Acts 8

  8:1   *-1161 Σαύλος δε And Saul 1510.7.3 ην was 4909 συνευδοκών assenting with 3588 τη   336-1473 αναιρέσει αυτού his removal. 1096-1161 εγένετο δε And came to pass 1722 εν in 1565 εκείνη that 3588 τη   2250 ημέρα day 1375 διωγμός [2persecution 3173 μέγας 1a great] 1909 επί against 3588 την the 1577 εκκλησίαν assembly, 3588 την the one 1722 εν in * Ιεροσολύμοις Jerusalem; 3956-1161 πάντες δε and all 1289 διεσπάρησαν were dispersed 2596 κατά throughout 3588 τας the 5561 χώρας places 3588 της   * Ιουδαίας of Judea 2532 και and * Σαμαρείας Samaria, 4133 πλην except 3588 των the 652 αποστόλων apostles.   8:2   4792 συνεκόμισαν [4collected up 1161 δε 1And 3588 τον   * Στέφανον 5Stephen 435 άνδρες 3men 2126 ευλαβείς 2reverent], 2532 και and 4160 εποιήσαντο were making 2870 κοπετόν [2beating of the breast 3173 μέγαν 1a great] 1909 επ΄ over 1473 αυτώ him.   8:3   *-1161 Σαύλος δε But Saul 3075 ελυμαίνετο laid waste 3588 την the 1577 εκκλησίαν assembly 2596-3588-3624 κατά τους οίκους [2by houses 1531 εισπορευόμενος 1entering]. 4951-5037 σύρων τε Dragging both 435 άνδρας men 2532 και and 1135 γυναίκας women, 3860 παρεδίδου he delivered them up 1519 εις into 5438 φυλακήν prison.   8:4   3588 οι The ones 3303-3767 μεν ουν then 1289 διασπαρέντες being scattered 1330 διήλθον went through 2097 ευαγγελιζόμενοι announcing good news -- 3588 τον the 3056 λόγον word.   8:5   *-1161 Φίλιππος δε And Philip 2718 κατελθών going down 1519 εις unto 4172 πόλιν a city 3588 της   * Σαμαρείας of Samaria, 2784 εκήρυσσεν proclaimed 1473 αυτοίς to them 3588 τον the 5547 χριστόν Christ.   8:6   4337 προσείχόν [4took heed 5037 τε 1And 3588 οι 2the 3793 όχλοι 3multitudes] 3588 τοις to the things 3004 λεγομένοις being said 5259 υπό by 3588 του   * Φιλίππου Philip 3661 ομοθυμαδόν with one accord, 1722 εν in 3588 τω   191-1473 ακούειν αυτούς their hearing 2532 και and 991 βλέπειν seeing 3588 τα the 4592 σημεία signs 3739 α which 4160 εποίει he did.   8:7   4183-1063 πολλών γαρ For many 3588 των of the ones 2192 εχόντων having 4151 πνεύματα [2spirits 169 ακάθαρτα 1unclean], 994 βοώντα yelling 5456 φωνή [2voice 3173 μεγάλη 1a great] 1831 εξήρχετο came forth; 4183-1161 πολλοί δε and many 3886 παραλελυμένοι having been disabled 2532 και and 5560 χωλοί lame 2323 εθεραπεύθησαν were cured.   8:8   2532 και And 1096 εγένετο came to pass 5479 χαρά [2joy 3173 μεγάλη 1a great] 1722 εν in 3588 τη   4172-1565 πόλει εκείνη that city.   8:9   435 ανήρ [3man 1161 δε 1And 5100 τις 2a certain], 3686 ονόματι by name * Σίμων Simon, 4391 προϋπήρχεν beforehand 1722 εν in 3588 τη the 4172 πόλει city 3096 μαγεύων was practicing magic, 2532 και and 1839 εξιστών amazing 3588 το the 1484 έθνος nation 3588 της   * Σαμαρείας of Samaria, 3004 λέγων saying 1510.1 είναί [2to be 5100 τινα 3some 1438 εαυτόν 1himself] 3173 μέγαν great one.   8:10   3739 ω To whom 4337-3956 προσείχον πάντας all gave heed 575 από from 3397 μικρού small 2193 έως unto 3173 μεγάλου great, 3004 λέγοντες saying, 3778 ούτός This one 1510.2.3 εστιν is 3588 η the 1411 δύναμις power 3588 του of the 2316 θεού [2God 3588 η   3173 μεγάλη 1great].   8:11   4337-1161 προσείχον δε And they were giving heed 1473 αυτώ to him, 1223 διά because 3588 το   2425 ικανώ for a fit amount of 5550 χρόνω time 3588 ταις with the 3095 μαγείαις magic 1839 εξεστακέναι he amazed 1473 αυτούς them.   8:12   3753-1161 ότε δε And when 4100 επίστευσαν they believed 3588 τω   * Φιλίππω Philip 2097 ευαγγελιζομένω announcing good news, 3588 τα the things 4012 περί concerning 3588 της the 932 βασιλείας kingdom 3588 του   2316 θεού of God, 2532 και and 3588 του the 3686 ονόματος name * Ιησού of Jesus 5547 χριστού Christ, 907 εβαπτίζοντο they were immersed, 435-5037 άνδρες τε both men 2532 και and 1135 γυναίκες women.   8:13   3588 ο   1161 δε And * Σίμων Simon 2532 και even 1473 αυτός himself 4100 επίστευσε believed, 2532 και and 907 βαπτισθείς having been immersed, 1510.7.3 ην was 4342 προσκαρτερών constantly attending to 3588 τω   * Φιλίππω Philip; 2334-5037 θεωρών τε and viewing 1411 δυνάμεις works of power 2532 και and 4592 σημεία signs 1096 γινόμενα being done 1839 εξίστατο he was amazed.   8:14   191 ακούσαντες [6having heard 1161 δε 1And 3588 οι 2the 1722 εν 4in * Ιεροσολύμοις 5Jerusalem 652 απόστολοι 3apostles] 3754 ότι that 1209-3588-* δέδακται η Σαμάρεια Samaria received 3588 τον the 3056 λόγον word 3588 του   2316 θεού of God, 649 απέστειλαν sent 4314 προς to 1473 αυτούς them 3588 τον   * Πέτρον Peter 2532 και and * Ιωάννην John.   8:15   3748 οίτινες Who 2597 καταβάντες having gone down 4336 προσηύξαντο prayed 4012 περί concerning 1473 αυτών them, 3704 όπως that 2983 λάβωσι they should receive 4151 πνεύμα [2spirit 39 άγιον 1holy].   8:16   3768-1063 ούπω γαρ For not yet 1510.7.3 ην was it 1909 επ΄ [2upon 3762 ουδενί 3any one 1473 αυτών 4of them 1968 επιπεπτωκός 1falling]; 3440-1161 μόνον δε but only 907 βεβαπτισμένοι [2immersed 5224 υπήρχον 1being] 1519 εις in 3588 το the 3686 όνομα name 3588 του of the 2962 κυρίου Lord * Ιησού Jesus.   8:17   5119 τότε Then 2007 επετίθουν they placed 3588 τας the 5495 χείρας hands 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them, 2532 και and 2983 ελάμβανον they received 4151 πνεύμα [2spirit 39 άγιον 1holy].   8:18   2300 θεασάμενος [3seeing 1161 δε 1And 3588 ο   * Σίμων 2Simon] 3754 ότι that 1223 διά through 3588 της the 1936 επιθέσεως laying on 3588 των of the 5495 χειρών hands 3588 των of the 652 αποστόλων apostles 1325 δίδοται [4was given 3588 το 1the 4151 πνεύμα 3spirit 3588 το   39 άγιον 2holy], 4374 προσήνεγκεν he brought 1473 αυτοίς to them 5536 χρήματα things,   8:19   3004 λέγων saying, 1325 δότε Give 2504 καμοί to me also 3588 την   1849-3778 εξουσίαν ταύτην this authority, 2443 ίνα that 3739 ω whom 302 αν ever 2007 επιθώ I should place 3588 τας the 5495 χείρας hands 2983 λαμβάνη should receive 4151 πνεύμα [2spirit 39 άγιον 1holy].   8:20   *-1161 Πέτρος δε And Peter 2036 είπε said 1473 αυτόν to him, 3588 το   694-1473 αργύριόν σου [2your money 4862 συν 4with 1473 σοι 5you 1510.4 είη 1May 3be] 1519 εις unto 684 απώλειαν destruction, 3754 ότι for 3588 την [2the 1431 δωρεάν 3gift 3588 του   2316 θεού 4of God 3543 ενόμισας 1you thought 1223 διά 6by 5536 χρημάτων 7things 2932 κτάσθαι 5is to be acquired].   8:21   3756-1510.2.3 ουκ έστι There is no 1473-3310 σοι μερίς portion to you 3761 ουδέ nor 2819 κλήρος lot 1722 εν in 3588 τω   3056-3778 λόγω τούτω this matter; 3588 η   1063 γαρ for 2588-1473 καρδία σου your heart 3756-1510.2.3 ουκ έστιν is not 2117 ευθεία straight 1799 ενώπιον before 3588 του   2316 θεού God.   8:22   3340 μετανόησον Repent 3767 ούν then 575 από from 3588 της   2549-1473 κακίας σου [2your evil 3778 ταύτης 1this], 2532 και and 1189 δεήθητι beseech 3588 του   2316 θεού God! 1487 ει if 686 άρα then 863 αφεθήσεταί [4shall be forgiven 1473 σοι 5you 3588 η 1the 1963 επίνοια 2thought 3588 της   2588-1473 καρδίας σου 3of your heart];   8:23   1519-1063 εις γαρ for in 5521 χολήν bile 4088 πικρίας of bitterness, 2532 και and 4886 σύνδεσμον bond 93 αδικίας of unrighteousness 3708 ορώ I see 1473 σε you 1510.6 όντα being.   8:24   611-1161 αποκριθείς δε And responding 3588 ο   * Σίμων Simon 2036 είπε said, 1189-1473 δεήθητε υμείς You beseech 5228 υπέρ for 1473 εμού me 4314 προς to 3588 τον the 2962 κύριον Lord! 3704 όπως so that 3367 μηδέν nothing 1904 επέλθη should come 1909 επ΄ upon 1473 εμέ me 3739 ων of which 2046 ειρήκατε you have said.   8:25   3588 οι They 3303 μεν indeed 3767 ούν then, 1263 διαμαρτυράμενοι testifying 2532 και and 2980 λαλήσαντες having spoken 3588 τον the 3056 λόγον word 3588 του of the 2962 κυρίου Lord, 5290 υπέστρεψαν returned 1519 εις unto * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 4183-5037 πολλάς τε and in many 2968 κώμας towns 3588 των of the * Σαμαρειτών Samaritans 2097 ευηγγελίσαντο they announced good news.   8:26   32-1161 άγγελος δε And an angel 2962 κυρίου of the Lord 2980 ελάλησε spoke 4314 προς to * Φίλιππον Philip, 3004 λέγων saying, 450 ανάστηθι Rise up 2532 και and 4198 πορεύου go 2596 κατά according to 3314 μεσημβρίαν the south! 1909 επί unto 3588 την the 3598 οδόν way 3588 την   2597 καταβαίνουσαν going down 575 από from * Ιερουσαλήμ Jerusalem 1519 εις unto * Γάζαν Gaza; 3778 αύτη this 1510.2.3 εστίν is 2048 έρημος wilderness.   8:27   2532 και And 450 αναστάς having risen up 4198 επορεύθη he went. 2532 και And 2400 ιδού behold, 435-* ανήρ Αιθίοψ there was an Ethiopian man, 2135 ευνούχος a eunuch, 1413 δυνάστης a mighty one * Κανδάκης of Candace 3588 της the 938 βασιλίσσης queen * Αιθιόπων of the Ethiopians, 3739 ος who 1510.7.3 ην was 1909 επί over 3956 πάσης all 3588 της   1047-1473 γάζης αυτής her treasury, 3739 ος who 2064 εληλύθει had come 4352 προσκυνήσων to do obeisance 1519 εις in * Ιερουσαλήμ Jerusalem.   8:28   1510.7.3-5037 ην τε And he was 5290 υποστρέφων returning, 2532 και and 2521 καθήμενος sitting 1909 επί upon 3588 του   716-1473 άρματος αυτού his chariot. 314 ανεγίνωσκε And he read 3588 τον the 4396 προφήτην prophet * Ησαϊαν Isaiah.   8:29   2036-1161 είπε [4said 1161 δε 1And 3588 το 2the 4151 πνεύμα 3spirit] 3588 τω   * Φιλίππω to Philip, 4334 πρόσελθε Draw near 2532 και and 2853 κολλήθητι join 3588 τω   716-3778 άρματι τούτω to this chariot.   8:30   4370-1161 προσδραμών δε And running up, 3588 ο   * Φίλιππος Philip 191 ήκουσεν heard 1473 αυτού him 314 αναγινώσκοντος reading 3588 τον the 4396 προφήτην prophet * Ησαϊαν Isaiah, 2532 και and 2036 είπεν said, 686 αρά Then 1065 γε indeed 1097 γινώσκεις you know 3739 α what 314 αναγινώσκεις you read?   8:31   3588 ο   1161 δε And 2036 είπε he said, 4459-1063 πως γαρ For how 302-1410 αν δυναίμην might I be able, 1437-3361 εάν μη unless 5100 τις someone 3594 οδηγήση should guide 1473 με me? 3870-5037 παρεκάλεσέ τε And he appealed to 3588 τον   * Φίλιππον Philip 305 αναβάντα having ascended 2523 καθίσαι to sit 4862 συν with 1473 αυτώ him.   8:32   3588-1161 η δε And the 4042 περιοχή section 3588 της of the 1124 γραφής scripture 3739 ην which 314 ανεγίνωσκεν he read 1510.7.3 ην was 3778 αύτη this, 5613 ως As 4263 πρόβατον a sheep 1909 επί unto 4967 σφαγήν slaughter 71 ήχθη he was led, 2532 και and 5613 ως as 286 αμνός a lamb 1726 εναντίον before 3588 του the one 2751 κείροντος shearing 1473 αυτόν it 880 άφωνος is voiceless, 3779 ούτως so 3756-455 ουκ ανοίγει he opens not 3588 το   4750-1473 στόμα αυτού his mouth.   8:33   1722 εν In 3588 τη   5014-1473 ταπεινώσει αυτού his humiliation 3588 η   2920-1473 κρίσις αυτού his judgment 142 ήρθη was taken away. 3588 την   1161 δε And 1074-1473 γενεάν αυτού [3his generation 5100 τις 1who 1334 διηγήσεται 2shall describe], 3754 ότι for 142 αίρεται [2is taken 575 από 3from 3588 της 4the 1093 γης 5earth 3588 η   2222-1473 ζωή αυτού 1his life]?   8:34   611 αποκριθείς [4responding 1161 δε 1And 3588 ο 2the 2135 ευνούχος 3eunuch] 3588 τω   * Φιλίππω to Philip, 2036 είπε said, 1189 δέομαί I beseech 1473 σου you, 4012 περί concerning 5100 τίνος whom 3588 ο   4396 προφήτης [2prophet 3004 λέγει 3speak 3778 τούτο 1does this]? 4012 περί concerning 1438 εαυτού himself, 2228 η or 4012 περί concerning 2087-5100 ετέρου τινός some other?   8:35   455 ανοίξας [3having opened 1161 δε 1And 3588 ο   * Φίλιππος 2Philip] 3588 το   4750-1473 στόμα αυτού his mouth, 2532 και and 756 αρξάμενος having begun 575 από from 3588 της   1124-3778 γραφής ταύτης this scripture, 2097 ευηγγελίσατο announced good news 1473 αυτώ to him -- 3588 τον   * Ιησούν Jesus.   8:36   5613-1161 ως δε And as 4198 επορεύοντο they were going 2596 κατά along 3588 την the 3598 οδόν way, 2064 ήλθον they came 1909 επί upon 5100 τι some 5204 ύδωρ water. 2532 και And 5346 φησιν [3says 3588 ο 1the 2135 ευνούχος 2eunuch], 2400 ιδού Behold, 5204 ύδωρ water, 5100 τι what 2967 κωλύει prevents 1473 με me 907 βαπτισθήναι to be immersed?   8:37   2036 είπε [3said 1161 δε 1And 3588 ο   * Φίλιππος 2Philip], 1487 ει If 4100 πιστεύεις you believe 1537 εξ of 3650 όλης your entire 3588 της   2588 καρδίας heart, 1832 έξεστιν it is allowed. 611-1161 αποκριθείς δε And responding 2036 είπε he said, 4100 πιστεύω I believe 3588 τον [4the 5207 υιόν 5son 3588 του   2316 θεού 6of God 1510.1 είναι 3to be 3588 τον   * Ιησούν 1Jesus 5547 χριστόν 2Christ].   8:38   2532 και And 2753 εκέλευσε he urged 2476 στήναι [3to stop 3588 το 1the 716 άρμα 2chariot]. 2532 και And 2597 κατέβησαν [2went down 297 αμφότεροι 1both] 1519 εις into 3588 το the 5204 ύδωρ water, 3588 ο   5037 τε both * Φίλιππος Philip 2532 και and 3588 ο the 2135 ευνούχος eunuch; 2532 και and 907 εβάπτισεν he immersed 1473 αυτόν him.   8:39   3753-1161 ότε δε And when 305 ανέβησαν they ascended 1537 εκ from out of 3588 του the 5204 ύδατος water, 4151 πνεύμα spirit 2962 κυρίου of the Lord 726-3588-* ήρπασε τον Φίλιππον seized Philip by force, 2532 και and 3756 ουκ [3did not 1492 είδεν 4see 1473 αυτόν 5him 3765 ουκέτι 6any longer 3588 ο 1the 2135 ευνούχος 2eunuch]; 4198-1063 επορεύετο γαρ for he went 3588 την   3598-1473 οδόν αυτού his way 5463 χαίρων rejoicing.   8:40   *-1161 Φίλιππος δε And Philip 2147 ευρέθη was found 1519 εις in * Αζωτον Azotus; 2532 και and 1330 διερχόμενος going through 2097 ευηγγελίζετο he announced good news to 3588 τας [2the 4172 πόλεις 3cities 3956 πάσας 1all] 2193 έως until 3588 του   2064-1473 ελθείν αυτόν he came 1519 εις unto * Καισάρειαν Caesarea.