Acts 7:20

  7:20   1722 εν In 3739 ω which 2540 καιρώ time 1080-* εγεννήθη Μωυσής Moses was born, 2532 και and 1510.7.3 ην was 791 αστείος fair 3588 τω to 2316 θεώ God, 3739 ος who 397 ανετράφη was reared 3376 μήνας [2months 5140 τρείς 1three] 1722 εν in 3588 τω the 3624 οίκω house 3588 του   3962-1473 πατρός αυτού of his father.