Acts 10:1

  10:1   435 ανήρ [3man 1161 δε 1And 5100 τις 2a certain] 1510.7.3 ην was there 1722 εν in * Καισαρεία Caesarea, 3686 ονόματι by name * Κορνήλιος Cornelius, 1543 εκατοντάρχης a centurion 1537 εκ of 4686 σπείρης the cohort 3588 της   2564 καλουμένης being called, * Ιταλικής Italic;