Acts 10

  10:1   435 ανήρ [3man 1161 δε 1And 5100 τις 2a certain] 1510.7.3 ην was there 1722 εν in * Καισαρεία Caesarea, 3686 ονόματι by name * Κορνήλιος Cornelius, 1543 εκατοντάρχης a centurion 1537 εκ of 4686 σπείρης the cohort 3588 της   2564 καλουμένης being called, * Ιταλικής Italic;   10:2   2152 ευσεβής pious 2532 και and 5399 φοβούμενος fearing 3588 τον   2316 θεόν God 4862 συν with 3956 παντί all 3588 τω   3624-1473 οίκω αυτού his house, 4160-5037 ποιών τε both performing 1654 ελεημοσύνας [2charity 4183 πολλάς 1much] 3588 τω to the 2992 λαώ people, 2532 και and 1189 δεόμενος beseeching 3588 του   2316 θεού God 1275 διά παντός always.   10:3   1492 είδεν He beheld 1722 εν in 3705 οράματι a vision 5320 φανερώς openly 5616 ωσεί about 5610 ώραν [2hour 1766 εννάτην 1the ninth] 3588 της of the 2250 ημέρας day 32 άγγελον an angel 3588 του   2316 θεού of God 1525 εισελθόντα entering 4314 προς to 1473 αυτόν him, 2532 και and 2036 ειπόντα having said 1473 αυτώ to him, * Κορνήλιε Cornelius.   10:4   3588 ο   1161 δε And 816 ατενίσας gazing upon 1473 αυτώ him, 2532 και and 1719 έμφοβος [2thrown into fear 1096 γενόμενος 1becoming], 2036 είπε he said, 5100 τι What 1510.2.3 εστι is it, 2962 κύριε O Lord? 2036-1161 είπε δε And he said 1473 αυτώ to him, 3588 αι   4335-1473 προσευχαί σου Your prayers 2532 και and 3588 αι   1654-1473 ελεημοσύναι σου your charity 305 ανέβησαν ascended 1519 εις for 3422 μνημόσυνον a memorial 1799 ενώπιον before 3588 του   2316 θεού God.   10:5   2532 και And 3568 νυν now 3992 πέμψον send forth 1519 εις [2unto * Ιόππην 3Joppa 435 άνδρας 1men], 2532 και and 3343 μετάπεμψαι fetch * Σίμωνα Simon, 3739 ος who 1941 επικαλείται is called * Πέτρος Peter.   10:6   3778 ούτος This one 3579 ξενίζεται lodges 3844 παρά with 5100 τινι a certain * Σίμωνι Simon, 1038 βυρσεί a tanner, 3739 ω whose 1510.2.3-3614 εστιν οικία house is 3844 παρά by 2281 θάλασσαν the sea; 3778 ούτος this one 2980 λαλήσει shall tell 1473 σοι to you 5100 τι what 1473 σε δει is necessary for you 4160 ποιείν to do.   10:7   5613-1161 ως δε And when 565 απήλθεν [5departed 3588 ο 1the 32 άγγελος 2angel 3588 ο   2980 λαλών 3speaking 3588 τω   * Κορνηλίω 4to Cornelius], 5455 φωνήσας having called 1417 δύο two 3588 των   3610-1473 οικετών αυτού of his servants, 2532 και and 4757 στρατιώτην [2soldier 2152 ευσεβή 1a pious] 3588 των of the ones 4342 προσκαρτερούντων attending constantly 1473 αυτώ to him,   10:8   2532 και and 1834 εξηγησάμενος having described 1473 αυτοίς to them 537 άπαντα all things, 649 απέστειλεν he sent 1473 αυτούς them 1519 εις unto 3588 την   * Ιόππην Joppa.   10:9   3588-1161 τη δε And the 1887 επαύριον next day, 3596-1565 οδοιπορούντων εκείνων as those are journeying 2532 και and 3588 τη [2the 4172 πόλει 3city 1448 εγγιζόντων 1approaching], 305-* ανέβη Πέτρος Peter ascended 1909 επί upon 3588 το the 1430 δώμα roof 4336 προσεύξασθαι to pray 4012 περί around 5610 ώραν [2hour 1622 έκτην 1the sixth].   10:10   1096-1161 εγένετο δε And he became 4361 πρόσπεινος hungry, 2532 και and 2309 ήθελε wanted 1089 γεύσασθαι to taste. 3903 παρασκευαζόντων [3were making preparations 1161 δε 1And 1565 εκείνων 2as those], 1968 επέπεσεν there fell 1909 επ΄ upon 1473 αυτόν him 1611 έκστασις a change of state.   10:11   2532 και And 2334 θεωρεί he viewed 3588 τον   3772 ουρανόν heaven 455 ανεωγμένον being opened; 2532 και and 2597 καταβαίνον there descending 1909 επ΄ unto 1473 αυτόν him 4632-5100 σκεύός τι a certain item 5613 ως as 3607 οθόνην [2piece of cloth 3173 μεγάλην 1a great], 5064 τέσσαρσιν the four 746 αρχαίς corners 1210 δεδεμένον being tied, 2532 και and 2524 καθιέμενον being lowered 1909 επί unto 3588 της the 1093 γης earth;   10:12   1722 εν in 3739 ω which 5224 υπήρχε were 3956 πάντα all 3588 τα the 5074 τετράποδα four-footed creatures 3588 της of the 1093 γης earth, 2532 και and 3588 τα the 2342 θηρία wild beasts, 2532 και and 3588 τα the 2062 ερπετά reptiles, 2532 και and 3588 τα the 4071 πετεινά birds 3588 του of the 3772 ουρανού heaven.   10:13   2532 και And 1096 εγένετο there came 5456 φωνή a voice 4314 προς to 1473 αυτόν him, 450 αναστάς Rise up, * Πέτρε Peter, 2380 θύσον sacrifice 2532 και and 2068 φάγε eat!   10:14   3588 ο   1161 δε And * Πέτρος Peter 2036 είπε said, 3365 μηδαμώς By no means, 2962 κύριε O Lord; 3754 ότι for 3763 ουδέποτε at no time 2068 έφαγον ate I 3956 παν anything 2839 κοινόν common 2228 η or 169 ακάθαρτον unclean.   10:15   2532 και And 5456 φωνή a voice 3825 πάλιν again 1537-1208 εκ δευτέρου a second time 4314 προς came to 1473 αυτόν him, 3739 α What 3588 ο   2316 θεός God 2511 εκαθάρισε cleansed 1473-3361 συ μη you are not 2840 κοίνου to make unclean!   10:16   3778-1161 τούτο δε And this 1096 εγένετο happened 1909 επί unto 5151 τρις three times. 2532 και And 3825 πάλιν again 353 ανελήφθη [3was taken up 3588 το 1the 4632 σκεύος 2item] 1519 εις into 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven.   10:17   5613-1161 ως δε And as 1722 εν [3within 1438 εαυτώ 4himself 1280 διηπόρει 2was perplexed 3588 ο   * Πέτρος 1Peter] 5100 τι what 302 αν ever 1510.4 είη [3may be 3588 το 1the 3705 όραμα 2vision] 3739 ο which 1492 είδε he beheld, 2532 και that 2400 ιδού behold, 3588 οι the 435 άνδρες men, 3588 οι the ones 649 απεσταλμένοι being sent 575 από from 3588 του   * Κορνηλίου Cornelius 1331 διερωτήσαντες having inquired 3588 την about the 3614 οικίαν house * Σίμωνος of Simon, 2186 επέστησαν stood 1909 επί at 3588 τον the 4440 πυλώνα vestibule.   10:18   2532 και And 5455 φωνήσαντες calling out 4441 επυνθάνοντο they inquired, 1487 ει Does * Σίμων Simon, 3588 ο the one 1941 επικαλούμενος being called * Πέτρος Peter, 1759 ενθάδε [2here 3579 ξενίζεται 1lodge]?   10:19   3588 του   1161 δε And * Πέτρου Peter 1760 ενθυμουμένου pondering 4012 περί over 3588 του the 3705 οράματος vision, 2036 είπεν [3said 1473 αυτώ 4to him 3588 το 1the 4151 πνεύμα 2spirit], 2400 ιδού Behold, 435 άνδρες [2men 5140 τρεις 1three] 2212 ζητούσί seek 1473 σε you;   10:20   235 αλλά and 450 αναστάς having risen up 2597 κατάβηθι go down 2532 και and 4198 πορεύου go 4862 συν with 1473 αυτοίς them! 3367 μηδέν [2nothing 1252 διακρινόμενος 1examining], 1360 διότι because 1473 εγώ I 649 απέσταλκα have sent 1473 αυτούς them.   10:21   2597 καταβάς [3having gone down 1161 δε 1And * Πέτρος 2Peter] 4314 προς to 3588 τους the 435 άνδρας men, 2036 είπεν said, 2400 ιδού Behold, 1473-1510.2.1 εγώ ειμι I am 3739 ον whom 2212 ζητείτε you seek. 5100 τις What 3588 η is the 156 αιτία reason 1223 δι΄ for 3739 ην which 3918 πάρεστε you are at hand?   10:22   3588-1161 οι δε And they 2036 είπον said, * Κορνήλιος Cornelius, 1543 εκατοντάρχης a centurion, 435 ανήρ [2man 1342 δίκαιος 1a righteous] 2532 και and 5399 φοβούμενος one fearing 3588 τον   2316 θεόν God, 3140-5037 μαρτυρούμενός τε and borne witness 5259 υπό by 3650 όλου the entire 3588 του   1484 έθνους nation 3588 των of the * Ιουδαίων Jews, 5537 εχρηματίσθη received a divine message 5259 υπό by 32 αγγέλου [2angel 39 αγίου 1a holy] 3343 μεταπέμψασθαί to fetch 1473 σε you 1519 εις unto 3588 τον   3624-1473 οίκον αυτού his house, 2532 και and 191 ακούσαι to hear 4487 ρήματα words 3844 παρά from 1473 σου you.   10:23   1528-3767 εισκαλεσάμενος ουν Then having invited 1473 αυτούς them, 3579 εξένισε he lodged them. 3588-1161 τη δε And the 1887 επαύριον next day 3588 ο   * Πέτρος Peter 1831 εξήλθε went forth 4862 συν with 1473 αυτοίς them; 2532 και and 5100 τινες certain ones 3588 των of the 80 αδελφών brethren 3588 των   575 από from * Ιόππης Joppa 4905 συνήλθον went together 1473 αυτώ with him.   10:24   2532 και And 3588 τη the 1887 επαύριον next day 1525 εισήλθον they entered 1519 εις into 3588 την   * Καισάρειαν Caesarea. 3588 ο   1161 δε And * Κορνήλιος Cornelius 1510.7.3 ην was 4328 προσδοκών expecting 1473 αυτούς them, 4779 συγκαλεσάμενος having called together 3588 τους   4773-1473 συγγενείς αυτού his relatives 2532 και and 3588 τους   316 αναγκαίους important 5384 φίλους friends.   10:25   5613-1161 ως δε And as 1096 εγένετο it came to pass at 1525-3588-* εισελθείν τον Πέτρον Peter entering, 4876 συναντήσας having met 1473 αυτώ him, 3588 ο   * Κορνήλιος Cornelius, 4098 πεσών having fallen 1909 επί at 3588 τους the 4228 πόδας feet, 4352 προσεκύνησεν did obeisance.   10:26   3588 ο   1161 δε But * Πέτρος Peter 1453 ήγειρε raised 1473 αυτον him, 3004 λέγων saying, 450 ανάστηθι Rise up! 2504 καγώ I also 1473 αυτός myself 444-1510.2.1 άνθρωπός ειμι am a man.   10:27   2532 και And 4926 συνομιλών accompanying 1473 αυτώ him, 1525 εισήλθε he entered 2532 και and 2147 ευρίσκει found 4905 συνεληλυθότας [2were come together 4183 πολλούς 1many].   10:28   5346-5037 έφη τε And he said 4314 προς to 1473 αυτούς them, 1473 υμείς You 1987 επίστασθε know 5613 ως that 111-1510.2.3 αθέμιτόν εστιν it is unlawful 435 ανδρί for a man, * Ιουδαίω a Jew, 2853 κολλάσθαι to join 2228 η or 4334 προσέρχεσθαι approach 246 αλλοφύλω a philistine. 2532 και And 1473 εμοί [3to me 3588 ο   2316 θεός 1God 1166 έδειξε 2showed 3367 μηδένα 4not 5one 2839 κοινόν 7common 2228 η 8or 169 ακάθαρτον 9unclean 3004 λέγειν 2to call 444 άνθρωπον 6man].   10:29   1352 διό Therefore 2532 και also 369 αναντιρρήτως indisputably 2064 ήλθον I came 3343 μεταπεμφθείς having been fetched. 4441 πυνθάνομαι I inquire 3767 ούν then 5100 τίνι to what 3056 λόγω matter 3343 μετεπέμψασθέ you fetched 1473 με me?   10:30   2532 και And 3588 ο   * Κορνήλιος Cornelius 5346 έφη said, 575 από From 5067 τετάρτης four 2250 ημέρας days ago 3360 μέχρι until 3778 ταύτης this 3588 της   5610 ώρας hour 1510.7.1 ήμην I was 3522 νηστεύων fasting, 2532 και and 3588 την the 1766 ενάτην ninth 5610 ώραν hour 4336 προσευχόμενος praying 1722 εν in 3588 τω   3624-1473 οίκω μου my house; 2532 και and 2400 ιδού behold, 435 ανήρ a man 2476 έστη stood 1799 ενώπίον before 1473 μου me 1722 εν in 2066 εσθήτι [2attire 2986 λαμπρά 1bright].   10:31   2532 και And 5346 φησί he says, * Κορνήλιε Cornelius, 1522 εισηκούσθη [3was listened to 1473 σου 1your 3588 η   4335 προσευχή 2prayer], 2532 και and 3588 αι   1654-1473 ελεημοσύναι σου your gifts of charity 3403 εμνήσθησαν were remembered 1799 ενώπιόν before 3588 του   2316 θεού God.   10:32   3992 πέμψον Send forth 3767 ούν then 1519 εις unto * Ιόππην Joppa, 2532 και and 3333 μετακάλεσαι call for * Σίμωνα Simon 3739 ος who 1941 επικαλείται is called * Πέτρος Peter! 3778 ούτος this one 3579 ξενίζεται lodges 1722 εν in 3614 οικία the house * Σίμωνος of Simon, 1038 βυρσέως a tanner, 3844 παρά by 2281 θάλασσαν the sea; 3739 ος who, 3854 παραγενόμενος having come, 2980 λαλήσει shall speak 1473 σοι to you.   10:33   1824 εξαυτής Immediately 3767 ούν then 3992 έπεμψα I sent 4314 προς to 1473 σε you; 1473-5037 συ τε and you 2573 καλώς [2well 4160 εποίησας 1did] 3854 παραγενόμενος having come. 3568 νυν Now 3767 ούν then, 3956 πάντες all 1473 ημείς we 1799 ενώπιον before 3588 του   2316 θεού God 3918 πάρεσμεν are at hand 191 ακούσαι to hear 3956 πάντα all 3588 τα the things 4367 προστεταγμένα assigned 1473 σοι to you 5259 υπό by 3588 του   2316 θεού God.   10:34   455 ανοίξας [3having opened 1161 δε 1And * Πέτρος 2Peter] 3588 το   4750-1473 στόμα αυτού his mouth, 2036 είπεν said, 1909 επ΄ In 225 αληθείας truth 2638 καταλαμβάνομαι I am overtaken 3754 ότι that 3756-1510.2.3 ουκ έστι [2is not 4381 προσωπολήπτης 3one who discriminates 3588 ο   2316 θεός 1God],   10:35   235 αλλ΄ but 1722 εν in 3956 παντί every 1484 έθνει nation 3588 ο   5399 φοβούμενος fearing 1473 αυτόν him, 2532 και and 2038 εργαζόμενος practicing 1343 δικαιοσύνην righteousness, 1184 δεκτός [2acceptable 1473 αυτώ 3to him 1510.2.3 εστι 1it is].   10:36   3588 τον The 3056 λόγον word 3739 ον which 649 απέστειλε he sent 3588 τοις to the 5207 υιοίς sons * Ισραήλ of Israel, 2097 ευαγγελιζόμενος announcing good news, 1515 ειρήνην peace 1223 διά through * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ, 3778 ούτός this one 1510.2.3 εστι is 3956-2962 πάντων κύριος Lord of all.   10:37   1473 υμείς You 1492 οίδατε know 3588 το the 1096 γενόμενον [2taking place 4487 ρήμα 1thing] 2596 καθ΄ in 3650 όλης all 3588 της   * Ιουδαίας Judea, 756 αρξάμενον beginning 575 από from 3588 της   * Γαλιλαίας Galilee, 3326 μετά after 3588 το the 908 βάπτισμα immersion 3739 ο which 2784-* εκήρυξεν Ιωάννης John proclaimed.   10:38   * Ιησούν Jesus, 3588 τον the one 575 από from * Ναζαρέτ Nazareth, 5613 ως how 5548 έχρισεν [2anointed 1473 αυτόν 3him 3588 ο   2316 θεός 1God 4151 πνεύματι 5spirit 39 αγίω 4in holy] 2532 και and 1411 δυνάμει power; 3739 ος who 1330 διήλθεν went through 2109 ευεργετών benefiting 2532 και and 2390 ιώμενος healing 3956 πάντας all 3588 τους the ones 2616 καταδυναστευομένους being overpowered 5259 υπό by 3588 του the 1228 διαβόλου devil; 3754 ότι for 3588 ο   2316 θεός God 1510.7.3 ην was 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him.   10:39   2532 και And 1473 ημείς we 1510.2.4 εσμεν are 3144 μάρτυρες witnesses 3956 πάντων of all 3739 ων which 4160 εποίησεν he did 1722-5037 εν τε both in 3588 τη the 5561 χώρα region 3588 των of the * Ιουδαίων Jews, 2532 και and 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem; 3739 ον whom 337 ανείλον they did away with 2910 κρεμάσαντες by hanging 1909 επί upon 3586 ξύλου a tree.   10:40   3778 τούτον This one 3588 ο   2316 θεός God 1453 ήγειρε raised up 3588 τη in the 5154 τρίτη third 2250 ημέρα day, 2532 και and 1325 έδωκεν appointed 1473 αυτόν him 1717 εμφανή [2apparent 1096 γενέσθαι 1to become];   10:41   3756 ου not 3956 παντί to all 3588 τω the 2992 λαώ people, 235 αλλά but 3144 μάρτυσι to witnesses, 3588 τοις to the ones 4401 προκεχειροτονημένοις being inaugurated 5259 υπό by 3588 του   2316 θεού God, 1473 ημίν to us 3748 οίτινες who 4906 συνεφάγομεν ate with 2532 και and 4844 συνεπίομεν drank with 1473 αυτώ him 3326 μετά after 3588 το   450-1473 αναστήναι αυτόν his rising up 1537 εκ from 3498 νεκρών the dead.   10:42   2532 και And 3853 παρήγγειλεν he exhorted 1473 ημίν us 2784 κηρύξαι to proclaim 3588 τω to the 2992 λαώ people, 2532 και and 1263 διαμαρτύρασθαι to testify 3754 ότι that 1473 αυτός he 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the one 3724 ωρισμένος being confirmed 5259 υπό by 3588 του   2316 θεού God 2923 κριτής as judge 2198 ζώντων of the living 2532 και and 3498 νεκρών dead.   10:43   3778 τούτω To him 3956 πάντες all 3588 οι the 4396 προφήται prophets 3140 μαρτυρούσιν bear witness, 859 άφεσιν [2a release 266 αμαρτιών 3of sins 2983 λαβείν 1to receive] 1223 διά through 3588 του   3686-1473 ονόματος αυτού his name 3956 πάντα for every one 3588 τον   4100 πιστεύοντα believing 1519 εις in 1473 αυτόν him.   10:44   2089 έτι While 2980 λαλούντος [2was speaking 3588 του   * Πέτρου 1Peter] 3588 τα   4487-3778 ρήματα ταύτα these things, 1968 επέπεσε [4fell 3588 το 1the 4151 πνεύμα 3spirit 3588 το   39 άγιον 2holy] 1909 επί upon 3956 πάντας all 3588 τους the ones 191 ακούοντας hearing 3588 τον the 3056 λόγον word.   10:45   2532 και And 1839 εξέστησαν [5were amazed 3588 οι 1the 1537 εκ 3of 4061 περιτομής 4the circumcision 4103 πιστοί 2believers], 3745 όσοι as many as 4905 συνήλθον came with 3588 τω   * Πέτρω Peter, 3754 ότι that 2532 και also 1909 επί [7upon 3588 τα 8the 1484 έθνη 9nations 3588 η 1the 1431 δωρεά 2present 3588 του 3of the 39 αγίου 4holy 4151 πνεύματος 5spirit 1632 εκκέχυται 6has been poured out].   10:46   191-1063 ήκουον γαρ For they heard 1473 αυτών them 2980 λαλούντων speaking 1100 γλώσσαις languages, 2532 και and 3170 μεγαλυνόντων magnifying 3588 τον   2316 θεόν God. 5119 τότε Then 611-3588-* απεκρίθη ο Πέτρος Peter responded,   10:47   3385 μήτι Shall 3588 το   5204 ύδωρ water 2967 κωλύσαι [2to be restrained 1410 δύναταί 1be able] 5100 τις to anyone 3588 του   3361 μη [2to not 907 βαπτισθήναι 3be immersed 3778 τούτους 1of these], 3748 οίτινες who 3588 το [2the 4151 πνεύμα 4spirit 3588 το   39 άγιον 3holy 2983 έλαβον 1received] 2531 καθώς as 2532 και also 1473 ημείς we?   10:48   4367-5037 προσέταξέ τε And he assigned 1473 αυτούς them 907 βαπτισθήναι to be immersed 1722 εν in 3588 τω the 3686 ονόματι name 3588 του of the 2962 κυρίου Lord. 5119 τότε Then 2065 ηρώτησαν they asked 1473 αυτόν him 1961 επιμείναι to remain 2250-5100 ημέρας τινάς some days.