Matthew 9

  9:1   2532 και And 1684 εμβάς stepping 1519 εις into 3588 το the 4143 πλοίον boat, 1276 διεπέρασε he passed through, 2532 και and 2064 ήλθεν came 1519 εις unto 3588 την   2398 ιδίαν his own 4172 πόλιν city.   9:2   2532 και And 2400 ιδού behold, 4374 προσέφερον they brought 1473 αυτώ to him 3885 παραλυτικόν a paralytic 1909 επί [2upon 2825 κλίνης 3a bed 906 βεβλημένον 1lying]. 2532 και And 1492-3588-* ιδών ο Ιησούς Jesus beholding 3588 την   4102-1473 πίστιν αυτών their belief, 2036 είπε said 3588 τω to the 3885 παραλυτικώ paralytic, 2293 θάρσει Courage 5043 τέκνον child! 863 αφέωνταί [3have been forgiven 1473 σοι 4you 3588 αι   266 αμαρτίαι 2sins 1473 σου 1your]!   9:3   2532 και And 2400 ιδού behold, 5100 τινές some 3588 των of the 1122 γραμματέων scribes 2036 είπον said 1722 εν to 1438 εαυτοίς themselves, 3778 ούτος This one 987 βλασφημεί blasphemes.   9:4   2532 και And 1492-3588-* ιδών ο Ιησούς Jesus knowing 3588 τας   1761-1473 ενθυμήσεις αυτών their thinking, 2036 είπεν said, 2444 ίνατι Why 1473 υμείς do you 1760 ενθυμείσθε ponder 4190 πονηρά wicked things 1722 εν in 3588 ταις   2588-1473 καρδίαις υμών your hearts?   9:5   5100-1063 τι γαρ For what 1510.2.3 εστιν is 2123 ευκοπώτερον easier, 2036 ειπείν to say, 863 αφέωνταί [3have been forgiven 1473 σοι 4you 3588 αι 1The 266 αμαρτίαι 2sins]; 2228 η or 2036 ειπείν to say, 1453 έγειραι Arise 2532 και and 4043 περιπάτει walk!   9:6   2443-1161 ίνα δε But so that 1492 ειδήτε you should know 3754 ότι that 1849 εξουσίαν [5authority 2192 έχει 4has 3588 ο 1the 5207 υιός 2son 3588 του   444 ανθρώπου 3of man] 1909 επί over 3588 της the 1093 γης earth 863 αφιέναι to forgive 266 αμαρτίας sins -- 5119 τότε then 3004 λέγει he says 3588 τω to the 3885 παραλυτικώ paralytic, 1453 εγερθείς Having arisen, 142 άρόν lift up 1473 σου your 3588 την   2825 κλίνην bed, 2532 και and 5217 ύπαγε go 1519 εις unto 3588 τον   3624-1473 οίκόν σου your house!   9:7   2532 και And 1453 εγερθείς having arisen, 565 απήλθεν he went forth 1519 εις unto 3588 τον   3624-1473 οίκον αυτού his house.   9:8   1492 ιδόντες [4having seen 1161 δε 1And 3588 οι 2the 3793 όχλοι 3multitudes] 2296 εθαύμασαν marveled, 2532 και and 1392 εδόξασαν they glorified 3588 τον   2316 θεόν God, 3588 τον the one 1325 δόντα giving 1849 εξουσίαν [2authority 5108 τοιαύτην 1such] 3588 τοις   444 ανθρώποις to men.   9:9   2532 και And 3855-3588 παράγων ο Ιησούς Jesus passing by 1564 εκείθεν there 1492 είδεν beheld 444 άνθρωπον a man 2521 καθήμενον sitting down 1909 επί at 3588 το the 5058 τελώνιον tax collector's station, *-3004 Ματθαίον λεγόμενον being called Matthew. 2532 και And 3004 λεγεί he says 1473 αυτώ to him, 190 ακολούθει Follow 1473 μοι me! 2532 και And 450 αναστάς having arisen, 190 ηκολούθησεν he followed 1473 αυτώ him.   9:10   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 1473 αυτού of his 345 ανακειμένου reclining 1722 εν in 3588 τη the 3614 οικία house. 2532 και And 2400 ιδού behold, 4183 πολλοί many 5057 τελώναι tax collectors 2532 και and 268 αμαρτωλοί sinners 2064 ελθόντες having come 4873 συνανέκειντο were reclining together with 3588 τω   * Ιησού Jesus 2532 και and 3588 τοις   3101-1473 μαθηταίς αυτού his disciples.   9:11   2532 και And 1492-3588-* ιδόντες οι Φαρισαίοι the Pharisees seeing, 2036 είπον said 3588 τοις to 3101-1473 μαθηταίς αυτού his disciples, 1302 διατί Why 3326 μετά with 3588 των the 5057 τελωνών tax collectors 2532 και and 268 αμαρτωλών sinners 2068 εσθίει does [3eat 3588 ο   1320 διδάσκαλος 2teacher 1473 υμών 1your]?   9:12   3588 ο   1161 δε And * Ιησούς Jesus 191 ακούσας having heard, 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them, 3756 ου [4no 5532 χρείαν 5need 2192 έχουσιν 3have 3588 οι 1The ones 2480 ισχύοντες 2being strong] 2395 ιατρού of a physician, 235 αλλ΄ but 3588 οι the ones 2560 κακώς [2illnesses 2192 έχοντες 1having] do.   9:13   4198-1161 πορευθέντες δε But having gone 3129 μάθετε learn 5100 τι what 1510.2.3 εστιν it is said, 1656 έλεον Mercy 2309 θέλω I want, 2532 και and 3756 ου not 2378 θυσίαν sacrifice! 3756 ου [3not 1063 γαρ 1For not 2064 ήλθον 2I came] 2564 καλέσαι to call 1342 δικαίους the righteous, 235 αλλά but 268 αμαρτωλούς sinners 1519 εις unto 3341 μετάνοιαν repentance.   9:14   5119 τότε Then 4334 προσέρχονται came forward 1473 αυτώ to him 3588 οι the 3101 μαθηταί disciples * Ιωάννου of John, 3004 λέγοντες saying, 1302 διατί Why 1473 ημείς do we 2532 και and 3588 οι the * Φαρισαίοι Pharisees 3522 νηστεύομεν fast 4183 πολλά much, 3588 οι   1161 δε but 3101-1473 μαθηταί σου your disciples 3756 ου do not 3522 νηστεύουσι fast?   9:15   2532 και And 2036 είπεν [2said 1473 αυτοίς 3to them 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 3361 μη [5are not 1410 δύνανται 6able 3588 οι 1the 5207 υιοί 2sons 3588 του 3of the 3567 νυμφώνος 4bridal chamber] 3996 πενθείν to mourn 1909-3745 εφ΄ όσον as long as 3326 μετ΄ [4with 1473 αυτών 5them 1510.2.3 εστιν 3is 3588 ο 1the 3566 νυμφίος 2groom]. 2064-1161 ελεύσονται δε But there shall come 2250 ημέραι days 3752 όταν whenever 522 απαρθή [3departs 575 απ΄ 4from 1473 αυτών 5them 3588 ο 1the 3566 νυμφίος 2groom], 2532 και and 5119 τότε then 3522 νηστεύσουσιν they shall fast.   9:16   3762-1161 ουδείς δε But no one 1911 επιβάλλει puts 1915 επίβλημα a piece of cloth 4470 ράκους [2rag 46 αγνάφου 1of an unshrunk] 1909 επί upon 2440 ιματίω [2garment 3820 παλαιώ 1an old], 142 αίρει [5lifts away 1063 γαρ 1for 3588 το 2the 4138 πλήρωμα 3fullness 1473 αυτού 4of it] 575 από from 3588 του the 2440 ιματίου garment, 2532 και and 5501 χείρον [3worse 4978 σχίσμα 1the split 1096 γίνεται 2becomes].   9:17   3761 ουδέ Nor 906 βάλλουσιν do they throw 3631 οίνον [2wine 3501 νέον 1new] 1519 εις into 779 ασκούς [2leather bags 3820 παλαιούς 1old]; 1490 ει δε μήγε otherwise 4486 ρήγνυνται [3are torn 3588 οι 1the 779 ασκοί 2leather bags], 2532 και and 3588 ο the 3631 οίνος wine 1632 εκχείται pours out, 2532 και and 3588 οι the 779 ασκοί leather bags 622 απολούνται they destroy. 235 αλλά But 906 βάλλουσιν they cast 3631 οίνον [2wine 3501 νέον 1new] 1519 εις into 779 ασκούς [2leather bags 2537 καινούς 1new], 2532 και and 297 αμφότερα both 4933 συντηρούνται are preserved together.   9:18   3778 ταύτα [3these things 1473 αυτού 1In his 2980 λαλούντος 2speaking] 1473 αυτοίς to them, 2400 ιδού behold, 758 άρχων [2ruler 1520 εις 1one] 2064 ελθών having come, 4352 προσεκύνει did obeisance to 1473 αυτώ him, 3004 λέγων saying 3754 ότι that, 3588 η   2364-1473 θυγάτηρ μου My daughter 737 άρτι just now 5053 ετελεύτησεν came to an end; 235 αλλά but 2064 ελθών having come, 2007 επίθες place 3588 την   5495-1473 χείρά σου your hand 1909 επ΄ upon 1473 αυτήν her! 2532 και and 2198 ζήσεται she shall live.   9:19   2532 και And 1453-3588-* εγερθείς ο Ιησούς Jesus having arisen, 190 ηκολούθησεν he followed 1473 αυτώ him 2532 και and 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού his disciples.   9:20   2532 και And 2400 ιδού behold, 1135 γυνή a woman 131 αιμορροούσα hemorrhaging 1427 δώδεκα twelve 2094 έτη years, 4334 προσελθούσα having come forward 3693 όπισθεν behind, 680 ήψατο touched 3588 του the 2899 κρασπέδου decorative hem 3588 του   2440-1473 ιματίου αυτού of his cloak.   9:21   3004-1063 έλεγε γαρ For she said 1722 εν in 1438 εαυτή herself, 1437 εάν If 3440 μόνον only 680 άψωμαι I should touch 3588 του   2440-1473 ιματίου αυτού his cloak, 4982 σωθήσομαι I shall be delivered.   9:22   3588 ο   1161 δε And * Ιησούς Jesus 1994 επιστραφείς having turned, 2532 και and 1492 ιδών beholding 1473 αυτήν her, 2036 είπε said, 2293 θάρσει Courage 2364 θύγατερ daughter! 3588 η   4102-1473 πίστις σου your belief 4982 σέσωκέ has delivered 1473 σε you. 2532 και And 4982 εσώθη [3was delivered 3588 η 1the 1135 γυνή 2woman] 575 από from 3588 της   5610-1565 ώρας εκείνης that hour.   9:23   2532 και And 2064-3588-* ελθών ο Ιησούς Jesus having come 1519 εις into 3588 την the 3614 οικίαν house 3588 του of the 758 άρχοντος ruler, 2532 και and 1492 ιδών beholding 3588 τους the 834 αυλητάς pipers 2532 και and 3588 τον the 3793 όχλον multitude 2350 θορυβούμενον making a disruption,   9:24   3004 λέγει he says 1473 αυτοίς to them, 402 αναχωρείτε Withdraw! 3756 ου [5not 1063 γαρ 1for 599 απέθανε 4died 3588 το 2the 2877 κοράσιον 3young woman], 235 αλλά but 2518 καθεύδει sleeps. 2532 και And 2606 κατεγέλων they ridiculed 1473 αυτού him.   9:25   3753-1161 ότε δε But when 1544 εξεβλήθη [3was cast out 3588 ο 1the 3793 όχλος 2multitude], 1525 εισελθών having entered, 2902 εκράτησε he held 3588 της   5495-1473 χειρός αυτής her hand, 2532 και and 1453 ηγέρθη [3arose 3588 το 1the 2877 κοράσιον 2young woman].   9:26   2532 και And 1831 εξήλθεν went forth 3588 η   5345-3778 φήμη αύτη this reputation 1519 εις into 3650 όλην [2entire 3588 την   1093 γην 3land 1565 εκείνην 1that].   9:27   2532 και And 3855 παράγοντι [2passing 1564 εκείθεν 3from there 3588 τω 1in the] * Ιησού of Jesus, 190 ηκολούθησαν there followed 1473 αυτώ him 1417 δύο two 5185 τυφλοί blind men, 2896 κράζοντες crying out 2532 και and 3004 λέγοντες saying, 1653 ελέησον Show mercy 1473 ημάς upon us, 5207 υιέ O son * Δαβίδ of David!   9:28   2064-1161 ελθόντι δε And having come 1519 εις into 3588 την the 3614 οικίαν house, 4334 προσήλθον there came forward 1473 αυτώ to him 3588 οι the 5185 τυφλοί blind men. 2532 και And 3004 λέγει [2says 1473 αυτοίς 3to them 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 4100 πιστέυετε Do you trust 3754 ότι that 1410 δύναμαι I am able 3778-4160 τούτο ποιήσαι to do this? 3004 λέγουσιν They say 1473 αυτώ to him, 3483 ναι Yes, 2962 κύριε O Lord.   9:29   5119 τότε Then 680 ήψατο he touched 3588 των   3788-1473 οφθαλμών αυτών their eyes, 3004 λέγων saying, 2596 κατά According to 3588 την   4102-1473 πίστιν υμών your belief 1096 γενηθήτω let it be 1473 υμίν to you!   9:30   2532 και And 455 ανεώχθησαν [3were opened 1473 αυτών 1their 3588 οι   3788 οφθαλμοί 2eyes]; 2532 και and 1690 ενεβριμήσατο [2strictly charged 1473 αυτοίς 3them 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 3004 λέγων saying, 3708 οράτε See 3367-1097 μηδείς γινωσκέτω you let no one know!   9:31   3588-1161 οι δε And they, 1831 εξελθόντες having gone forth, 1310-1473 διεφήμισαν αυτόν spread of him abroad 1722 εν in 3650 όλη [2entire 3588 τη   1093 γη 3land 1565 εκείνη 1that].   9:32   1473-1161 αυτών δε And of their 1831 εξερχομένων going forth, 2400 ιδού behold, 4374 προσήνεγκαν they brought near 1473 αυτώ to him 444 άνθρωπον [2man 2974 κωφόν 1a mute] 1139 δαιμονιζόμενον being demon-possessed.   9:33   2532 και And 1544 εκβληθέντος having been cast out 3588 του of the 1140 δαιμονίου demon possessed man, 2980 ελάλησεν [3spoke 3588 ο 1the 2974 κωφός 2mute]. 2532 και And 2296 εθαύμασαν [3marveled 3588 οι 1the 3793 όχλοι 2multitudes], 3004 λέγοντες saying, 3763 ουδέποτε At no time 5316-3779 εφάνη ούτως was such shown forth 1722 εν in 3588 τω   * Ισραήλ Israel.   9:34   3588-1161 οι δε But the * Φαρισαίοι Pharisees 3004 έλεγον said, 1722 εν By 3588 τω the 758 άρχοντι ruler 3588 των of the 1140 δαιμονίων demons 1544 εκβάλλει he casts out 3588 τα the 1140 δαιμόνια demons.   9:35   2532 και And 4013-3588-* περιήγεν ο Ισηούς Jesus went about 3588 τας [2the 4172 πόλεις 3cities 3956 πάσας 1all] 2532 και and 3588 τας the 2968 κώμας towns, 1321 διδάσκων teaching 1722 εν in 3588 ταις   4864-1473 συναγωγαίς αυτών their synagogues, 2532 και and 2784 κηρύσσων proclaiming 3588 το the 2098 ευαγγέλιον good news 3588 της of the 932 βασιλείας kingdom, 2532 και and 2323 θεραπεύων curing 3956 πάσαν every 3554 νόσον disease, 2532 και and 3956 πάσαν every 3119 μαλακίαν infirmity.   9:36   1492-1161 ιδών δε And having beheld 3588 τους the 3793 όχλους multitudes, 4697 εσπλαγχνίσθη he was moved with compassion 4012 περί for 1473 αυτών them, 3754 ότι for 1510.7.6 ήσαν they were 1590 εκλελυμένοι fainting 2532 και and 4495 ερριμμένοι dropping 5616 ωσεί as 4263 πρόβατα sheep 3361 μη not 2192 έχοντα having 4166 ποιμένα a shepherd.   9:37   5119 τότε Then 3004 λέγει he says 3588 τοις to 3101-1473 μαθηταίς αυτού his disciples, 3588-3303 ο μεν For sure 2326 θερισμός the harvest 4183 πολύς is great, 3588-1161 οι δε but the 2040 εργάται workers 3641 ολίγοι few;   9:38   1189 δεήθητε beseech 3767 ουν then 3588 του of the 2962 κυρίου Lord 3588 του of the 2326 θερισμού harvest, 3704 όπως so that 1544 εκβάλη he should cast 2040 εργάτας workers 1519 εις into 3588 τον   2326-1473 θερισμόν αυτού his harvest.