Luke 4

  4:1   *-1161 Ιησούς δε And Jesus 4151 πνεύματος [3spirit 39 αγίου 2of holy 4134 πλήρης 1full] 5290 υπέστρεψεν returned 575 από from 3588 του the * Ιορδάνου Jordan; 2532 και and 71 ήγετο he was led 1722 εν by 3588 τω the 4151 πνεύματι spirit 1519 εις into 3588 την the 2048 έρημον wilderness,   4:2   2250 ημέρας [2days 5062 τεσσαράκοντα 1forty] 3985 πειραζόμενος being tested 5259 υπό by 3588 του the 1228 διαβόλου devil. 2532 και And 3756-2068 ουκ έφαγεν he did not eat 3762 ουδέν anything 1722 εν during 3588 ταις   2250 ημέραις [2days 1565 εκείναις 1those]. 2532 και And 4931-1473 συντελεσθεισών αυτών with their being completed, 5305 ύστερον afterwards 3983 επείνασε he hungered.   4:3   2532 και And 2036 είπεν [3said 1473 αυτώ 4to him 3588 ο 1the 1228 διάβολος 2devil], 1487 ει If 5207-1510.2.2 υιός ει you are Son 3588 του   2316 θεού of God, 2036 είπε tell 3588 τω   3037-3778 λίθω τούτω this stone 2443 ίνα that 1096 γένηται it become 740 άρτος bread!   4:4   2532 και And 611-* απεκρίθη Ιησούς Jesus answered 4314 προς to 1473 αυτόν him, 3004 λέγων saying, 1125 γέγραπται It has been written 3754 ότι that, 3756 ουκ Not 1909 επ΄ by 740 άρτω bread 3441 μόνω alone 2198 ζήσεται shall [2live 444 άνθρωπος 1man], 235 αλλ΄ but 1909 επί by 3956 παντί every 4487 ρήματι word 2316 θεού of God.   4:5   2532 και And 321 αναγαγών [3led 1473 αυτόν 4him 3588 ο 1the 1228 διάβολος 2devil] 1519 εις into 3735 όρος [2mountain 5308 υψηλόν 1a high], 1166 έδειξεν to show 1473 αυτώ to him 3956 πάσας all 3588 τας the 932 βασιλείας kingdoms 3588 της of the 3611 οικουμένης world 1722 εν in 4743 στιγμή a moment 5550 χρόνου of time.   4:6   2532 και And 2036 είπεν [3said 1473 αυτώ 4to him 3588 ο 1the 1228 διάβολος 2devil], 1473-1325 σοι δώσω I shall give to you 3588 την   1849-3778 εξουσίαν ταύτην this authority 537 άπασαν all together, 2532 και and 3588 την   1391-1473 δόξαν αυτών their glory; 3754 ότι for 1473-3860 εμοί παραδέδοται it has been delivered to me, 2532 και and 3739 ω to whom 1437 εάν ever 2309 θέλω I should want 1325 δίδωμι to give 1473 αυτήν it.   4:7   1473 συ You 3767 ούν then, 1437 εάν if 4352 προσκυνήσης you should do obeisance 1799 ενώπιόν before 1473 μού me, 1510.8.3 έσται [2will be 1473 σου 3yours 3956 πάντα 1all].   4:8   2532 και And 611 αποκριθείς answering 1473 αυτώ to him 2036-3588-* είπεν ο Ιησούς Jesus said, 5217 ύπαγε Go 3694 οπίσω behind 1473 μου me 4567 σατανά Satan! 1125-1063 γέγραπται γαρ for it has been written, 4352 προσκυνήσεις You shall do obeisance to 2962 κύριον the Lord 3588 τον   2316-1473 θεόν σου your God, 2532 και and 1473 αυτώ to him 3441 μόνω alone 3000 λατρεύσεις shall you serve.   4:9   2532 και And 71 ήγαγεν he led 1473 αυτόν him 1519 εις unto * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 2532 και and 2476 έστησεν stood 1473 αυτόν him 1909 επί upon 3588 το the 4419 πτερύγιον border 3588 του of the 2413 ιερού temple, 2532 και and 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, 1487 ει If 3588 ο [2the 5207 υιός 3son 1510.2.2 ει 1you are] 3588 του   2316 θεού of God, 906 βάλε throw 4572 σεαυτόν yourself 1782 εντεύθεν from here 2736 κάτω below!   4:10   1125-1063 γέγραπται γαρ For it has been written 3754 ότι that, 3588 τοις To 32-1473 αγγέλοις αυτού his angels 1781 εντελείται he shall give charge 4012 περί concerning 1473 σου you, 3588 του   1314 διαφυλάξαι to guard 1473 σε you;   4:11   2532 και and 1909 επί upon 5495 χειρών hands 142 αρούσί they shall lift 1473 σε you, 3379 μήποτε lest at any time 4350 προσκόψης [2should stumble 4314 προς 3against 3037 λίθον 4a stone 3588 τον   4228-1473 πόδα σου 1your foot].   4:12   2532 και And 611 αποκριθείς answering 2036 είπεν [2said 1473 αυτώ 3to him 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus] 3754 ότι that, 2046 είρηται It has been said, 3756 ουκ Do not 1598 εκπειράσεις put to test 2962 κύριον the Lord 3588 τον   2316-1473 θεόν σου your God!   4:13   2532 και And 4931 συντελέσας [3having completed 3956 πάντα 4all 3986 πειρασμόν 5the test 3588 ο 1the 1228 διάβολος 2devil], 868 απέστη left 575 απ΄ from 1473 αυτού him 891 άχρι until 2540 καιρού an occasion.   4:14   2532 και And 5290-3588-* υπέστρεψεν ο Ιησούς Jesus returned 1722 εν in 3588 τη the 1411 δυνάμει power 3588 του of the 4151 πνεύματος spirit 1519 εις into 3588 την   * Γαλιλαίαν Galilee; 2532 και and 5345 φήμη a reputation 1831 εξήλθε went forth 2596 καθ΄ unto 3650 όλης the entire 3588 της   4066 περιχώρου place round about 4012 περί concerning 1473 αυτού him.   4:15   2532 και And 1473 αυτός he 1321 εδίδασκεν taught 1722 εν in 3588 ταις   4864-1473 συναγωγαίς αυτών their synagogues, 1392 δοξαζόμενος being extolled 5259 υπό by 3956 πάντων all.   4:16   2532 και And 2064 ήλθεν he came 1519 εις unto 3588 την   * Ναζαρέθ Nazareth, 3739 ου of which 1510.7.3 ην he was 5142 τεθραμμένος reared. 2532 και And 1525 εισήλθε he entered 2596 κατά (according to 3588 το the thing 1486 ειωθός accustomed 1473 αυτώ for him 1722 εν in 3588 τη the 2250 ημέρα day 3588 των of the 4521 σαββάτων Sabbaths) 1519 εις into 3588 την the 4864 συναγωγήν synagogue, 2532 και and 450 ανέστη he rose up 314 αναγνώναι to read.   4:17   2532 και And 1929 επεδόθη there was given over 1473 αυτώ to him 975 βιβλίον a scroll * Ησαϊου of Isaiah 3588 του the 4396 προφήτου prophet. 2532 και And 380 αναπτύξας unrolling 3588 το the 975 βιβλίον scroll, 2147 εύρε he found 3588 τον the 5117 τόπον place 3739 ου of which 1510.7.3 ην it was 1125 γεγραμμένον having been written,   4:18   4151 πνεύμα Spirit 2962 κυρίου of the Lord 1909 επ΄ is upon 1473 εμέ me, 3739-1752 ου ένεκεν because of which 5548 έχρισέ he anointed 1473 με me 2097 ευαγγελίσασθαι to announce good news 4434 πτωχοίς to the poor; 649-1473 απέσταλκέ με he has sent me 2390 ιάσασθαι to heal 3588 τους the ones 4937 συντετριμμένους being broken 3588 την   2588 καρδίαν in heart, 2784 κηρύξαι to proclaim 164 αιχμαλώτοις to captives 859 άφεσιν a release, 2532 και and 5185 τυφλοίς to blind 309 ανάβλεψιν a recovery of sight, 649 αποστείλαι to send 2352 τεθραυσμένους [2to the ones being devastated 1722 εν   859 αφέσει 1a release];   4:19   2784 κηρύξαι to proclaim 1763 ενιαυτόν [2year 2962 κυρίου 3of the Lord 1184 δεκτόν 1the accepted].   4:20   2532 και And 4428 πτύξας having rolled up 3588 το the 975 βιβλίον scroll, 591 αποδούς having given it back 3588 τω to the 5257 υπηρέτη assistant, 2523 εκάθισε he sat down. 2532 και And 3956 πάντων all 1722 εν [2in 3588 τη 3the 4864 συναγωγή 4synagogue 3588 οι   3788 οφθαλμοί 1eyes] 1510.7.6 ήσαν were 816 ατενίζοντες gazing upon 1473 αυτώ him.   4:21   756-1161 ήρξατο δε And he began 3004 λέγειν to say 4314 προς to 1473 αυτούς them 3754 ότι that, 4594 σήμερον Today 4137 πεπλήρωται [2has been fulfilled 3588 η   1124-3778 γραφή αύτη 1this scripture] 1722 εν in 3588 τοις   3775-1473 ωσίν υμών your ears.   4:22   2532 και And 3956 παντες all 3140 εμαρτύρουν bore witness 1473 αυτώ to him, 2532 και and 2296 εθαύμαζον marveled 1909 επί over 3588 τοις the 3056 λόγοις words 3588 της   5484 χάριτος of favor, 3588 τοις the ones 1607 εκπορευομένοις going forth 1537 εκ from out of 3588 του   4750-1473 στόματος αυτού his mouth. 2532 και And 3004 έλεγον they said, 3756 ουχ [2not 3778 ούτός 3this 1510.2.3 εστιν 1Is] 3588 ο the 5207 υιός son * Ιωσήφ of Joseph?   4:23   2532 και And 2036 είπε he said 4314 προς to 1473 αυτούς them, 3843 πάντως Assuredly 2046 ερείτέ you shall say 1473 μοι to me 3588 την   3850-3778 παραβολήν ταύτην this parable, 2395 ιατρέ Physician 2323 θεράπευσον attend to 4572 σεαυτόν yourself! 3745 όσα As many things as 191 ηκούσαμεν we heard 1096 γενόμενα taking place 1722 εν in 3588 τη   * Καπερναούμ Capernaum, 4160 ποίησον do 2532 και also 5602 ώδε here 1722 εν in 3588 τη   3968-1473 πατρίδι σου your fatherland!   4:24   2036-1161 είπε δε And he said, 281 αμήν Amen 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you 3754 ότι that, 3762 ουδείς Not one 4396 προφήτης prophet 1184-1510.2.3 δεκτός εστιν is accepted 1722 εν in 3588 τη   3968-1473 πατρίδι αυτού his fatherland.   4:25   1909 επ΄ [2in 225 αληθείας 3truth 1161 δε 1And] 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 4183 πολλαί [2many 5503 χήραι 3widows 1510.7.6 ήσαν 1There were] 1722 εν in 3588 ταις the 2250 ημέραις days * Ηλίου of Elijah 1722 εν in 3588 τω   * Ισραήλ Israel, 3753 ότε when 2808 εκλείσθη [3was locked 3588 ο 1the 3772 ουρανός 2heaven] 1909 επί for 2094 έτη [2years 5140 τρία 1three] 2532 και and 3376 μήνας [2months 1803 εξ 1six], 5613 ως as 1096 εγένετο [3took place 3042 λιμός 2famine 3173 μέγας 1a great] 1909 επί upon 3956 πάσαν all 3588 την the 1093 γην land.   4:26   2532 και And 4314 προς to 3762 ουδεμίαν not one 1473 αυτών of them 3992-* επέμφθη Ηλίας was Elijah sent, 1508 ει μη except 1519 εις unto * Σάρεπτα Sarepta 3588 της   * Σιδώνος of Sidon, 4314 προς to 1135 γυναίκα [2woman 5503 χήραν 1a widow].   4:27   2532 και And 4183 πολλοί [2many 3015 λεπροί 3lepers 1510.7.6 ήσαν 1there were] 1909 επί in the time * Ελισσαίου of Elisha 3588 του the 4396 προφήτου prophet 1722 εν in 3588 τω   * Ισραήλ Israel, 2532 και and 3762 ουδείς not one 1473 αυτών of them 2511 εκαθαρίσθη was cleansed, 1508 ει μη except * Νεεμάν Naaman 3588 ο the * Σύρος Syrian.   4:28   2532 και And 4130-3956 επλήσθησαν πάντες they were all filled 2372 θυμού with rage 1722 εν in 3588 τη the 4864 συναγωγή synagogue, 191 ακούοντες hearing 3778 ταύτα these things.   4:29   2532 και And 450 αναστάντες having risen up, 1544 εξέβαλον they cast 1473 αυτόν him 1854 έξω outside 3588 της the 4172 πόλεως city, 2532 και and 71 ήγαγον led 1473 αυτόν him 2193 έως unto 3790 οφρύος a brow 3588 του of the 3735 όρους mountain 1909 εφ΄ upon 3739 ου which 3588 η   4172-1473 πόλις αυτών their city 3618 ωκοδόμητο had been built, 1519-3588 εις το so as 2630-1473 κατακρημνίσαι αυτόν to fling him downwards.   4:30   1473-1161 αυτός δε But he 1330 διελθών going 1223 διά through 3319 μέσου the midst 1473 αυτών of them 4198 επορεύετο went away.   4:31   2532 και And 2718 κατήλθεν he went down 1519 εις unto * Καπερναούμ Capernaum, 4172 πόλιν a city 3588 της   * Γαλιλαίας of Galilee, 2532 και and 1510.7.3 ην was 1321 διδάσκων teaching 1473 αυτούς them 1722 εν on 3588 τοις the 4521 σάββασι Sabbaths.   4:32   2532 και And 1605 εξεπλήσσοντο they were overwhelmed 1909 επί at 3588 τη   1322-1473 διδαχή αυτού his teaching, 3754 ότι for 1722 εν [3with 1849 εξουσία 4authority 1510.7.3 ην 2was 3588 ο   3056-1473 λόγος αυτού 1his word].   4:33   2532 και And 1722 εν in 3588 τη the 4864 συναγωγή synagogue 1510.7.3 ην was 444 άνθρωπος a man 2192 έχων having 4151 πνεύμα a spirit 1140 δαιμονίου [2demon 169 ακαθάρτου 1of an unclean], 2532 και and 349 ανέκραξε he shouted aloud 5456 φωνή [2voice 3173 μεγάλη 1with a great],   4:34   3004 λέγων saying, 1436 έα Alas, 5100 τι what is it 1473 ημίν to us 2532 και and 1473 σοι to you, * Ιησού Jesus -- * Ναζαρηνέ Nazarene? 2064 ήλθες Are you come 622 απολέσαι to destroy 1473 ημάς us? 1492 οίδά I know 1473 σε you, 5100 τις who 1510.2.2 ει you are, 3588 ο the 39 άγιος holy one 3588 του   2316 θεού of God.   4:35   2532 και And 2008 επετίμησεν [2reproached 1473 αυτώ 3him 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 3004 λέγων saying, 5392 φιμώθητι Be halted, 2532 και and 1831 έξελθε come forth 1537 εξ from 1473 αυτού him! 2532 και And 4495 ρίψαν [3having tossed 1473 αυτόν 4him 3588 το 1the 1140 δαιμόνιον 2demon] 1519 εις into 3319 μέσον the midst, 1831 εξήλθεν came forth 575 απ΄ from 1473 αυτού him, 3367 μηδέν in nothing 984 βλάψαν having hurt 1473 αυτόν him.   4:36   2532 και And 1096 εγένετο there became 2285 θάμβος a stupefaction 1909 επί upon 3956 πάντας all, 2532 και and 4814 συνελάλουν they conversed together 4314 προς with 240 αλλήλους one another, 3004 λέγοντες saying, 5100 τις What 3588 ο   3056 λόγος word 3778 ούτος is this, 3754 ότι that 1722 εν with 1849 εξουσία authority 2532 και and 1411 δυνάμει power 2004 επιτάσσει he gives orders 3588 τοις to the 169 ακαθάρτοις unclean 4151 πνεύμασι spirits, 2532 και and 1831 εξέρχονται they come forth?   4:37   2532 και And 1607 εξεπορεύετο [4went forth 2279 ήχος 1the sound 4012 περί 2concerning 1473 αυτού 3him] 1519 εις unto 3956 πάντα every 5117 τόπον place 3588 της   4066 περιχώρου round about.   4:38   450-1161 αναστάς δε And rising up 1537 εκ from out of 3588 της the 4864 συναγωγής synagogue, 1525 εισήλθεν he entered 1519 εις into 3588 την the 3614 οικίαν house * Σίμωνος of Simon. 3588 η [2the 3994 πενθερά 3mother-in-law 1161 δε 1And] 3588 του   * Σίμωνος of Simon 1510.7.3 ην was 4912 συνεχομένη constrained 4446 πυρετώ [2fever 3173 μεγάλω 1by a great]; 2532 και and 2065 ηρώτησαν they asked 1473 αυτόν him 4012 περί concerning 1473 αυτής her.   4:39   2532 και And 2186 επιστάς standing 1883 επάνω above 1473 αυτής her, 2008 επετίμησε he reproached 3588 τω the 4446 πυρετώ fever; 2532 και and 863 αφήκεν it left 1473 αυτήν her. 3916-1161 παραχρήμα δε And immediately 450 αναστάσα rising up 1247 διηκόνει she served 1473 αυτοίς to them.   4:40   1416-1161 δύνοντος δε And at the going down 3588 του of the 2246 ηλίου sun, 3956 πάντες all 3745 όσοι as many as 2192 είχον had 770 ασθενούντας ones being weak 3554 νόσοις [2diseases 4164 ποικίλαις 1by various] 71 ήγαγον led 1473 αυτούς them 4314 προς to 1473 αυτόν him; 3588 ο   1161 δε and 1520 ενί [6one 1538 εκάστω 5each 1473 αυτών 7of them 3588 τας 2the 5495 χείρας 3hands 2007 επιθείς 1having placed 4upon], 2323 εθεράπευσεν he cured 1473 αυτούς them.   4:41   1831-1161 εξήρχετο δε And there came forth 2532 και also 1140 δαιμόνια demons 575 από from 4183 πολλών many, 2896 κράζοντα crying out 2532 και and 3004 λέγοντα saying 3754 ότι that, 1473 συ You 1510.2.2 ει are 3588 ο the 5547 Χριστός Christ 3588 ο the 5207 υιός son 3588 του   2316 θεού of God. 2532 και And 2008 επιτιμών reproaching, 3756 ουκ he did not 1439 εία allow 1473 αυτά them 2980 λαλείν to speak; 3754 ότι for 1492 ήδεισαν they knew 3588 τον [3the 5547 Χριστόν 4Christ 1473 αυτόν 1him 1510.1 είναι 2to be].   4:42   1096-1161 γενομένης δε And becoming 2250 ημέρας day, 1831 εξελθών having come forth, 4198 επορεύθη he went 1519 εις into 2048 έρημον a desolate 5117 τόπον place. 2532 και And 3588 οι the 3793 όχλοι multitudes 2212 εζήτουν sought 1473 αυτόν him, 2532 και and 2064 ήλθον came 2193 έως unto 1473 αυτού him, 2532 και and 2722 κατείχον constrained 1473 αυτόν him 3588 του   3361 μη to not 4198 πορεύεσθαι go 575 απ΄ from 1473 αυτών them.   4:43   3588-1161 ο δε And he 2036 είπε said 4314 προς to 1473 αυτούς them 3754 ότι that, 2532 και Also 3588 ταις to the 2087 ετέραις other 4172 πόλεσιν cities 2097 ευαγγελίσασθαί [2to announce good news 1473-1163 με δει 1it is necessary for me] -- 3588 την the 932 βασιλείαν kingdom 3588 του   2316 θεού of God. 3754 ότι For 1519 εις in 3778 τούτο this 649 απέσταλμαι I have been sent.   4:44   2532 και And 1510.7.3 ην he was 2784 κηρύσσων proclaiming 1722 εν in 3588 ταις the 4864 συναγωγαίς synagogues 3588 της of the * Γαλιλαίας of Galilee.