Acts 11:12

  11:12   2036 είπε [4said 1161 δε 1And 1473 μοι 5to me 3588 το 2the 4151 πνεύμα 3spirit] 4905 συνελθείν to come together 1473 αυτοίς with them, 3367 μηδέν [2nothing 1252 διακρινόμενον 1examining]. 2064-1161 ήλθον δε And went 4862 συν with 1473 εμοί me 2532 και also 3588 οι   1803 εξ [2six 80 αδελφοί 3brethren 3778 ούτοι 1these], 2532 και and 1525 εισήλθομεν we entered 1519 εις into 3588 την the 3624 οίκον house 3588 του of the 435 ανδρός man.