Acts 9:14

  9:14   2532 και And 5602 ώδε here 2192 έχει he has 1849 εξουσίαν authority 3844 παρά by 3588 των the 749 αρχιερέων chief priests 1210 δήσαι to bind 3956 πάντας all 3588 τους the ones 1941 επικαλουμένους calling upon 3588 το   3686-1473 όνομά σου your name.