Acts 24:12

  24:12   2532 και and 3777 ούτε neither 1722 εν in 3588 τω the 2413 ιερώ temple 2147 εύρόν did they find 1473 με me 4314 προς with 5100 τινα anyone 1256 διαλεγόμενον reasoning, 2228 η or 1999 επισύστασιν [2a conspiracy 4160 ποιούντα 1causing] 3793 όχλου of a multitude, 3777 ούτε neither 1722 εν in 3588 ταις the 4864 συναγωγαίς synagogues, 3777 ούτε nor 2596 κατά in 3588 την the 4172 πόλιν city;