Acts 7:33

  7:33   2036 είπε [4said 1161 δε 1And 1473 αυτώ 5to him 3588 ο 2the 2962 κύριος 3Lord], 3089 λύσον Untie 3588 το the 5266 υπόδημα sandal 3588 των   4228-1473 ποδών σου of your feet! 3588-1063 ο γαρ for the 5117 τόπος place 1722 εν in 3739 ω which 2476 έστηκας you stand 1093 γη [2ground 39-1510.2.3 αγία εστίν 1is holy].