Acts 25

  25:1   *-3767 Φήστος ουν Then Festus, 1910 επιβάς having set foot 3588 τη in the 1885 επαρχία jurisdiction, 3326 μετά after 5140 τρείς three 2250 ημέρας days 305 ανέβη ascended 1519 εις unto * Ιεροσόλυμα Jerusalem 575 από from * Καισαρείας Caesarea.   25:2   1718 ενεφάνισαν [4revealed 1161 δε 1And 1473 αυτώ 5to him 3588 ο 2the 749 αρχιερεύς 3chief priest] 2532 και and 3588 οι the 4413 πρώτοι foremost men 3588 των of the * Ιουδαίων Jews 2596 κατά the things against 3588 του   * Παύλου Paul, 2532 και and 3870 παρεκάλουν they appealed to 1473 αυτόν him,   25:3   154 αιτούμενοι asking 5484 χάριν a favor 2596 κατ΄ against 1473 αυτού him, 3704 όπως that 3343 μεταπέμψηται he should fetch 1473 αυτόν him 1519 εις unto * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 1747 ένεδραν [2an ambush 4160 ποιούντες 1while making] 337 ανελείν to do away with 1473 αυτόν him 2596 κατά along 3588 την the 3598 οδόν way.   25:4   3588-3303-3767 ο μεν ουν Then * Φήστος Festus 611 απεκρίθη responded 5083-3588-* τηρείσθαι τον Παύλον for Paul to be kept 1722 εν in * Καισαρεία Caesarea, 1438-1161 εαυτόν δε but he himself 3195 μέλλειν was about 1722 εν   5034 τάχει to quickly 1607 εκπορεύεσθαι go forth.   25:5   3588 οι The ones 3767 ουν then 1415 δυνατοί mighty 1722 εν among 1473 υμίν you, 5346 φησί says he, 4782 συγκαταβάντες having gone down too, 1536 ει τι if anything 1510.2.3 εστιν is 824 άτοπον out of place 1722 εν in 3588 τω   435-3778 ανδρί τούτω this man, 2723 κατηγορείτωσαν let them accuse 1473 αυτού him.   25:6   1304-1161 διατρίψας δε And having spent time 1722 εν among 1473 αυτοίς them 2250 ημέρας [4days 4183 πλείους 1more 2228 η 2than 1176 δέκα 3ten], 2597 καταβάς having gone down 1519 εις unto * Καισάρειαν Caesarea, 3588 τη the 1887 επαύριον next day 2523 καθίσας having sat 1909 επί upon 3588 του the 968 βήματος rostrum, 2753 εκέλευσε he bid 3588 τον   * Παύλον Paul 71 αχθήναι to be led in.   25:7   3854 παραγενομένου [3being come 1161 δε 1And 1473 αυτού 2he], 4026 περιέστησαν there stood around 3588 οι the 575 από [3from * Ιεροσολύμων 4Jerusalem 2597 καταβεβηκότες 2having come down * Ιουδαίοι 1Jews], 4183 πολλά with many 2532 και and 926 βαρέα grievous 159.1 αιτιώματα accusations 5342 φέροντες bringing 2596 κατά against 3588 του   * Παύλου Paul, 3739 α which 3756 ουκ they were not 2480 ίσχυον able 584 αποδείξαι to exhibit,   25:8   626-1473 απολογουμένου αυτού while of his pleading, saying 3754 ότι that, 3777 ούτε Neither 1519 εις against 3588 τον the 3551 νόμον law 3588 των of the * Ιουδαίων Jews, 3777 ούτε nor 1519 εις against 3588 το the 2413 ιερόν temple, 3777 ούτε nor 1519 εις against * Καίσαρά Caesar 5100 τι in anything 264 ήμαρτον I sinned.   25:9   3588 ο   *-1161 Φήστος δε And Festus, 3588 τοις [4with the * Ιουδαίοις 5Jews 2309 θέλων 1wanting 5484 χάριν 3favor 2698 καταθέσθαι 2to lay down], 611 αποκριθείς responding 3588 τω to * Παύλω Paul, 2036 είπε said, 2309 θέλεις Are you willing 1519 εις [2unto * Ιεροσόλυμα 3Jerusalem 305 αναβάς 1to ascend 1563 εκεί 7there 4012 περί 8concerning 3778 τούτων 9these things 2919 κρίνεσθαι 4to be judged 1909 επ΄ 5by 1473 εμού 6me]?   25:10   2036 είπε [3said 1161 δε 1And 3588 ο   * Παύλος 2Paul], 1909 επί Unto 3588 του the 968 βήματος rostrum * Καίσαρος of Caesar 2476-1510.2.1 εστώς ειμι I am standing, 3739 ου of which 1473-1163 με δει it is necessary for me 2919 κρίνεσθαι to be judged. * Ιουδαίους To Jews 3762 ουδέν I did no 91 ηδίκησα wrong, 5613 ως as 2532 και also 1473 συ you 2573 κάλλιον well 1921 επιγινώσκεις realize.   25:11   1487 ει [2if 3303 μεν 3indeed 1063 γαρ 1For] 91 αδικώ I do wrong, 2532 και and 514 άξιον [3worthy 2288 θανάτου 4of death 4238 πέπραχά 1have acted 5100 τι 2in anything], 3756 ου I do not 3868 παραιτούμαι ask pardon 3588 το   599 αποθανείν to die; 1487-1161 ει δε but if 3762-1510.2.3 ουδέν εστιν there is nothing 3739 ων of which 3778 ούτοι they 2723 κατηγορούσι charge 1473 μου me, 3762 ουδείς no one 1473 με [3me 1410 δύναται 1can 1473 αυτοίς 4to them 5483 χαρίσασθαι 2grant]. * Καίσαρα To Caesar 1941 επικαλούμαι I call upon.   25:12   5119 τότε Then 3588 ο   * Φήστος Festus 4814 συλλαλήσας conversing together 3326 μετά with 3588 του the 4824 συμβουλίου council 611 απεκρίθη responded, * Καίσαρα To Caesar 1941 επικέκλησαι you have called upon, 1909 επί unto * Καίσαρα Caesar 4198 πορεύση you shall go.   25:13   2250 ημερών [3days 1161 δε 1And 1230 διαγενομένων 4having elapsed 5100 τινών 2some], * Αγρίππας Agrippa 3588 ο the 935 βασιλεύς king 2532 και and * Βερνίκη Bernice 2658 κατήντησαν arrived 1519 εις at * Καισάρειαν Caesarea, 782 ασπασόμενοι saluting 3588 τον   * Φήστον Festus.   25:14   5613-1161 ως δε And when 4183 πλείους [2many 2250 ημέρας 3days 1304 διέτριβον 1they spent] 1563 εκεί there, 3588 ο   * Φήστος Festus 3588 τω the 935 βασιλεί king 394 ανέθετο presented 3588 τα the things 2596 κατά relating to 3588 τον   * Παύλον Paul, 3004 λέγων saying, 435 ανήρ [3man 5100 τις 2a certain 1510.2.3 εστι 1There is] 2641 καταλελειμμένος being left 5259 υπό by * Φήλικος Felix, 1198 δέσμιος a prisoner;   25:15   4012 περί concerning 3739 ου whom 1096-1473 γενομένου μου on my being 1519 εις in * Ιεροσόλυμα Jerusalem, 1718 ενεφάνισαν [8revealed 3588 οι 1the 749 αρχιερείς 2chief priests 2532 και 3and 3588 οι 4the 4245 πρεσβύτεροι 5elders 3588 των 6of the * Ιουδαίων 7Jews], 154 αιτούμενοι asking for 2596 κατ΄ [2against 1473 αυτού 3him 1349 δίκην 1punishment].   25:16   4314 προς To 3739 ους whom 611 απεκρίθην I answered 3754 ότι that, 3756-1510.2.3 ουκ έστιν It is not 1485 έθος the custom * Ρωμαίοις with Romans 5483 χαρίζεσθαί to grant 5100 τινα any 444 άνθρωπον man 1519 εις for 684 απώλειαν destruction, 4250 πριν before 2228 η the practice 3588 ο the one 2723 κατηγορούμενος being accused 2596-4383 κατά πρόσωπον [4face to face 2192 έχοι 1may have 3588 τους 2the 2725 κατηγόρους 3accusers], 5117-5037 τόπον τε and [2a place 627 απολογίας 3of defense 2983 λάβοι 1may receive] 4012 περί concerning 3588 του the 1462 εγκλήματος indictment.   25:17   4905 συνελθόντων [3having come 3767 ούν 1Then 1473 αυτών 2they] 1759 ενθάδε here, 311 αναβολήν [3delay 3367 μηδεμίαν 1not 4160 ποιησάμενος 2making], 3588 τη in the 1836 εξής next day 2523 καθίσας having seated 1909 επί at 3588 του the 968 βήματος rostrum, 2753 εκέλευσα I bid 71 αχθήναι [3to be led in 3588 τον 1the 435 άνδρα 2man];   25:18   4012 περί concerning 3739 ου whom, 2476 σταθέντες [3standing up 3588 οι 1the 2725 κατήγοροι 2accusers], 3762 ουδεμίαν [2no 156 αιτίαν 3accusation 2018 επέφερον 1brought] 3739 ον which 5282-1473 υπενόουν εγώ I suspected;   25:19   2213 ζητήματα [3matters 1161 δε 1but 5100 τινα 2certain] 4012 περί concerning 3588 της their 2398 ιδίας own 1175 δεισιδαιμονίας reverence of God 2192 είχον they had 4314 προς against 1473 αυτόν him, 2532 και and 4012 περί concerning 5100 τινος a certain * Ιησού Jesus 2348 τεθνηκότος having died, 3739 ον whom 5335-3588-* έφασκεν ο Παύλος Paul maintained 2198 ζην to be alive.   25:20   639 απορούμενος [3being perplexed 1161 δε 1And 1473 εγώ 2I] 3588 την   4012 περί concerning 3778 τούτου this 2214 ζήτησιν inquiry, 3004 έλεγον said, 1487 ει Shall 1014 βούλοιτο he be willing 4198 πορεύεσθαι to go 1519 εις unto * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 2546 κακεί and there 2919 κρίνεσθαι to be judged 4012 περί concerning 3778 τούτων these things?   25:21   3588 του   1161 δε But * Παύλου Paul, 1941 επικαλεσαμένου having called upon 5083 τηρηθήναι αυτόν himself to be kept 1519 εις for 3588 την the 3588 του   *-1233 Σεβαστού διάγνωσιν inquiry of Augustus, 2753 εκέλευσα I bid 5083 τηρείσθαι to keep 1473 αυτόν him 2193 έως until 3739 ου of which time 3992-1473 πέμψω αυτόν I should send him forth 4314 προς to * Καίσαρα Caesar.   25:22   *-1161 Αγρίππας δε And Agrippa 4314 προς [2to 3588 τον   * Φήστον 3Festus 5346 έφη 1said], 1014 εβουλόμην I wanted 2532 και also 1473 αυτός myself 3588 του [2the 444 ανθρώπου 3man 191 ακούσαι 1to hear]. 3588-1161 ο δε And the 839 αύριον morrow, 5346 φησίν he says, 191 ακούση you shall hear 1473 αυτού him.   25:23   3588-3767 τη ουν Then in the 1887 επαύριον next day 2064 ελθόντος [4having come 3588 του   * Αγρίππα 1Agrippa 2532 και 2and 3588 της   * Βερνίκης 3Bernice] 3326 μετά with 4183 πολλής much 5325 φαντασίας visible display, 2532 και and 1525 εισελθόντων having entered 1519 εις into 3588 το the 201 ακροατήριον auditorium, 4862 συν with 5037 τε both 3588 τοις the 5506 χιλιάρχοις commanders, 2532 και and 435 ανδράσι men, 3588 τοις the ones 2596 κατ΄ of 1851 εξοχήν prominence 1510.6 ούσι being 3588 της of the 4172 πόλεως city, 2532 και and 2753-3588-* κελεύσαντος του Φήστου Festus having bid, 71-3588-* ήχθη ο Παύλος Paul was led in.   25:24   2532 και And 5346-3588-* φησιν ο Φήστος Festus says, *-935 Αγρίππα βασιλεύ O king Agrippa, 2532 και and 3956 πάντες all 3588 οι the 4840 συμπαρόντες [2being present with 1473 ημίν 3us 435 άνδρες 1men], 2334 θεωρείτε you view 3778 τούτον this one 4012 περί concerning 3739 ου whom 3956 παν all 3588 το the 4128 πλήθος multitude 3588 των of the * Ιουδαίων Jews 1793 ενέτυχόν interceded 1473 μοι with me 1722 εν in 5037 τε both * Ιεροσολύμοις Jerusalem 2532 και and 1759 ενθάδε here, 1916 επιβοώντες yelling aloud 3361-1163 μη δειν [2must not 2198 ζην 3live 1473 αυτόν 1he] 3371 μηκέτι any longer.   25:25   1473-1161 εγώ δε And I 2638 καταλαβόμενος having perceived 3367 μηδέν [3nothing 514 άξιον 4worthy 2288 θανάτου 5of death 1473 αυτόν 1he 4238 πεπραχέναι 2to have done], 2532 και [3also 1473 αυτού 4himself 1161 δε 1and 3778 τούτου 2this one] 1941 επικαλεσαμένου having called upon 3588 τον   * Σεβαστόν Augustus, 2919 έκρινα I judged 3992 πέμπειν to send 1473 αυτόν him.   25:26   4012 περί Concerning 3739 ου whom 804-5100 ασφαλές τι [2anything safe 1125 γράψαι 3to write 3588 τω 4to my 2962 κυρίω 5lord 3756-2192 ουκ έχω 1I have not]. 1352 διό Therefore 4254 προήγαγον I led 1473 αυτόν him 1909 εφ΄ unto 1473 υμών you, 2532 και and 3122 μάλιστα especially 1909 επί unto 1473 σου you, 935 βασιλεύ O king * Αγρίππα Agrippa, 3704 όπως so that 3588 της the 351 ανακρίσεως examination 1096 γενομένης having taken place, 2192 σχω I should have 5100 τι something 1125 γράψαι to write.   25:27   249 άλογον [3illogical 1063 γαρ 1For 1473 μοι 4to me 1380 δοκεί 2it seems] 3992 πέμποντα to send forth 1198 δέσμιον a prisoner, 3361-2532 μη και and not 3588 τας [2the 2596 κατ΄ 4against 1473 αυτού 5him 156 αιτίας 3accusations 4591 σημάναι 1signifying].