Luke 5

  5:1   1096-1161 εγένετο δε And it came to pass 1722 εν in 3588 τω the time 3588 τον the 3793 όχλον multitude 1945 επικείσθαι pressed upon 1473 αυτώ him 3588 του   191 ακούειν to hear 3588 τον the 3056 λόγον word 3588 του   2316 θεού of God, 2532 και and 1473 αυτός he 1510.7.3 ην was 2476 εστώς standing 3844 παρά by 3588 την the 3041 λίμνην lake * Γεννησαρέτ of Gennesaret,   5:2   2532 και and 1492 είδε he saw 1417 δύο two 4143 πλοία boats 2476 εστώτα standing 3844 παρά by 3588 την the 3041 λίμνην lake; 3588-1161 οι δε and the 231 αλιείς fishermen 576 αποβάντες having disembarked 575 απ΄ from 1473 αυτών them 637 απέπλυναν were washing 3588 τα the 1350 δίκτυα nets.   5:3   1684-1161 εμβάς δε And having stepped 1520-1722 εις εν into one 3588 των of the 4143 πλοίων boats, 3739 ο which 1510.7.3 ην was 3588 του   * Σίμωνος Simon's, 2065 ηρώτησεν he asked 1473 αυτόν him 575 από [3from 3588 της 4the 1093 γης 5land 1877 επαναγαγείν 1to turn back 3641 ολίγον 2a little]. 2532 και And 2523 καθίσας having sat down 1321 εδίδασκεν he taught 1537 εκ [3from out of 3588 του 4the 4143 πλοίου 5boat 3588 τους 1the 3793 όχλους 2multitudes].   5:4   5613-1161 ως δε And as 3973 επαύσατο he ceased 2980 λαλών speaking, 2036 είπε he said 4314 προς to 3588 τον   * Σίμωνα Simon, 1877 επανάγαγε Turn back 1519 εις into 3588 το the 899 βάθος depth, 2532 και and 5465 χαλάσατε let down 3588 τα   1350-1473 δίκτυα υμών your nets 1519 εις for 61 άγραν a catch!   5:5   2532 και And 611 αποκριθείς responding 3588 ο   * Σίμων Simon 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, 1988 επιστάτα Master, 1223 δι΄ through 3650 όλης the entire 3588 της   3571 νυκτός night 2872 κοπιάσαντες having tired 3762 ουδέν [2nothing 2983 ελάβομεν 1we took], 1909-1161 επί δε but on 3588 τω   4487-1473 ρήματί σου your word 5465 χαλάσω I will let down 3588 το the 1350 δίκτυον net.   5:6   2532 και And 3778 τούτο this 4160 ποιήσαντες having done, 4788 συνέκλεισαν they closed up 4128 πλήθος a multitude 2486 ιχθύων [2fishes 4183 πολύ 1of great]; 1284 διερρήγνυτο [3was being torn 1161 δε 1and 3588 το   1350-1473 δίκτυον αυτών 2their net].   5:7   2532 και And 2656 κατένευσαν they nodded 3588 τοις to their 3353 μετόχοις partners, 3588 τοις to the ones 1722 εν in 3588 τω the 2087 ετέρω other 4143 πλοίω boat, 3588 του   2064 ελθόντας to come 4815 συλλαβέσθαι seize 1473 αυτοίς them; 2532 και and 2064 ήλθον they came 2532 και and 4130 έπλησαν filled 297 αμφότερα both 3588 τα the 4143 πλοία boats, 5620 ώστε so that 1036-1473 βυθίζεσθαι αυτά they were submerged.   5:8   1492-1161 ιδών δε And beholding, * Σίμων Simon * Πέτρος Peter 4363 προσέπεσε fell at 3588 τοις the 1119 γόνασι knees 3588 του   * Ιησού of Jesus, 3004 λέγων saying, 1831 έξελθε Go forth 575 απ΄ from 1473 εμού me, 3754 ότι for 435 ανήρ [2a man 268 αμαρτωλός 3a sinner 1510.2.1 ειμι 1I am], 2962 κύριε O Lord.   5:9   2285-1063 θάμβος γαρ For a stupefaction 4023 περιέσχεν compassed 1473 αυτόν him, 2532 και and 3956 πάντας all 3588 τους the ones 4862 συν with 1473 αυτώ him, 1909 επί over 3588 τη the 61 άγρα catch 3588 των of the 2486 ιχθύων fishes 3739 η which 4815 συνέλαβον they seized;   5:10   3668-1161 ομοίως δε and likewise 2532 και also * Ιάκωβον James 2532 και and * Ιωάννην John, 5207 υιούς the sons * Ζεβεδαίου of Zebedee, 3739 οι the ones who 1510.7.6 ήσαν were 2844 κοινωνοί partners 3588 τω with * Σίμωνι Simon. 2532 και And 2036 είπε [2said 4314 προς 3to 3588 τον   * Σίμωνα 4Simon 3588 ο   * Ιησούς 1Jesus], 3361-5399 μη φοβού Fear not! 575 από from 3588 του   3568 νυν now on 444 ανθρώπους [3men 1510.8.2 έση 1you will be 2221 ζωγρών 2taking alive]!   5:11   2532 και And 2609 καταγαγόντες leading 3588 τα the 4143 πλοία boats 1909 επί unto 3588 την the 1093 γην land, 863 αφέντες leaving 537 άπαντα all, 190 ηκολούθησαν they followed 1473 αυτώ him.   5:12   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 1722 εν in 3588 τω   1510.1-1473 είναι αυτόν his being 1722 εν in 1520 μιά one 3588 των of the 4172 πόλεων cities, 2532 και and 2400 ιδού behold -- 435 ανήρ a man 4134 πλήρης full 3014 λέπρας of leprosy. 2532 και And 1492 ιδών seeing 3588 τον   * Ιησούν Jesus, 4098 πεσών falling 1909 επί upon 4383 πρόσωπον his face, 1189 εδεήθη he beseeched 1473 αυτού him, 3004 λέγων saying, 2962 κύριε O Lord, 1437 εάν if 2309 θέλης you should want, 1410 δύνασαί you are able 1473-2511 με καθαρίσαι to cleanse me.   5:13   2532 και And 1614 εκτείνας having stretched out 3588 την the 5495 χείρα hand, 680 ήψατο he touched 1473 αυτού him, 2036 ειπών saying, 2309 θέλω I want, 2511 καθαρίσθητι be cleansed! 2532 και And 2112 ευθέως immediately 3588 η the 3014 λέπρα leprosy 565 απήλθεν went forth 575 απ΄ from 1473 αυτού him.   5:14   2532 και And 1473 αυτός he 3853 παρήγγειλεν exhorted 1473 αυτώ him 3367 μηδενί [2no one 2036 ειπείν 1to tell]; 235 αλλά but said, 565 απελθών Having gone forth 1166 δείξον show 4572 σεαυτόν yourself 3588 τω to the 2409 ιερεί priest, 2532 και and 4374 προσένεγκε offer 4012 περί concerning 3588 του   2512-1473 καθαρισμού σου your cleansing 2531 καθώς as 4367-* προσέταξε Μωσής Moses assigned 1519 εις for 3142 μαρτύριον a testimony 1473 αυτοίς to them!   5:15   1330 διήρχετο [4went through 1161 δε 1And 3123 μάλλον 5more 3588 ο 2the 3056 λόγος 3word] 4012 περί concerning 1473 αυτού him. 2532 και And 4905 συνήρχοντο [3gathered together 3793 όχλοι 2multitudes 4183 πολλοί 1many] 191 ακούειν to hear, 2532 και and 2323 θεραπεύεσθαι to be cured 5259 υπ΄ by 1473 αυτού him 575 από of 3588 των   769-1473 ασθενειών αυτών their sicknesses.   5:16   1473 αυτός And 1161 δε he 1510.7.3 ην was 5298 υποχωρών retreating 1722 εν in 3588 ταις the 2048 ερήμοις wildernesses, 2532 και and 4336 προσευχόμενος praying.   5:17   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 1722 εν on 1520 μιά one 3588 των of the 2250 ημερών days, 2532 και and 1473 αυτός he 1510.7.3 ην was 1321 διδάσκων teaching, 2532 και and 1510.7.6 ήσαν there were 2521 καθήμενοι sitting down * Φαρισαίοι Pharisees 2532 και and 3547 νομοδιδάσκαλοι teachers of the law, 3739 οι the ones who 1510.7.6 ήσαν were 2064 εληλυθότες coming 1537 εκ from out of 3956 πάσης every 2968 κώμης town 3588 της   * Γαλιλαίας of Galilee, 2532 και and * Ιουδαίας Judea, 2532 και and * Ιερουσαλήμ Jerusalem. 2532 και And 1411 δύναμις power 2962 κυρίου of the Lord 1510.7.3 ην was there 1519 εις for 3588 το   2390-1473 ιάσθαι αυτούς them to be healed.   5:18   2532 και And 2400 ιδού behold, 435 άνδρες men 5342 φέροντες were bringing 1909 επί upon 2825 κλίνης a bed 444 άνθρωπον a man 3739 ος who 1510.7.3 ην was 3886 παραλελυμένος disabled, 2532 και and 2212 εζήτουν they sought 1473-1533 αυτόν εισενεγκείν to carry him in, 2532 και and 5087 θείναι to put him 1799 ενώπιον in front of 1473 αυτού him.   5:19   2532 και And 3361 μη not 2147 ευρόντες having found 1223 διά by 4169 ποίας what means 1533-1473 εισενέγκωσιν αυτόν they should carry him in 1223 διά through 3588 τον the 3793 όχλον multitude, 305 αναβάντες having ascending 1909 επί upon 3588 το the 1430 δώμα roof, 1223 διά [3through 3588 των 4the 2766 κεράμων 5ceramic tiles 2524 καθήκαν 1they lowered 1473 αυτόν 2him] 4862 συν with 3588 τω the 2826 κλινιδίω cot 1519 εις into 3588 το the 3319 μέσον midst 1715 έμπροσθεν before 3588 του   * Ιησού Jesus.   5:20   2532 και And 1492 ιδών beholding 3588 την   4102-1473 πίστιν αυτών their belief, 2036 είπεν he said 1473 αυτώ to him, 444 άνθρωπε O man, 863 αφέωνταί [2are forgiven 1473 σοι 3you 3588 αι   266-1473 αμαρτίαι σου 1your sins].   5:21   2532 και And 756 ήρξαντο [6began 1260 διαλογίζεσθαι 7to reason 3588 οι 1the 1122 γραμματείς 2scribes 2532 και 3and 3588 οι 4the * Φαρισαίοι 5Pharisees], 3004 λέγοντες saying, 5100 τις Who 1510.2.3 εστιν is 3778 ούτος this 3739 ος who 2980 λαλεί speaks 988 βλασφημίας blasphemy? 5100 τις Who 1410 δύναται is able 863 αφιέναι to forgive 266 αμαρτίας sins, 1508 ει μη except 3441-3588-2316 μόνος ο θεος God alone?   5:22   1921 επιγνούς [3recognizing 1161 δε 1And 3588 ο   * Ιησούς 2Jesus] 3588 τους   1261-1473 διαλογισμούς αυτών their thoughts, 611 αποκριθείς responding 2036 είπε said 4314 προς to 1473 αυτούς them, 5100 τι Why 1260 διαλογίζεσθε do you reason 1722 εν in 3588 ταις   2588-1473 καρδίαις υμών your hearts?   5:23   5100 τι What 1510.2.3 εστιν is 2123 ευκοπώτερον easier 2036 ειπείν to say? 863 αφέωνταί [2are forgiven 1473 σοι 3to you 3588 αι   266-1473 αμαρτίαι σου 1Your sins]; 2228 η or 2036 ειπείν to say, 1453 έγειραι Arise 2532 και and 4043 περιπάτει walk!   5:24   2443-1161 ίνα δε But that 1492 ειδήτε you should know 3754 ότι that 1849 εξουσίαν [5authority 2192 έχει 4has 3588 ο 1the 5207 υιός 2son 3588 του   444 ανθρώπου 3of man] 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης earth 863 αφιέναι to forgive 266 αμαρτίας sins, 2036 είπε he said 3588 τω to the 3886 παραλελυμένω disabled man, 1473 σοι To you 3004 λέγω I say, 1453 έγειραι Arise, 2532 και and 142 άρας take 3588 το   2826-1473 κλινίδιόν σου your cot, 4198 πορεύου go 1519 εις unto 3588 τον   3624-1473 οίκόν σου your house!   5:25   2532 και And 3916 παραχρήμα immediately, 450 αναστάς having risen 1799 ενώπιον before 1473 αυτών them, 142 άρας and having lifted 1909 εφ΄ that upon 3739 ω which 2621 κατέκειτο he reclined, 565 απήλθεν he went forth 1519 εις unto 3588 τον   3624-1473 οίκον αυτού his house 1392 δοξάζων glorifying 3588 τον   2316 θεόν God.   5:26   2532 και And 1611 έκστασις astonishment 2983 έλαβεν took 537 άπαντας all, 2532 και and 1392 εδόξαζον they glorified 3588 τον   2316 θεόν God, 2532 και and 4130 επλήσθησαν were filled 5401 φόβου of fear, 3004 λέγοντες saying 3754 ότι that, 1492 είδομεν We beheld 3861 παράδοξα an incredible thing 4594 σήμερον today.   5:27   2532 και And 3326 μετά after 3778 ταύτα these things 1831 εξήλθε he went forth, 2532 και and 2300 εθεάσατο he saw 5057 τελώνην a tax collector, 3686 ονόματι by name * Λευϊν Levi, 2521 καθήμενον sitting down 1909 επί at 3588 το the 5058 τελώνιον tax collector's station. 2532 και And 2036 είπεν he said 1473 αυτώ to him, 190 ακολούθει Follow 1473 μοι me!   5:28   2532 και And 2641 καταλιπών leaving behind 537 άπαντα all, 450 άναστας having risen, 190 ηκολούθησεν he followed 1473 αυτώ him.   5:29   2532 και And 4160 εποίησε [2made 1403 δοχήν 4banquet 3173 μεγάλην 3a great * Λευϊς 1Levi] 1473 αυτώ for him 1722 εν in 3588 τη   3614-1473 οικία αυτού his house. 2532 και And 1510.7.3 ην was there 3793 όχλος [2multitude 5057 τελωνών 3of tax collectors 4183 πολύς 1a great], 2532 και and 243 άλλων others 3739 οι who 1510.7.6 ήσαν were 3326 μετ΄ with 1473 αυτών them 2621 κατακείμενοι reclining.   5:30   2532 και And 1111 εγόγγυζον [5grumbled 3588 οι   1122-1473 γραμματείς αυτών 1their scribes 2532 και 2and 3588 οι 3the * Φαρισαίοι 4Pharisees] 4314 προς against 3588 τους   3101-1473 μαθητάς αυτού his disciples, 3004 λέγοντες saying, 1302 διατί Why 3326 μετά with 3588 των the 5057 τελωνών tax collectors 2532 και and 268 αμαρτωλών sinners 2068 εσθίετε does he eat 2532 και and 4095 πίνετε drink?   5:31   2532 και And 611 αποκριθείς answering 3588 ο   * Ιησούς Jesus 2036 είπε said 4314 προς to 1473 αυτούς them, 3756 ου No 5532 χρείαν need 2192 έχουσιν [3have 3588 οι 1do the ones 5198 υγιαίνοντες 2being in health] 2395 ιατρού of a physician, 235 αλλ΄ but 3588 οι the ones 2560 κακώς [2illnesses 2192 έχοντες 1having].   5:32   3756-2064 ουκ ελήλυθα I have not come 2564 καλέσαι to call 1342 δικαίους righteous ones 235 αλλά but 268 αμαρτωλούς sinners 1519 εις unto 3341 μετάνοιαν repentance.   5:33   3588-1161 οι δε And they 2036 είπον said 4314 προς to 1473 αυτόν him, 1302 διατί Why 3588 οι do the 3101 μαθηταί disciples * Ιωάννου of John 3522 νηστεύουσι fast 4437 πυκνά frequently, 2532 και and 1162 δεήσεις [2supplications 4160 ποιούνται 1make], 3668-2532 ομοίως και and in like manner 3588 οι the ones 3588 των of the * Φαρισαίων Pharisees, 3588-1161 οι δε but the ones 4674 σοι to you 2068 εσθίουσι eat 2532 και and 4095 πίνουσιν drink?   5:34   3588-1161 ο δε And he 2036 είπε said 4314 προς to 1473 αυτούς them, 3361-1410 μη δύνασθε Are you able 3588 τους [2the 5207 υιούς 3sons 3588 του 4of the 3567 νυμφώνος 5bridal chamber 1722-3739 εν ω 7when 3588 ο 8the 3566 νυμφίος 9groom 3326 μετ΄ 11with 1473 αυτών 12them 1510.2.3 εστι 10is 4160 ποιήσαι 1to make 3522 νηστεύειν 6fast]?   5:35   2064-1161 ελεύσονται δε But there will come 2250 ημέραι days, 2532-3752 και όταν that whenever 522 απαρθή [3departs 575 απ΄ 4from 1473 αυτών 5them 3588 ο 1the 3566 νυμφίος 2groom], 5119 τότε then 3522 νηστεύσουσιν they shall fast 1722 εν in 1565 εκείναις those 3588 ταις   2250 ημέραις days.   5:36   3004-1161 έλεγε δε And he spoke 2532 και also 3850 παραβολήν a parable 4314 προς to 1473 αυτούς them 3754 ότι that, 3762 ουδείς No one 1915 επίβλημα [2a piece of cloth 2440 ιματίου 4coat 2537 καινού 3of a new 1911 επιβάλλει 1puts] 1909 επί upon 2440 ιμάτιον [2cloak 3820 παλαιόν 1an old]; 1490 ει δε μήγε otherwise 2532 και also 3588 το the 2537 καινόν new 4977 σχίζει splits, 2532 και and 3588 τω the 3820 παλαιώ old cloak 3756 ου does not 4856 συμφωνεί join in harmony with 3588 το the one 575 από of 3588 του the 2537 καινού new.   5:37   2532 και And 3762 ουδείς no one 906 βάλλει casts 3631 οίνον [2wine 3501 νέον 1new] 1519 εις into 779 ασκούς [2leather wine bags 3820 παλαιούς 1old]; 1490 ει δε μήγε otherwise 4486 ρήξει [4shall tear 3588 ο 1the 3501 νέος 2new 3631 οίνος 3wine] 3588 τους the 779 ασκούς leather wine bags, 2532 και and 1473 αυτός it 1632 εκχυθήσεται will be poured out, 2532 και and 3588 οι the 779 ασκοί leather wine bags 622 απολούνται will be destroyed.   5:38   235 αλλά But 3631 οίνον [2wine 3501 νέον 1new 1519 εις 4into 779 ασκούς 6leather wine bags 2537 καινούς 5new 992 βλητέον 3is put], 2532 και and 297 αμφότεροι both 4933 συντηρούνται are preserved together.   5:39   2532 και And 3762 ουδείς no one 4095 πιών having drunk 3820 παλαιόν old wine 2112 ευθέως immediately 2309 θέλει wants 3501 νέον new; 3004-1063 λέγει γαρ for he says 3588 ο the 3820 παλαιός old 5543-1510.2.3 χρηστότερός εστιν is better.