Acts 7:32

  7:32   1473 εγώ I am 3588 ο the 2316 θεός God 3588 των   3962-1473 πατέρων σου of your fathers, 3588 ο the 2316 θεός God * Αβραάμ of Abraham, 2532 και and 3588 ο the 2316 θεός God * Ισαάκ of Isaac, 2532 και and 3588 ο the 2316 θεός God * Ιακώβ of Jacob. 1790 έντρομος [4trembling 1161 δε 1And 1096 γενόμενος 3having become * Μωυσής 2Moses] 3756 ουκ did not 5111 ετόλμα dare 2657 κατανοήσαι to study it.