Acts 26

  26:1   *-1161 Αγρίππας δε And Agrippa 4314 προς [2to 3588 τον   * Παύλον 3Paul 5346 έφη 1said], 2010 επιτρέπεταί It is permitted 1473-5228 σοι υπέρ for you 4572 σεαυτού [2for yourself 3004 λέγειν 1to speak]. 5119 τότε Then 3588 ο   * Παύλος Paul 626 απελογείτο made a defense, 1614 εκτείνας having stretched out 3588 την the 5495 χείρα hand.   26:2   4012 περί Concerning 3956 πάντων all 3739 ων of which 1458 εγκαλούμαι I am accused 5259 υπό by * Ιουδαίων the Jews, 935 βασιλεύ O king * Αγρίππα Agrippa, 2233 ήγημαι I esteem 1683 εμαυτόν myself 3107 μακάριον blessed 3195 μέλλων being about 626 απολογείσθαι to make a defense 1909 επί unto 1473 σου you 4594 σήμερον today;   26:3   3122 μάλιστα especially 1109 γνώστην [3a diviner 1510.6 όντα 2being 1473 σε 1you] 3956 πάντων of all 3588 των the things 2596 κατά among * Ιουδαίους the Jews 1485-5037 εθών τε of both customs 2532 και and 2213 ζητημάτων matters. 1352 διό Therefore 1189 δέομαί I beseech 1473 σου you 3116 μακροθύμως leniently 191 ακούσαί to hear 1473 μου me.   26:4   3588-3303-3767 την μεν ουν Indeed then the 981-1473 βίωσίν μου mode of my life, 3588 την the one 1537 εκ from 3503 νεότητος youth, 3588 την the thing 575 απ΄ from 746 αρχής the beginning 1096 γενομένην happening 1722 εν among 3588 τω   1484-1473 έθνει μου my nation 1722 εν in * Ιεροσολύμοις Jerusalem, 2467 ίσασι [4understand 3956 πάντες 1all 3588 οι 2the * Ιουδαίοι 3Jews];   26:5   4267 προγινώσκοντές foreknowing 1473 με me 509 άνωθεν from the beginning, 1437 εάν (if 2309 θέλωσι they should want 3140 μαρτυρείν to witness) 3754 ότι that 2596 κατά according to 3588 την the 196 ακριβεστάτην exactest 139 αίρεσιν sect 3588 της   2251 ημετέρας of our 2356 θρησκείας religion 2198 έζησα I lived * Φαρισαίος a Pharisee.   26:6   2532 και And 3568 νυν now 1909 επ΄ for 1680 ελπίδι the hope 3588 της of the 4314 προς [5to 3588 τους 6the 3962 πατέρας 7fathers 1860 επαγγελίας 1promise 1096 γενομένης 2being 5259 υπό 3by 3588 του   2316 θεού 4God] 2476 έστηκα I stand 2919 κρινόμενος being judged,   26:7   1519 εις in 3739 ην which 3588 το   1429-1473 δωδεκάφυλον ημών our twelve tribes, 1722 εν [2with 1616 εκτενεία 3intensity 3571 νύκτα 4night 2532 και 5and 2250 ημέραν 6day 3000 λατρεύον 1serving], 1679 ελπίζει hope 2658 καταντήσαι to arrive; 4012 περί concerning 3739 ης which 1680 ελπίδος hope 1458 εγκαλούμαι I am accused, 935 βασιλεύ O king * Αγρίππα Agrippa, 5259 υπό by 3588 των the * Ιουδαίων Jews.   26:8   5100 τι Why 571 άπιστον [2unbelievable 2919 κρίνεται 1is it judged] 3844 παρ΄ by 1473 υμίν you 1487 ει if 3588 ο   2316 θεός God 3498 νεκρούς [2the dead 1453 εγείρει 1raises]?   26:9   1473 εγώ I 3303 μεν indeed 3767 ούν then 1380 έδοξα thought 1683 εμαυτώ to myself 4314 προς [5towards 3588 το 6the 3686 όνομα 7name * Ιησού 8of Jesus 3588 του 9the * Ναζωραίου 10Nazarene 1163 δειν 1that it was necessary 4183 πολλά 2in many things 1727 εναντία 4opposite 4238 πράξαι 3to act].   26:10   3739 ο Which 2532 και also 4160 εποίησα I did 1722 εν in * Ιεροσολύμοις Jerusalem. 2532 και And 4183 πολλούς many 3588 των of the 39 αγίων holy ones 1473 εγώ I 5438 φυλακαίς [2in prisons 2623 κατέκλεισα 1imprisoned], 3588 την   3844 παρά [3from 3588 των 4the 749 αρχιερέων 5chief priests 1849 εξουσίαν 2authority 2983 λαβών 1receiving]; 337-5037 αναιρουμένων τε and for doing away with 1473 αυτών them 2702 κατήνεγκα I brought down 5586 ψήφον a vote.   26:11   2532 και And 2596-3956 κατά πάσας in all 3588 τας the 4864 συναγωγάς synagogues 4178 πολλάκις often 5097 τιμωρών punishing 1473 αυτούς them, 315 ηνάγκαζον I compelled them 987 βλασφημείν to blaspheme. 4057-5037 περισσώς τε And extremely 1693 εμμαινόμενος raging against 1473 αυτοίς them, 1377 εδίωκον I persecuted them 2193-2532 έως και even as 1519 εις unto 3588 τας the 1854 έξω outer 4172 πόλεις cities.   26:12   1722 εν In 3739 οις which 2532 και also 4198 πορευόμενος going 1519 εις unto 3588 την   * Δαμασκόν Damascus 3326 μετ΄ with 1849 εξουσίας authority 2532 και and 2011 επιτροπής delegated power 3588 της   3844 παρά by 3588 των the 749 αρχιερέων chief priests,   26:13   2250 ημέρας [2of the day 3319 μέσης 1in the middle] 2596 κατά in 3588 την the 3598 οδόν way 1492 είδον I beheld, 935 βασιλεύ O king, 3771 ουρανόθεν from heaven 5228 υπέρ above 3588 την [2the 2987 λαμπρότητα 3brightness 3588 του 4of the 2246 ηλίου 5sun 4034 περιλάμψαν 6shining about 1473 με 7me 5457 φως 1light], 2532 και and 3588 τους the ones 4862 συν [2with 1473 εμοί 3me 4198 πορευομένους 1going].   26:14   3956-1161 πάντων δε And all 2667-1473 καταπεσόντων ημών of us having fallen down 1519 εις onto 3588 την the 1093 γην ground, 191 ήκουσα heard 5456 φωνήν a voice 2980 λαλούσαν speaking 4314 προς to 1473 με me 2532 και and 3004 λέγουσαν saying 3588 τη in the * Εβραϊδι Hebrew 1258 διαλέκτω dialect, * Σαούλ Saul, * Σαούλ Saul, 5100 τι why 1473-1377 με διώκεις do you persecute me? 4642 σκληρόν It is hard 1473 σοι for you 4314 προς [2against 2759 κέντρα 3spurs 2979 λακτίζειν 1to kick].   26:15   1473-1161 εγώ δε And I 2036 είπον said, 5100 τις Who 1510.2.2 ει are you, 2962 κύριε O Lord? 3588 ο   1161 δε And 2036 είπεν he said, 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am * Ιησούς Jesus 3739 ον whom 1473 συ you 1377 διώκεις persecute.   26:16   235 αλλά But 450 ανάστηθι rise up, 2532 και and 2476 στήθι stand 1909 επί upon 3588 τους   4228-1473 πόδας σου your feet! 1519 εις [2in 3778 τούτο 3this 1063 γαρ 1For] 3708 ώφθην I appeared 1473 σοι to you, 4400 προχειρίσασθαί to handpick 1473 σε you 5257 υπηρέτην as an assistant 2532 και and 3144 μάρτυρα witness 3739-5037 ων τε both of what 1492 είδες you beheld, 3739-5037 ων τε and of what 3708 οφθήσομαί I shall make known 1473 σοι to you;   26:17   1807-1473 εξαιρούμενός σε taking you out 1537 εκ from 3588 του the 2992 λαού people 2532 και and 3588 των the 1484 εθνών nations, 1519 εις unto 3739 ους whom 3568 νυν now 1473-649 σε αποστέλλω I shall send you,   26:18   455 ανοίξαι to open 3788-1473 οφθαλμούς αυτών their eyes, 3588 του   1994 επιστρέψαι to turn 575 από from 4655 σκότους darkness 1519 εις unto 5457 φως light, 2532 και and 3588 της the 1849 εξουσίας authority 3588 του   4567 σατανά of Satan 1909 επί unto 3588 τον   2316 θεόν God, 3588 του   2983-1473 λαβείν αυτούς for them to receive 859 άφεσιν a release 266 αμαρτιών of sins, 2532 και and 2819 κλήρον a lot 1722 εν among 3588 τοις the ones 37 ηγιασμένοις having been sanctified 4102-3588 πίστει τη by the belief 1519 εις in 1473 εμέ me.   26:19   3606 όθεν From where, 935 βασιλεύ O king * Αγρίππα Agrippa, 3756 ουκ not 1096 εγενόμην to be 545 απειθής resisting persuasion 3588 τη to the 3770 ουρανίω heavenly 3701 οπτασία apparition,   26:20   235 αλλά but 3588 τοις to the ones 1722 εν in * Δαμασκώ Damascus 4412 πρώτον first, 2532 και and * Ιεροσολύμοις Jerusalem, 1519 εις [2in 3956 πάσάν 3all 5037 τε 1and] 3588 την the 5561 χώραν region 3588 της of * Ιουδαίας Judea, 2532 και and 3588 τοις to the 1484 έθνεσιν nations, 518 απήγγελλον I reported 3340 μετάνοειν to repent 2532 και and 1994 επιστρέφειν to turn 1909 επί unto 3588 τον   2316 θεόν God, 514 άξια [3worthy 3588 της   3341 μετανοίας 4of repentance 2041 έργα 2works 4238 πράσσοντας 1doing].   26:21   1752 ένεκα Because of 3778 τούτων these things 1473 με [4me 3588 οι 1the * Ιουδαίοι 2Jews 4815 συλλαβόμενοι 3having seized] 1722 εν in 3588 τω the 2413 ιερώ temple, 3985 επειρώντο attempted 1315 διαχειρίσασθαι to lay hands upon me.   26:22   1947 επικουρίας [2aid 3767 ουν 3then 5177 τυχών 1Having attained] 3588 της   3844 παρά from 3588 του   2316 θεού God, 891 άχρι unto 3588 της   2250-3778 ημέρας ταύτης this day 2476 έστηκα I have stood, 3143 μαρτυρόμενος testifying 3397-5037 μικρώ τε both to small 2532 και and 3173 μεγάλω great, 3762 ουδέν [2nothing 1623 εκτός 3outside 3004 λέγων 1saying] 3739 ων of what 5037 τε both 3588 οι the 4396 προφήται prophets 2980 ελάλησαν [3said 3195 μελλόντων 4was about 1096 γίνεσθαι 5to happen 2532 και 1and * Μωυσής 2Moses],   26:23   1487 ει whether 3805 παθητός [3is susceptible of suffering 3588 ο 1the 5547 χριστός 2Christ]; 1487 ει whether he 4413 πρώτος first 1537 εξ through 386 αναστάσεως resurrection 3498 νεκρών of the dead 5457 φως [3light 3195 μέλλει 1is about 2605 καταγγέλλειν 2to announce] 3588 τω to the 2992 λαώ people, 2532 και and 3588 τοις to the 1484 έθνεσι nations.   26:24   3778 ταύτα [3with these things 1161 δε 1And 1473-626 αυτού απολογουμένου 2having made his defense], 3588 ο   * Φήστος Festus 3173 μεγάλη with a great 3588 τη   5456 φωνή voice 5346 έφη said, 3105 μαίνη You are maniacal, * Παύλε Paul; 3588 τα   4183 πολλά many 1473 σε [3you 1121 γράμματα 1letters 1519 εις 4into 3130 μανίαν 5a frenzy 4062 περιτρέπει 2dizzies].   26:25   3588 ο   1161 δε But 3756 ου I am not 3105 μαίνομαι maniacal, 5346 φησί he says, 2903 κράτιστε most excellent * Φήστε Festus, 235 αλλά but 225 αληθείας truth 2532 και and 4997 σωφροσύνης discreetness 4487 ρήματα of words 669 αποφθέγγομαι I declare.   26:26   1987 επίσταται [6knows 1063 γαρ 1For 4012 περί 2concerning 3778 τούτων 3these things 3588 ο 4the 935 βασιλεύς 5king], 4314 προς to 3739 ον whom 2532 και also 3955 παρρησιαζόμενος openly speaking 2980 λαλώ I speak. 2990-1063 λανθάνειν [7to be unaware 1063 γαρ 1For 1473 αυτόν 6for him 5100 τι 8in any 3778 τούτων 9of these things 3756 ου 3not 3982 πείθομαι 2I am 4persuaded 3762 ουδέν 5in any way]. 3756-1063 ου γαρ For not 1722 εν in 1137 γωνία a corner 4238 πεπραγμένον [2being done 3778 τούτο 1is this].   26:27   4100 πιστεύεις You believe, 935 βασιλεύ O king * Αγρίππα Agrippa, 3588 τοις the 4396 προφήταις prophets? 1492 οίδα I know 3754 ότι that 4100 πιστεύεις you believe.   26:28   3588 ο   1161 δε And * Αγρίππας Agrippa 4314 προς [2to 3588 τον   * Παύλον 3Paul 5346 έφη 1said], 1722 εν By 3641 ολίγω little 1473-3982 με πείθεις you persuade me *-1096 χριστιανόν γενέσθαι to become a Christian.   26:29   3588 ο   1161 δε And * Παύλος Paul 2036 είπεν said, 2172 ευξαίμην I would make a vow 302 αν even 3588 τω to 2316 θεώ God, 2532 και both 1722 εν in 3641 ολίγω a little 2532 και and 1722 εν in 4183 πολλώ much, 3756 ου not 3440 μόνον only 1473 σε you, 235 αλλά but 2532 και also 3956 πάντας all 3588 τους the ones 191 ακούοντάς hearing 1473 μου me 4594 σήμερον today 1096 γενέσθαι to become 5108 τοιούτους such 3697 οποίος as to like what 2504 καγώ even I 1510.2.1 ειμι am, 3924 παρεκτός except 3588 των   1199-3778 δεσμών τούτων these bonds.   26:30   2532 και And 3778 ταύτα these things 2036-1473 ειπόντος αυτού him having said, 450 ανέστη [3rose up 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king], 2532 και and 3588 ο the 2232 ηγεμών governor, 3588 η   5037 τε and also * Βερνίκη Bernice, 2532 και and 3588 οι the ones 4775 συγκαθήμενοι sitting together 1473 αυτοίς with them.   26:31   2532 και And 402 αναχωρήσαντες having withdrawn 2980 ελάλουν they spoke 4314 προς with 240 αλλήλους one another, 3004 λέγοντες saying 3754 ότι that, 3762 ουδέν Nothing 2288 θανάτου [2of death 514 άξιον 1worthy] 2228 η or 1199 δεσμών bonds 4238 πράσσει [2does 3588 ο   444-3778 άνθρωπος ουτος 1this man].   26:32   *-1161 Αγρίππας δε And Agrippa 3588 τω   *-5346 Φήστω έφη said to Festus, 630 απολελύσθαι [3to be loosed 1410 εδύνατο 2was able 3588 ο   444-3778 άνθρωπος ούτος 1This man] 1508 ει μη if he had not 1941 επεκέκλητο called upon * Καίσαρα Caesar.