Acts 23:21

  23:21   1473 συ You 3767 ούν then 3361 μη should not 3982 πεισθής be persuaded 1473 αυτοίς by them; 1748-1063 ενεδρεύουσι γαρ for they lie in wait for 1473 αυτόν him, 1537 εξ [4of 1473 αυτών 5them 435 άνδρες 3men 4183 πλείους 1more than 5062 τεσσαράκοντα 2forty], 3748 οίτινες who 332 ανεθεμάτισαν devoted 1438 εαυτούς themselves 3383 μήτε to neither 2068 φαγείν eat 3383 μήτε nor 4095 πιείν drink 2193 έως until 3739 ου of which time 337 ανέλωσιν they should do away with 1473 αυτόν him; 2532 και and 3568 νυν now 2092-1510.2.6 έτοιμοί εισι they are ready, 4327 προσδεχόμενοι waiting 3588 την   575 από [2from 1473 σου 3you 1860 επαγγελίαν 1a promise].