Acts 24

  24:1   3326-1161 μετά δε And after 4002 πέντε five 2250 ημέρας days 2597 κατέβη there came down 3588 ο the 749 αρχιερεύς chief priest * Ανανίας Ananias 3326 μετά with 3588 των the 4245 πρεσβυτέρων elders, 2532 και and 4489 ρήτορος a rhetorician, *-5100 Τερτύλλου τινός a certain Tertullus, 3748 οίτινες who 1718 ενεφάνισαν revealed themselves 3588 τω to the 2232 ηγεμόνι governor 2596 κατά against 3588 του   * Παύλου Paul.   24:2   2564-1161 κληθέντος δε And having been called, 1473 αυτού [2himself 756 ήρξατο 3began 2723 κατηγορείν 4to charge 3588 ο   * Τέρτυλλος 1Tertullus], 3004 λέγων saying, 4183 πολλής Great 1515 ειρήνης peace 5177 τυγχάνοντες is happening 1223 διά through 1473 σου you, 2532 και and 2735 κατορθωμάτων great feats 1096 γινομένων are happening 3588 τω to 1484-3778 έθνει τούτω this nation 1223 διά because of 3588 της   4674 σης your 4307 προνοίας forethought,   24:3   3839-5037 πάντη τε both totally 2532 και and 3837 πανταχού everywhere 588 αποδεχόμεθα we receive it gladly, 2903 κράτιστε most excellent * Φήλιξ Felix, 3326 μετά with 3956 πασης all 2169 ευχαριστίας thankfulness.   24:4   2443-1161 ινα δε But so that 3361 μη [2should not 1909 επί 4upon 4183 πλείόν 6much more 1473 σε 5you 1465 εγκόπτω 1I 3hinder], 3870 παρακαλώ I appeal 191-1473 ακούσαί σε for you to hear 1473 ημών us 4935 συντόμως so suddenly 3588 τη in 4674 ση your 1932 επιεικεία clemency.   24:5   2147-1063 ευρόντες γαρ For having found 3588 τον   435-3778 άνδρα τούτον this man 3061 λοιμόν mischievous, 2532 και and 2795 κινούντα moving 4714 στάσιν insurrection 3956 πάσι among all 3588 τοις the * Ιουδαίοις Jews 3588 τοις   2596 κατά in 3588 την the 3611 οικουμένην habitable world, 4414-5037 πρωτοστάτην τε and front rank 3588 της of the 3588 των [2of the * Ναζωραίων 3Nazarenes 139 αιρέσεως 1sect];   24:6   3739 ος who 2532 και also 3588 το [3the 2413 ιερόν 4temple 3985 επείρασε 1attempted 953 βεβηλώσαι 2to profane], 3739 ον whom 2532 και also 2902 εκρατήσαμεν we seized, 2532 και and 2596 κατά according to 3588 τον   2251 ημέτερον our 3551 νόμον law 2309 ηθελήσαμεν we wanted 2919 κρίναι to judge.   24:7   3928 παρελθών [5having come by 1161 δε 1But * Λυσίας 2Lysias 3588 ο 3the 5506 χιλίαρχος 4commander] 4183 πολής with a great 970 βίας force 1537 εκ [2from out of 3588 των   5495-1473 χειρών ημών 3our hands 520 απήγαγε 1took him],   24:8   2753 κελεύσας bidding 3588 τους   2725-1473 κατηγόρους αυτού his accusers 2064 έρχεσθαι to come; 3844 παρ΄ from 3739 ου whom 1410 δυνήση you will be able, 1473 αυτός he 350 ανακρίνας having questioned, 4012 περί concerning 3956 πάντων all 3778 τούτων these things, 1921 επιγνώναι to realize 3739 ων what 1473 ημείς we 2723 κατηγορούμεν accuse 1473 αυτού him.   24:9   4902.4 συνεπέθεντο [5joined in making an attack 1161 δε 1And 2532 και 2also 3588 οι 3the * Ιουδαίοι 4Jews], 5335 φάσκοντες maintaining 3778 ταύτα these things 3779 ούτως thus 2192 έχειν to suffice.   24:10   611 απεκρίθη [3responded 1161 δε 1And 3588 ο   * Παύλος 2Paul], 3506 νεύσαντος [3nodding 1473 αυτώ 4to him 3588 του 1of the 2232 ηγεμόνος 2governor] 3004 λέγειν to speak, saying, 1537 εκ For 4183 πολλών many 2094 ετών years 1510.6-1473 όντα σε you being 2923 κριτήν judge 3588 τω to 1484-3778 έθνει τούτω this nation; 1987 επιστάμενος knowing this, 2115 ευθυμότερον more cheerfully 3588 τα the things 4012 περί concerning 1683 εμαυτού myself 626 απολογούμαι I make a defense.   24:11   1410-1473 δυναμένου σου You being able 1097 γνώναι to know 3754 ότι that 3756 ου [2not 4183 πλείους 3more than 1510.2.6 εισί 1there were 1473 μοι 6to me 2250 ημέραι 5days 1177 δεκαδύο 4twelve] 575 αφ΄ from 3739 ης which 305 ανέβην I ascended 4352 προσκυνήσων to do obeisance 1519 εις into * Ιερουσαλήμ Jerusalem,   24:12   2532 και and 3777 ούτε neither 1722 εν in 3588 τω the 2413 ιερώ temple 2147 εύρόν did they find 1473 με me 4314 προς with 5100 τινα anyone 1256 διαλεγόμενον reasoning, 2228 η or 1999 επισύστασιν [2a conspiracy 4160 ποιούντα 1causing] 3793 όχλου of a multitude, 3777 ούτε neither 1722 εν in 3588 ταις the 4864 συναγωγαίς synagogues, 3777 ούτε nor 2596 κατά in 3588 την the 4172 πόλιν city;   24:13   3777 ούτε nor 3936 παραστήσαι [2to render proof 1410 δύνανται 1are they able] 4012 περί concerning 3739 ων which 3568 νυν now 2723 κατηγορούσί they charge 1473 μου me.   24:14   3670 ομολογώ δε But I acknowledge 3778 τούτό this 1473 σοι to you, 3754 ότι that 2596 κατά according to 3588 την the 3598 οδόν way, 3739 ην which 3004 λέγουσιν they call 139 αίρεσιν a sect, 3779 ούτω so 3000 λατρεύω I serve 3588 τω to the 3971 πατρώω paternal 2316 θεώ God, 4100 πιστεύων believing 3956 πάσι in all things 3588 τοις   2596 κατά according to 3588 τον the 3551 νόμον law 2532 και and 3588 τοις to the things 4396 προφήταις [2in the prophets 1125 γεγραμμένοις 1having been written],   24:15   1680 ελπίδα [2a hope 2192 έχων 1having] 1519 εις in 3588 τον   2316 θεόν God; 3739 ην which 2532 και also 1473 αυτοί they 3778 ουτοί themselves 4327 προσδέχονται wait for -- 386 ανάστασιν a resurrection 3195 μέλλειν about 1510.9 έσεσθαι to be 3498 νεκρών of the dead, 1342-5037 δικαίων τε both of just 2532 και and 94 αδίκων unjust.   24:16   1722-3778-1161 εν τούτω δε And in this 1473-778 αυτός ασκώ I discipline myself, 677 απρόσκοτον not causing anyone to stumble, 4893 συνείδησιν [2a conscience 2192 έχων 1having] 4314 προς towards 3588 τον   2316 θεόν God 2532 και and 3588 τους   444 ανθρώπους men 1275 διά παντός continually.   24:17   1223 δι΄ [2after 2094 ετών 4years 1161 δε 1And 4183 πλειόνων 3more] 3854 παρεγενόμην I came 1654 ελεημοσύνας [2charity 4160 ποιήσων 1offering] 1519 εις to 3588 το   1484-1473 έθνος μου my nation, 2532 και and 4376 προσφοράς offerings;   24:18   1722 εν in 3739 οις which 2147 εύρόν they found 1473 με me 48 ηγνισμένον purified 1722 εν in 3588 τω the 2413 ιερώ temple, 3756 ου not 3326 μετά with 3793 όχλου a multitude, 3761 ουδέ nor 3326 μετά with 2351 θορύβου a tumult. 5100-1161 τινές δε But certain 575 από [2from 3588 της   * Ασίας 3Asia * Ιουδαίοι 1Jews],   24:19   3739 ους whom 1163 δει must 1909 επί [2before 1473 σου 3you 3918 παρείναι 1be at hand], 2532 και and 2723 κατηγορείν to charge, 1536 ει τι if anything 2192 έχοιεν they may have 4314 προς against 1473 με me;   24:20   2228 η and 1473 αυτοί [2these 3778 ούτοι 3themselves 2036 ειπάτωσαν 1let] speak! 1487 ει if 5100-2147 τι εύρον they found anything 1722 εν in 1473 εμοί me 92 αδίκημα for an offence, 2476-1473 στάντος μου with my standing 1909 επί before 3588 του the 4892 συνεδρίου sanhedrin;   24:21   2228 η other than 4012 περί concerning 1520-3778 μιάς ταύτης this one 5456 φωνής voice 3739 ης which 2896 έκραξα I cried out 2476 εστώς standing 1722 εν among 1473 αυτοίς them, 3754 ότι that, 4012 περί Concerning 386 αναστάσεως a resurrection 3498 νεκρών of the dead 1473 εγώ I 2919 κρίνομαι am judged 4594 σήμερον today 5259 υπ΄ by 1473 υμών you.   24:22   191-1161 ακούσας δε And hearing 3778 ταύτα these things, 3588 ο   * Φήλιξ Felix 306 ανεβάλετο postponed 1473 αυτούς them, 199 ακριβέστερον more exactly 1492 ειδώς knowing 3588 τα the things 4012 περί concerning 3588 της the 3598 οδού way, 2036 ειπών having said, 3752 όταν Whenever * Λυσίας Lysias 3588 ο the 5506 χιλίαρχος commander 2597 καταβή should come down, 1231 διαγνώσομαι I will determine 3588 τα the things 2596-1473 καθ΄ υμάς as to you.   24:23   1299-5037 διαταξάμενός τε And having given orders 3588 τω to the 1543 εκατοντάρχη centurion 5083 τηρείσθαι to keep 3588 τον   * Παύλον Paul, 2192-5037 έχειν τε and to let him have 425 άνεσιν relaxation, 2532 και and 3367 μηδένα for no one 2967 κωλύειν to restrain 3588-2398-1473 των ιδίων αυτού his own people 5256 υπηρετείν to assist 2228 η or 4334 προσέρχεσθαι to come forward 1473 αυτώ to him.   24:24   3326-1161 μετά δε And after 2250-5100 ημέρας τινάς some days, 3854-3588-* παραγενόμενος ο Φήλιξ Felix having come 4862 συν with * Δρουσίλλη Drusilla 3588 τη   1135-1473 γυναικί αυτού his wife, 1510.6 ούση being * Ιουδαία Jewish, 3343 μετεπέμψατο he fetched 3588 τον   * Παύλον Paul, 2532 και and 191 ήκουσεν he heard 1473 αυτού him 4012 περί concerning 3588 της the 1519 εις [2in 5547 χριστόν 3Christ 4102 πίστεως 1belief].   24:25   1256 διαλεγομένου [3reasoning 1161 δε 1And 1473 αυτού 2of his] 4012 περί concerning 1343 δικαιοσύνης righteousness, 2532 και and 1466 εγκρατείας self-control, 2532 και and 3588 του the 2917 κρίματος judgment 3588 του   3195 μέλλοντος about 1510.9 έσεσθαι to be, 1719 έμφοβος [3thrown into fear 1096 γενόμενος 2becoming 3588 ο   * Φήλιξ 1Felix] 611 απεκρίθη responded, 3588-3568 το νυν For now 2192 έχον it suffices, 4198 πορεύου go! 2540-1161 καιρόν δε but a time 3335 μεταλαβών for sharing 3333-1473 μετακαλέσομαί σε I will call you back.   24:26   260-1161 άμα δε But at the same time 2532 και also 1679 ελπίζων hoping 3754 ότι that 5536 χρήματα things 1325 δοθήσεται shall be given 1473 αυτώ to him 5259 υπό by 3588 του   * Παύλου Paul, 3704 όπως so that 3089 λύση he should loose 1473 αυτόν him; 1352 διό therefore 2532 και also 4437 πυκνότερον more frequently 1473-3343 αυτόν μεταπεμπόμενος fetching him, 3656 ωμίλει he consorted 1473 αυτώ with him.   24:27   1333-1161 διετίας δε And a space of two years 4137 πληρωθείσης having been fulfilled, 2983 έλαβε [2received 1240 διάδοχον 3as a successor 3588 ο   * Φήλιξ 1Felix], * Πόρκιον Porcius * Φήστον Festus. 2309-5037 θέλων τε And wanting 5484 χάριτας favors 2698 καταθέσθαι to be laid away 3588 τοις with the * Ιουδαίοις Jews, 3588 ο   * Φήλιξ Felix 2641 κατέλιπε left 3588 τον   * Παύλον Paul 1210 δεδεμένον bound.