Acts 9

  9:1   3588 ο   1161 δε And * Σαύλος Saul 2089 έτι still 1709 εμπνέων breathing 547 απειλής intimidation 2532 και and 5408 φόνου carnage 1519 εις against 3588 τους the 3101 μαθητάς disciples 3588 του of the 2962 κυρίου Lord, 4334 προσελθών having come forward 3588 τω to the 749 αρχιερεί chief priest,   9:2   154 ητήσατο asked 3844 παρ΄ from 1473 αυτού him 1992 επιστολάς letters 1519 εις for * Δαμασκόν Damascus 4314 προς to 3588 τας the 4864 συναγωγάς synagogues, 3704 όπως so that 1437 εάν if 5100 τινας any 2147 εύρη should be found 3588 της [2of the 3598 οδού 3way 1510.6 όντας 1being], 435-5037 άνδρας τε both men 2532 και and 1135 γυναίκας women, 1210 δεδεμένους having bound them 71 αγάγη he should lead them 1519 εις unto * Ιερουσαλήμ Jerusalem.   9:3   1722-1161 εν δε And in 3588 τω the 4198 πορεύεσθαι going, 1096 εγένετο it happened 1473 αυτόν as he 1448 εγγίζειν approached 3588 τη to * Δαμασκώ Damascus, 2532 και and 1810 εξαίφνης suddenly 4015 περιήστραψεν flashed about 1473 αυτόν him 5457 φως light 575 από from 3588 του the 3772 ουρανού heaven.   9:4   2532 και And 4098 πεσών having fallen 1909 επί upon 3588 την the 1093 γην ground, 191 ήκουσε he heard 5456 φωνήν a voice 3004 λέγουσαν saying 1473 αυτώ to him, * Σαούλ Saul, * Σαούλ Saul, 5100 τι why 1473-1377 με διώκεις do you persecute me?   9:5   2036-1161 είπε δε And he said, 5100 τις Who 1510.2.2 ει are you, 2962 κύριε O Lord? 3588 ο   1161 δε And 2962 κύριος the Lord 2036 είπεν said, 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am * Ιησούς Jesus, 3739 ον whom 1473 συ you 1377 διώκεις persecute. 4642 σκληρόν It is hard 1473 σοι to you 4314 προς [2against 2759 κέντρα 3spurs 2979 λακτίζειν 1to kick].   9:6   5141-5037 τρέμων τε And trembling 2532 και and 2284 θαμβών distraught, 2036 είπε he said, 2962 κύριε O Lord, 5100 τι what 1473-2309 με θέλεις do you want me 4160 ποιήσαι to do? 2532 και And 3588 ο the 2962 κύριος Lord 4314 προς said to 1473 αυτόν him, 235 αλλά But 450 ανάστηθι rise up 2532 και and 1525 είσελθε enter 1519 εις into 3588 την the 4172 πόλιν city! 2532 και and 2980 λαληθήσεταί it will be told 1473 σοι to you 5100 τι what 1473 σε you 1163 δει must 4160 ποιείν do.   9:7   3588-1161 οι δε But the 435 άνδρες men 3588 οι   4922 συνοδεύοντες journeying 1473 αυτώ with him 2476 ειστήκεισαν stood 1769 εννεοί dumb, 191 ακούοντες hearing 3303 μεν indeed 3588 της the 5456 φωνής voice 3367 μηδένα [3no one 1161 δε 1but 2334 θεωρούντες 2viewing].   9:8   1453 ηγέρθη [3rose 1161 δε 1And 3588 ο   * Σαύλος 2Saul] 575 από from 3588 της the 1093 γης ground, 455 ανεωγμένων [3having been opened 5037 τε 1and 3588 των   3788-1473 οφθαλμών αυτού 2his eyes] 3762 ουδένα [2no one 991 έβλεπε 1he saw]. 5496 χειραγωγούντες [2leading 4by the hand 1161 δε 1And 1473 αυτόν 3him], 1521 εισήγαγον they brought him 1519 εις unto * Δαμασκόν Damascus.   9:9   2532 και And 1510.7.3 ην he was 2250 ημέρας [2days 5140 τρείς 1three] 3361 μη not 991 βλέπων seeing, 2532 και and 3756 ουκ he did not 2068 έφαγεν eat 3761 ουδέ nor 4095 έπιεν drink.   9:10   1510.7.3-1161 ην δε And there was 5100 τις a certain 3101 μαθητής disciple 1722 εν in * Δαμασκώ Damascus, 3686 ονόματι by name * Ανανίας Ananias. 2532 και And 2036 είπε [3said 4314 προς 4to 1473 αυτόν 5him 3588 ο 1the 2962 κύριος 2Lord] 1722 εν in 3705 οράματι a vision, * Ανανία Ananias! 3588 ο   1161 δε And 2036 είπεν he said, 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ it is I, 2962 κύριε O Lord.   9:11   3588 ο   1161 δε And 2962 κύριος the Lord 4314 προς said to 1473 αυτόν him, 450 αναστάς Rise up, 4198 πορεύθητι go 1909 επί unto 3588 την the 4505 ρύμην street 3588 την   2564 καλουμένην called, 2117 ευθείαν Straight, 2532 και and 2212 ζήτησον seek 1722 εν for 3614 οικία the house * Ιούδα of Judas, *-3686 Σαύλον ονόματι one named Saul * Ταρσέα of Tarsus! 2400-1063 ιδού γαρ For behold 4336 προσεύχεται he prays,   9:12   2532 και and 1492 είδεν he saw 1722 εν in 3705 οράματι a vision 435 άνδρα a man, 3686 ονόματι by name * Ανανίαν Ananias, 1525 εισελθόντα entering 2532 και and 2007 επιθέντα placing upon 1473 αυτώ him 5495 χείρα a hand, 3704 όπως so that 308 αναβλέψη he should gain sight.   9:13   611 απεκρίθη [3responded 1161 δε 1And * Ανανίας 2Ananias], 2962 κύριε O Lord, 191 ακήκοα I have heard 575 από from 4183 πολλών many 4012 περί concerning 3588 του   435-3778 ανδρός τούτου this man, 3745 όσα how many 2556 κακά evils 4160 εποίησε he did 3588 τοις to 39-1473 αγίοις σου your holy ones 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem.   9:14   2532 και And 5602 ώδε here 2192 έχει he has 1849 εξουσίαν authority 3844 παρά by 3588 των the 749 αρχιερέων chief priests 1210 δήσαι to bind 3956 πάντας all 3588 τους the ones 1941 επικαλουμένους calling upon 3588 το   3686-1473 όνομά σου your name.   9:15   2036 είπε [4said 1161 δε 1And 4314 προς 5to 1473 αυτόν 6him 3588 ο 2the 2962 κύριος 3Lord], 4198 πορεύου Go! 3754 ότι for 4632 σκεύος [2a utensil 1589 εκλογής 3of choice 1473 μοι 4to me 1510.2.3-3778 εστίν ούτος 1this one is], 3588 του   941 βαστάσαι to bear 3588 το   3686-1473 όνομά μου my name 1799 ενώπιον before 1484 εθνών nations, 2532 και and 935 βασιλέων kings, 5207-5037 υιών τε and the sons * Ισραήλ of Israel.   9:16   1473-1063 εγώ γαρ For I 5263 υποδείξω will show plainly 1473 αυτώ to him 3745 όσα how much 1163-1473 δει αυτόν he must 5228 υπέρ [2for 3588 του   3686-1473 ονόματός μου 3my name 3958 παθείν 1suffer].   9:17   565 απήλθε [3went forth 1161 δε 1And * Ανανίας 2Ananias] 2532 και and 1525 εισήλθεν entered 1519 εις into 3588 την the 3614 οικίαν house; 2532 και and 2007 επιθείς having placed 1909 επ΄ [3upon 1473 αυτόν 4him 3588 τας 1the 5495 χείρας 2hands], 2036 είπε he said, *-80 Σαούλ αδελφέ O brother Saul, 3588 ο the 2962 κύριος Lord 649 απέσταλκε has sent 1473 με me, 3588 ο the one 3708 οφθείς appearing 1473 σοι to you 1722 εν in 3588 τη the 3598 οδώ way 3739 η by which 2064 ήρχου you came, 3704 όπως that 308 αναβλέψης you should gain sight, 2532 και and 4130 πλησθής should be filled 4151 πνεύματος [2spirit 39 αγίου 1of holy].   9:18   2532 και And 2112 ευθέως immediately 634 απέπεσον there fell away 575 από from 3588 των   3788-1473 οφθαλμών αυτού his eyes 5616 ωσεί as it were 3013 λεπίδες scales; 308-5037 ανέβλεψέ τε and he gained sight, 2532 και and 450 αναστάς having risen up 907 εβαπτίσθη he was immersed.   9:19   2532 και And 2983 λαβών taking 5160 τροφήν nourishment, 1765 ενίσχυσεν he strengthened. 1096 εγένετο [3existed 1161 δε 1And 3588 ο   * Σαύλος 2Saul] 3326 μετά with 3588 των the 1722 εν [2in * Δαμασκώ 3Damascus 3101 μαθητών 1disciples] 2250-5100 ημέρας τινάς some days.   9:20   2532 και And 2112 ευθέως immediately 1722 εν in 3588 ταις the 4864 συναγωγαίς synagogues 2784 εκήρυσσε he was proclaiming 3588 τον the 5547 χριστόν Christ, 3754 ότι that 3778 ούτός this one 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the 5207 υιός son 3588 του   2316 θεού of God.   9:21   1839 εξίσταντο [5were amazed 1161 δε 1And 3956 πάντες 2all 3588 οι 3the ones 191 ακούοντες 4hearing], 2532 και and 3004 έλεγον they said, 3756 ουχ [2not 3778 ούτός 3this 1510.2.3 εστιν 1Is] 3588 ο the one 4199 πορθήσας ravaging 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem 3588 τους the ones 1941 επικαλουμένους calling upon 3588 το   3686-3778 όνομα τούτο this name, 2532 και and 5602 ώδε [4here 1519 εις 1for 3778 τούτο 2this 2064 ελήλυθει 3he has come], 2443 ίνα that 1210-1473 δεδεμένους αυτούς [2them bound 71 αγάγη 1he should lead] 1909 επί unto 3588 τους the 749 αρχιερείς chief priests?   9:22   *-1161 Σαύλος δε And Saul 3123 μάλλον the more 1743 ενεδυναμούτο was empowered, 2532 και and 4797 συνέχυνε confounded 3588 τους the * Ιουδαίους Jews 3588 τους   2730 κατοικούντας dwelling 1722 εν in * Δαμασκώ Damascus, 4822 συμβιβάζων instructing 3754 ότι that 3778 ούτός this 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the 5547 χριστός Christ.   9:23   5613-1161 ως δε Now when 4137 επληρούντο [3were fulfilled 2250 ημέραι 2of days 2425 ικαναί 1a fit amount], 4823 συνεβουλεύσαντο [3advised 3588 οι 1the * Ιουδαίοι 2Jews] 337 ανελείν to do away with 1473 αυτόν him.   9:24   1097 εγνώσθη [3was made known 1161 δε 1And 3588 τω   * Σαύλω 4to Saul 3588 η   1917-1473 επιβουλή αυτών 2their plot]. 3906-5037 παρετήρουν τε And they were closely watching 3588 τας the 4439 πύλας gates 2250-5037 ημέρας τε both day 2532 και and 3571 νυκτός night 3704 όπως so as 1473-337 αυτόν ανέλωσι to do away with him.   9:25   2983 λαβόντες [4taking 1161 δε 1And 1473 αυτόν 5him 3588 οι 2the 3101 μαθηταί 3disciples] 3571 νυκτός by night, 2524 καθήκαν lowered him 1223 διά through 3588 του the 5038 τείχους wall, 5465 χαλάσαντες letting him down 1722 εν in 4711 σπυρίδι a small basket.   9:26   3854 παραγενόμενος [3having arrived 1161 δε 1And 3588 ο   * Σαύλος 2Saul] 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 3985 επειράτο attempted 2853 κολλάσθαι to join 3588 τοις the 3101 μαθηταίς disciples; 2532 και and 3956 πάντες all 5399 εφοβούντο were afraid of 1473 αυτόν him, 3361 μη not 4100 πιστεύοντες believing 3754 ότι that 1510.2.3 εστί he is 3101 μαθητής a disciple.   9:27   *-1161 Βαρναβάς δε But Barnabas, 1949 επιλαβόμενος having taken 1473 αυτόν him, 71 ήγαγε brought him 4314 προς to 3588 τους the 652 αποστόλους apostles, 2532 και and 1334 διηγήσατο he described 1473 αυτοίς to them 4459 πως how 1722 εν in 3588 τη the 3598 οδώ way 1492 είδε he saw 3588 τον the 2962 κύριον Lord, 2532 και and 3754 ότι that 2980 ελάλησεν he spoke 1473 αυτώ to him, 2532 και and 4459 πως how 1722 εν in * Δαμασκώ Damascus 3955 επαρρησιάσατο he spoke openly 1722 εν in 3588 τω the 3686 ονόματι name 3588 του   * Ιησού of Jesus.   9:28   2532 και And 1510.7.3 ην he was 3326 μετ΄ with 1473 αυτών them 1531 εισπορευόμενος entering 1519 εις into * Ιερουσαλήμ Jerusalem,   9:29   2532 και and 3955 παρρησιαζόμενος speaking openly 1722 εν in 3588 τω the 3686 ονόματι name 3588 του of the 2962 κυρίου Lord * Ιησού Jesus. 2980-5037 ελάλει τε And he spoke 2532 και and 4802 συνεζήτει debated 4314 προς with 3588 τους the * Ελληνιστάς Hellenists; 3588 οι   1161 δε but 2021 επεχείρουν they attempted 1473-337 αυτόν ανελείν to do away with him.   9:30   1921-1161 επιγνόντες δε And knowing, 3588 οι the 80 αδελφοί brethren 2609-1473 κατήγαγον αυτόν led him down 1519 εις unto * Καισάρειαν Caesarea, 2532 και and 1821 εξαπέστειλαν they sent 1473 αυτόν him 1519 εις to * Ταρσόν Tarsus.   9:31   3588 αι [3the 3303 μεν 1Indeed 3767 ούν 2then] 1577 εκκλησίαι assemblies 2596 καθ΄ according to 3650-3588 όλης της the whole * Ιουδαίας of Judea 2532 και and * Γαλιλαίας Galilee 2532 και and * Σαμαρείας Samaria 2192 είχον had 1515 ειρήνην peace, 3618 οικοδομούμεναι being built up 2532 και and 4198 πορευόμεναι going 3588 τω in the 5401 φόβω fear 3588 του of the 2962 κυρίου Lord; 2532 και and 3588 τη in the 3874 παρακλήσει comfort 3588 του of the 39 αγίου holy 4151 πνεύματος spirit 4129 επληθύνοντο they were multiplied.   9:32   1096-1161 εγένετο δε And it came to pass, * Πέτρον Peter 1330 διερχόμενον going 1223 διά through 3956 πάντων all places, 2718 κατελθείν went down 2532 και also 4314 προς to 3588 τους the 39 αγίους holy ones 3588 τους   2730 κατοικούντας dwelling in * Λύδδαν Lydda.   9:33   2147-1161 εύρε δε And he found 1563 εκεί there 444-5100 άνθρωπόν τινα a certain man, * Αινέαν Eneas 3686 ονόματι by name, 1537 εξ who was for 2094 ετών [2years 3638 οκτώ 1eight] 2621 κατακείμενον reclining 1909 επί upon 2895 κραββάτω a litter, 3739 ος who 1510.7.3 ην was 3886 παραλελυμένος disabled.   9:34   2532 και And 2036 είπεν [2said 1473 αυτώ 3to him 3588 ο   * Πέτρος 1Peter], * Αινέα Eneas, 2390 ιάταί [4heals 1473 σε 5you * Ιησούς 1Jesus 3588 ο 2the 5547 χριστός 3Christ]; 450 ανάστηθι rise up 2532 και and 4766 στρώσον make [2bed 4572 σεαυτώ 1your own]! 2532 και And 2112 ευθέως immediately 450 ανέστη he rose up.   9:35   2532 και And 1492 είδον [7saw 1473 αυτόν 8him 3956 πάντες 1all 3588 οι 2the ones 2730 κατοικούντες 3dwelling * Λύδαν 4Lydda 2532 και 5and 3588 τον   * Σαρωναν 6Saron], 3748 οίτινες the ones who 1994 επέστρεψαν turned 1909 επί unto 3588 τον the 2962 κύριον Lord.   9:36   1722-*-1161 εν Ιόππη δε And in Joppa 5100-1510.7.3 τις ην there was a certain 3102 μαθήτρια disciple, 3686 ονόματι by name * Ταβιθά Tabitha, 3739 η which 1329 διερμηνευομένη being interpreted 3004 λέγεται is called * Δορκάς Dorcas. 3778 αύτη She 1510.7.3 ην was 4134 πλήρης full 18 αγαθών of good 2041 έργων works 2532 και and 1654 ελεημοσυνών charity 3739 ων which 4160 εποίει she did.   9:37   1096-1161 εγένετο δε And it came to pass 1722 εν in 3588 ταις   2250-1473 ημέραις εκείναις those days, 770-1473 ασθενήσασαν αυτήν she having weakened, 599 αποθανείν died. 3068-1161 λούσαντες δε And having bathed 1473 αυτήν her, 5087 έθηκαν they put 1722 εν her in 5253 υπερώω an upper room.   9:38   1451 εγγύς [4near 1161 δε 1And 1510.6 ούσης 3being * Λύδδης 2Lydda] 3588 τη   * Ιόππη Joppa, 3588 οι the 3101 μαθηταί disciples 191 ακούσαντες having heard 3754 ότι that * Πέτρος Peter 1510.2.3 εστίν is 1722 εν in 1473 αυτή it, 649 απέστειλαν sent 1417 δύο two 435 ανδρας men 4314 προς to 1473 αυτόν him 3870 παρακαλούντες appealing for him 3361 μη to not 3635 οκνήσαι be reluctant 1330 διελθείν to go 2193 έως unto 1473 αυτών them.   9:39   450-1161 αναστάς δε And having risen up, * Πέτρος Peter 4905 συνήλθεν came together 1473 αυτοίς with them, 3739 ον whom 3854 παραγενόμενον having arrived, 321 ανήγαγον they led up 1519 εις to 3588 το the 5253 υπερώον upper room. 2532 και And 3936 παρέστησαν there stood beside 1473 αυτώ him 3956 πάσαι all 3588 αι the 5503 χήραι widows 2799 κλαίουσαι weeping, 2532 και and 1925 επιδεικνύμεναι displaying 5509 χιτώνας inner garments 2532 και and 2440 ιμάτια cloaks, 3745 όσα as many as 4160 εποίει [2made 3326 μετ΄ 4with 1473 αυτών 5them 1510.6 ούσα 3while being 3588 η   * Δορκάς 1Dorcas].   9:40   1544 εκβαλών [3having put 1161 δε 1And 1854 έξω 5outside 3956 πάντας 4all 3588 ο   * Πέτρος 2Peter], 5087 θεις having placed 3588 τα   1119 γόνατα his knees, 4336 προσηύξατο he prayed. 2532 και And 1994 επιστρέψας having turned 4314 προς to 3588 το the 4983 σώμα body, 2036 είπε he said, * Ταβιθά Tabitha, 450 ανάστηθι rise up! 3588 η   1161 δε And 455 ήνοιξε she opened 3588 τους   3788-1473 οφθαλμούς αυτής her eyes, 2532 και and 1492 ιδούσα seeing 3588 τον   * Πέτρον Peter, 339 ανεκάθισε she sat erect.   9:41   1325-1161 δους δε And having given 1473 αυτή to her 5495 χείρα his hand, 450-1473 ανέστησεν αυτήν he raised her up, 5455-1161 φωνήσας δε and having called 3588 τους the 39 αγίους holy ones 2532 και and 3588 τας the 5503 χήρας widows, 3936 παρέστησεν he presented 1473 αυτήν her 2198 ζώσαν living.   9:42   1110 γνωστόν [3known 1161 δε 1And 1096 εγένετο 2it became] 2596 καθ΄ throughout 3650-3588 όλης της the whole * Ιόππης of Joppa. 2532 και And 4183 πολλοί many 4100 επίστευσαν believed 1909 επί upon 3588 τον the 2962 κύριον Lord.   9:43   1096-1161 εγένετο δε And it came to pass 2250 ημέρας [3of days 2425 ικανάς 2a fit amount 3306-1473 μείναι αυτόν 1that he abided] 1722 εν in * Ιόππη Joppa 3844 παρά with 5100 τινι a certain * Σίμωνι Simon, 1038 βυρσεί a tanner.