John 8

RP(i)
   1 G2424N-NSM| ιησουvG1161CONJδεG2424N-NSM| M5: ιησουvG1161CONJδε :M5G2532CONJM6: καιG3588T-NSMοG2424N-NSMιησουv :M6G4198 [G5675]V-AOI-3S| επορευθηG1519PREPειvG3588T-ASNτοG3735N-ASNοροvG3588T-GPFτωνG1636N-GPFελαιων
   2 G3722N-GSMορθρουG1161CONJδεG3825ADV| παλινG3825ADV| M5: <παλιν> :M5G3825ADVM6: παλινG901A-GSM<βαθεοv>G901A-GSMVAR: βαθεωv :M6 |G3854 [G5633]V-2ADI-3S| παρεγενετοG3854 [G5633]V-2ADI-3S| M5: <παρεγενετο> :M5G2064 [G5627]V-2AAI-3SM6: ηλθενG3588T-NSMοG2424N-NSMιησουv :M6G1519PREP| ειvG3588T-ASNτοG2411N-ASNιερονG2532CONJκαιG3956A-NSMπαvG3588T-NSMοG2992N-NSMλαοvG2064 [G5711]V-INI-3S| ηρχετοG2064 [G5711]V-INI-3S| M5: <ηρχετο> :M5G2064 [G5711]V-INI-3SM6: ηρχετοG4314PREPπροvG846P-ASMαυτον :M6G2532CONJ| καιG2523 [G5660]V-AAP-NSMκαθισαvG1321 [G5707]V-IAI-3SεδιδασκενG846P-APMαυτουv
   3 G71 [G5719]V-PAI-3PαγουσινG1161CONJδεG3588T-NPMοιG1122N-NPMγραμματειvG2532CONJκαιG3588T-NPMοιG5330N-NPMφαρισαιοιG4314PREP| προvG846P-ASMαυτονG4314PREP| M5: <προvG846P-ASMαυτον> :M5G1135N-ASF| γυναικαG1722PREP| ενG1722PREP| M5: <εν> :M5G1909PREPM6: επι :M6G3430N-DSF| μοιχειαG2638 [G5685]V-APP-ASF| καταληφθεισανG2638 [G5685]V-APP-ASF| M5: <καταληφθεισαν> :M5G2638 [G5772]V-RPP-ASFM6: κατειλημμενην :M6G2532CONJ| καιG2476 [G5660]V-AAP-NPMστησαντεvG846P-ASFαυτηνG1722PREP| ενG1722PREP| M5: <εν> :M5G1722PREPM6: ενG3588T-DSNτω :M6G3319A-DSN| μεσω
   4 G3004 [G5719]V-PAI-3P| λεγουσινG3004 [G5719]V-PAI-3P| M5: <λεγουσιν> :M5G3004 [G5627]V-2AAI-3PM6: ειπον :M6G846P-DSM| αυτωG3985 [G5723]V-PAP-NPM| πειραζοντεvG3985 [G5723]V-PAP-NPM| M5: <πειραζοντεv> :M5G1320N-VSM| διδασκαλεG3778D-NSF| αυτηG3588T-NSFηG1135N-NSFγυνηG2638 [G5681]V-API-3SκατεληφθηG3778D-NSF| M5: <αυτηG3588T-NSFηG1135N-NSFγυνηG2638 [G5681]V-API-3Sκατεληφθη> :M5G3778D-ASFM6: ταυτηνG2147 [G5627]V-2AAI-1Pευρομεν :M6G1909PREP| επG0 G1888A-DSN| αυτοφορωG0 G1888A-DSN| M5: <αυτοφορω>G0 G1888A-DSNVAR: αυτοφωρω :M5G0 G1888A-DSNM6: αυτοφωρωG0 G1888A-DSNVAR: αυτοφορω :M6 |G3431 [G5746]V-PPP-NSF| μοιχευομενηG3431 [G5746]V-PPP-NSF| M5: <μοιχευομενη> :M5G3431 [G5734]V-PMP-ASFM6: μοιχευομενην :M6
   5 G1722PREPενG1161CONJδεG3588T-DSMτωG3551N-DSM| νομωG3551N-DSM| M5: <νομω> :M5G3551N-DSMM6: νομωG1473P-1GPημων :M6 |G3475N-NSM| μωσηvG3475N-NSM| M5: <μωσηv>G3475N-NSMVAR: μωυσηv :M5G3475N-NSMM6: μωυσηvG3475N-NSMVAR: μωσηv :M6 |G1473P-1DP| ημινG1473P-1DP| M5: <ημιν> :M5G1781 [G5662]V-ADI-3S| ενετειλατοG3588T-APFταvG5108D-APFτοιαυταvG3036 [G5745]V-PPN| λιθοβολεισθαιG3036 [G5745]V-PPN| M5: <λιθοβολεισθαι> :M5G3034 [G5721]V-PANM6: λιθαζειν :M6G4771P-2NS| συG3767CONJουνG5101I-ASNτιG3004 [G5719]V-PAI-2S| λεγειvG3004 [G5719]V-PAI-2S| M5: <λεγειv> :M5G3004 [G5719]V-PAI-2SM6: λεγειvG4012PREPπεριG846P-GSFαυτηv
   6 G3778D-ASNτουτοG1161CONJδεG3004 [G5707]V-IAI-3PελεγονG3985 [G5723]V-PAP-NPMπειραζοντεvG846P-ASMαυτονG2443CONJιναG2192 [G5725]V-PAS-3PεχωσινG2723 [G5721]V-PAN| κατηγορεινG2723 [G5721]V-PAN| M5: <κατηγορειν> :M5G2724N-ASFM6: κατηγοριανG2596PREPκατ :M6G846P-GSM| αυτουG3588T-NSMοG1161CONJδεG2424N-NSMιησουvG2736ADVκατωG2955 [G5660]V-AAP-NSMκυψαvG3588T-DSMτωG1147N-DSMδακτυλωG1125 [G5707]V-IAI-3S| εγραφενG1125 [G5707]V-IAI-3S| M5: <εγραφεν>G0 G1125 [G5707]V-IAI-3SVAR: κατεγραφεν :M5G1519PREP| ειvG3588T-ASFτηνG1093N-ASFγηνG3361PRT-N| μηG4364 [G5740]V-PNP-NSMπροσποιουμενοvG3361PRT-N| M5: <μηG4364 [G5740]V-PNP-NSMπροσποιουμενοv> :M5
   7 G5613ADVωvG1161CONJδεG1961 [G5707]V-IAI-3PεπεμενονG2065 [G5723]V-PAP-NPM| ερωτωντεvG2065 [G5723]V-PAP-NPM| M5: <ερωτωντεv> :M5G1905 [G5723]V-PAP-NPMM6: επερωτωντεv :M6G846P-ASM| αυτονG352 [G5660]V-AAP-NSM| ανακυψαvG352 [G5660]V-AAP-NSM| M5: <ανακυψαv> :M5G308 [G5660]V-AAP-NSMM6: αναβλεψαv :M6G3004 [G5627]V-2AAI-3S| ειπενG4314PREP| προvG846P-APMαυτουvG4314PREP| M5: <προvG846P-APMαυτουv> :M5G846P-DPMM6: αυτοιv :M6G3588T-NSM| οG361A-NSMαναμαρτητοvG4771P-2GPυμωνG4412ADV-S| πρωτονG4412ADV-S| M5: <πρωτον>G4413A-NSM-SVAR: πρωτοv :M5G4413A-NSM-SM6: πρωτοv :M6 |G1909PREP| επG846P-ASFαυτηνG3588T-ASMτονG3037N-ASMλιθονG906 [G5628]V-2AAM-3SβαλετωG1909PREP| M5: επG846P-ASFαυτηνG3588T-ASM<τον>G3037N-ASMλιθονG906 [G5628]V-2AAM-3S<βαλετω>G906 [G5720]V-PAM-3SVAR: βαλλετω :M5G3037N-ASMM6: λιθονG906 [G5628]V-2AAM-3SβαλετωG1909PREPεπG846P-ASFαυτην :M6
   8 G2532CONJκαιG3825ADVπαλινG2736ADVκατωG2955 [G5660]V-AAP-NSMκυψαvG1125 [G5707]V-IAI-3SεγραφενG1519PREPειvG3588T-ASFτηνG1093N-ASFγην
   9 G3588T-NPMοιG1161CONJδεG191 [G5660]V-AAP-NPMακουσαντεvG2532CONJ| καιG5259PREPυποG3588T-GSFτηvG4893N-GSFσυνειδησεωvG1651 [G5746]V-PPP-NPMελεγχομενοιG2532CONJ| M5: <καιG5259PREPυποG3588T-GSFτηvG4893N-GSFσυνειδησεωvG1651 [G5746]V-PPP-NPMελεγχομενοι> :M5G1831 [G5711]V-INI-3P| εξηρχοντοG1520A-NSMειvG2596PREPκαθG1520A-NSMειvG756 [G5671]V-AMP-NPMαρξαμενοιG575PREPαποG3588T-GPMτωνG4245A-GPM-C| πρεσβυτερωνG4245A-GPM-C| M5: <πρεσβυτερων> :M5G4245A-GPM-CM6: πρεσβυτερωνG2193ADVεωvG3588T-GPMτωνG2078A-GPM-Sεσχατων :M6G2532CONJ| καιG2641 [G5681]V-API-3SκατελειφθηG3441A-NSM| μονοvG3588T-NSMοG2424N-NSMιησουvG3441A-NSM| M5: <μονοvG3588T-NSMοG2424N-NSMιησουv> :M5G3441A-NSMM6: <μονοvG3588T-NSMοG2424N-NSMιησουv>G3588T-NSMVAR: οG2424N-NSMιησουvG3441A-NSMμονοv :M6G2532CONJ| καιG3588T-NSFηG1135N-NSFγυνηG1722PREPενG3319A-DSNμεσωG1510 [G5723]V-PAP-NSFουσα
   10 G352 [G5660]V-AAP-NSMανακυψαvG1161CONJδεG3588T-NSMοG2424N-NSMιησουvG2532CONJ| καιG3367A-ASM-NμηδεναG2300 [G5666]V-ADP-NSMθεασαμενοvG4133ADVπληνG3588T-GSFτηvG1135N-GSFγυναικοvG2532CONJ| M5: <καιG3367A-ASM-NμηδεναG2300 [G5666]V-ADP-NSMθεασαμενοvG4133ADVπληνG3588T-GSFτηvG1135N-GSFγυναικοv> :M5G3004 [G5627]V-2AAI-3S| ειπενG846P-DSFαυτηG3004 [G5627]V-2AAI-3S| M5: <ειπενG846P-DSFαυτη> :M5G3708 [G5627]V-2AAI-3SM6: ειδενG846P-ASFαυτηνG2532CONJκαιG3004 [G5627]V-2AAI-3SειπενG1135N-VSFγυναι :M6G4226ADV-I| πουG1510 [G5719]V-PAI-3PεισινG1565D-NPM| εκεινοιG1565D-NPM| M5: <εκεινοι> :M5G3588T-NPM| οιG2725N-NPMκατηγοροιG4771P-2GSσουG3588T-NPM| M5: <οιG2725N-NPMκατηγοροιG4771P-2GSσου> :M5G3762A-NSM-N| ουδειvG4771P-2ASσεG2632 [G5656]V-AAI-3Sκατεκρινεν
   11 G3588T-NSFηG1161CONJδεG3004 [G5627]V-2AAI-3SειπενG3762A-NSM-NουδειvG2962N-VSMκυριεG3004 [G5627]V-2AAI-3SειπενG1161CONJ| δεG1161CONJ| M5: <δε> :M5G1161CONJM6: δεG846P-DSFαυτη :M6G3588T-NSM| οG2424N-NSMιησουvG3761CONJ-NουδεG1473P-1NSεγωG4771P-2ASσεG2919 [G5719]V-PAI-1S| κρινωG2919 [G5719]V-PAI-1S| M5: <κρινω> :M5G2632 [G5719]V-PAI-1SM6: κατακρινω :M6G4198 [G5737]V-PNM-2S| πορευουG2532CONJ| καιG2532CONJ| M5: <και> :M5G2532CONJM6: καιG575PREPαποG3588T-GSMτουG3568ADVνυνG575PREPVAR: αποG3588T-GSMτουG3568ADVνυνG2532CONJκαι :M6G3371ADV-N| μηκετιG264 [G5720]V-PAM-2Sαμαρτανε
   12 G3825ADVπαλινG3767CONJουνG846P-DPMαυτοιvG3588T-NSMοG2424N-NSMιησουvG2980 [G5656]V-AAI-3SελαλησενG3004 [G5723]V-PAP-NSMλεγωνG1473P-1NSεγωG1510 [G5719]V-PAI-1SειμιG3588T-NSNτοG5457N-NSNφωvG3588T-GSMτουG2889N-GSMκοσμουG3588T-NSMοG190 [G5723]V-PAP-NSMακολουθωνG1473P-1DSεμοιG3756PRT-NουG3361PRT-NμηG4043 [G5661]V-AAS-3SπεριπατησηG1722PREPενG3588T-DSFτηG4653N-DSFσκοτιαG235CONJαλλG2192 [G5692]V-FAI-3SεξειG3588T-ASNτοG5457N-ASNφωvG3588T-GSFτηvG2222N-GSFζωηv
   13 G3004 [G5627]V-2AAI-3PειπονG3767CONJουνG846P-DSMαυτωG3588T-NPMοιG5330N-NPMφαρισαιοιG4771P-2NSσυG4012PREPπεριG4572F-2GSMσεαυτουG3140 [G5719]V-PAI-2SμαρτυρειvG3588T-NSFηG3141N-NSFμαρτυριαG4771P-2GSσουG3756PRT-NουκG1510 [G5719]V-PAI-3SεστινG227A-NSFαληθηv
   14 G611 [G5662]V-ADI-3SαπεκριθηG2424N-NSMιησουvG2532CONJκαιG3004 [G5627]V-2AAI-3SειπενG846P-DPMαυτοιvG2579COND-KκανG1473P-1NSεγωG3140 [G5725]V-PAS-1SμαρτυρωG4012PREPπεριG1683F-1GSMεμαυτουG227A-NSFαληθηvG1510 [G5719]V-PAI-3SεστινG3588T-NSFηG3141N-NSFμαρτυριαG1473P-1GSμουG3754CONJοτιG1492 [G5758]V-RAI-1SοιδαG4159ADV-IποθενG2064 [G5627]V-2AAI-1SηλθονG2532CONJκαιG4226ADV-IπουG5217 [G5719]V-PAI-1SυπαγωG4771P-2NPυμειvG1161CONJδεG3756PRT-NουκG1492 [G5758]V-RAI-2PοιδατεG4159ADV-IποθενG2064 [G5736]V-PNI-1SερχομαιG2532CONJκαιG4226ADV-IπουG5217 [G5719]V-PAI-1Sυπαγω
   15 G4771P-2NPυμειvG2596PREPκαταG3588T-ASFτηνG4561N-ASFσαρκαG2919 [G5719]V-PAI-2PκρινετεG1473P-1NSεγωG3756PRT-NουG2919 [G5719]V-PAI-1SκρινωG3762A-ASM-Nουδενα
   17 G2532CONJκαιG1722PREPενG3588T-DSMτωG3551N-DSMνομωG1161CONJδεG3588T-DSMτωG5212S-2PDSMυμετερωG1125 [G5769]V-RPI-3SγεγραπταιG3754CONJοτιG1417A-NUIδυοG444N-GPMανθρωπωνG3588T-NSFηG3141N-NSFμαρτυριαG227A-NSFαληθηvG1510 [G5719]V-PAI-3Sεστιν
   18 G1473P-1NSεγωG1510 [G5719]V-PAI-1SειμιG3588T-NSMοG3140 [G5723]V-PAP-NSMμαρτυρωνG4012PREPπεριG1683F-1GSMεμαυτουG2532CONJκαιG3140 [G5719]V-PAI-3SμαρτυρειG4012PREPπεριG1473P-1GSεμουG3588T-NSMοG3992 [G5660]V-AAP-NSMπεμψαvG1473P-1ASμεG3962N-NSMπατηρ
   19 G3004 [G5707]V-IAI-3PελεγονG3767CONJουνG846P-DSMαυτωG4226ADV-IπουG1510 [G5719]V-PAI-3SεστινG3588T-NSMοG3962N-NSMπατηρG4771P-2GSσουG611 [G5662]V-ADI-3SαπεκριθηG2424N-NSMιησουvG3777CONJ-NουτεG1473P-1ASεμεG1492 [G5758]V-RAI-2PοιδατεG3777CONJ-NουτεG3588T-ASMτονG3962N-ASMπατεραG1473P-1GSμουG1487CONDειG1473P-1ASεμεG1492 [G5714]V-2LAI-2PηδειτεG2532CONJκαιG3588T-ASMτονG3962N-ASMπατεραG1473P-1GSμουG1492 [G5714]V-2LAI-2PηδειτεG302PRTαν
   20 G3778D-APNταυταG3588T-APNταG4487N-APNρηματαG2980 [G5656]V-AAI-3SελαλησενG3588T-NSMοG2424N-NSMιησουvG1722PREPενG3588T-DSNτωG1049N-DSNγαζοφυλακιωG1321 [G5723]V-PAP-NSMδιδασκωνG1722PREPενG3588T-DSNτωG2411N-DSNιερωG2532CONJκαιG3762A-NSM-NουδειvG4084 [G5656]V-AAI-3SεπιασενG846P-ASMαυτονG3754CONJοτιG3768ADV-NουπωG2064 [G5714]V-2LAI-3SεληλυθειG3588T-NSFηG5610N-NSFωραG846P-GSMαυτου
   21 G3004 [G5627]V-2AAI-3SειπενG3767CONJουνG3825ADVπαλινG846P-DPMαυτοιvG3588T-NSMοG2424N-NSMιησουvG1473P-1NSεγωG5217 [G5719]V-PAI-1SυπαγωG2532CONJκαιG2212 [G5692]V-FAI-2PζητησετεG1473P-1ASμεG2532CONJκαιG1722PREPενG3588T-DSFτηG266N-DSFαμαρτιαG4771P-2GPυμωνG599 [G5695]V-FDI-2PαποθανεισθεG3699ADVοπουG1473P-1NSεγωG5217 [G5719]V-PAI-1SυπαγωG4771P-2NPυμειvG3756PRT-NουG1410 [G5736]V-PNI-2PδυνασθεG2064 [G5629]V-2AANελθειν
   22 G3004 [G5707]V-IAI-3PελεγονG3767CONJουνG3588T-NPMοιG2453A-NPMιουδαιοιG3385PRT-IμητιG615 [G5692]V-FAI-3SαποκτενειG1438F-3ASMεαυτονG3754CONJοτιG3004 [G5719]V-PAI-3SλεγειG3699ADVοπουG1473P-1NSεγωG5217 [G5719]V-PAI-1SυπαγωG4771P-2NPυμειvG3756PRT-NουG1410 [G5736]V-PNI-2PδυνασθεG2064 [G5629]V-2AANελθειν
   23 G2532CONJκαιG3004 [G5627]V-2AAI-3SειπενG846P-DPMαυτοιvG4771P-2NPυμειvG1537PREPεκG3588T-GPMτωνG2736ADVκατωG1510 [G5719]V-PAI-2PεστεG1473P-1NSεγωG1537PREPεκG3588T-GPMτωνG507ADVανωG1510 [G5719]V-PAI-1SειμιG4771P-2NPυμειvG1537PREPεκG3588T-GSMτουG2889N-GSMκοσμουG3778D-GSMτουτουG1510 [G5719]V-PAI-2PεστεG1473P-1NSεγωG3756PRT-NουκG1510 [G5719]V-PAI-1SειμιG1537PREPεκG3588T-GSMτουG2889N-GSMκοσμουG3778D-GSMτουτου
   24 G3004 [G5627]V-2AAI-1SειπονG3767CONJουνG4771P-2DPυμινG3754CONJοτιG599 [G5695]V-FDI-2PαποθανεισθεG1722PREPενG3588T-DPFταιvG266N-DPFαμαρτιαιvG4771P-2GPυμωνG1437CONDεανG1063CONJγαρG3361PRT-NμηG4100 [G5661]V-AAS-2PπιστευσητεG3754CONJοτιG1473P-1NSεγωG1510 [G5719]V-PAI-1SειμιG599 [G5695]V-FDI-2PαποθανεισθεG1722PREPενG3588T-DPFταιvG266N-DPFαμαρτιαιvG4771P-2GPυμων
   26 G4183A-APNπολλαG2192 [G5719]V-PAI-1SεχωG4012PREPπεριG4771P-2GPυμωνG2980 [G5721]V-PANλαλεινG2532CONJκαιG2919 [G5721]V-PANκρινεινG235CONJαλλG3588T-NSMοG3992 [G5660]V-AAP-NSMπεμψαvG1473P-1ASμεG227A-NSMαληθηvG1510 [G5719]V-PAI-3SεστινG2504P-1NS-KκαγωG3739R-APNαG191 [G5656]V-AAI-1SηκουσαG3844PREPπαρG846P-GSMαυτουG3778D-APNταυταG3004 [G5719]V-PAI-1SλεγωG1519PREPειvG3588T-ASMτονG2889N-ASMκοσμον
   27 G3756PRT-NουκG1097 [G5627]V-2AAI-3PεγνωσανG3754CONJοτιG3588T-ASMτονG3962N-ASMπατεραG846P-DPMαυτοιvG3004 [G5707]V-IAI-3Sελεγεν
   28 G3004 [G5627]V-2AAI-3SειπενG3767CONJουνG846P-DPMαυτοιvG3588T-NSMοG2424N-NSMιησουvG3752CONJοτανG5312 [G5661]V-AAS-2PυψωσητεG3588T-ASMτονG5207N-ASMυιονG3588T-GSMτουG444N-GSMανθρωπουG5119ADVτοτεG1097 [G5695]V-FDI-2PγνωσεσθεG3754CONJοτιG1473P-1NSεγωG1510 [G5719]V-PAI-1SειμιG2532CONJκαιG575PREPαπG1683F-1GSMεμαυτουG4160 [G5719]V-PAI-1SποιωG3762A-ASN-NουδενG235CONJαλλαG2531ADVκαθωvG1321 [G5656]V-AAI-3SεδιδαξενG1473P-1ASμεG3588T-NSMοG3962N-NSMπατηρG1473P-1GSμουG3778D-APNταυταG2980 [G5719]V-PAI-1Sλαλω
   29 G2532CONJκαιG3588T-NSMοG3992 [G5660]V-AAP-NSMπεμψαvG1473P-1ASμεG3326PREPμετG1473P-1GSεμουG1510 [G5719]V-PAI-3SεστινG3756PRT-NουκG863 [G5656]V-AAI-3SαφηκενG1473P-1ASμεG3441A-ASMμονονG3588T-NSMοG3962N-NSMπατηρG3754CONJοτιG1473P-1NSεγωG3588T-APNταG701A-APNαρεσταG846P-DSMαυτωG4160 [G5719]V-PAI-1SποιωG3842ADVπαντοτε
   30 G3778D-APNταυταG846P-GSMαυτουG2980 [G5723]V-PAP-GSMλαλουντοvG4183A-NPMπολλοιG4100 [G5656]V-AAI-3PεπιστευσανG1519PREPειvG846P-ASMαυτον
   31 G3004 [G5707]V-IAI-3SελεγενG3767CONJουνG3588T-NSMοG2424N-NSMιησουvG4314PREPπροvG3588T-APMτουvG4100 [G5761]V-RAP-APMπεπιστευκοταvG846P-DSMαυτωG2453A-APMιουδαιουvG1437CONDεανG4771P-2NPυμειvG3306 [G5661]V-AAS-2PμεινητεG1722PREPενG3588T-DSMτωG3056N-DSMλογωG3588T-DSMτωG1699S-1SDSMεμωG230ADVαληθωvG3101N-NPMμαθηταιG1473P-1GSμουG1510 [G5719]V-PAI-2Pεστε
   32 G2532CONJκαιG1097 [G5695]V-FDI-2PγνωσεσθεG3588T-ASFτηνG225N-ASFαληθειανG2532CONJκαιG3588T-NSFηG225N-NSFαληθειαG1659 [G5692]V-FAI-3SελευθερωσειG4771P-2APυμαv
   33 G611 [G5662]V-ADI-3PαπεκριθησανG846P-DSMαυτωG4690N-NSNσπερμαG11N-PRIαβρααμG1510 [G5719]V-PAI-1PεσμενG2532CONJκαιG3762A-DSM-NουδενιG1398 [G5758]V-RAI-1PδεδουλευκαμενG4455ADVπωποτεG4459ADV-IπωvG4771P-2NSσυG3004 [G5719]V-PAI-2SλεγειvG3754CONJοτιG1658A-NPMελευθεροιG1096 [G5695]V-FDI-2Pγενησεσθε
   34 G611 [G5662]V-ADI-3SαπεκριθηG846P-DPMαυτοιvG3588T-NSMοG2424N-NSMιησουvG281HEBαμηνG281HEBαμηνG3004 [G5719]V-PAI-1SλεγωG4771P-2DPυμινG3754CONJοτιG3956A-NSMπαvG3588T-NSMοG4160 [G5723]V-PAP-NSMποιωνG3588T-ASFτηνG266N-ASFαμαρτιανG1401N-NSMδουλοvG1510 [G5719]V-PAI-3SεστινG3588T-GSFτηvG266N-GSFαμαρτιαv
   36 G1437CONDεανG3767CONJουνG3588T-NSMοG5207N-NSMυιοvG4771P-2APυμαvG1659 [G5661]V-AAS-3SελευθερωσηG3689ADVοντωvG1658A-NPMελευθεροιG1510 [G5695]V-FDI-2Pεσεσθε
   37 G1492 [G5758]V-RAI-1SοιδαG3754CONJοτιG4690N-NSNσπερμαG11N-PRIαβρααμG1510 [G5719]V-PAI-2PεστεG235CONJαλλαG2212 [G5719]V-PAI-2PζητειτεG1473P-1ASμεG615 [G5658]V-AANαποκτειναιG3754CONJοτιG3588T-NSMοG3056N-NSMλογοvG3588T-NSMοG1699S-1SNSMεμοvG3756PRT-NουG5562 [G5719]V-PAI-3SχωρειG1722PREPενG4771P-2DPυμιν
   38 G1473P-1NSεγωG3739R-ASNοG3708 [G5758]V-RAI-1S-ATTεωρακαG3844PREPπαραG3588T-DSMτωG3962N-DSMπατριG1473P-1GSμουG2980 [G5719]V-PAI-1SλαλωG2532CONJκαιG4771P-2NPυμειvG3767CONJουνG3739R-ASNοG3708 [G5758]V-RAI-2P-ATTεωρακατεG3844PREPπαραG3588T-DSMτωG3962N-DSMπατριG4771P-2GPυμωνG4160 [G5719]V-PAI-2Pποιειτε
   39 G611 [G5662]V-ADI-3PαπεκριθησανG2532CONJκαιG3004 [G5627]V-2AAI-3PειπονG846P-DSMαυτωG3588T-NSMοG3962N-NSMπατηρG1473P-1GPημωνG11N-PRIαβρααμG1510 [G5719]V-PAI-3SεστινG3004 [G5719]V-PAI-3SλεγειG846P-DPMαυτοιvG3588T-NSMοG2424N-NSMιησουvG1487CONDειG5043N-NPNτεκναG3588T-GSMτουG11N-PRIαβρααμG1510 [G5707]V-IAI-2PητεG3588T-APNταG2041N-APNεργαG3588T-GSMτουG11N-PRIαβρααμG4160 [G5707]V-IAI-2P| εποιειτεG4160 [G5707]V-IAI-2P| <εποιειτε>G4160 [G5707]V-IAI-2PVAR: εποιειτεG302PRTαν :END
   40 G3568ADVνυνG1161CONJδεG2212 [G5719]V-PAI-2PζητειτεG1473P-1ASμεG615 [G5658]V-AANαποκτειναιG444N-ASMανθρωπονG3739R-NSMοvG3588T-ASFτηνG225N-ASFαληθειανG4771P-2DPυμινG2980 [G5758]V-RAI-1SλελαληκαG3739R-ASFηνG191 [G5656]V-AAI-1SηκουσαG3844PREPπαραG3588T-GSMτουG2316N-GSMθεουG3778D-ASNτουτοG11N-PRIαβρααμG3756PRT-NουκG4160 [G5656]V-AAI-3Sεποιησεν
   41 G4771P-2NPυμειvG4160 [G5719]V-PAI-2PποιειτεG3588T-APNταG2041N-APNεργαG3588T-GSMτουG3962N-GSMπατροvG4771P-2GPυμωνG3004 [G5627]V-2AAI-3PειπονG3767CONJουνG846P-DSMαυτωG1473P-1NPημειvG1537PREPεκG4202N-GSFπορνειαvG3756PRT-NουG1080 [G5769]V-RPI-1PγεγεννημεθαG1520A-ASMεναG3962N-ASMπατεραG2192 [G5719]V-PAI-1PεχομενG3588T-ASMτονG2316N-ASMθεον
   42 G3004 [G5627]V-2AAI-3SειπενG3767CONJουνG846P-DPMαυτοιvG3588T-NSMοG2424N-NSMιησουvG1487CONDειG3588T-NSMοG2316N-NSMθεοvG3962N-NSMπατηρG4771P-2GPυμωνG1510 [G5707]V-IAI-3SηνG25 [G5707]V-IAI-2PηγαπατεG302PRTανG1473P-1ASεμεG1473P-1NSεγωG1063CONJγαρG1537PREPεκG3588T-GSMτουG2316N-GSMθεουG1831 [G5627]V-2AAI-1SεξηλθονG2532CONJκαιG2240 [G5719]V-PAI-1SηκωG3761CONJ-NουδεG1063CONJγαρG575PREPαπG1683F-1GSMεμαυτουG2064 [G5754]V-2RAI-1SεληλυθαG235CONJαλλG1565D-NSMεκεινοvG1473P-1ASμεG649 [G5656]V-AAI-3Sαπεστειλεν
   43 G1223PREPδιαG5101I-ASNτιG3588T-ASFτηνG2981N-ASFλαλιανG3588T-ASFτηνG1699S-1SASFεμηνG3756PRT-NουG1097 [G5719]V-PAI-2PγινωσκετεG3754CONJοτιG3756PRT-NουG1410 [G5736]V-PNI-2PδυνασθεG191 [G5721]V-PANακουεινG3588T-ASMτονG3056N-ASMλογονG3588T-ASMτονG1699S-1SASMεμον
   44 G4771P-2NPυμειvG1537PREPεκG3588T-GSMτουG3962N-GSMπατροvG3588T-GSMτουG1228A-GSMδιαβολουG1510 [G5719]V-PAI-2PεστεG2532CONJκαιG3588T-APFταvG1939N-APFεπιθυμιαvG3588T-GSMτουG3962N-GSMπατροvG4771P-2GPυμωνG2309 [G5719]V-PAI-2PθελετεG4160 [G5721]V-PANποιεινG1565D-NSMεκεινοvG443A-NSMανθρωποκτονοvG1510 [G5707]V-IAI-3SηνG575PREPαπG746N-GSFαρχηvG2532CONJκαιG1722PREPενG3588T-DSFτηG225N-DSFαληθειαG3756PRT-NουχG2476 [G5758]V-RAI-3SεστηκενG3754CONJοτιG3756PRT-NουκG1510 [G5719]V-PAI-3SεστινG225N-NSFαληθειαG1722PREPενG846P-DSMαυτωG3752CONJοτανG2980 [G5725]V-PAS-3SλαληG3588T-ASNτοG5579N-ASNψευδοvG1537PREPεκG3588T-GPNτωνG2398A-GPNιδιωνG2980 [G5719]V-PAI-3SλαλειG3754CONJοτιG5583N-NSMψευστηvG1510 [G5719]V-PAI-3SεστινG2532CONJκαιG3588T-NSMοG3962N-NSMπατηρG846P-GSMαυτου
   45 G1473P-1NSεγωG1161CONJδεG3754CONJοτιG3588T-ASFτηνG225N-ASFαληθειανG3004 [G5719]V-PAI-1SλεγωG3756PRT-NουG4100 [G5719]V-PAI-2PπιστευετεG1473P-1DSμοι
   46 G5101I-NSMτιvG1537PREPεξG4771P-2GPυμωνG1651 [G5719]V-PAI-3SελεγχειG1473P-1ASμεG4012PREPπεριG266N-GSFαμαρτιαvG1487CONDειG1161CONJδεG225N-ASFαληθειανG3004 [G5719]V-PAI-1SλεγωG1223PREPδιαG5101I-ASNτιG4771P-2NPυμειvG3756PRT-NουG4100 [G5719]V-PAI-2PπιστευετεG1473P-1DSμοι
   48 G611 [G5662]V-ADI-3PαπεκριθησανG3767CONJουνG3588T-NPMοιG2453A-NPMιουδαιοιG2532CONJκαιG3004 [G5627]V-2AAI-3PειπονG846P-DSMαυτωG3756PRT-NουG2573ADVκαλωvG3004 [G5719]V-PAI-1PλεγομενG1473P-1NPημειvG3754CONJοτιG4541N-NSMσαμαρειτηvG1510 [G5719]V-PAI-2SειG4771P-2NSσυG2532CONJκαιG1140N-ASNδαιμονιονG2192 [G5719]V-PAI-2Sεχειv
   49 G611 [G5662]V-ADI-3SαπεκριθηG2424N-NSMιησουvG1473P-1NSεγωG1140N-ASNδαιμονιονG3756PRT-NουκG2192 [G5719]V-PAI-1SεχωG235CONJαλλαG5091 [G5719]V-PAI-1SτιμωG3588T-ASMτονG3962N-ASMπατεραG1473P-1GSμουG2532CONJκαιG4771P-2NPυμειvG818 [G5719]V-PAI-2PατιμαζετεG1473P-1ASμε
   51 G281HEBαμηνG281HEBαμηνG3004 [G5719]V-PAI-1SλεγωG4771P-2DPυμινG1437CONDεανG5100X-NSMτιvG3588T-ASMτονG3056N-ASMλογονG3588T-ASMτονG1699S-1SASMεμονG5083 [G5661]V-AAS-3SτηρησηG2288N-ASMθανατονG3756PRT-NουG3361PRT-NμηG2334 [G5661]V-AAS-3SθεωρησηG1519PREPειvG3588T-ASMτονG165N-ASMαιωνα
   52 G3004 [G5627]V-2AAI-3PειπονG3767CONJουνG846P-DSMαυτωG3588T-NPMοιG2453A-NPMιουδαιοιG3568ADVνυνG1097 [G5758]V-RAI-1PεγνωκαμενG3754CONJοτιG1140N-ASNδαιμονιονG2192 [G5719]V-PAI-2SεχειvG11N-PRIαβρααμG599 [G5627]V-2AAI-3SαπεθανενG2532CONJκαιG3588T-NPMοιG4396N-NPMπροφηταιG2532CONJκαιG4771P-2NSσυG3004 [G5719]V-PAI-2SλεγειvG1437CONDεανG5100X-NSMτιvG3588T-ASMτονG3056N-ASMλογονG1473P-1GSμουG5083 [G5661]V-AAS-3SτηρησηG3756PRT-NουG3361PRT-NμηG1089 [G5667]V-ADS-3SγευσηταιG2288N-GSMθανατουG1519PREPειvG3588T-ASMτονG165N-ASMαιωνα
   53 G3361PRT-NμηG4771P-2NSσυG3173A-NSM-CμειζωνG1510 [G5719]V-PAI-2SειG3588T-GSMτουG3962N-GSMπατροvG1473P-1GPημωνG11N-PRIαβρααμG3748R-NSMοστιvG599 [G5627]V-2AAI-3SαπεθανενG2532CONJκαιG3588T-NPMοιG4396N-NPMπροφηταιG599 [G5627]V-2AAI-3PαπεθανονG5101I-ASMτιναG4572F-2ASMσεαυτονG4771P-2NSσυG4160 [G5719]V-PAI-2Sποιειv
   54 G611 [G5662]V-ADI-3SαπεκριθηG2424N-NSMιησουvG1437CONDεανG1473P-1NSεγωG1392 [G5719]V-PAI-1SδοξαζωG1683F-1ASMεμαυτονG3588T-NSFηG1391N-NSFδοξαG1473P-1GSμουG3762A-NSN-NουδενG1510 [G5719]V-PAI-3SεστινG1510 [G5719]V-PAI-3SεστινG3588T-NSMοG3962N-NSMπατηρG1473P-1GSμουG3588T-NSMοG1392 [G5723]V-PAP-NSMδοξαζωνG1473P-1ASμεG3739R-ASMονG4771P-2NPυμειvG3004 [G5719]V-PAI-2PλεγετεG3754CONJοτιG2316N-NSMθεοvG1473P-1GPημωνG1510 [G5719]V-PAI-3Sεστιν
   55 G2532CONJκαιG3756PRT-NουκG1097 [G5758]V-RAI-2PεγνωκατεG846P-ASMαυτονG1473P-1NSεγωG1161CONJδεG1492 [G5758]V-RAI-1SοιδαG846P-ASMαυτονG2532CONJκαιG1437CONDεανG3004 [G5632]V-2AAS-1SειπωG3754CONJοτιG3756PRT-NουκG1492 [G5758]V-RAI-1SοιδαG846P-ASMαυτονG1510 [G5695]V-FDI-1SεσομαιG3664A-NSMομοιοvG4771P-2GPυμωνG5583N-NSMψευστηvG235CONJαλλG1492 [G5758]V-RAI-1SοιδαG846P-ASMαυτονG2532CONJκαιG3588T-ASMτονG3056N-ASMλογονG846P-GSMαυτουG5083 [G5719]V-PAI-1Sτηρω
   56 G11N-PRIαβρααμG3588T-NSMοG3962N-NSMπατηρG4771P-2GPυμωνG21 [G5662]V-ADI-3SηγαλλιασατοG2443CONJιναG3708 [G5632]V-2AAS-3SιδηG3588T-ASFτηνG2250N-ASFημερανG3588T-ASFτηνG1699S-1SASFεμηνG2532CONJκαιG3708 [G5627]V-2AAI-3SειδενG2532CONJκαιG5463 [G5644]V-2AOI-3Sεχαρη
   57 G3004 [G5627]V-2AAI-3PειπονG3767CONJουνG3588T-NPMοιG2453A-NPMιουδαιοιG4314PREPπροvG846P-ASMαυτονG4004A-NUIπεντηκονταG2094N-APNετηG3768ADV-NουπωG2192 [G5719]V-PAI-2SεχειvG2532CONJκαιG11N-PRIαβρααμG3708 [G5758]V-RAI-2S-ATTεωρακαv
   58 G3004 [G5627]V-2AAI-3SειπενG846P-DPMαυτοιvG3588T-NSMοG2424N-NSMιησουvG281HEBαμηνG281HEBαμηνG3004 [G5719]V-PAI-1SλεγωG4771P-2DPυμινG4250ADVπρινG11N-PRIαβρααμG1096 [G5635]V-2ADNγενεσθαιG1473P-1NSεγωG1510 [G5719]V-PAI-1Sειμι
   59 G142 [G5656]V-AAI-3PηρανG3767CONJουνG3037N-APMλιθουvG2443CONJιναG906 [G5632]V-2AAS-3PβαλωσινG1909PREPεπG846P-ASMαυτονG2424N-NSMιησουvG1161CONJδεG2928 [G5648]V-2API-3SεκρυβηG2532CONJκαιG1831 [G5627]V-2AAI-3SεξηλθενG1537PREPεκG3588T-GSNτουG2411N-GSNιερουG1330 [G5631]V-2AAP-NSMδιελθωνG1223PREPδιαG3319A-GSNμεσουG846P-GPMαυτωνG2532CONJκαιG3855 [G5707]V-IAI-3SπαρηγενG3779ADVουτωv
Robinson-Pierpont Greek NT Apparatus
   1 ιησους δε ιησους δε και ο ιησους επορευθη εις το ορος των ελαιων
   2 ορθρου δε παλιν <παλιν> παλιν <βαθεοv> βαθεως παρεγενετο <παρεγενετο> ηλθεν ο ιησους εις το ιερον και πας ο λαος ηρχετο <ηρχετο> ηρχετο προς αυτον και καθισας εδιδασκεν αυτους
   3 αγουσιν δε οι γραμματεις και οι φαρισαιοι προς αυτον <προς αυτον> γυναικα εν <εν> επι μοιχεια καταληφθεισαν <καταληφθεισαν> κατειλημμενην και στησαντες αυτην εν <εν> εν τω μεσω
   4 λεγουσιν <λεγουσιν> ειπον αυτω πειραζοντες <πειραζοντεv> διδασκαλε αυτη η γυνη κατεληφθη <αυτη η γυνη κατεληφθη> ταυτην ευρομεν επ αυτοφορω <αυτοφορω> αυτοφωρω αυτοφωρω αυτοφορω μοιχευομενη <μοιχευομενη> μοιχευομενην
   5 εν δε τω νομω <νομω> νομω ημων μωσης <μωσηv> μωυσης μωυσης μωσης ημιν <ημιν> ενετειλατο τας τοιαυτας λιθοβολεισθαι <λιθοβολεισθαι> λιθαζειν συ ουν τι λεγεις <λεγειv> λεγεις περι αυτης
   6 τουτο δε ελεγον πειραζοντες αυτον ινα εχωσιν κατηγορειν <κατηγορειν> κατηγοριαν κατ αυτου ο δε ιησους κατω κυψας τω δακτυλω εγραφεν <εγραφεν> κατεγραφεν εις την γην μη προσποιουμενος <μη προσποιουμενοv>
   7 ως δε επεμενον ερωτωντες <ερωτωντεv> επερωτωντες αυτον ανακυψας <ανακυψαv> αναβλεψας ειπεν προς αυτους <προς αυτουv> αυτοις ο αναμαρτητος υμων πρωτον <πρωτον> πρωτος πρωτος επ αυτην τον λιθον βαλετω επ αυτην <τον> OMIT τον βαλλετω λιθον βαλετω επ αυτην
   8 και παλιν κατω κυψας εγραφεν εις την γην
   9 οι δε ακουσαντες υπο της συνειδησεως ελεγχομενοι <και υπο της συνειδησεως εις καθ εις αρξαμενοι απο των πρεσβυτερων εως των εσχατων κατελειφθη ο ιησους <μονος ο <μονος ο ο ιησους μονος η γυνη εν μεσω ουσα
   10 ανακυψας δε ο ιησους μηδενα θεασαμενος πλην της γυναικος <και μηδενα θεασαμενος πλην της αυτη <ειπεν ειδεν αυτην και ειπεν γυναι εισιν κατηγοροι σου <οι κατηγοροι σε κατεκρινεν
   11 η δε ειπεν ουδεις κυριε ειπεν δε αυτη ιησους ουδε εγω σε κατακρινω και απο του νυν απο του νυν και αμαρτανε
   12 παλιν ουν αυτοις ο ιησους ελαλησεν λεγων εγω ειμι το φως του κοσμου ο ακολουθων εμοι ου μη περιπατηση εν τη σκοτια αλλ εξει το φως της ζωης
   13 ειπον ουν αυτω οι φαρισαιοι συ περι σεαυτου μαρτυρεις η μαρτυρια σου ουκ εστιν αληθης
   14 απεκριθη ιησους και ειπεν αυτοις καν εγω μαρτυρω περι εμαυτου αληθης εστιν η μαρτυρια μου οτι οιδα ποθεν ηλθον και που υπαγω υμεις δε ουκ οιδατε ποθεν ερχομαι και που υπαγω
   15 υμεις κατα την σαρκα κρινετε εγω ου κρινω ουδενα
   16 και εαν κρινω δε εγω η κρισις η εμη αληθης εστιν οτι μονος ουκ ειμι αλλ εγω και ο πεμψας με πατηρ
   17 και εν τω νομω δε τω υμετερω γεγραπται οτι δυο ανθρωπων η μαρτυρια αληθης εστιν
   18 εγω ειμι ο μαρτυρων περι εμαυτου και μαρτυρει περι εμου ο πεμψας με πατηρ
   19 ελεγον ουν αυτω που εστιν ο πατηρ σου απεκριθη ιησους ουτε εμε οιδατε ουτε τον πατερα μου ει εμε ηδειτε και τον πατερα μου ηδειτε αν
   20 ταυτα τα ρηματα ελαλησεν ο ιησους εν τω γαζοφυλακιω διδασκων εν τω ιερω και ουδεις επιασεν αυτον οτι ουπω εληλυθει η ωρα αυτου
   21 ειπεν ουν παλιν αυτοις ο ιησους εγω υπαγω και ζητησετε με και εν τη αμαρτια υμων αποθανεισθε οπου εγω υπαγω υμεις ου δυνασθε ελθειν
   22 ελεγον ουν οι ιουδαιοι μητι αποκτενει εαυτον οτι λεγει οπου εγω υπαγω υμεις ου δυνασθε ελθειν
   23 και ειπεν αυτοις υμεις εκ των κατω εστε εγω εκ των ανω ειμι υμεις εκ του κοσμου τουτου εστε εγω ουκ ειμι εκ του κοσμου τουτου
   24 ειπον ουν υμιν οτι αποθανεισθε εν ταις αμαρτιαις υμων εαν γαρ μη πιστευσητε οτι εγω ειμι αποθανεισθε εν ταις αμαρτιαις υμων
   25 ελεγον ουν αυτω συ τις ει και ειπεν αυτοις ο ιησους την αρχην ο τι και λαλω υμιν
   26 πολλα εχω περι υμων λαλειν και κρινειν αλλ ο πεμψας με αληθης εστιν καγω α ηκουσα παρ αυτου ταυτα λεγω εις τον κοσμον
   27 ουκ εγνωσαν οτι τον πατερα αυτοις ελεγεν
   28 ειπεν ουν αυτοις ο ιησους οταν υψωσητε τον υιον του ανθρωπου τοτε γνωσεσθε οτι εγω ειμι και απ εμαυτου ποιω ουδεν αλλα καθως εδιδαξεν με ο πατηρ μου ταυτα λαλω
   29 και ο πεμψας με μετ εμου εστιν ουκ αφηκεν με μονον ο πατηρ οτι εγω τα αρεστα αυτω ποιω παντοτε
   30 ταυτα αυτου λαλουντος πολλοι επιστευσαν εις αυτον
   31 ελεγεν ουν ο ιησους προς τους πεπιστευκοτας αυτω ιουδαιους εαν υμεις μεινητε εν τω λογω τω εμω αληθως μαθηται μου εστε
   32 και γνωσεσθε την αληθειαν και η αληθεια ελευθερωσει υμας
   33 απεκριθησαν αυτω σπερμα αβρααμ εσμεν και ουδενι δεδουλευκαμεν πωποτε πως συ λεγεις οτι ελευθεροι γενησεσθε
   34 απεκριθη αυτοις ο ιησους αμην αμην λεγω υμιν οτι πας ο ποιων την αμαρτιαν δουλος εστιν της αμαρτιας
   35 ο δε δουλος ου μενει εν τη οικια εις τον αιωνα ο υιος μενει εις τον αιωνα
   36 εαν ουν ο υιος υμας ελευθερωση οντως ελευθεροι εσεσθε
   37 οιδα οτι σπερμα αβρααμ εστε αλλα ζητειτε με αποκτειναι οτι ο λογος ο εμος ου χωρει εν υμιν
   38 εγω ο εωρακα παρα τω πατρι μου λαλω και υμεις ουν ο εωρακατε παρα τω πατρι υμων ποιειτε
   39 απεκριθησαν και ειπον αυτω ο πατηρ ημων αβρααμ εστιν λεγει αυτοις ο ιησους ει τεκνα του αβρααμ ητε τα εργα του αβρααμ εποιειτε αν