Acts 11:19

  11:19   3588 οι The ones 3303 μεν indeed 3767 ούν then 1289 διασπαρέντες being disseminated 575 από because of 3588 της the 2347 θλίψεως affliction 3588 της   1096 γενομένης taking place 1909 επί with * Στεφάνω Stephen, 1330 διήλθον went 2193 έως unto * Φοινίκης Phoenicia, 2532 και and * Κύπρου Cyprus, 2532 και and * Αντιοχείας Antioch, 3367 μηδενί [4to no one 2980 λαλούντες 1speaking 3588 τον 2the 3056 λόγον 3word] 1508 ει μη except 3440 μόνον only * Ιουδαίοις to Jews.