Acts 11:24

  11:24   3754 ότι For 1510.7.3 ην he was 435 ανήρ [2man 18 αγαθός 1a good], 2532 και and 4134 πλήρης full 4151 πνεύματος [2spirit 39 αγίου 1of holy] 2532 και and 4102 πίστεως of belief. 2532 και And 4369 προσετέθη [3was added 3793 όχλος 2multitude 2425 ικανός 1a fit] 3588 τω to the 2962 κυρίω Lord.