Acts 9:12

  9:12   2532 και and 1492 είδεν he saw 1722 εν in 3705 οράματι a vision 435 άνδρα a man, 3686 ονόματι by name * Ανανίαν Ananias, 1525 εισελθόντα entering 2532 και and 2007 επιθέντα placing upon 1473 αυτώ him 5495 χείρα a hand, 3704 όπως so that 308 αναβλέψη he should gain sight.