Acts 28

  28:1   2532 και And 1295 διασωθέντες having come through safe, 5119 τότε then 1921 επέγνωσαν they knew 3754 ότι that * Μελίτη [4Malta 3588 η 1the 3520 νήσος 2island 2564 καλείται 3is called].   28:2   3588-1161 οι δε And the 915 βάρβαροι barbarians 3930 παρείχον furnished 3756 ου no 3588 την   5177 τυχούσαν chance 5363 φιλανθρωπίαν humane treatment 1473 ημίν to us; 381-1063 ανάψαντες γαρ for having lit 4443 πυράν a bonfire, 4355 προσελάβοντο they took [3unto themselves 3956 πάντας 1all 1473 ημάς 2of us], 1223 διά because of 3588 τον the 5205 υετόν rain 3588 τον   2186 εφεστώτα attending, 2532 και and 1223 διά because of 3588 το the 5592 ψύχος chilliness.   28:3   4962 συστρέψαντος [3bundled up 1161 δε 1And 3588 του   * Παύλου 2Paul 5434 φρυγάνων 5of sticks 4128 πλήθος 4a multitude], 2532 και and 2007 επιθέντος having placed them 1909 επί on 3588 την the 4443 πυράν bonfire, 2191 έχιδνα a viper 1537 εκ [2from 3588 της 3the 2329 θέρμης 4heat 1326.7 διεξελθούσα 1having gone completely through], 2510 καθήψε clinched onto 3588 της   5495-1473 χειρός αυτού his hand.   28:4   5613-1161 ως δε And when 1492 είδον [3beheld 3588 οι 1the 915 βάρβαροι 2barbarians 2910 κρεμάμενον 6hanging 3588 το 4the 2342 θηρίον 5beast] 1537 εκ from 3588 της   5495-1473 χειρός αυτού his hand, 3004 έλεγον they said 4314 προς to 240 αλλήλους one another, 3843 πάντως Assuredly 5406-1510.2.3 φονεύς εστιν [2is a murderer 3588 ο   444-3778 άνθρωπος ούτος 1this man], 3739 ον whom 1295 διασωθέντα having been delivered 1537 εκ from 3588 της the 2281 θαλάσσης sea, 3588 η   1349 δίκη Dice 2198 ζην [2to live 3756-1439 ουκ είασεν 1allowed not].   28:5   3588-3303 ο μεν He indeed 3767 ούν then, 660 αποτινάξας having brushed off 3588 το the 2342 θηρίον beast 1519 εις into 3588 το the 4442 πυρ fire, 3958 έπαθεν suffered 3762 ουδέν no 2556 κακόν hurt.   28:6   3588-1161 οι δε And the ones 4328 προσεδόκων expecting 1473 αυτόν him 3195 μέλλειν to be about 4092 πίμπρασθαι to become inflamed, 2228 η or 2667 καταπίπτειν to fall down 869 άφνω suddenly 3498 νεκρόν dead, 1909 επί [2for 4183 πολύ 3a long time 1161 δε 1and] 1473 αυτών of their 4328 προσδοκώντων expecting 2532 και and 2334 θεωρούντων viewing 3367 μηδέν nothing 824 άτοπον out of place 1519 εις [2to 1473 αυτόν 3him 1096 γινόμενον 1was happening], 3328 μεταβαλλόμενοι changing their minds, 3004 έλεγον they said 2316 θεόν [3a god 1473 αυτόν 1him 1510.1 είναι 2to be].   28:7   1722-1161 εν δε And in 3588 τοις the parts 4012 περί around 3588 τον   5117-1565 τόπον εκείνον that place 5224 υπήρχε existed 5564 χωρία a place 3588 τω belonging to the 4413 πρώτω foremost man 3588 της of the 3520 νήσου island, 3686 ονόματι by name * Ποπλίω Publius, 3739 ος who 324 αναδεξάμενος having received 1473 ημάς us, 5140 τρείς three 2250 ημέρας days 5390 φιλοφρόνως obligingly 3579 εξένισεν lodged us.   28:8   1096-1161 εγένετο δε And it happened 3588 τον the 3962 πατέρα father 3588 του   * Ποπλίου of Publius 4446 πυρετοίς [3with fevers 2532 και 4and 1420 δυσεντερία 5dysentery 4912 συνεχόμενον 2constrained 2621 κατακείσθαι 1reclined]; 4314 προς to 3739 ον whom 3588 ο   * Παύλος Paul 1525 εισελθών having entered, 2532 και and 4336 προσευξάμενος having prayed, 2007 επιθείς having placed 3588 τας the 5495 χείρας hands 1473 αυτώ on him, 2390 ιασάτο healed 1473 αυτόν him.   28:9   3778 τούτου This 3767 ούν then 1096 γενομένου having taken place, 2532 και also 3588 οι the 3062 λοιποί rest -- 3588 οι the ones 2192 έχοντες having 769 ασθενείας sicknesses 1722 εν in 3588 τη the 3520 νήσω island 4334 προσήρχοντο came forward, 2532 και and 2323 εθεραπεύοντο were cured;   28:10   3739 οι the ones who 2532 και also 4183 πολλαίς with much 5092 τιμαίς honor 5091 ετίμησαν esteemed 1473 ημάς us, 2532 και and 321 αναγομένοις embarking, 2007 επέθεντο placed 3588 τα the things 4314 προς for 3588 την   5532 χρείαν our need.   28:11   3326-1161 μετά δε And after 5140 τρεις three 3376 μήνας months 321 ανήχθημεν we embarked 1722 εν in 4143 πλοίω a boat, 3914 παρακεχειμακότι having passed the winter 1722 εν in 3588 τη the 3520 νήσω island, * Αλεξανδρινώ an Alexandrian 3902 παρασήμω marked by the ensign * Διοσκούροις Dioscuri.   28:12   2532 και And 2609 καταχθέντες leading down 1519 εις unto * Συρακούσας Syracuse, 1961 επεμείναμεν we remained 2250 ημέρας [2days 5140 τρεις 1three].   28:13   3606 όθεν From where 4022 περιελθόντες having gone around 2658 κατηντήσαμεν we arrived 1519 εις at * Ρήγιον Rhegium. 2532 και And 3326 μετά after 1520 μίαν one 2250 ημέραν day 1920 επιγενομένου [2ensued 3558 νότου 1a south wind]; 1206 δευτεραίοι on the second day 2064 ήλθομεν we came 1519 εις into * Ποτιόλους Puteoli;   28:14   3739 ου where 2147 ευρόντες having found 80 αδελφούς brethren 3870 παρεκλήθημεν we were appealed 1909 επ΄ upon 1473 αυτοίς by them 1961 επιμείναι to remain 2250 ημέρας [2days 2033 επτά 1seven]; 2532 και and 3779 ούτως thus 1519 εις to 3588 την   * Ρώμην Rome 2064 ήλθομεν we came.   28:15   2547 κακείθεν And from there 3588 οι the 80 αδελφοί brethren 191 ακούσαντες having heard 3588 τα the things 4012 περί concerning 1473 ημών us, 1831 εξήλθον came forth 1519 εις to 529 απάντησιν meet 1473 ημίν us 891 άχρις as far as * Αππίου Φόρου Appii Forum 2532 και and * Τριών Three * Ταβερνών Taverns; 3739 ους whom 1492-3588-* ιδών ο Παύλος Paul seeing, 2168 ευχαριστήσας having given thanks 3588 τω   2316 θεώ to God, 2983 έλαβε he took 2294 θάρσος courage.   28:16   3753-1161 ότε δε And when 2064 ήλθομεν we came 1519 εις unto * Ρώμην Rome, 3588 ο the 1543 εκατόνταρχος centurion 3860 παρέδωκε delivered up 3588 τους the 1198 δεσμίους prisoners 3588 τω to the 4759 στρατοπεδάρχη commander of the camp. 3588 τω   1161 δε But * Παύλω to Paul 2010 επετράπη was committed 3306 μένειν to remain 2596 καθ΄ by 1438 εαυτόν himself 4862 συν with 3588 τω the 5442 φυλάσσοντι [2guarding 1473 αυτόν 3him 4757 στρατιώτη 1soldier].   28:17   1096-1161 εγένετο δε And it came to pass 3326 μετά after 2250 ημέρας [2days 5140 τρεις 1three] 4779 συγκαλέσασθαι [2calling together 3588 τον   * Παύλον 1Paul] 3588 τους the ones 1510.6 όντας being 3588 των [2of the * Ιουδαίων 3Jews 4413 πρώτους 1foremost], 4905 συνελθόντων [3having come together 1161 δε 1and 1473 αυτών 2they], 3004 έλεγε he said 4314 προς to 1473 αυτούς them, 435 άνδρες Men, 80 αδελφοί brethren, 1473 εγώ I 3762 ουδέν [2nothing 1727 εναντίον 3against 4160 ποιήσας 1having done] 3588 τω the 2992 λαω people 2228 η or 3588 τοις the 1485 έθεσι [2customs 3588 τοις   3971 πατρώοις 1paternal], 1198 δέσμιος [2a prisoner 1537 εξ 3from * Ιεροσολύμων 4Jerusalem 3860 παρεδόθην 1was delivered up] 1519 εις into 3588 τας the 5495 χείρας hands 3588 των of the * Ρωμαίων Romans.   28:18   3748 οίτινες Who 350 ανακρίναντές having questioned 1473 με me, 1014 εβούλοντο wanted 630 απολύσαι to loose me, 1223 διά on account of 3588 το the 3367 μηδεμίαν not one 156 αιτίαν reason 2288 θανάτου for death 5224 υπάρχειν being 1722 εν in 1473 εμοί me.   28:19   483 αντιλεγόντων [4disputing 1161 δε 1But 3588 των 2the * Ιουδαίων 3Jews], 315 ηναγκάσθην I was compelled 1941 επικαλέσασθαι to call upon * Καίσαρα Caesar; 3756 ουχ not 5613 ως as 3588 του   1484-1473 έθνους μου [4my nation 2192 έχων 1having 5100 τι 2anything 2723 κατηγορήσαι 3to accuse].   28:20   1223 διά For 3778 ταύτην this 3767-3588-156 ουν την αιτίαν reason then 3870 παρεκάλεσα I appealed to 1473 υμάς you, 1492 ιδείν to see 2532 και and 4354 προσλαλήσαι to speak to you; 1752-1063 ένεκεν γαρ for on account 3588 της of the 1680 ελπίδος hope 3588 του   * Ισραήλ of Israel 3588 την   254-3778 άλυσιν ταύτην [2with this chain 4029 περίκειμαι 1I am encompassed].   28:21   3588-1161 οι δε And they 4314 προς [2to 1473 αυτόν 3him 2036 είπον 1said], 1473 ημείς We 3777 ούτε [2neither 1121 γράμματα 3letters 4012 περί 4concerning 1473 σου 5you 1209 εδεξάμεθα 1received] 575 από from 3588 της   * Ιουδαίας Judea, 3777 ούτε nor 3854 παραγενόμενός having come 5100 τις has any one 3588 των of the 80 αδελφών brethren 518 απήγγειλεν reported 2228 η or 2980 ελάλησέ spoke 5100 τι anything 4012 περί [2concerning 1473 σου 3you 4190 πονηρόν 1bad].   28:22   515-1161 αξιούμεν δε But we deem it worthy 3844 παρά [2from 1473 σου 3you 191 ακούσαι 1to hear] 3739 α what 5426 φρονείς you think; 4012-3303-1063 περί μεν γαρ for indeed concerning 3588 της   139-3778 αιρέσεως ταύτης this sect, 1110-1510.2.3 γνωστόν εστιν it is known 1473 ημίν to us 3754 ότι that 3837 πανταχού everywhere 483 αντιλέγεται it is spoken against.   28:23   5021-1161 ταξάμενοι δε And arranging 1473 αυτώ for him 2250 ημέραν a day, 2240 ήκον there came 4314 προς to 1473 αυτόν him 1519 εις [2unto 3588 την   3578 ξενίαν 3his guest room 4183 πλείονες 1many more]; 3739 οις to whom 1620 εξετίθετο he expounded 1263 διαμαρτυρόμενος testifying 3588 την the 932 βασιλείαν kingdom 3588 του   2316 θεού of God, 3982-5037 πείθων τε and persuading 1473 αυτούς them 3588 τα the things 4012 περί concerning 3588 του   * Ιησού Jesus, 575 από from 5037 τε both 3588 του the 3551 νόμου law * Μωσέως of Moses 2532 και and 3588 των of the 4396 προφητών prophets, 575 από from 4404 πρωϊ morning 2193 έως until 2073 εσπέρας evening.   28:24   2532 και And 3588-3303 οι μεν some indeed 3982 επείθοντο were persuaded 3588 τοις to the things 3004 λεγομένοις being said, 3588-1161 οι δε and some 569 ηπίστουν disbelieved.   28:25   800-1161 ασύμφωνοι δε And disharmony 1510.6 όντες being 4314 προς with 240 αλλήλους one another, 630 απελύοντο they retired 2036 ειπόντος at [2having spoken 3588 του   * Παύλου 1Paul 4487 ρήμα 4discourse 1520 εν 3one], 3754 ότι that, 2573 καλώς Well 3588 το the 4151 πνεύμα [2spirit 3588 το   39 άγιον 1holy] 2980 ελάλησε spoke 1223 διά through * Ησαϊου Isaiah 3588 του the 4396 προφήτου prophet 4314 προς to 3588 τους   3962-1473 πατέρας ημών our fathers,   28:26   3004 λέγον saying, 4198 πορεύθητι Go 4314 προς to 3588 τον   2992-3778 λαόν τούτον this people! 2532 και and 2036 είπον say, 189 ακοή In hearing 191 ακούσετε you shall hear, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 4920 συνήτε should you perceive; 2532 και and 991 βλέποντες seeing 991 βλέψετε you shall see, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 1492 ίδητε should you know.   28:27   3975-1063 επαχύνθη [5was thickened 1063 γαρ 1For 3588 η 2the 2588 καρδία 3heart 3588 του   2992-3778 λαού τούτου 4of this people], 2532 και and 3588 τοις [3with the 3775 ωσί 4ears 917 βαρέως 2heavily 191 ήκουσαν 1they heard], 2532 και and 3588 τους   3788-1473 οφθαλμούς αυτών [2of their eyes 2576 εκάμμυσαν 1they closed the eyelids]; 3379 μήποτε lest at any time 1492 ίδωσι they should see 3588 τοις with the 3788 οφθαλμοίς eyes, 2532 και and 3588 τοις [2with the 3775 ωσίν 3ears 191 ακούσωσι 1should hear], 2532 και and 3588 τη with the 2588 καρδία heart 4920 συνώσι should perceive, 2532 και and 1994 επιστρέψωσι should turn, 2532 και and 2390 ιάσωμαι I should heal 1473 αυτούς them.   28:28   1110 γνωστόν [2known 3767 ούν 3then 1510.5 έστω 1Let it be] 1473 υμίν to you! 3754 ότι that 3588 τοις to the 1484 έθνεσιν nations 649 απεστάλη [4was sent 3588 το 1the 4992 σωτηρίον 2deliverance 3588 του   2316 θεού 3of God], 1473-2532 αυτοί και and they 191 ακούσονται will hearken.   28:29   2532 και And 3778 ταύτα these things 1473 αυτού he 2036 ειπόντος having said, 565 απήλθον [3went forth 3588 οι 1the * Ιουδαίοι 2Jews 4183 πολλήν 5much 2192 έχοντες 4having 1722 εν 7among 1438 εαυτοίς 8themselves 4803 συζήτησιν 6debating].   28:30   3306 έμεινε [3stayed 1161 δε 1And 3588 ο   * Παύλος 2Paul 1333 διετίαν 5space of two years 3650 όλην 4a whole] 1722 εν in 2398 ιδίω his own 3410 μισθώματι hired house, 2532 και and 588 απεδέχετο gladly received 3956 παντός all 3588 τους the ones 1531 εισπορευομένους entering 4314 προς to 1473 αυτόν him,   28:31   2784 κηρύσσων proclaiming 3588 την the 932 βασιλείαν kingdom 3588 του   2316 θεού of God, 2532 και and 1321 διδάσκων teaching 3588 τα the things 4012 περί concerning 3588 του the 2962 κυρίου Lord * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ, 3326 μετά with 3956 πάσης all 3954 παρρησίας confidence 209 ακωλύτως unrestrainedly.