Acts 11

  11:1   191 ήκουσαν [4heard 1161 δε 1And 3588 οι 2the 652 απόστολοι 3apostles], 2532 και and 3588 οι the 80 αδελφοί brethren 3588 οι   1510.6 όντες being 2596 κατά in 3588 την   * Ιουδαίαν Judea, 3754 ότι that 2532 και also 3588 τα the 1484 έθνη nations 1209 εδέξαντο received 3588 τον the 3056 λόγον word 3588 του   2316 θεού of God.   11:2   2532 και And 3753 ότε when 305-* ανέβη Πέτρος Peter ascended 1519 εις unto * Ιεροσόλυμα Jerusalem, 1252 διεκρίνοντο [4argued 4314 προς 5with 1473 αυτόν 6him 3588 οι 1the ones 1537 εκ 2of 4061 περιτομής 3the circumcision],   11:3   3004 λέγοντες saying 3754 ότι that, 4314 προς To 435 άνδρας men 203 ακροβυστίαν [2an uncircumcised condition 2192 έχοντας 1having] -- 1525 εισήλθες you entered 2532 και and 4906 συνέφαγες ate with 1473 αυτοίς them?   11:4   756-1161 αρξάμενος δε And beginning, 3588 ο   * Πέτρος Peter 1620 εξετίθετο displayed 1473 αυτοίς to them 2517 καθεξής in order, 3004 λέγων saying,   11:5   1473 εγώ I 1510.7.1 ήμην was 1722 εν in 4172 πόλει the city * Ιόππη of Joppa 4336 προσευχόμενος praying. 2532 και And 1492 είδον I beheld 1722 εν in 1611 εκστάσει a change of state 3705 όραμα a vision, 2597 καταβαίνον [2coming down 4632-5100 σκεύός τι 1a certain item] 5613 ως as 3607 οθόνην [2piece of cloth 3173 μεγάλην 1a great], 5064 τέσσαρσιν [2by four 746 αρχαίς 3corners 2524 καθιεμένην 1being lowered] 1537 εκ from 3588 του the 3772 ουρανού heaven, 2532 και and 2064 ήλθεν it came 891 άχρις as far as 1473 εμού me;   11:6   1519 εις on 3739 ην which 816 ατενίσας having gazed upon 2657 κατενόουν I contemplated, 2532 και and 1492 είδον I saw 3588 τα the 5074 τετράποδα four-footed creatures 3588 της of the 1093 γης earth, 2532 και and 3588 τα the 2342 θηρία wild beasts, 2532 και and 3588 τα the 2062 ερπετά reptiles, 2532 και and 3588 τα the 4071 πετεινά birds 3588 του of the 3772 ουρανού heaven.   11:7   191-1161 ήκουσα δε And I heard 5456 φωνής a voice 3004 λεγούσης saying 1473 μοι to me, 450 αναστάς Having risen up, * Πέτρε Peter, 2380 θύσον sacrifice 2532 και and 2068 φάγε eat!   11:8   2036-1161 είπον δε And I said, 3365 μηδαμώς By no means, 2962 κύριε O Lord, 3754 ότι for 3956 παν all 2839 κοινόν common 2228 η or 169 ακάθαρτον unclean 3763 ουδέποτε at no time 1525 εισήλθεν entered 1519 εις into 3588 το   4750-1473 στόμα μου my mouth.   11:9   611 απεκρίθη [3responded 1161 δε 1And 1473 μοι 4to me 5456 φωνή 2the voice] 1537-1208 εκ δευτέρου a second time 1537 εκ from out of 3588 του   3772 ουρανού heaven, 3739 α What 3588 ο   2316 θεός God 2511 εκαθάρισε cleansed, 1473-3361 συ μη you are not 2840 κοίνου to make unclean!   11:10   3778-1161 τούτο δε And this 1096 εγένετο happened 1909 επί unto 5151 τρις three times, 2532 και and 3825 πάλιν again 385 ανεσπάσθη it was pulled up 537 άπαντα all together 1519 εις into 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven.   11:11   2532 και And 2400 ιδού behold, 1824 εξαυτής immediately 5140 τρεις three 435 άνδρες men 2186 επέστησαν stood 1909 επί at 3588 την the 3614 οικίαν house 1722 εν in 3739 η which 1510.7.1 ήμην I was, 649 απεσταλμένοι ones being sent 575 από from * Καισαρείας Caesarea 4314 προς to 1473 με me.   11:12   2036 είπε [4said 1161 δε 1And 1473 μοι 5to me 3588 το 2the 4151 πνεύμα 3spirit] 4905 συνελθείν to come together 1473 αυτοίς with them, 3367 μηδέν [2nothing 1252 διακρινόμενον 1examining]. 2064-1161 ήλθον δε And went 4862 συν with 1473 εμοί me 2532 και also 3588 οι   1803 εξ [2six 80 αδελφοί 3brethren 3778 ούτοι 1these], 2532 και and 1525 εισήλθομεν we entered 1519 εις into 3588 την the 3624 οίκον house 3588 του of the 435 ανδρός man.   11:13   518-5037 απήγγειλέ τε And he reported 1473 ημίν to us 4459 πως how 1492 είδε he beheld 3588 τον the 32 άγγελον angel 1722 εν in 3588 τω   3624-1473 οίκω αυτού his house, 2476 σταθέντα standing 2532 και and 2036 ειπόντα having said 1473 αυτώ to him, 649 απόστειλον Send 1519 εις [2unto * Ιόππην 3Joppa 435 άνδρας 1men], 2532 και and 3343 μετάπεμψαι fetch * Σίμωνα Simon, 3588 τον the one 1941 επικαλούμενον called * Πέτρον Peter!   11:14   3739 ος who 2980 λαλήσει shall speak 4487 ρήματα words 4314 προς to 1473 σε you 1722 εν by 3739 οις which 4982 σωθήση you shall be delivered, 1473 συ you 2532 και and 3956 πας all 3588 ο   3624-1473 οίκός σου your house.   11:15   1722-1161 εν δε And in 3588 τω   756-1473 άρξασθαί με my beginning 2980 λαλείν to speak, 1968 επέπεσε [4fell 3588 το 1the 4151 πνεύμα 3spirit 3588 το   39 άγιον 2holy] 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them 5618 ώσπερ as 2532 και also 1909 εφ΄ upon 1473 ημάς us 1722 εν in 746 αρχή the beginning.   11:16   3403-1161 εμνήσθην δε And I remembered 3588 του the 4487 ρήματος saying 2962 κυρίου of the Lord, 5613 ως how 3004 έλεγεν he said, * Ιωάννης John 3303 μεν indeed 907 εβάπτισεν immersed 5204 ύδατι in water, 1473-1161 υμείς δε but you 907 βαπτισθήσεσθε shall be immersed 1722 εν in 4151 πνεύματι [2spirit 39 αγίω 1holy].   11:17   1487 ει If 3767 ούν then 3588 την [4the 2470 ίσην 5equal 1431 δωρεάν 6present 1325 έδωκεν 2gave 1473 αυτοίς 3to them 3588 ο   2316 θεός 1God] 5613 ως as 2532 και also 1473 ημίν to us 4100 πιστεύσασιν having believed 1909 επί on 3588 τον the 2962 κύριον Lord * Ιησούν Jesus 5547 χριστόν Christ, 1473-1161 εγώ δε then I, 5100 τις who 1510.7.1 ήμην was I 1415 δυνατός to be able 2967 κωλύσαι to restrain 3588 τον   2316 θεόν God?   11:18   191-1161 ακούσαντες δε And having heard 3778 ταύτα these things, 2270 ησύχασαν they were still, 2532 και and 1392 εδόξαζον they glorified 3588 τον   2316 θεόν God, 3004 λέγοντες saying, 686 άρα It is so 1065 γε indeed 2532 και that also 3588 τοις to the 1484 έθνεσιν nations 3588 ο   2316 θεός God 3588 την   3341 μετάνοιαν [2repentance 1325 έδωκεν 1gave] 1519 εις unto 2222 ζωήν life.   11:19   3588 οι The ones 3303 μεν indeed 3767 ούν then 1289 διασπαρέντες being disseminated 575 από because of 3588 της the 2347 θλίψεως affliction 3588 της   1096 γενομένης taking place 1909 επί with * Στεφάνω Stephen, 1330 διήλθον went 2193 έως unto * Φοινίκης Phoenicia, 2532 και and * Κύπρου Cyprus, 2532 και and * Αντιοχείας Antioch, 3367 μηδενί [4to no one 2980 λαλούντες 1speaking 3588 τον 2the 3056 λόγον 3word] 1508 ει μη except 3440 μόνον only * Ιουδαίοις to Jews.   11:20   1510.7.6-1161 ήσαν δε And there were 5100 τινες certain 1537 εξ [2of 1473 αυτών 3them 435 άνδρες 1men], * Κύπριοι Cypriots 2532 και and * Κυρηναίοι Cyrenians, 3748 οίτινες who 1525 εισελθόντες having entered 1519 εις unto * Αντιόχειαν Antioch, 2980 ελάλουν spoke 4314 προς to 3588 τους the * Ελληνιστάς Hellenists, 2097 ευαγγελιζόμενοι announcing good news -- 3588 τον the 2962 κύριον Lord * Ιησούν Jesus.   11:21   2532 και And 1510.7.3 ην [3was 5495 χειρ 1the hand 2962 κυρίου 2of the Lord] 3326 μετ΄ with 1473 αυτων them; 4183-5037 πολύς τε and a great 706 αριθμός number 4100 πιστεύσας having believed, 1994 επέστρεψεν turned 1909 επί unto 3588 τον the 2962 κύριον Lord.   11:22   191-1161 ηκούσθη [4was heard 1161 δε 1And 3588 ο 2the 3056 λόγος 3word] 1519 εις in 3588 τα the 3775 ώτα ears 3588 της of the 1577 εκκλησίας assembly 3588 της   1722 εν in * Ιεροσολύμοις Jerusalem 4012 περί concerning 1473 αυτών them; 2532 και and 1821 εξαπέστειλαν they sent out * Βαρνάβαν Barnabas 1330 διελθείν to go through 2193 έως unto * Αντιόχειας Antioch.   11:23   3739 ος Who, 3854 παραγενόμενος having come, 2532 και and 1492 ιδών having seen 3588 την the 5484 χάριν favor 3588 του   2316 θεού of God, 5463 εχάρη rejoiced, 2532 και and 3870 παρεκάλει exhorted 3956 πάντας all 3588 τη to the 4286 προθέσει attention 3588 της of the 2588 καρδίας heart 4357 προσμένειν to remain in 3588 τω the 2962 κυρίω Lord.   11:24   3754 ότι For 1510.7.3 ην he was 435 ανήρ [2man 18 αγαθός 1a good], 2532 και and 4134 πλήρης full 4151 πνεύματος [2spirit 39 αγίου 1of holy] 2532 και and 4102 πίστεως of belief. 2532 και And 4369 προσετέθη [3was added 3793 όχλος 2multitude 2425 ικανός 1a fit] 3588 τω to the 2962 κυρίω Lord.   11:25   1831 εξήλθε [3went forth 1161 δε 1And 1519 εις 4unto * Ταρσόν 5Tarsus 3588 ο   * Βαρνάβας 2Barnabas] 327 αναζητήσαι to search out * Σαύλον Saul.   11:26   2532 και And 2147 ευρών having found 1473 αυτόν him, 71 ήγαγεν he brought 1473 αυτόν him 1519 εις unto * Αντιόχειαν Antioch. 1096-1161 εγένετο δε And it came to pass to 1473 αυτούς them 1763 ενιαυτόν [6year 3650 όλον 5a whole 4863 συναχθήναι 1to be gathered 1722 εν 2with 3588 τη 3the 1577 εκκλησία 4assembly], 2532 και and 1321 διδάξαι to teach 3793 όχλον [2multitude 2425 ικανόν 1a fit]. 5537 χρηματίσαι [4were 6treated 5037 τε 1And 4412 πρώτον 5first 1722 εν 8in * Αντιοχεία 9Antioch 3588 τους 2the 3101 μαθητάς 3disciples * χριστιανούς 7as Christians].   11:27   1722 εν [2in 3778 ταύταις 3these 1161 δε 1And] 3588 ταις   2250 ημέραις days 2718 κατήλθον came down 575 από from * Ιεροσολύμων Jerusalem 4396 προφήται prophets 1519 εις unto * Αντιόχειαν Antioch.   11:28   450-1161 αναστάς δε And having risen, 1520 εις one 1537 εξ of 1473 αυτών them, 3686 ονόματι by name * Άγαβος Agabus, 4591 εσήμανε signified 1223 διά through 3588 του the 4151 πνεύματος spirit 3042 λιμόν [2famine 3173 μέγαν 1a great] 3195 μέλλειν about 1510.9 έσεσθαι to be 1909 εφ΄ upon 3650 όλην the entire 3588 την   3611 οικουμένην world; 3748 όστις which 2532 και also 1096 εγένετο came to pass 1909 επί under * Κλαυδίου Claudius * Καίσαρος Caesar.   11:29   3588-1161 των δε And the 3101 μαθητών disciples, 2531 καθώς as 2141-5100 ηυπορείτό τις any one was well-provided, 3724 ώρισαν [3confirmed 1538 έκαστος 1each 1473 αυτών 2of them] 1519 εις for 1248 διακονίαν service 3992 πέμψαι to send help 3588 τοις to the 2730 κατοικούσιν [2dwelling 1722 εν 3in 3588 τη   * Ιουδαία 4Judea 80 αδελφοίς 1brethren];   11:30   3739 ο which 2532 και also 4160 εποίησαν they did, 649 αποστείλαντες sending it 4314 προς to 3588 τους the 4245 πρεσβυτέρους elders 1223 διά by 5495 χειρός the hand * Βαρνάβα of Barnabas 2532 και and * Σαύλου Saul.