Matthew 10

  10:1   2532 και And 4341 προσκαλεσάμενος having called on 3588 τους   1427 δώδεκα [2twelve 3101 μαθητάς 3disciples 1473 αυτού 1his], 1325 έδωκεν he gave 1473 αυτοίς to them 1849 εξουσίαν authority 4151 πνευμάτων [2spirits 169 ακαθάρτων 1of unclean], 5620 ώστε so as to 1544-1473 εκβάλλειν αυτά cast them out, 2532 και and 2323 θεραπεύειν to cure 3956 πάσαν every 3554 νόσον disease 2532 και and 3956 πάσαν every 3119 μαλακίαν infirmity.   10:2   3588 των δε And of the 1427 δώδεκα twelve 652 αποστόλων apostles, 3588 τα the 3686 ονόματά names 1510.2.6 εισι are 3778 ταύτα these; 4413 πρώτος first * Σίμων Simon 3588 ο the one 3004 λεγόμενος being called * Πέτρος Peter, 2532 και and * Ανδρέας Andrew 3588 ο   80-1473 αδελφός αυτού his brother; * Ιάκωβος James 3588 ο the 3588 του son of * Ζεβεδαίου Zebedee, 2532 και and * Ιωάννης John 3588 ο   80-1473 αδελφός αυτού his brother;   10:3   * Φίλιππος Philip 2532 και and * Βαρθολομαίος Bartholomew; * Θωμάς Thomas, 2532 και and * Ματθαίος Matthew 3588 ο the 5057 τελώνης tax collector; * Ιάκωβος James 3588 ο the 3588 του son of * Αλφαίου Alphaeus, 2532 και and * Λεββαίος Lebbaeus 3588 ο the one 1941 επικληθείς called * Θαδδαίος Thaddaeus;   10:4   * Σίμων Simon 3588 ο the * Κανανίτης Canaanite, 2532 και and * Ιούδας Judas * Ισκαριώτης Iscariot, 3588 ο the one 2532 και also 3860-1473 παραδούς αυτόν having delivered him up.   10:5   3778 τούτους These 3588 τους   1427 δώδεκα twelve 649-3588-* απέστειλεν ο Ιησούς Jesus sent, 3853 παραγγείλας exhorting 1473 αυτοίς them, 3004 λέγων saying, 1519 εις Unto 3598 οδόν the way 1484 εθνών of the nations 3361 μη you should not 565 απέλθητε go forth, 2532 και and 1519 εις unto 4172 πόλιν a city * Σαμαρειτών of Samaritans 3361 μη you should not 1525 εισέλθητε enter.   10:6   4198-1161 πορεύεσθε δε But you go 3123 μάλλον rather 4314 προς to 3588 τα the 4263 πρόβατα [2sheep 3588 τα   622 απολωλότα 1lost] 3624 οίκου of the house * Ισραήλ of Israel!   10:7   4198 πορευόμενοι δε And going, 2784 κηρύσσετε proclaim! 3004 λέγοντες saying 3754 ότι that, 1448 ήγγικεν [5approaches 3588 η 1The 932 βασιλεία 2kingdom 3588 των 3of the 3772 ουρανών 4heavens].   10:8   770 ασθενούντας Ones being weak 2323 θεραπεύετε cure! 3498 νεκρούς Dead 1453 εγείρετε raise up! 3015 λεπρούς Leprous 2511 καθαρίζετε cleanse! 1140 δαιμόνια Demons 1544 εκβάλλετε cast out! 1431 δωρεάν Freely 2983 ελάβετε you received, 1431 δωρεάν freely 1325 δότε you give!   10:9   3361 μη You should not 2932 κτήσησθε acquire 5557 χρυσόν gold, 3366 μηδέ nor 696 άργυρον silver, 3366 μηδέ nor 5475 χαλκόν brass coin 1519 εις in 3588 τας   2223-1473 ζώνας υμών your belts,   10:10   3361 μη nor 4082 πήραν a provision bag 1519 εις for 3598 οδόν the way, 3366 μηδέ nor 1417 δύο two 5509 χιτώνας inner garments, 3366 μηδέ nor 5266 υποδήματα sandals, 3366 μηδέ nor 4464 ράβδους rods; 514 άξιος [5worth 1063 γαρ 1for 3588 ο 2the 2040 εργάτης 3worker 3588 της   5160-1473 τροφής αυτού 6his provision 1510.2.3 εστιν 4is].   10:11   1519-3739-1161-302 εις ην δ΄ αν And into whatever 4172 πόλιν city 2228 η or 2968 κώμην town 1525 εισέλθητε you should enter, 1833 εξετάσατε inquire diligently 5100 τις who 1722 εν in 1473 αυτή it 514-1510.2.3 άξιός εστι is worthy, 2546 κακεί and there 3306 μείνατε remain 2193 έως until 302 αν whenever 1831 εξέλθητε you should go forth!   10:12   1525-1161 εισερχόμενοι δε And entering 1519 εις into 3588 την the 3614 οικίαν house, 782 ασπάσασθε greet 1473 αυτήν it!   10:13   2532 και And 1437 εάν if 3303 μεν indeed 1510.3 η [3might be 3588 η 1the 3614 οικία 2house] 514 αξία worthy, 2064 ελθετω let [2come 3588 η   1515-1473 ειρήνη υμών 1your peace] 1909 επ΄ upon 1473 αυτήν it! 1437-1161 εάν δε But if 3361-1510.3 μη η it might not be 514 αξία worthy, 3588 η   1515-1473 ειρήνη υμών [2your peace 4314 προς 4to 1473 υμάς 5you 1994 επιστραφήτω 1let 3return]!   10:14   2532 και And 3739 ος who 1437 εάν ever 3361 μη should not 1209 δέξηται receive 1473 υμάς you, 3366 μηδέ nor 191 ακούση should hear 3588 τους   3056-1473 λόγους υμών your words, 1831 εξερχόμενοι in going forth from 3588 της the 3614 οικίας residence 2228 η or 3588 της   4172-1565 πόλεως εκείνης that city, 1621 εκτινάξατε shake off 3588 τον the 2868 κονιορτόν dust 3588 των   4228-1473 ποδών υμών of your feet!   10:15   281 αμήν Amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 414 ανεκτότερον More endurable 1510.8.3 έσται will it be 1093 γη to the land * Σοδόμων of Sodom 2532 και and * Γομόρρων Gomorrah 1722 εν in 2250 ημέρα the day 2920 κρίσεως of judgment, 2228 η than 3588 τη to 4172-1565 πόλει εκείνη that city.   10:16   2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 649 αποστέλλω send 1473 υμάς you 5613 ως as 4263 πρόβατα sheep 1722 εν in 3319 μέσω the midst 3074 λύκων of wolves. 1096 γίνεσθε Be 3767 ουν then 5429 φρόνιμοι skilled 5613 ως as 3588 οι the 3789 όφεις serpents, 2532 και and 185 ακέραιοι unmixed 5613 ως as 3588 αι the 4058 περιστεραί doves!   10:17   4337-1161 προσέχετε δε And take heed 575 από of 3588 των the 444 ανθρώπων men! 3860-1063 παραδώσουσιν γαρ for they shall deliver 1473 υμάς you 1519 εις unto 4892 συνέδρια sanhedrins, 2532 και and 1722 εν in 3588 ταις   4864-1473 συναγωγαίς αυτών their synagogues 3146 μαστιγώσουσιν they shall whip 1473 υμάς you.   10:18   2532 και And 1909 επί before 2232 ηγεμόνας governors 1161 δε also 2532 και and 935 βασιλείς kings 71 αχθήσεσθε you shall be led 1752 ένεκεν because of 1473 εμού me, 1519 εις for 3142 μαρτύριον a testimony 1473 αυτοίς to them 2532 και and 3588 τοις to the 1484 έθνεσιν nations.   10:19   3752-1161 όταν δε And whenever 3860 παραδιδώσιν they deliver 1473 υμάς you, 3361-3309 μη μεριμνήσητε be not anxious 4459 πως how 2228 η or 5100 τι what 2980 λαλήσητε you should speak; 1325-1063 δοθήσεται γαρ for it shall be given 1473 υμιν to you 1722 εν in 1565 εκείνη that 3588 τη   5610 ώρα hour 5100 τι what 2980 λαλήσετε you should speak;   10:20   3756 ου [4not 1063 γαρ 1for 1473 υμείς 2you 1510.2.5 εστέ 3are] 3588 οι the ones 2980 λαλούντες speaking, 235 αλλά but 3588 το the 4151 πνεύμα spirit 3588 του   3962-1473 πατρός υμών of your father, 3588 το the one 2980 λαλούν speaking 1722 εν in 1473 υμίν you.   10:21   3860 παραδώσει [3shall deliver up 1161 δε 1But 80 αδελφός 2brother] 80 αδελφόν brother 1519 εις unto 2288 θάνατον death, 2532 και and 3962 πατήρ a father 5043 τέκνον a child. 2532 και And 1881 επαναστήσονται [2shall rise up 5043 τέκνα 1children] 1909 επί against 1118 γονείς parents, 2532 και and 2289-1473 θανατώσουσιν αυτούς shall put them to death.   10:22   2532 και And 1510.8.5 έσεσθε you will be 3404 μισούμενοι detested 5259 υπό by 3956 πάντων all 1223 διά on account of 3588 το   3686-1473 όνομά μου my name. 3588-1161 ο δε But the one 5278 υπομείνας remaining 1519 εις unto 5056 τέλος completion, 3778 ούτος this one 4982 σωθήσεται shall be delivered.   10:23   3752-1161 όταν δε But whenever 1377 διώκωσιν they should persecute 1473 υμάς you 1722 εν in 3588 τη   4172-3778 πόλει ταύτη this city, 5343 φεύγετε flee 1519 εις unto 3588 την the 243 άλλην other! 281-1063 αμήν γαρ For amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 3766.2 ου μη In no way 5055 τελέσητε should you finish 3588 τας the 4172 πόλεις cities 3588 του   * Ισραήλ of Israel, 2193 έως until 302 αν whenever 2064 έλθη [4should come 3588 ο 1the 5207 υιός 2son 3588 του   444 ανθρώπου 3of man].   10:24   3756 ουκ [3not 1510.2.3 έστι 2is 3101 μαθητής 1A disciple] 5228 υπέρ above 3588 τον the 1320 διδάσκαλον teacher, 3761 ουδέ nor 1401 δούλος a servant 5228 υπέρ above 3588 τον   2962-1473 κύριον αυτού his master.   10:25   713 αρκετόν Sufficient 3588 τω to the 3101 μαθητή disciple 2443 ίνα that 1096 γένηται he should become 5613 ως as 3588 ο   1320-1473 διδάσκαλος αυτού his teacher, 2532 και and 3588 ο the 1401 δούλος servant 5613 ως as 3588 ο   2962-1473 κύριος αυτού his master. 1487 ει If 3588 τον [3the 3617 οικοδεσπότην 4master of the house * Βεελζεβούβ 2Beelzebub 600.2 απεκάλεσαν 1they invoked], 4214 πόσω how much 3123 μάλλον more 3588 τους the ones 3615 οικιακούς αυτού of his house?   10:26   3361 μη You should not 3767 ουν then 5399 φοβηθήτε fear 1473 αυτούς them; 3762-1063 ουδέν γαρ for nothing 1510.2.3 εστι is 2572 κεκαλυμμένον being covered, 3739 ο which 3756 ουκ shall not 601 αποκαλυφθήσεται be uncovered; 2532 και and 2927 κρυπτόν hidden, 3739 ο which 3756 ου shall not 1097 γνωσθήσεται be known.   10:27   3739 ο What 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you 1722 εν in 3588 τη the 4653 σκοτία darkness, 2036 είπατε you speak 1722 εν in 3588 τω the 5457 φωτί light! 2532 και and 3739 ο what 1519 εις in 3588 το the 3775 ους ear 191 ακούετε you hear, 2784 κηρύξατε proclaim 1909 επί upon 3588 των the 1430 δωμάτων roofs!   10:28   2532 και And 3361-5399 μη φοβείσθε fear not 575 από of 3588 των the ones 615 αποκτεινόντων killing 3588 το the 4983 σώμα body, 3588 την [5the 1161 δε 1but 5590 ψυχήν 6soul 3361 μη 2not 1410 δυναμένων 3being able 615 αποκτείναι 4to kill]! 5399-1161 φοβήθητε δε But you fear 3123 μάλλον rather 3588 τον the one 1410 δυνάμενον being able 2532 και both 5590 ψυχήν the soul 2532 και and 4983 σώμα body 622 απολέσαι to destroy 1722 εν in 1067 γεέννη Gehenna!   10:29   3780 ουχί Are not 1417 δύο two 4765 στρουθία sparrows 787 ασσαρίου [2an assarion 4453 πωλείται 1sold for]? 2532 και and 1520 εν one 1537 εξ of 1473 αυτών them 3756 ου shall not 4098 πεσείται fall 1909 επί upon 3588 την the 1093 γην earth 427 άνευ without 3588 του   3962-1473 πατρός υμών your father.   10:30   1473-1161 υμών δε But you, 2532 και even 3588 αι the 2359 τρίχες hairs 3588 της of the 2776 κεφαλής head 3956 πάσαι [2all 705 ηριθμημέναι 3counted 1510.2.6 εισί 1are].   10:31   3361 μη Do not 3767 ουν then 5399 φοβηθήτε fear! 4183 πολλών [2than many 4765 στρουθίων 3sparrows 1308-1473 διαφέρετε υμείς 1you differ].   10:32   3956 πας Every one 3767 ουν then 3748 όστις whoever 3670 ομολογήσει shall acknowledge 1722-1473 εν εμοί being mine 1715 έμπροσθεν before 3588 των   444 ανθρώπων men, 3670 ομολογήσω I shall acknowledge, 2504 καγώ even myself, 1722-1473 εν αυτώ him 1715 έμπροσθεν before 3588 του   3962-1473 πατρός μου my father, 3588 του of the one 1722 εν in 3772 ουρανοίς heavens.   10:33   3748-1161-302 όστις δ΄ αν And whoever 720 αρνήσηταί should deny 1473 με me 1715 έμπροσθεν before 3588 των the 444 ανθρώπων men, 720 αρνήσομαι I shall deny 1473 αυτόν him, 2504 καγώ even myself, 1715 έμπροσθεν before 3588 του   3962-1473 πατρός μου my father, 3588 του the one 1722 εν in 3772 ουρανοίς the heavens.   10:34   3361 μη You should not 3543 νομίσητε think 3754 ότι that 2064 ήλθον I came 906 βαλείν to cast 1515 ειρήνην peace 1909 επί upon 3588 την the 1093 γην earth; 3756-2064 ουκ ήλθον I came not 906 βαλείν to cast 1515 ειρήνην peace, 235 αλλά but 3162 μάχαιραν a sword.   10:35   2064-1063 ήλθον γαρ For I came 1369 διχάσαι to cleave 444 άνθρωπον a man 2596 κατά against 3588 του   3962-1473 πατρός αυτού his father, 2532 και and 2364 θυγατέρα a daughter 2596 κατά against 3588 της   3384-1473 μητρός αυτής her mother, 2532 και and 3565 νύμφην a daughter-in-law 2596 κατά against 3588 της   3994-1473 πενθεράς αυτής her mother-in-law;   10:36   2532 και and 2190 εχθροί the enemies 3588 του of the 444 ανθρώπου man 3588 οι are the ones 3615-1473 οικιακοί αυτού of his own house.   10:37   3588 ο The one 5368 φιλών being fond of 3962 πατέρα a father 2228 η or 3384 μητέρα mother 5228 υπέρ above 1473 εμέ me, 3756-1510.2.3 ουκ έστι is not 1473-514 μου άξιος worthy of me; 2532 και and 3588 ο the one 5368 φιλών being fond of 5207 υιόν a son 2228 η or 2364 θυγατέρα daughter 5228 υπέρ above 1473 εμέ me, 3756-1510.2.3 ουκ έστι is not 1473-514 μου άξιος worthy of me.   10:38   2532 και And 3739 ος the one who 3756 ου does not 2983 λαμβάνει take 3588 τον   4716-1473 σταυρόν αυτού his cross 2532 και and 190 ακολουθεί follow 3694 οπίσω after 1473 μου me, 3756-1510.2.3 ουκ έστι is not 1473-514 μου άξιος worthy of me.   10:39   3588 ο The one 2147 ευρών finding 3588 την   5590-1473 ψυχήν αυτού his life, 622-1473 απολέσει αυτήν shall lose it; 2532 και and 3588 ο the one 622 απολέσας losing 3588 την   5590-1473 ψυχήν αυτού his life, 1752 ένεκεν because of 1473 εμού me, 2147 ευρήσει shall find 1473 αυτήν it.   10:40   3588 ο The one 1209 δεχόμενος receiving 1473 υμάς you, 1473-1209 εμέ δέχεται receives me; 2532 και and 3588 ο the one 1473-1209 εμέ δεχόμενος receiving me, 1209 δέχεται receives 3588 τον the one 649 αποστείλαντά sending 1473 με me.   10:41   3588 ο The one 1209 δεχόμενος receiving 4396 προφήτην a prophet 1519 εις in 3686 όνομα the name 4396 προφήτου of a prophet, 3408 μισθόν [2a wage 4396 προφήτου 3of a prophet 2983 λήψεται 1shall receive]; 2532 και and 3588 ο the one 1209 δεχόμενος receiving 1342 δίκαιον a just one 1519 εις in 3686 όνομα the name 1342 δικαίου of a just one, 3408 μισθόν [2a wage 1342 δικαίου 3of a just one 2983 λήψεται 1shall receive].   10:42   2532 και And 3739 ος who 1437 εάν ever 4222 ποτίση shall give a drink 1520 ένα to one 3588 των   3397-3778 μικρών τούτων of these small ones 4221 ποτήριον a cup 5593 ψυχρού of cold water 3440 μόνον only 1519 εις in 3686 όνομα the name 3101 μαθητού of a disciple, 281 αμήν amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 3766.2 ου μη In no way 622 απολέση shall he lose 3588 τον   3408-1473 μισθόν αυτού his wage.