Leviticus

DSV_Strongs(i)
  1 H3068 En de HEERE H7121 [H8799] riep H4872 Mozes H1696 [H8762] , en sprak H168 tot hem uit de tent H4150 der samenkomst H559 [H8800] , zeggende:
  2 H1696 [H8761] Spreek H1121 tot de kinderen H3478 Israels H559 [H8804] , en zeg H120 tot hen: Als een mens H3068 uit u den HEERE H7133 een offerande H7126 [H8686] zal offeren H7133 , gij zult uw offeranden H7126 [H8686] offeren H929 van het vee H1241 , van runderen H6629 en van schapen.
  3 H7133 Indien zijn offerande H5930 een brandoffer H1241 van runderen H8549 is, zo zal hij een volkomen H2145 mannetje H7126 [H8686] offeren H6607 ; aan de deur H168 van de tent H4150 der samenkomst H7126 [H8686] zal hij dat offeren H7522 , naar zijn welgevallen H6440 , voor het aangezicht H3068 des HEEREN.
  4 H3027 En hij zal zijn hand H7218 op het hoofd H5930 des brandoffers H5564 [H8804] leggen H7521 [H8738] , opdat het voor hem aangenaam zij H3722 [H8763] , om hem te verzoenen.
  5 H1121 Daarna zal hij het jonge H1241 rund H7819 [H8804] slachten H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN H1121 ; en de zonen H175 van Aaron H3548 , de priesters H1818 , zullen het bloed H7126 [H8689] offeren H1818 , en het bloed H2236 [H8804] sprengen H5439 rondom H4196 dat altaar H6607 , hetwelk voor de deur H168 van de tent H4150 der samenkomst is.
  6 H5930 Dan zal hij het brandoffer H6584 [H8689] de huid aftrekken H5409 , en het in zijn stukken H5408 [H8765] delen.
  7 H1121 En de zonen H175 van Aaron H3548 , den priester H784 , zullen vuur H5414 [H8804] maken H4196 op het altaar H6086 , en zullen het hout H784 op het vuur H6186 [H8804] schikken.
  8 H1121 Ook zullen de zonen H175 van Aaron H3548 , de priesters H5409 , de stukken H7218 , het hoofd H6309 en het smeer H6186 [H8804] , schikken H6086 op het hout H784 , dat op het vuur H4196 is, hetwelk op het altaar is.
  9 H7130 Doch zijn ingewand H3767 , en zijn schenkelen H4325 zal men met water H7364 [H8799] wassen H3548 ; en de priester H6999 [H8689] zal dat alles aansteken H4196 op het altaar H5930 ; het is een brandoffer H801 , een vuuroffer H5207 , tot een liefelijken H7381 reuk H3068 den HEERE.
  10 H7133 En indien zijn offerande H6629 is van klein vee H3775 , van schapen H5795 of van geiten H5930 , ten brandoffer H8549 , zal hij een volkomen H2145 mannetje H7126 [H8686] offeren.
  11 H7819 [H8804] En hij zal dat slachten H3409 aan de zijde H4196 van het altaar H6828 noordwaarts H6440 , voor het aangezicht H3068 des HEEREN H1121 ; en de zonen H175 van Aaron H3548 , de priesters H1818 , zullen zijn bloed H5439 rondom H4196 op het altaar H2236 [H8804] sprengen.
  12 H5409 Daarna zal hij het in zijn stukken H5408 [H8765] delen H7218 , mitsgaders zijn hoofd H6309 en zijn smeer H3548 ; en de priester H6186 [H8804] zal die schikken H6086 op het hout H784 , dat op het vuur H4196 is, hetwelk op het altaar is.
  13 H7130 Doch het ingewand H3767 en de schenkelen H4325 zal men met water H7364 [H8799] wassen H3548 ; en de priester H7126 [H8689] zal dat alles offeren H6999 [H8689] en aansteken H4196 op het altaar H5930 ; het is een brandoffer H801 , een vuuroffer H5207 , tot een liefelijken H7381 reuk H3068 den HEERE.
  14 H7133 En indien zijn offerande H3068 voor den HEERE H5930 een brandoffer H5775 van gevogelte H7133 is, zo zal hij zijn offerande H8449 van tortelduiven H1121 , of van jonge H3123 duiven H7126 [H8689] , offeren.
  15 H3548 En de priester H4196 zal die tot het altaar H7126 [H8689] brengen H7218 , en deszelfs hoofd H4454 [H8804] met zijn nagel splijten H4196 , en op het altaar H6999 [H8689] aansteken H1818 ; en zijn bloed H7023 zal aan den wand H4196 des altaars H4680 [H8738] uitgeduwd worden.
  16 H4760 En zijn krop H5133 met zijn vederen H5493 [H8689] zal hij wegdoen H7993 [H8689] , en zal het werpen H681 bij H4196 het altaar H6924 , oostwaarts H4725 , aan de plaats H1880 der as.
  17 H3671 Verder zal hij die met zijn vleugelen H8156 [H8765] klieven H914 [H8686] , niet afscheiden H3548 ; en de priester H6999 [H8689] zal die aansteken H4196 op het altaar H6086 , op het hout H784 , dat op het vuur H5930 is; het is een brandoffer H801 , een vuuroffer H5207 , tot een liefelijken H7381 reuk H3068 den HEERE.