Acts 27

  27:1   5613-1161 ως δε And when 2919 εκρίθη it was decided 3588 του   636-1473 αποπλείν ημάς for us to sail away 1519 εις unto 3588 την   * Ιταλίαν Italy, 3860 παρεδίδουν they delivered up 3588 τον   5037 τε both * Παύλον Paul 2532 και and 5100 τινας certain 2087 ετέρους other 1202 δεσμώτας prisoners 1543 εκατοντάρχη to a centurion, 3686 ονόματι by name * Ιουλίω Julius, 4686 σπείρης of the cohort * Σεβαστής of Augustus.   27:2   1910-1161 επιβάντες δε And having set foot 4143 πλοίω in a boat * Αδραμυττηνώ of Adramyttium, 3195 μέλλοντες being about 4126 πλείν to sail 3588 τους the 2596 κατά [2along 3588 την   * Ασίαν 3Asia 5117 τόπους 1places], 321 ανήχθημεν we embarked; 1510.6 όντος being 4862 συν with 1473 ημίν us * Αριστάρχου Aristarchus * Μακεδόνος a Macedonian * Θεσσαλονικέως of Thessalonica.   27:3   3588 τη   5037 τε And 2087 ετέρα another day 2609 κατήχθημεν we led down 1519 εις unto * Σιδώνα Sidon. 5364 φιλανθρώπως [3kindly 5037 τε 1And 3588 ο   * Ιούλιος 2Julius] 3588 τω   *-5530 Παύλω χρησάμενος treating Paul, 2010 επετρέψε permitted him 4314 προς [2to 3588 τους   5384 φίλους 3his friends 4198 πορευθέντα 1going 1958 επιμελείας 5care 5177 τυχείν 4to attain].   27:4   2547 κακείθεν And from there 321 αναχθέντες embarking, 5284 υπεπλεύσαμεν we sailed under 3588 την   * Κύπρον Cyprus, 1223 διά because of 3588 το   3588 τους the 417 ανέμους winds 1510.1 είναι being 1727 εναντίους adverse.   27:5   3588-5037 το τε And the 3989 πέλαγος open sea 3588 το   2596 κατά along 3588 την   * Κιλικίαν Cilicia 2532 και and * Παμφυλίαν Pamphylia 1277 διαπλεύσαντες having sailed, 2718 κατήλθομεν we went down 1519 εις unto * Μύρα Myra 3588 της   * Λυκίας of Lycia.   27:6   2546 κακεί And there 2147 ευρών [3having found 3588 ο 1the 1543 εκατόνταρχος 2centurion] 4143 πλοίον a boat * Αλεξανδρινόν of Alexandria 4126 πλέον sailing 1519 εις to 3588 την   * Ιταλίαν Italy, 1688 ενεβίβασεν he boarded 1473 ημάς us 1519 εις onto 1473 αυτό it.   27:7   1722 εν [2in 2425 ικαναίς 3a fit amount 1161 δε 1And] 2250 ημέραις of days 1020 βραδυπλοούντες sailing slowly, 2532 και and 3433 μόλις hardly 1096 γενόμενοι coming 2596 κατά near 3588 την   * Κνίδον Cnidus, 3361 μη [3not 4330-1473 προσεώντος ημάς 4allowing us further 3588 του 1the 417 ανέμου 2wind], 5284 υπεπλεύσαμεν we sailed under 3588 την   * Κρήτην Crete, 2596 κατά near * Σαλμώνην Salmone.   27:8   3433-5037 μόλις τε And hardly 3881 παραλεγόμενοι sailing along 1473 αυτήν it, 2064 ήλθομεν we came 1519 εις to 5117-5100 τόπον τινά a certain place 2564 καλούμενον being called, 2570 Καλούς Good 3040 Λιμένας Harbors, 3739-1451 ω εγγύς near which 1510.7.3 ην was 4172 πόλις a city * Λασαία of Lasea.   27:9   2425-1161 ικανού δε And a fit amount 5550 χρόνου of time 1230 διαγενομένου having elapsed, 2532 και and 1510.6 όντος being 2235 ήδη already 2000 επισφαλούς a dangerous 3588 του   4144 πλοός voyage, 1223 διά because 3588 το   2532 και also 3588 την the 3521 νηστείαν fasting 2235 ήδη already 3928 παρεληλυθέναι went by, 3867-3588-* παρήνει ο Παύλος Paul earnestly advised,   27:10   3004 λέγων saying 1473 αυτοίς to them, 435 άνδρες Men, 2334 θεωρώ I contemplate 3754 ότι that 3326 μετά with 5196 ύβρεως damage 2532 και and 4183 πολλής much 2209 ζημίας loss, 3756 ου not 3440 μόνον only 3588 του of the 5413 φορτίου load of cargo 2532 και and 3588 του the 4143 πλοίου boat, 235 αλλά but 2532 και also 3588 των   5590-1473 ψυχών ημών [6of our lives 3195 μέλλειν 4about 1510.9 έσεσθαι 3is 5to be 3588 τον 1the 4144 πλουν 2voyage].   27:11   3588-1161 ο δε But the 1543 εκατοντάρχης centurion 3588 τω [2by the 2942 κυβερνήτη 3navigator 2532 και 4and 3588 τω 5the 3490 ναυκλήρω 6shipmaster 3982 επείθετο 1was persuaded] 3123 μάλλον rather 2228 η than 3588 τοις the things 5259 υπό [2by 3588 του   * Παύλου 3Paul 3004 λεγομένοις 1being said].   27:12   428 ανευθέτου [5being unsuitable 1161 δε 1And 3588 του 2the 3040 λιμένος 4harbor 5224 υπάρχοντος 3existing] 4314 προς for 3915 παραχειμασίαν wintering, 3588 οι the 4183 πλείους more 5087 έθεντο they made 1012 βουλήν counsel 321 αναχθήναι to embark 2547 κακείθεν from there, 1513 ει πως if by any means 1410 δύναιντο they might be able, 2658 καταντήσαντες arriving 1519 εις at * Φοίνικα Phoenix, 3914 παραχειμάσαι to pass the winter, 3040 λιμένα a harbor 3588 της   * Κρήτης of Crete 991 βλέποντα looking 2596 κατά towards 3047 λίβα the southwest 2532 και and 2596 κατά towards 5566 χώρον the northwest.   27:13   5285-1161 υποπνεύσαντος δε And blowing gently 3558 νότου south, 1380 δόξαντες thinking 3588 της the 4286 προθέσεως purpose 2902 κεκρατηκέναι to have been reached, 142 άραντες having lifted off 788 άσσον [2close by 3881 παρελέγοντο 1they sailed] 3588 την   * Κρήτην Crete.   27:14   3326 μετ΄ [4after 3756 ου 2not 4183 πολύ 3long 1161 δε 1But 906 έβαλε 7shot 2596 κατ΄ 8by 1473 αυτής 9it 417 άνεμος 6wind 5189 τυφωνικός 5a stormy], 3588 ο   2564 καλούμενος being called * Ευροκλύδων Euroclydon.   27:15   4884 συναρπασθέντος [4being seized with force 1161 δε 1And 3588 του 2the 4143 πλοίου 3boat], 2532 και and 3361 μη not 1410 δυναμένου able 503 αντοφθαλμείν to tack 3588 τω into the 417 ανέμω wind, 1929 επιδόντες giving up 5342 εφερόμεθα we bore off.   27:16   3519 νησίον [4small island 1161 δε 1And 5100 τι 3some 5295 υποδραμόντες 2running under] 2564 καλούμενον being called * Κλαύδην Clauda, 3433 μόλις [2hardly 2480 ισχύσαμεν 1we were 3able 4031 περικρατείς 5control 1096 γενέσθαι 4to take] 3588 της of the 4627 σκάφης skiff;   27:17   3739 ην which 142 άραντες having taken up, 996 βοηθείας [2helps 5530 εχρώντο 1they employed], 5269 υποζωννύντες undergirding 3588 το the 4143 πλοίον boat; 5399-5037 φοβούμενοί τε and fearing 3361 μη lest 1519 εις into 3588 την the * Σύρτιν Syrtis 1601 εκπέσωσι they should fall off, 5465 χαλάσαντες letting down 3588 το the 4632 σκεύος rigging, 3779 ούτως thus 5342 εφέροντο they were borne along.   27:18   4971-1161 σφοδρώς δε And vehemently 5492-1473 χειμαζομένων ημών with our being tossed by the storm, 3588 τη on the 1836 εξής next day 1546 εκβολήν an expulsion of cargo 4160 εποιούντο was made;   27:19   2532 και and 3588 τη the 5154 τρίτη third day 849 αυτόχειρες with our own hands 3588 την [2the 4631 σκευήν 3rigging 3588 του 4of the 4143 πλοίου 5boat 4495 ερρίψαμεν 1we tossed out].   27:20   3383-1161 μήτε δε And neither 2246 ηλίου sun 3383 μήτε nor 798 άστρων stars 2014 επιφαινόντων were appearing 1909 επί for 4183 πλείονας many more 2250 ημέρας days, 5494 χείμωνός [4distress 5037 τε 1and 3756 ουκ 2no 3641 ολίγου 3small] 1945 επικειμένου was pressed upon us, 3062 λοιπόν [2remaining 4014 περιηρείτο 4was removed 3956 πάσα 1and all 1680 ελπίς 3hope] 3588 του   4982-1473 σώζεσθαι ημάς for us to be preserved.   27:21   4183-1161 πολλής δε And a long 776 ασιτίας lack of food 5224 υπαρχούσης existing, 5119 τότε then 2476-3588-* σταθείς ο Παύλος Paul standing 1722 εν in 3319-1473 μέσω αυτών their midst 2036 είπεν said, 1163-3303 έδει μεν Indeed it behooved you, 5599 ω O 435 άνδρες men, 3980 πειθαρχήσαντάς having yielded obedience 1473 μοι to me, 3361 μη to not 321 ανάγεσθαι have embarked 575 από from 3588 της   * Κρήτης Crete, 2770-5037 κερδήσαί τε so as to gain 3588 την   5196-3778 ύβριν ταύτην this damage 2532 και and 3588 την the 2209 ζημίαν loss.   27:22   2532 και And 3569 τανύν at present 3867 παραινώ I earnestly advise 1473 υμάς you 2114 ευθυμείν be cheerful! 580 αποβολή [5cast off 1063 γαρ 1For 5590 ψυχής 3life 3762 ουδεμία 2not one 1510.8.3 έσται 4will be] 1537 εξ of 1473 υμών you, 4133 πλην except 3588 του the 4143 πλοίου boat.   27:23   3936-1063 παρέστη γαρ For there stood beside 1473 μοι me 3588 τη   3571-3778 νυκτί ταύτη in this night 32 άγγελος an angel 3588 του   2316 θεού of God, 3739 ου of whom 1510.2.1 ειμι I am, 3739-2532 ω και and in whom 3000 λατρεύω I serve,   27:24   3004 λέγων saying, 3361-5399 μη φοβού Fear not, * Παύλε Paul, * Καίσαρί Caesar 1473 σε you 1163 δει must 3936 παραστήναι stand before, 2532 και and 2400 ιδού behold, 5483 κεχάρισταί [2has granted 1473 σοι 3to you 3588 ο   2316 θεός 1God] 3956 πάντας all 3588 τους the ones 4126 πλέοντας sailing 3326 μετά with 1473 σου you.   27:25   1352 διό Therefore 2114 ευθυμείτε be cheerful 435 άνδρες men! 4100-1063 πιστεύω γαρ for I believe 3588 τω in 2316 θεώ God 3754 ότι that 3779 ούτως so 1510.8.3 έσται it will be 2596 καθ΄ in 3739 ον which 5158 τρόπον manner 2980 λελάληταί it has been spoken 1473 μοι to me.   27:26   1519 εις [2onto 3520 νήσον 4island 1161 δε 1But 5100 τινα 3a certain] 1163-1473 δει ημάς we must 1601 εκπεσείν fall.   27:27   5613-1161 ως δε And when 5065 τεσσαρεσκαιδεκάτη the fourteenth 3571 νυξ night 1096 εγένετο came to pass, 1308-1473 διαφερομένων ημών we being carried about 1722 εν in 3588 τω the * Αδρία Adriatic, 2596 κατά towards 3319 μέσον the middle 3588 της of the 3571 νυκτός night 5282 υπενόουν [3suspected 3588 οι 1the 3492 ναύται 2seamen 4317 προσάγειν 6neared 5100 τινά 4some 1473 αυτοίς 7them 5561 χώραν 5region].   27:28   2532 και And 1001 βολίσαντες having sounded, 2147 εύρον they found it 3712 οργυιάς [2fathoms 1501 είκοσι 1twenty]; 1024-1161 βραχύ δε and a short time 1339 διαστήσαντες having elapsed, 2532 και and 3825 πάλιν again 1001 βολίσαντες having sounded, 2147 εύρον they found it 3712 οργυιάς [2fathoms 1178 δεκαπέντε 1fifteen].   27:29   5399-5037 φοβούμενοί τε And fearing 3381 μήπως perhaps 1519 εις [2into 5138 τραχείς 3rough 5117 τόπους 4places 1601 εκπέσωμεν 1they should fall], 1537 εκ [4from out of 4403 πρύμνης 5the stern 4495 ρίψαντες 1they tossed 45 αγκύρας 3anchors 5064 τέσσαρας 2four], 2172 ηύχοντο vowing 2250 ημέραν day 1096 γενέσθαι to come.   27:30   3588-1161 των δε And the 3492 ναυτών seamen 2212 ζητούντων seeking 5343 φυγείν to flee 1537 εκ from 3588 του the 4143 πλοίου boat, 2532 και and 5465 χαλασάντων having let down 3588 την the 4627 σκάφην skiff 1519 εις into 3588 την the 2281 θάλασσαν sea, 4392 προφάσει with an excuse 5613 ως as 1537 εκ [4from 4408 πρώρας 5the prow 3195 μελλόντων 1to be about 45 αγκύρας 3the anchors 1614 εκτείνειν 2to stretch out],   27:31   2036-3588-* είπεν ο Παύλος Paul said 3588 τω to the 1543 εκατοντάρχη centurion, 2532 και and 3588 τοις to the 4757 στρατιώταις soldiers, 1437 εάν If 3361-3778 μη ούτοι these do not 3306 μείνωσιν stay 1722 εν in 3588 τω the 4143 πλοίω boat, 1473 υμείς you 4982 σωθήναι [3to be preserved 3756 ου 1will not 1410 δύνασθε 2be able].   27:32   5119 τότε Then 3588 οι the 4757 στρατιώται soldiers 609 απέκοψαν cut off 3588 τα the 4979 σχοινία lines 3588 της of the 4627 σκάφης skiff, 2532 και and 1439 είασαν allowed 1473 αυτήν it 1601 εκπεσείν to fall off.   27:33   891-1161-3739 άχρι δε ου And until 3195 έμελλεν [2was about 2250 ημέρα 1day] 1096 γίνεσθαι to come, 3870-3588-* παρεκάλει ο Παύλος Paul appealed 537 άπαντας for all 3335 μεταλαβείν to share 5160 τροφής in nourishment, 3004 λέγων saying, 5065 τεσσαρεσκαιδεκάτην [2is the fourteenth 4594 σήμερον 1Today] 2250 ημέραν day 4328 προσδοκώντες [2expecting 777 άσιτοι 3without eating 1300 διατελείτε 1you continue], 3367 μηδέν [2nothing 4355 προσλαβόμενοι 1having taken] to yourselves.   27:34   1352 διό Therefore 3870 παρακαλώ I appeal to 1473 υμάς you 4355 προσλαβείν to take 5160 τροφής nourishment, 3778-1063 τούτο γαρ for this 4314 προς [2for 3588 της   5212 υμετέρας 3your 4991 σωτηρίας 4deliverance 5224 υπάρχει 1exists]; 3762 ουδενός [2not one 1063 γαρ 1for 1473 υμών 4of yours 2359 θρίξ 3hair 1537 εκ 6from 3588 της   2776 κεφαλής 7your head 4098 πεσείται 5shall fall].   27:35   2036-1161 ειπών δε And having said 3778 ταύτα these things, 2532 και and 2983 λαβών having taken 740 άρτον bread, 2168 ευχαρίστησε he gave thanks 3588 τω to 2316 θεώ God 1799 ενώπιον before 3956 πάντων all; 2532 και and 2806 κλάσας having broken 756 ήρξατο he began 2068 εσθίειν to eat.   27:36   2115 εύθυμοι [4cheerful 1161 δε 1And 1096 γενόμενοι 3having become 3956 πάντες 2all], 2532 και also 1473 αυτοί they 4355 προσελάβοντο took 5160 τροφής nourishment.   27:37   1510.7.4-1161 ήμεν δε And we were 1722 εν in 3588 τω the 4143 πλοίω boat, 3588 αι   3956 πάσαι all 5590 ψυχαί [4souls 1250 διακόσιαι 1two hundred 1440 εβδομήκοντα 2seventy 1803 εξ 3six].   27:38   2880-1161 κορεσθέντες δε And being satisfied 5160 τροφής with nourishment, 2893 εκούφιζον they lightened 3588 το the 4143 πλοίον boat, 1544 εκβαλλόμενοι casting out 3588 τον the 4621 σίτον grain 1519 εις into 3588 την the 2281 θάλασσαν sea.   27:39   3753-1161 ότε δε And when 2250 ημέρα [2day 1096 εγένετο 1it became], 3588 την [3the 1093 γην 4land 3756 ουκ 1they did not 1921 επεγίνωσκον 2recognize]; 2859 κόλπον [4bay 1161 δε 1but 5100 τινα 3a certain 2657 κατενόουν 2they contemplated] 2192 έχοντα having 123 αιγιαλόν a shore, 1519 εις on 3739 ον which 1011 εβουλεύσαντο they consulted 1487 ει if 1410 δυνατόν they are able 1856 εξώσαι to thrust 3588 το the 4143 πλοίον boat.   27:40   2532 και And 3588 τας [2the 45 αγκύρας 3anchors 4014 περιελόντες 1having removed], 1439 είων they gave up 1519 εις unto 3588 την the 2281 θάλασσαν sea, 260 άμα together 447 ανέντες unfastening 3588 τας the 2202 ζευκτηρίας tillers 3588 των of the 4079 πηδαλίων rudders; 2532 και and 1869 επάραντες having lifted up 3588 τον the 736 αρτεμώνα mainsail 3588 τη to the 4154 πνεούση blow, 2722 κατείχον they held 1519 εις for 3588 τον the 123 αιγιαλόν shore.   27:41   4045-1161 περιπεσόντες δε And having fallen 1519 εις into 5117 τόπον a place 1337 διθάλασσον between two seas, 2027 επώκειλαν they ran [3aground 3588 την 1the 3491 ναύν 2ship]. 2532 και And 3588-3303 η μεν the 4408 πρώρα prow 2043 ερείσασα having stuck, 3306 έμεινεν remained 761 ασάλευτος unshaken, 3588-1161 η δε but the 4403 πρύμνα stern 3089 ελύετο was loose 5259 υπό by 3588 της the 970 βίας force 3588 των of the 2949 κυμάτων waves.   27:42   3588-1161 των δε And the 4757 στρατιωτών soldiers 1012 βουλή plan 1096 εγένετο was 2443 ίνα that 3588 τους [2the 1202 δεσμώτας 3prisoners 615 αποκτείνωσι 1they should kill], 3361 μη lest 5100 τις any 1579 εκκολυμβήσας swimming, 1309 διαφύγη should have escaped.   27:43   3588-1161 ο δε But the 1543 εκατόνταρχος centurion 1014 βουλόμενος wanting 1295 διασώσαι to save 3588 τον   * Παύλον Paul, 2967 εκώλυσεν restrained 1473 αυτούς them 3588 του of their 1013 βουλήματος will, 2753-5037 εκέλευσέ τε and bid 3588 τους the ones 1410 δυναμένους able 2860 κολυμβάν to swim, 641 απορρίψαντας having thrown themselves off 4413 πρώτους first, 1909 επί [2unto 3588 την 3the 1093 γην 4land 1826 εξιέναι 1to exit];   27:44   2532 και and 3588 τους the 3062 λοιπούς rest, 3739-3303 ους μεν some indeed 1909 επί upon 4548 σανίσιν planks 3739-1161 ους δε and others 1909 επί upon 5100-3588 τινων των some of the things 575 από from 3588 του the 4143 πλοίου boat. 2532 και And 3779 ούτως so 1096 εγένετο it came to pass 3956 πάντας all 1295 διασωθήναι came through safe 1909 επί unto 3588 την the 1093 γην land.