3756 ουχ [3does not 3588 ο 1the 5310 ύψιστος 2highest 1722 εν 5in 5499 χειροποιήτοις 7made by hands 3485 ναοίς 6temples 2730 κατοικεί 4dwell]; 2531 καθώς as 3588 ο the 4396 προφήτης prophet 3004 λέγει says,   7:49   3588 ο The 3772 ουρανός heaven 1473 μοι is my 2362 θρόνος throne, 3588-1161 η δε and the 1093 γη earth 5286 υποπόδιον a footstool 3588 των   4228-1473 ποδών μου for my feet; 4169 ποίον what 3624 οίκον house 3618 οικοδομήσετέ will you build 1473 μοι to me? 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord, 2228 η or 5100 τις what 5117 τόπος place 3588 της   2663-1473 καταπαύσεώς μου for my rest?   7:50   3780 ουχί Did not 3588 η   5495-1473 χειρ μου my hand 4160 εποίησε make 3778-3956 ταύτα πάντα all these things?   7:51   4644 σκληροτράχηλοι O hard-necked 2532 και and 564 απερίτμητοι uncircumcised 3588 τη   2588 καρδία in heart 2532 και and 3588 τοις   3775 ωσίν ears, 1473 υμείς you 104 αει continually 3588 τω [2the 4151 πνεύματι 4spirit 3588 τω   39 αγίω 3holy 496 αντιπίπτετε 1rush headlong against]; 5613 ως as 3588 οι   3962-1473 πατέρες υμών your fathers, 2532 και so also 1473 υμείς you.   7:52   5100 τίνα Which 3588 των of the 4396 προφητών prophets 3756 ουκ [2not 1377 εδίωξαν 3persecute 3588 οι   3962-1473 πατέρες υμών 1did your fathers]? 2532 και And 615 απέκτειναν they killed 3588 τους the ones 4293 προκαταγγείλαντας preannouncing 4012 περί concerning 3588 της the 1660 ελεύσεως advent 3588 του of the 1342 δικαίου just one; 3739 ου of whom 3568-1473 νυν υμείς you now 4273 προδόται [2betrayers 2532 και 3and 5406 φονείς 4murderers 1096 γεγένησθε 1have become].   7:53   3748 οίτινες Who 2983 ελάβετε received 3588 τον the 3551 νόμον law 1519 εις by 1296 διαταγάς disposition 32 αγγέλων of angels, 2532 και and 3756-5442 ουκ εφυλάξατε kept it not.   7:54   191-1161 ακούοντες δε And hearing 3778 ταύτα these things, 1282 διεπρίοντο they were sawed through 3588 ταις in 2588-1473 καρδίαις αυτών their hearts, 2532 και and 1031 έβρυχον gnashed 3588 τους their 3599 οδόντας teeth 1909 επ΄ against 1473 αυτόν him.   7:55   5224-1161 υπάρχων δε And being 4134 πλήρης full 4151 πνεύματος [2spirit 39 αγίου 1of holy], 816 ατενίσας having gazed 1519 εις into 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven, 1492 είδε he beheld 1391 δόξαν the glory 2316 θεού of God, 2532 και and * Ιησούν Jesus 2476 εστώτα standing 1537 εκ at 1188 δεξιών the right 3588 του   2316 θεού of God.   7:56   2532 και And 2036 είπεν he said, 2400 ιδού Behold, 2334 θεωρώ I view 3588 τους the 3772 ουρανούς heavens 455 ανεωγμένους being opened, 2532 και and 3588 τον the 5207 υιόν son 3588 του   444 ανθρώπου of man 1537 εκ [2at 1188 δεξιών 3the right 2476 εστώτα 1standing] 3588 του   2316 θεού of God.   7:57   2896-1161 κράξαντες δε And crying out 5456 φωνή [2voice 3173 μεγάλη 1with a great], 4912 συνέσχον they held 3588 τα   3775-1473 ώτα αυτών their ears, 2532 και and 3729 ώρμησαν advanced 3661 ομοθυμαδόν with one accord 1909 επ΄ against 1473 αυτόν him.   7:58   2532 και And 1544 εκβαλόντες having cast him 1854 έξω outside 3588 της the 4172 πόλεως city, 3036 ελιθοβόλουν they stoned him. 2532 και And 3588 οι the 3144 μάρτυρες witnesses 659 απεθέντο put aside 3588 τα   2440-1473 ιμάτια αυτών their garments 3844 παρά by 3588 τους the 4228 πόδας feet 3494 νεανίου of a young man, 2564 καλουμένου being called * Σαύλου Saul.   7:59   2532 και And 3036 ελιθοβόλουν they stoned 3588 τον   * Στέφανον Stephen, 1941 επικαλούμενον the one calling upon 2532 και and 3004 λέγοντα saying, 2962 κύριε O Lord * Ιησού Jesus, 1209 δέξαι receive 3588 το   4151-1473 πνεύμά μου my spirit!   7:60   5087-1161 θεις δε And having placed 3588 τα the 1119 γόνατα knees, 2896 έκραξε he cried out 5456 φωνή [2voice 3173 μεγάλη 1a great], 2962 κύριε O Lord, 3361 μη you should not 2476 στήσης set 1473 αυτοίς [2to them 3588 την   266-3778 αμαρτίαν ταύτην 1this sin]. 2532 και And 3778 τούτο this 2036 ειπών having said, 2837 εκοιμήθη he went to sleep.