Luke 3

  3:1   1722 εν [2in 2094 έτει 4year 1161 δε 1And 4003 πεντεκαιδεκάτω 3the fifteenth] 3588 της of the 2231 ηγεμονίας governing * Τιβερίου of Tiberius * Καίσαρος Caesar, 2230 ηγεμονεύοντος and the governing * Ποντίου of Pontius * Πιλάτου Pilate 3588 της of the * Ιουδαίας Jews, 2532 και and 5075 τετραρχούντος [2being tetrarch 3588 της   * Γαλιλαίας 3of Galilee * Ηρώδου 1Herod], *-1161 Φιλίππου δε and Philip 3588 του   80-1473 αδελφού αυτού his brother 5075 τετραρχούντος being tetrarch 3588 της   * Ιτουραίας of Iturea 2532 και and * Τραχωνίτιδος Trachonitis 5561 χώρας the region, 2532 και and * Λυσανίου Lysanias 3588 της   *-5075 Αβιληνής τετραρχούντος being tetrarch of Abilene,   3:2   1909 επ΄ with 749 αρχιερέων chief priests * Άννα Annas 2532 και and * Καϊάφα Caiaphas, 1096 εγένετο came 4487 ρήμα the word 2316 θεού of God 1909 επί unto * Ιωάννην John 3588 τον the 3588 του   *-5207 Ζαχαρίου υιόν son of Zacharias 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness.   3:3   2532 και And 2064 ήλθεν he went 1519 εις into 3956 πάσαν all 3588 την the 4066 περίχωρον place round about 3588 του the * Ιορδάνου Jordan 2784 κηρύσσων proclaiming 908 βάπτισμα an immersion 3341 μετανοίας of repentance 1519 εις for 859 άφεσιν a release 266 αμαρτιών of sins;   3:4   5613 ως as 1125 γέγραπται it has been written 1722 εν in 976 βίβλω the book 3056 λόγων of the words * Ησαϊου of Isaiah 3588 του the 4396 προφήτου prophet, 3004 λέγοντος saying, 5456 φωνή A voice 994 βοώντος yelling 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness, 2090 ετοιμάσατε Prepare 3588 την the 3598 οδόν way 2962 κυρίου of the Lord! 2117 ευθείας [2straight 4160 ποιείτε 1Make] 3588 τας   5147-1473 τρίβους αυτού his roads!   3:5   3956 πάσα Every 5327 φάραγξ ravine 4137 πληρωθήσεται shall be filled, 2532 και and 3956 παν every 3735 όρος mountain 2532 και and 1015 βουνός hill 5013 ταπεινωθήσεται shall be lowered; 2532 και and 1510.8.3 έσται [3will be 3588 τα 1the 4646 σκολιά 2crooked] 1519 εις for 2117 ευθείαν straight, 2532 και and 3588 αι the 5138 τραχείαι rough 1519 εις for 3598 οδούς [2ways 3006 λείας 1smooth];   3:6   2532 και and 3708 όψεται [3shall see 3956 πάσα 1all 4561 σαρξ 2flesh] 3588 το the 4992 σωτήριον deliverance 3588 του   2316 θεού of God.   3:7   3004 έλεγεν He said 3767 ούν then 3588 τοις to the 1607 εκπορευομένοις [2coming forth 3793 όχλοις 1multitudes] 907 βαπτισθήναι to be immersed 5259 υπ΄ by 1473 αυτού him, 1081 γεννήματα Offspring 2191 εχιδνών of vipers, 5100 τις who 5263 υπέδειξεν indicated 1473 υμίν to you 5343 φυγείν to flee 575 από from 3588 της the 3195 μελλούσης [2about to be 3709 οργής 1wrath]?   3:8   4160 ποιήσατε Do 3767 ούν then 2590 καρπούς fruits 514 αξίους worthy 3588 της of the 3341 μετανοίας repentance! 2532 και For 3361 μη you should not 756 άρξησθε begin 3004 λέγειν to say 1722 εν among 1438 εαυτοίς yourselves, 3962 πατέρα [2father 2192 έχομεν 1We have] 3588 τον   * Αβραάμ Abraham; 3004-1063 λέγω γαρ for I say 1473 υμίν to you, 3754 ότι that 1410-3588-2316 δύναται ο θεός God is able 1537 εκ from out of 3588 των   3037-3778 λίθων τούτων these stones 1453 εγείραι to raise 5043 τέκνα children 3588 τω to * Αβραάμ Abraham.   3:9   2235-1161 ήδη δε But already 2532 και even 3588 η the 513 αξίνη axe 4314 προς [2at 3588 την 3the 4491 ρίζαν 4root 3588 των 5of the 1186 δένδρων 6trees 2749 κείται 1is situated]. 3956 παν Every 3767-1186 ουν δένδρον tree then 3361 μη not 4160 ποιούν producing 2590 καρπόν [2fruit 2570 καλόν 1good] 1581 εκκόπτεται is cut down, 2532 και and 1519 εις [2into 4442 πυρ 3the fire 906 βάλλεται 1thrown].   3:10   2532 και And 1905 επηρώτων [3asked 1473 αυτόν 4him 3588 οι 1the 3793 όχλοι 2multitudes], 3004 λέγοντες saying, 5100 τι What 3767 ούν then 4160 ποιήσομεν shall we do?   3:11   611-1161 αποκριθείς δε And answering 3004 λέγει he says 1473 αυτοίς to them, 3588 ο The one 2192 έχων having 1417 δύο two 5509 χιτώνας inner garments, 3330 μεταδότω share 3588 τω with the one 3361 μη not 2192 έχοντι having! 2532 και And 3588 ο the one 2192 έχων having 1033 βρώματα foods, 3668 ομοίως in like manner 4160 ποιείτω do!   3:12   2064-1161 ήλθον δε And there came 2532 και also 5057 τελώναι tax collectors 907 βαπτισθήναι to be immersed, 2532 και and 2036 είπον they said 4314 προς to 1473 αυτόν him, 1320 διδάσκαλε Teacher, 5100 τι what 4160 ποιήσομεν shall we do?   3:13   3588-1161 ο δε And he 2036 είπε said 4314 προς to 1473 αυτούς them, 3367 μηδέν [2nothing 4183 πλέον 3more 3844 παρά 4beyond 3588 το 5that 1299 διατεταγμένον 6being set in order 1473 υμίν 7to you 4238 πράσσετε 1exact]!   3:14   1905 επηρώτων [3asked 1161 δε 1And 1473 αυτόν 4him 2532 και 5also 4754 στρατευόμενοι 2soldiers], 3004 λέγοντες saying, 2532 και And 1473 ημείς we, 5100 τι what 4160 ποιήσομεν shall we do? 2532 και And 2036 είπε he said 4314 προς to 1473 αυτούς them, 3367 μηδένα No one 1286 διασείσητε should you shake up 3366 μηδέ nor 4811 συκοφαντήσητε extort, 2532 και and 714 αρκείσθε let [2be sufficient 3588 τοις   3800-1473 οψωνίοις υμών 1your rations]!   3:15   4328 προσδοκώντος [4were expecting 1161 δε 1And 3588 του 2the 2992 λαού 3people], 2532 και and 1260-3956 διαλογιζομένων πάντων all were reasoning 1722 εν in 3588 ταις   2588-1473 καρδίαις αυτών their hearts 4012 περί concerning 3588 του   * Ιωάννου John, 3379 μήποτε if perhaps 1473 αυτός he 1510.4 είη may be 3588 ο the 5547 Χριστός Christ.   3:16   611-3588-* απεκρίνατο ο Ιωάννης John answered 537 άπασι all together, 3004 λέγων saying, 1473 εγώ I 3303 μεν indeed 5204 ύδατι [3in water 907 βαπτίζω 1immerse 1473 υμάς 2you], 2064-1161 έρχεται δε but comes 3588 ο the one 2478 ισχυρότερός stronger than 1473 μου me, 3739 ου of whom 3756-1510.2.1 ουκ ειμί I am not 2425 ικανός fit 3089 λύσαι to untie 3588 τον the 2438 ιμάντα strap 3588 των   5266-1473 υποδημάτων αυτού of his sandals; 1473 αυτός he 1473-907 υμάς βαπτίσει will immerse you 1722 εν in 4151 πνεύματι [2spirit 39 αγίω 1holy] 2532 και and 4442 πυρί in fire;   3:17   3739 ου of whom 3588 το the 4425 πτύον winnowing fan 1722 εν is in 3588 τη   5495-1473 χειρί αυτού his hand, 2532 και and 1245 διακαθαριεί he will thoroughly cleanse 3588 την   257-1473 άλωνα αυτού his threshing-floor; 2532 και and 4863 συνάξει he will gather 3588 τον the 4621 σίτον grain 1519 εις into 3588 την   596-1473 αποθήκην αυτού his storehouse; 3588-1161 το δε and the 892 άχυρον straw 2618 κατακαύσει he will incinerate with 4442 πυρί [2fire 762 ασβέστω 1inextinguishable].   3:18   4183 πολλά [4many 3303 μεν 2indeed 3767 ούν 3then 2532 και 1And] 2087 έτερα other things 3870 παρακαλών comforting 2097 ευηγγελίζετο he announced good news to 3588 τον the 2992 λαόν people.   3:19   3588 ο   1161 δε But * Ηρώδης Herod 3588 ο the 5076 τετράρχης tetrarch, 1651 ελεγχόμενος being reproved 5259 υπ΄ by 1473 αυτού him 4012 περί concerning * Ηρωδιάδος Herodias 3588 της the 1135 γυναικός wife 3588 του   80-1473 αδελφού αυτού of his brother * Φιλιππου Philip, 2532 και and 4012 περί concerning 3956 πάντων all 3739 ων [2which 4160 εποίησε 4did 4190 πονηρών 1the evils 3588 ο   * Ηρώδης 3Herod],   3:20   4369 προσέθηκε added 2532 και also 3778 τούτο this 1909 επί unto 3956 πάσι all -- 2532 και that 2623 κατέκλεισε he imprisoned 3588 τον   * Ιωάννην John 1722 εν in 3588 τη the 5438 φυλακή prison.   3:21   1096-1161 εγένετο δε And it came to pass 1722 εν in 3588 τω the 907 βαπτισθήναι immersing 537 άπαντα all 3588 τον the 2992 λαόν people, 2532 και and * Ιησού Jesus 907 βαπτισθέντος being immersed 2532 και and 4336 προσευχομένου praying, 455 ανεωχθήναι [3was opened 3588 τον 1the 3772 ουρανόν 2heaven],   3:22   2532 και and 2597 καταβήναι [4came down 3588 το 1the 4151-3588 πνεύμα 3spirit 3588 το   39 άγιον 2holy] 4984 σωματικώ bodily 1491 είδει in a form 5616 ωσεί as 4058 περιστεράν a dove 1909 επ΄ upon 1473 αυτόν him, 2532 και and 5456 φωνήν a voice 1537 εξ out of 3772 ουρανού heaven 1096 γενέσθαι came, 3004 λέγουσαν saying, 1473 συ You 1510.2.2 ει are 3588 ο   5207-1473 υιός μου my son 3588 ο the 27 αγαπητός beloved; 1722 εν in 1473 σοι you 2106 ευδόκησα I take pleasure.   3:23   2532 και And 1473 αυτός [2himself 1510.7.3 ην 3was 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus 5616 ωσεί 4about 2094 ετών 6years old 5144 τριάκοντα 5thirty] 756 αρχόμενος in beginning, 1510.6 ων being 5613 ως as 3543 ενομίζετο was thought 5207 υιός the son * Ιωσήφ of Joseph, 3588 του the son of * Ηλί Heli,   3:24   3588 του the son of * Ματθάτ Matthat, 3588 του the son of * Λευϊ Levi 3588 του the son of * Μελχί Melchi, 3588 του the son of * Ιαννά Janna, 3588 του the son of * Ιωσήφ Joseph,   3:25   3588 του the son of * Ματταθίου Mattathias, 3588 του the son of * Αμώς Amos, 3588 του the son of * Ναούμ Naum, 3588 του the son of * Εσλί Esli, 3588 του the son of * Ναγγαί Nagge,   3:26   3588 του the son of * Μαάθ Maath, 3588 του the son of * Ματταθίου Mattathias, 3588 του the son of * Σεμεϊ Semei, 3588 του the son of * Ιωσήφ Joseph, 3588 του the son of * Ιούδα Juda,   3:27   3588 του the son of * Ιωαννά Joanna, 3588 του the son of * Ρησά Rhesa, 3588 του the son of * Ζοροβάβελ Zerubbabel, 3588 του the son of * Σαλαθιήλ Salathiel, 3588 του the son of * Νηρί Neri,   3:28   3588 του the son of * Μελχί Melchi, 3588 του the son of * Αδδί Addi, 3588 του the son of * Κωσάμ Cosam, 3588 του the son of * Ελμωδάμ Elmodam, 3588 του the son of * Ηρ Er,   3:29   3588 του the son of * Ιωσή Jose, 3588 του the son of * Ελιέζερ Eliezer, 3588 του the son of * Ιωρείμ Jorim, 3588 του the son of * Ματθάτ Matthat, 3588 του the son of * Λευϊ Levi,   3:30   3588 του the son of * Σιμεών Simeon, 3588 του the son of * Ιούδα Juda, 3588 του the son of * Ιωσήφ Joseph, 3588 του the son of * Ιωνάν Jonan, 3588 του the son of * Ελιακείμ Eliakim,   3:31   3588 του the son of * Μελεά Melea, 3588 του the son of * Μαϊναν Menan, 3588 του the son of * Ματταθά Mattatha, 3588 του the son of * Ναθάν Nathan, 3588 του the son of * Δαβίδ David,   3:32   3588 του the son of * Ιεσσαί Jesse, 3588 του the son of * Ωβήδ Obed, 3588 του the son of * Βοόζ Boaz, 3588 του the son of * Σαλμών Salmon, 3588 του the son of * Ναασσών Naasson,   3:33   3588 του the son of * Αμιναδάβ Aminadab, 3588 του the son of * Αράμ Aram, 3588 του the son of * Εσρώμ Esrom, 3588 του the son of * Φαρές Perez, 3588 του the son of * Ιούδα Juda,   3:34   3588 του the son of * Ιακώβ Jacob, 3588 του the son of * Ισαάκ Isaac, 3588 του the son of * Αβραάμ Abraham, 3588 του the son of * Θάρρα Terah, 3588 του the son of * Ναχώρ Nachor,   3:35   3588 του the son of * Σαρούχ Saruch, 3588 του the son of * Ραγαύ Ragau, 3588 του the son of * Φαλέκ Phalec, 3588 του the son of * Εβέρ Heber, 3588 του the son of * Σαλά Sala,   3:36   3588 του the son of * Καϊνάν Cainan, 3588 του the son of * Αρφαξάδ Arphaxad, 3588 του the son of * Σημ Shem, 3588 του the son of * Νώε Noah, 3588 του the son of * Λάμεχ Lamech,   3:37   3588 του the son of * Μαθουσάλα Mathusala, 3588 του the son of * Ενώχ Enoch, 3588 του the son of * Ιαρέδ Jared, 3588 του the son of * Μαλελεήλ Maleleel, 3588 του the son of * Καϊνάν Cainan,   3:38   3588 του the son of * Ενώς Enos, 3588 του the son of * Σηθ Seth, 3588 του the son of * Αδαμ Adam, 3588 του the son of 2316 θεού God.