Acts 8:9

  8:9   435 ανήρ [3man 1161 δε 1And 5100 τις 2a certain], 3686 ονόματι by name * Σίμων Simon, 4391 προϋπήρχεν beforehand 1722 εν in 3588 τη the 4172 πόλει city 3096 μαγεύων was practicing magic, 2532 και and 1839 εξιστών amazing 3588 το the 1484 έθνος nation 3588 της   * Σαμαρείας of Samaria, 3004 λέγων saying 1510.1 είναί [2to be 5100 τινα 3some 1438 εαυτόν 1himself] 3173 μέγαν great one.