Numbers 16

DSV_Strongs(i)
  1 H7141 Korach H1121 nu, de zoon H3324 van Jizhar H1121 , zoon H6955 van Kohath H1121 , zoon H3878 van Levi H3947 [H8799] , nam H1885 tot zich zo Dathan H48 als Abiram H1121 , zonen H446 van Eliab H203 , en On H1121 , den zoon H6431 van Peleth H1121 , zonen H7205 van Ruben.
  2 H6965 [H8799] En zij stonden op H6440 voor het aangezicht H4872 van Mozes H3967 , mitsgaders tweehonderd H2572 en vijftig H582 mannen H1121 uit de kinderen H3478 Israels H5387 , oversten H5712 der vergadering H7148 , de geroepenen H4150 der samenkomst H582 , mannen H8034 van naam.
  3 H6950 [H8735] En zij vergaderden zich H4872 tegen Mozes H175 , en tegen Aaron H559 [H8799] , en zeiden H7227 tot hen: Het is te veel H5712 voor u, want deze ganse vergadering H6918 , zij allen, zijn heilig H3068 , en de HEERE H8432 is in het midden H5375 [H8691] van hen; waarom dan verheft gijlieden u H6951 over de gemeente H3068 des HEEREN?
  4 H4872 Als Mozes H8085 [H8799] dit hoorde H5307 [H8799] , zo viel hij H6440 op zijn aangezicht.
  5 H1696 [H8762] En hij sprak H7141 tot Korach H5712 , en tot zijn ganse vergadering H559 [H8800] , zeggende H1242 : Morgen vroeg H3068 dan zal de HEERE H3045 [H8686] bekend maken H6918 , wie de Zijne, en de heilige H7126 [H8689] is, dien Hij tot Zich zal doen naderen H977 [H8799] ; en wien Hij verkoren zal hebben H7126 [H8686] , dien zal Hij tot Zich doen naderen.
  6 H6213 [H8798] Doet H3947 [H8798] dit: neemt H4289 u wierookvaten H7141 , Korach H5712 en zijn ganse vergadering;
  7 H5414 [H8798] En doet H4279 morgen H784 vuur H2004 daarin H7760 [H8798] , legt H7004 reukwerk H6440 daarop voor het aangezicht H3068 des HEEREN H376 ; en het zal geschieden, dat de man H3068 , dien de HEERE H977 [H8799] verkiezen zal H6918 , die zal heilig H7227 zijn. Het is te veel H1121 voor u, gij, kinderen H3878 van Levi!
  8 H559 [H8799] Voorts zeide H4872 Mozes H7141 tot Korach H8085 [H8798] : Hoort H1121 toch, gij, kinderen H3878 van Levi!
  9 H4592 Is het u te weinig H430 , dat de God H3478 van Israel H5712 u van de vergadering H3478 van Israel H914 [H8689] heeft afgescheiden H7126 [H8687] , om ulieden tot Zich te doen naderen H5656 ; om den dienst H3068 van des HEEREN H4908 tabernakel H5647 [H8800] te bedienen H5975 [H8800] , en te staan H6440 voor het aangezicht H5712 der vergadering H8334 [H8763] , om hen te dienen?
  10 H251 Daar Hij u, en al uw broederen H1121 , de kinderen H3878 van Levi H7126 [H8686] , met u, heeft doen naderen H1245 [H8765] ; zoekt gij H3550 nu ook het priesterambt?
  11 H3651 Daarom H5712 gij, en uw ganse vergadering H3259 [H8737] , gij zijt vergaderd H3068 tegen den HEERE H175 , want Aaron H3885 H3885 [H8686] , wat is hij, dat gij tegen hem murmureert?
  12 H4872 En Mozes H7971 [H8799] schikte heen H1885 , om Dathan H48 en Abiram H1121 , de zonen H446 van Eliab H7121 [H8800] , te roepen H559 [H8799] ; maar zij zeiden H5927 [H8799] : Wij zullen niet opkomen!
  13 H4592 Is het te weinig H3588 , dat H776 gij ons uit een land H2461 , van melk H1706 en honig H2100 [H8802] vloeiende H5927 [H8689] , hebt opgevoerd H4191 [H8687] , om ons te doden H4057 in de woestijn H8323 H0 , dat gij ook uzelven ten enenmaal H8323 [H8691] over ons tot een overheer H8323 [H8692] maakt?
  14 H637 Ook H935 [H8689] hebt gij ons niet gebracht H776 in een land H2461 , dat van melk H1706 en honig H2100 [H8802] vloeit H7704 , noch ons akkers H3754 en wijngaarden H5159 ten erfdeel H5414 [H8799] gegeven H5869 . Zult gij de ogen H582 dezer mannen H5365 [H8762] uitgraven H5927 [H8799] ? Wij zullen niet opkomen!
  15 H2734 [H8799] Toen ontstak H4872 Mozes H3966 zeer H559 [H8799] , en hij zeide H3068 tot den HEERE H6437 [H8799] : Zie H4503 hun offer H259 niet aan! Ik heb niet een H2543 ezel H5375 [H8804] van hen genomen H259 , en niet een H7489 [H8689] van hen kwaad gedaan.
  16 H559 [H8799] Voorts zeide H4872 Mozes H7141 tot Korach H5712 : Gij, en uw ganse vergadering H6440 , weest voor het aangezicht H3068 des HEEREN H175 ; gij, en zij, ook Aaron H4279 , op morgen.
  17 H3947 [H8798] En neemt H376 een ieder H4289 zijn wierookvat H5414 [H8804] , en legt H7004 reukwerk H7126 [H8689] daarin, en brengt H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H376 , een ieder H4289 zijn wierookvat H3967 , tweehonderd H2572 en vijftig H4289 wierookvaten H175 ; ook gij, en Aaron H376 , een ieder H4289 zijn wierookvat.
  18 H3947 [H8799] Zo namen zij H376 een ieder H4289 zijn wierookvat H5414 [H8799] , en deden H784 vuur H7760 [H8799] daarin, en leiden H7004 reukwerk H5975 [H8799] daarin; en zij stonden H6607 voor de deur H168 van de tent H4150 der samenkomst H4872 , ook Mozes H175 en Aaron.
  19 H7141 En Korach H5712 deed de ganse vergadering H6950 [H8686] tegen hen verzamelen H6607 , aan de deur H168 van de tent H4150 der samenkomst H7200 [H8735] . Toen verscheen H3519 de heerlijkheid H3068 des HEEREN H5712 aan deze ganse vergadering.
  20 H3068 En de HEERE H1696 [H8762] sprak H4872 tot Mozes H175 en tot Aaron H559 [H8800] , zeggende:
  21 H914 [H8734] Scheidt u af H8432 uit het midden H5712 van deze vergadering H7281 , en Ik zal hen als in een ogenblik H3615 [H8762] verteren!
  22 H5307 [H8799] Maar zij vielen H6440 op hun aangezichten H559 [H8799] , en zeiden H410 : O God H430 ! God H7307 der geesten H1320 van alle vlees H259 ! een enig H376 man H2398 [H8799] zal gezondigd hebben H5712 , en zult Gij U over deze ganse vergadering H7107 [H8799] grotelijks vertoornen?
  23 H3068 En de HEERE H1696 [H8762] sprak H4872 tot Mozes H559 [H8800] , zeggende:
  24 H1696 [H8761] Spreek H5712 tot deze vergadering H559 [H8800] , zeggende H5927 [H8734] : Gaat op H5439 van rondom H4908 de woning H7141 van Korach H1885 , Dathan H48 en Abiram.
  25 H6965 [H8799] Toen stond H4872 Mozes H3212 [H8799] op, en ging H1885 tot Dathan H48 en Abiram H310 ; en achter H3212 [H8799] hem gingen H2205 de oudsten H3478 van Israel.
  26 H1696 [H8762] En hij sprak H5712 tot de vergadering H559 [H8800] , zeggende H5493 [H8798] : Wijkt H168 toch af van de tenten H7563 dezer goddeloze H582 mannen H5060 [H8799] , en roert H5595 [H8735] niets aan van hetgeen hunner is, opdat gij niet misschien verdaan wordt H2403 in al hun zonden.
  27 H5927 [H8735] Zo gingen zij op H4908 van de woning H7141 van Korach H1885 , Dathan H48 en Abiram H5439 , van rondom H1885 ; maar Dathan H48 en Abiram H3318 [H8804] gingen uit H5324 [H8737] , staande H6607 in de deur H168 hunner tenten H802 , met hun vrouwen H1121 , en hun zonen H2945 , en hun kinderkens.
  28 H559 [H8799] Toen zeide H4872 Mozes H3045 [H8799] : Hieraan zult gij bekennen H3068 , dat de HEERE H7971 [H8804] mij gezonden heeft H4639 , om al deze daden H6213 [H8800] te doen H3820 , dat zij niet uit mijn [eigen] hart zijn.
  29 H4191 [H8799] Indien deze zullen sterven H120 , gelijk alle mensen H4194 sterven H6485 [H8735] , en over hen een bezoeking zal gedaan worden H120 , naar aller mensen H6486 bezoeking H3068 , zo heeft mij de HEERE H7971 [H8804] niet gezonden.
  30 H3068 Maar indien de HEERE H1278 wat nieuws H1254 [H8799] zal scheppen H127 , en het aardrijk H6310 zijn mond H6475 [H8804] zal opendoen H1104 [H8804] , en verslinden H2416 hen met alles wat hunner is, en zij levend H7585 ter helle H3381 [H8804] zullen nedervaren H3045 [H8804] ; alsdan zult gij bekennen H582 , dat deze mannen H3068 de HEERE H5006 [H8765] getergd hebben.
  31 H3615 [H8763] En het geschiedde, als hij geeindigd had H1697 al deze woorden H1696 [H8763] te spreken H127 , zo werd het aardrijk H1234 [H8735] , dat onder hen was, gekloofd;
  32 H776 En de aarde H6605 [H8799] opende H6310 haar mond H1104 [H8799] , en verslond H1004 hen met hun huizen H120 , en allen mensen H7141 , die Korach H7399 toebehoorden, en al de have.
  33 H3381 [H8799] En zij voeren neder H2416 , zij en alles wat hunner was, levend H7585 ter helle H776 ; en de aarde H3680 [H8762] overdekte H6 [H8799] hen, en zij kwamen om H8432 uit het midden H6951 der gemeente.
  34 H3478 En het ganse Israel H5439 , dat rondom H5127 [H8804] hen was, vlood H6963 voor hun geschrei H559 [H8804] ; want zij zeiden H776 : Dat ons de aarde H1104 [H8799] misschien niet verslinde!
  35 H3318 H0 Daartoe ging H784 een vuur H3318 [H8804] uit H3068 van den HEERE H398 [H8799] , en verteerde H3967 die tweehonderd H2572 en vijftig H376 mannen H7004 , die reukwerk H7126 [H8688] offerden.
  36 H3068 En de HEERE H1696 [H8762] sprak H4872 tot Mozes H559 [H8800] , zeggende:
  37 H559 [H8798] Zeg H499 tot Eleazar H1121 , den zoon H175 van Aaron H3548 , den priester H4289 , dat hij de wierookvaten H996 uit H8316 den brand H7311 [H8686] opneme H2219 [H8798] ; en strooi H784 het vuur H1973 verre weg H6942 [H8804] ; want zij zijn heilig;
  38 H4289 [Te] [weten] de wierookvaten H5315 van dezen, die tegen hun zielen H2400 gezondigd hebben H7555 ; dat men uitgerekte H6341 platen H6213 [H8804] daarvan make H6826 , tot een overdeksel H4196 voor het altaar H7126 [H8689] ; want zij hebben ze gebracht H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H6942 [H8799] , daarom zijn zij heilig H1121 ; en zij zullen den kinderen H3478 Israels H226 tot een teken zijn.
  39 H499 En Eleazar H3548 , de priester H3947 [H8799] , nam H5178 de koperen H4289 wierookvaten H8313 [H8803] , die de verbranden H7126 [H8689] gebracht hadden H7554 [H8762] , en zij rekten H6826 ze uit tot een overtreksel H4196 voor het altaar;
  40 H2146 Ter nagedachtenis H1121 voor de kinderen H3478 Israels H4616 , opdat H376 niemand H2114 [H8801] vreemds H834 , die H2233 niet uit het zaad H175 van Aaron H7126 [H8799] is, nadere H7004 om reukwerk H6999 [H8687] aan te steken H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H7141 ; opdat hij niet worde als Korach H5712 , en zijn vergadering H3068 , gelijk als hem de HEERE H3027 door den dienst H4872 van Mozes H1696 [H8765] gesproken had.
  41 H4283 Maar des anderen daags H3885 [H8735] murmureerde H5712 de ganse vergadering H1121 der kinderen H3478 Israels H4872 tegen Mozes H175 en tegen Aaron H559 [H8800] , zeggende H3068 : Gijlieden hebt des HEEREN H5971 volk H4191 [H8689] gedood!
  42 H5712 En het geschiedde, als de vergadering H6950 [H8736] zich verzamelde H4872 tegen Mozes H175 en Aaron H6437 [H8799] , en zich wendde H168 naar de tent H4150 der samenkomst H3680 [H8765] , ziet, zo bedekte H6051 haar die wolk H3519 ; en de heerlijkheid H3068 des HEEREN H7200 [H8735] verscheen.
  43 H4872 Mozes H175 nu en Aaron H935 [H8799] kwamen H6440 tot voor H168 de tent H4150 der samenkomst.
  44 H1696 [H8762] Toen sprak H3068 de HEERE H4872 tot Mozes H559 [H8800] , zeggende:
  45 H7426 [H8734] Maak u op H8432 uit het midden H5712 van deze vergadering H3615 [H8762] , en Ik zal hen verteren H7281 , als in een ogenblik H5307 [H8799] ! Toen vielen zij H6440 op hun aangezichten.
  46 H4872 En Mozes H559 [H8799] zeide H175 tot Aaron H3947 [H8798] : Neem H4289 het wierookvat H5414 [H8798] , en doe H784 vuur H6440 daarin van H4196 het altaar H7760 [H8798] , en leg H7004 reukwerk H4120 daarop, haastelijk H3212 [H8685] gaande H5712 tot de vergadering H3722 [H8761] , doe over hen verzoening H7110 ; want een grote toorn H3068 is van voor het aangezicht des HEEREN H3318 [H8804] uitgegaan H5063 , de plaag H2490 [H8689] heeft aangevangen.
  47 H175 En Aaron H3947 [H8799] nam H4872 het, gelijk als Mozes H1696 [H8765] gesproken had H7323 [H8799] , en liep H8432 in het midden H6951 der gemeente H5063 , en ziet, de plaag H2490 [H8689] had aangevangen H5971 onder het volk H5414 [H8799] ; en hij leide H7004 reukwerk H3722 [H8762] daarin, en deed verzoening H5971 over het volk.
  48 H5975 [H8799] En hij stond H4191 [H8801] tussen de doden H2416 en tussen de levenden H4046 ; alzo werd de plaag H6113 [H8735] opgehouden.
  49 H4046 Die nu aan die plaag H4191 [H8801] gestorven zijn H702 H6240 , waren veertien H505 duizend H7651 H3967 en zevenhonderd H4191 [H8801] , behalve die gestorven waren H1697 om de zaak H7141 van Korach.
  50 H175 En Aaron H7725 [H8799] keerde weder H4872 tot Mozes H6607 aan de deur H168 van de tent H4150 der samenkomst H4046 ; en de plaag H6113 [H8738] was opgehouden.
Reformed Dating