Acts 23

  23:1   816 ατενίσας [3gazing upon 1161 δε 1And 3588 ο   * Παύλος 2Paul] 3588 τω the 4892 συνεδρίω sanhedrin, 2036 είπεν said, 435 άνδρες Men, 80 αδελφοί brethren, 1473 εγώ I 3956 πάση in all 4893 συνειδήσει [2conscience 18 αγαθή 1good] 4176 πεπολίτευμαι have conducted myself in public 3588 τω   2316 θεώ to God 891 άχρι as far as 3778 ταύτης this 3588 της   2250 ημέρας day.   23:2   3588 ο   1161 δε But 749 αρχιερεύς the chief priest * Ανανίας Ananias 2004 επέταξε gave orders 3588 τοις to the ones 3936 παρεστώσιν standing beside 1473 αυτώ him 5180 τύπτειν to strike 1473 αυτού his 3588 το   4750 στόμα mouth.   23:3   5119 τότε Then 3588 ο   * Παύλος Paul 4314 προς [2to 1473 αυτόν 3him 2036 είπε 1said], 5180 τύπτειν [3to beat 1473 σε 4you 3195 μέλλει 2is about 3588 ο   2316 θεός 1God], 5109 τοίχε O wall 2867 κεκονιαμένε being whitewashed. 2532 και And 1473 συ you, 2521 κάθη do you sit down 2919 κρίνων judging 1473 με me 2596 κατά according to 3588 τον the 3551 νόμον law, 2532 και and 3891 παρανομών acting unlawfully 2753 κελεύεις you bid 1473 με me 5180 τύπτεσθαι to be struck?   23:4   3588-1161 οι δε And the ones 3936 παρεστώτες standing beside 2036 είπον said, 3588 τον The 749 αρχιερέα chief priest 3588 του   2316 θεού of God 3058 λοιδορείς you revile?   23:5   5346 έφη [3said 5037 τε 1And 3588 ο   * Παύλος 2Paul], 3756 ουκ I did not 1492 ήδειν know 80 αδελφοί brethren 3754 ότι that 1510.2.3 εστίν he is 749 αρχιερεύς chief priest; 1125-1063 γέγραπται γαρ for it has been written, 758 άρχοντα A ruler 3588 του   2992-1473 λαού σου of your people 3756 ουκ you shall not 2046 ερείς speak 2560 κακώς ill of.   23:6   1097 γνούς [3having known 1161 δε 1And 3588 ο   * Παύλος 2Paul] 3754 ότι that 3588 το the 1520 εν one 3313 μέρος part 1510.2.3 εστί is * Σαδδουκαίων of Sadducees, 3588-1161 το δε and the 2087 έτερον other * Φαρισαίων of Pharisees, 2896 έκραξεν cried out 1722 εν in 3588 τω the 4892 συνεδρίω sanhedrin, 435 άνδρες Men, 80 αδελφοί brethren, 1473 εγώ I *-1510.2.1 Φαρισαίός ειμι am a Pharisee, 5207 υιός a son * Φαρισαίου of a Pharisee; 4012 περί concerning 1680 ελπίδος hope 2532 και and 386 αναστάσεως a resurrection 3498 νεκρών of the dead 1473 εγώ I 2919 κρίνομαι am judged.   23:7   3778-1161 τούτο δε And this 1473 αυτού he 2980 λαλήσαντος having said, 1096 εγένετο there became 4714 στάσις a faction 3588 των between the * Φαρισαίων Pharisees 2532 και and 3588 των the * Σαδδουκαίων Sadducees, 2532 και and 4977 εσχίσθη [3was split 3588 το 1the 4128 πλήθος 2multitude].   23:8   * Σαδδουκαίοι [2the Sadducees 3303 μεν 3indeed 1063 γαρ 1For] 3004 λέγουσι say 3361-1510.1 μη είναι there is no 386 ανάστασιν resurrection, 3366 μηδέ nor 32 άγγελον angel, 3383 μήτε nor 4151 πνεύμα spirit; *-1161 Φαρισαίοι δε but the Pharisees 3670 ομολογούσι acknowledge 3588 τα   297 αμφότερα both.   23:9   1096-1161 εγένετο δε And there became 2906 κραυγή [2cry 3173 μεγάλη 1a great]. 2532 και And 450 αναστάντες having risen up, 3588 οι the 1122 γραμματείς scribes 3588 του of the 3313 μέρους part 3588 των of the * Φαρισαίων Pharisees 1264 διεμάχοντο disputed violently, 3004 λέγοντες saying, 3762 ουδέν Nothing 2556 κακόν bad 2147 ευρίσκομεν do we find 1722 εν in 3588 τω   444-3778 ανθρώπω τούτω this man; 1487-1161 ει δε but if 2532 και also 4151 πνεύμα a spirit 2980 ελάλησεν spoke 1473 αυτώ to him, 2228 η or 32 άγγελος an angel, 3361 μη we should not 2313 θεομαχώμεν fight against God.   23:10   4183 πολλής [3a great 1161 δε 1And 1096 γενομένης 2there being] 4714 στάσεως faction, 2125 ευλαβηθείς [3being cautious 3588 ο 1the 5506 χιλίαρχος 2commander], 3361 μη lest 1288-3588-* διασπασθή ο Παύλος Paul be pulled apart 5259 υπ΄ by 1473 αυτών them, 2753 εκέλευσε bid 3588 το the 4753 στράτευμα military 2597 καταβήναι to go down 2532 και and 726 αρπάσαι seize 1473 αυτόν him 1537 εκ from out of 3319 μέσου the midst 1473 αυτών of them, 71-5037 άγειν τε and to lead him 1519 εις unto 3588 την the 3925 παρεμβολήν camp.   23:11   3588-1161 τη δε And the 1966 επιούση following 3571 νυκτί night, 2186 επιστάς standing by 1473 αυτώ him, 3588 ο the 2962 κύριος Lord 2036 είπε said, 2293 θάρσει Take courage, * Παύλε Paul! 5613-1063 ως γαρ for as 1263 διεμαρτύρω you testified 3588 τα the things 4012 περί concerning 1473 εμού me 1519 εις in * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 3779 ούτω so 1473 σε you 1163 δει must 2532 και also 1519 εις [2in * Ρώμην 3Rome 3140 μαρτυρήσαι 1testify].   23:12   1096-1161 γενομένης δε And becoming 2250 ημέρας day, 4160 ποιήσαντές [4having made 5100 τινες 1some 3588 των 2of the * Ιουδαίων 3Jews] 4963 συστροφήν a confederacy, 332 ανεθεμάτισαν devoted 1438 εαυτούς themselves, 3004 λέγοντες saying 3383 μη τε to neither 2068 φαγείν eat 3383 μη τε nor 4095 πιείν drink 2193-3739 έως ου until 615 αποκτείνωσι they should kill 3588 τον   * Παύλον Paul.   23:13   1510.7.6 ήσαν [6were 1161 δε 1And 4183 πλείους 7more than 5062 τεσσαράκοντα 8forty 3588 οι 2the ones 3778 ταύτην 4this 3588 την   4945 συνωμοσίαν 5conspiracy 4160 πεποιηκότες 3making];   23:14   3748 οίτινες who 4334 προσελθόντες having come forward 3588 τοις to the 749 αρχιερεύσι chief priests 2532 και and 3588 τοις to the 4245 πρεσβυτέροις elders, 2036 είπον said, 331 αναθέματι As an offering, 332 ανεθεματίσαμεν we devoted 1438 εαυτούς ourselves 3367 μηδενός to not [2one thing 1089 γεύσασθαι 1taste] 2193 έως until 3739 ου of which time 615 αποκτείνωμεν we should kill 3588 τον   * Παύλον Paul.   23:15   3568 νυν Now 3767 ούν then 1473 υμείς you 1718 εμφανίσατε reveal yourselves 3588 τω to the 5506 χιλιάρχω commander 4862 συν with 3588 τω the 4892 συνεδρίω sanhedrin, 3704 όπως so that 839 αύριον tomorrow 1473-2609 αυτόν καταγάγη he should lead him 4314 προς to 1473 υμάς you, 5613 ως as 3195 μέλλοντας being about 1231 διαγινώσκειν to determine 199 ακριβέστερον more exactly 3588 τα the things 4012 περί concerning 1473 αυτού him; 1473-1161 ημείς δε and we, 4253 προ before 3588 του   1448-1473 εγγίσαι αυτόν his approaching, 2092-1510.2.4 έτοιμοί εσμεν are prepared 3588 του   337 ανελείν to do away with 1473 αυτόν him.   23:16   191 ακούσας [7having heard 1161 δε 1And 3588 ο 2the 5207 υιός 3son 3588 της 4of the 79 αδελφής 5sister * Παύλον 6of Paul] 3588 το the 1749 ένεδρον ambush, 3854 παραγενόμενος having come 2532 και and 1525 εισελθών entered 1519 εις into 3588 την the 3925 παρεμβολήν camp, 518 απήγγειλε reported it 3588 τω   * Παύλω to Paul.   23:17   4341 προσκαλεσάμενος [3having called 1161 δε 1And 3588 ο   * Παύλος 2Paul] 1520 ένα one 3588 των of the 1543 εκατοντάρχων centurions, 5346 έφη said, 3588 τον   3494-3778 νεανίαν τούτον [2this young man 520 απάγαγε 1Take] 4314 προς to 3588 τον the 5506 χιλίαρχον commander, 2192-1063 έχει γαρ for he has 5100 τι something 518 απαγγείλαι to report 1473 αυτώ to him!   23:18   3588 ο   3303-3767 μεν ουν Then indeed 3880 παραλαβών having taken 1473 αυτόν him, 71 ήγαγε he brought him 4314 προς to 3588 τον the 5506 χιλίαρχον commander, 2532 και and 5346 φησίν says, 3588 ο The 1198 δέσμιος prisoner * Παύλος Paul 4341 προσκαλεσάμενός having called 1473 με me, 2065 ηρώτησε asked me 3778 τούτον [2this 3588 τον   3494 νεανίαν 3young man 71 αγαγείν 1to lead] 4314 προς to 1473 σε you, 2192 έχοντά having 5100 τι something 2980 λαλήσαί to say 1473 σοι to you.   23:19   1949 επιλαβόμενος [4having taken hold of 1161 δε 1And 3588 της   5495-1473 χειρός αυτού 5his hand 3588 ο 2the 5506 χιλίαρχος 3commander], 2532 και and 402 αναχωρήσας having withdrawn 2596-2398 κατ΄ ιδίαν in private 4441 επυνθάνετο inquired, 5100 τι What 1510.2.3 εστιν is it 3739 ο which 2192 έχεις you have 518 απαγγείλαί to report 1473 μοι to me?   23:20   2036-1161 είπε δε And he said 3754 ότι that, 3588 οι The * Ιουδαίοι Jews 4934 συνέθεντο agreed 3588 του   2065 ερωτήσαί to ask 1473 σε you 3704 όπως that 839 αύριον tomorrow 1519 εις [3unto 3588 το 4the 4892 συνέδριον 5sanhedrin 2609 καταγάγης 1you should lead 3588 τον   * Παύλον 2Paul], 5613 ως as 3195 μέλλοντες being about 5100 τι something 199 ακριβέστερον to more exactly 4441 πυνθάνεσθαι inquire about 4012 περί concerning 1473 αυτού him.   23:21   1473 συ You 3767 ούν then 3361 μη should not 3982 πεισθής be persuaded 1473 αυτοίς by them; 1748-1063 ενεδρεύουσι γαρ for they lie in wait for 1473 αυτόν him, 1537 εξ [4of 1473 αυτών 5them 435 άνδρες 3men 4183 πλείους 1more than 5062 τεσσαράκοντα 2forty], 3748 οίτινες who 332 ανεθεμάτισαν devoted 1438 εαυτούς themselves 3383 μήτε to neither 2068 φαγείν eat 3383 μήτε nor 4095 πιείν drink 2193 έως until 3739 ου of which time 337 ανέλωσιν they should do away with 1473 αυτόν him; 2532 και and 3568 νυν now 2092-1510.2.6 έτοιμοί εισι they are ready, 4327 προσδεχόμενοι waiting 3588 την   575 από [2from 1473 σου 3you 1860 επαγγελίαν 1a promise].   23:22   3588-3303-3767 ο μεν ουν Then the 5506 χιλίαρχος commander 630 απέλυσε dismissed 3588 τον the 3494 νεανίαν young man, 3853 παραγγείλας exhorting, saying, 3367 μηδενί [2to no one 1583 εκλαλήσαι 1Divulge] 3754 ότι that 3778 ταύτα these things 1718 ενεφάνισας were revealed 4314 προς to 1473 με me.   23:23   2532 και And 4341 προσκαλεσάμενος having called on 1417 δύο two 5100 τινάς certain 3588 των   1543 εκατοντάρχων centurions, 2036 είπεν he said, 2090 ετοιμάσατε Prepare 4757 στρατιώτας [2soldiers 1250 διακοσίους 1two hundred], 3704 όπως that 4198 πορευθώσιν they should go 2193 έως unto * Καισαρείας Caesarea, 2532 και and 2460 ιππείς [2horsemen 1440 εβδομήκοντα 1seventy], 2532 και and 1187 δεξιολάβους [2spearmen 1250 διακοσίους 1two hundred], 575 από from 5154 τρίτης the third 5610 ώρας hour 3588 της of the 3571 νυκτός night;   23:24   2934 κτήνη [3beasts 5037 τε 1and 3936 παραστήσαι 2present], 2443 ίνα that 1913-3588-* επιβιβάσαντες τον Παύλον Paul setting upon one, 1295 διασώσωσι they should deliver him 4314 προς to * Φήλικα Felix 3588 τον the 2232 ηγεμόνα governor;   23:25   1125 γράψας having [2written 1992 επιστολήν 1a letter] 4023 περιέχουσαν containing 3588 τον   5179-3778 τύπον τούτον this impression.   23:26   * Κλαύδιος Claudius * Λυσίας Lysias 3588 τω to the 2903 κρατίστω most excellent 2232 ηγεμόνι governor * Φήλικι Felix, 5463 χαίρειν Hail!   23:27   3588 τον   435-3778 άνδρα τούτον This man 4815 συλληφθέντα having been seized 5259 υπό by 3588 των the * Ιουδαίων Jews, 2532 και and 3195 μέλλοντα being about 337 αναιρείσθαι to be done away with 5259 υπ΄ by 1473 αυτών them, 2186 επιστάς attending 4862 συν with 3588 τω the 4753 στρατεύματι military, 1807 εξειλόμην I rescued 1473 αυτόν him, 3129 μαθών having learned 3754 ότι that *-1510.2.3 Ρωμαίός εστι he is a Roman.   23:28   1014-1161 βουλόμενος δε And wanting 1097 γνώναι to know 3588 την the 156 αιτίαν reason 1223 δι΄ for 3739 ην which 1458 ενέκαλουν they accused 1473 αυτώ him, 2609-1473 κατήγαγον αυτόν I led him down 1519 εις unto 3588 το   4892-1473 συνέδριον αυτών their sanhedrin;   23:29   3739 ον whom 2147 εύρον I found 1458 εγκαλούμενον to be accused 4012 περί concerning 2213 ζητημάτων matters 3588 του   3551-1473 νόμου αυτών of their law, 3367 μηδέν [3no 1161 δε 1but 514 άξιον 5worthy 2288 θανάτου 6of death 2228 η 7or 1199 δεσμών 8bonds 1462 έγκλημα 4indictment 2192 έχοντα 2having].   23:30   3377-1161 μηνυθείσης δε And having been indicated 1473 μοι to me 1917 επιβουλής of a plot 1519 εις against 3588 τον the 435 άνδρα man, 3195 μέλλειν being about 1510.9 έσεσθαι to be 5259 υπό by 3588 των the * Ιουδαίων Jews, 1824 εξαυτής immediately 3992 έπεμψα I sent forth 4314 προς to 1473 σε you, 3853 παραγγείλας exhorting 2532 και also 3588 τοις the 2725 κατηγόροις accusers 3004 λέγειν to say 3588 τα the things 4314 προς against 1473 αυτόν him 1909 επί unto 1473 σου you. 4517 έρρωσο Be in health!   23:31   3588-3303 οι μεν The 3767-4757 ουν στρατιώται soldiers then, 2596 κατά according to 3588 το the thing 1299 διατεταγμένον being set in order 1473 αυτοίς for them, 353 αναλαβόντες having taken 3588 τον   * Παύλον Paul, 71 ήγαγον led him 1223 διά through 3588 της the 3571 νυκτός night 1519 εις unto 3588 την   * Αντιπατρίδα Antipatris.   23:32   3588-1161 τη δε And the 1887 επαύριον next day 1439 εάσαντες they allowed 3588 τους the 2460 ιππείς horsemen 4198 πορεύεσθαι to go 4862 συν with 1473 αυτώ him, 5290 υπέστρεψαν and they returned 1519 εις unto 3588 την the 3925 παρεμβολήν camp.   23:33   3748 οίτινες The ones who 1525 εισελθόντες having entered 1519 εις into 3588 την   * Καισάρειαν Caesarea, 2532 και and 325 αναδόντες having delivered 3588 την the 1992 επιστολήν letter 3588 τω to the 2232 ηγεμόνι governor, 3936 παρέστησαν presented 2532 και also 3588 τον   * Παύλον Paul 1473 αυτώ to him.   23:34   314 αναγνούς [4having read it 1161 δε 1And 3588 ο 2the 2232 ηγεμών 3governor], 2532 και and 1905 επερωτήσας having asked 1537 εκ of 4169 ποίας what 1885 επαρχίας jurisdiction 1510.2.3 εστί he is, 2532 και and 4441 πυθόμενος having ascertained 3754 ότι that he is 575 από from * Κιλικίας Cilicia;   23:35   1251 διακούσομαί I will hold a hearing 1473 σου for you, 5346 έφη said he, 3752 όταν whenever 2532 και also 3588 οι   2725-1473 κατήγοροί σου your accusers 3854 παραγένωνται should come. 2753-5037 εκέλευσέ τε And he bid 1473 αυτόν him 1722 εν [2in 3588 τω 3the 4232 πραιτωρίω 4praetorium * Ηρώδου 5of Herod 5442 φυλάσσεσθαι 1to be kept].