Acts 8:13

  8:13   3588 ο   1161 δε And * Σίμων Simon 2532 και even 1473 αυτός himself 4100 επίστευσε believed, 2532 και and 907 βαπτισθείς having been immersed, 1510.7.3 ην was 4342 προσκαρτερών constantly attending to 3588 τω   * Φιλίππω Philip; 2334-5037 θεωρών τε and viewing 1411 δυνάμεις works of power 2532 και and 4592 σημεία signs 1096 γινόμενα being done 1839 εξίστατο he was amazed.