Leviticus 20

DSV_Strongs(i)
  1 H1696 [H8762] Verder sprak H3068 de HEERE H4872 tot Mozes H559 [H8800] , zeggende:
  2 H1121 Gij zult ook tot de kinderen H3478 Israels H559 [H8799] zeggen H376 : Een ieder H1121 uit de kinderen H3478 Israels H1616 , of uit de vreemdelingen H3478 , die in Israel H1481 [H8802] als vreemdelingen verkeren H2233 , die van zijn zaad H4432 den Molech H5414 [H8799] gegeven zal hebben H4191 [H8800] , zal zekerlijk H4191 [H8714] gedood worden H5971 ; het volk H776 des lands H68 zal hem met stenen H7275 [H8799] stenigen.
  3 H6440 En Ik zal Mijn aangezicht H376 tegen dien man H5414 [H8799] zetten H7130 , en zal hem uit het midden H5971 zijns volks H3772 [H8689] uitroeien H2233 ; want hij heeft van zijn zaad H4432 den Molech H5414 [H8804] gegeven H4720 , opdat hij Mijn heiligdom H2930 [H8763] ontreinigen H6944 , en Mijn heiligen H8034 Naam H2490 [H8763] ontheiligen zou.
  4 H5971 En indien het volk H776 des lands H5869 hun ogen H5956 [H8687] enigszins H5956 [H8686] verbergen zal H376 van dien man H2233 , als hij van zijn zaad H4432 den Molech H5414 [H8800] zal gegeven hebben H1115 , dat het hem niet H4191 [H8687] dode;
  5 H6440 Zo zal Ik Mijn aangezicht H376 tegen dien man H4940 en tegen zijn huisgezin H7760 [H8804] zetten H310 H2181 [H8802] , en Ik zal hem, en al degenen, die hem nahoereren H4432 , om den Molech H2181 [H8800] na te hoereren H7130 , uit het midden H5971 huns volks H3772 [H8689] uitroeien.
  6 H5315 Wanneer er een ziel H413 is, die zich tot H178 de waarzeggers H310 en tot H3049 de duivelskunstenaars H6437 [H8799] zal gekeerd hebben H310 , om die na H2181 [H8800] te hoereren H6440 , zo zal Ik Mijn aangezicht H5315 tegen die ziel H5414 [H8804] zetten H7130 , en zal ze uit het midden H5971 haars volks H3772 [H8689] uitroeien.
  7 H6942 [H8694] Daarom heiligt H6918 u, en weest heilig H3068 ; want Ik ben de HEERE H430 , uw God!
  8 H8104 [H8804] En onderhoudt H2708 Mijn inzettingen H6213 [H8804] , en doet H3068 dezelve; Ik ben de HEERE H6942 [H8764] , die u heilige.
  9 H376 H376 Als er iemand H1 is, die zijn vader H517 of zijn moeder H7043 [H8762] zal gevloekt hebben H4191 [H8800] , die zal zekerlijk H4191 [H8714] gedood worden H1 ; hij heeft zijn vader H517 of zijn moeder H7043 [H8765] gevloekt H1818 ; zijn bloed is op hem!
  10 H376 Een man H376 ook, die met iemands H802 huisvrouw H5003 [H8799] overspel zal gedaan hebben H7453 , dewijl hij met zijns naasten H802 vrouw H5003 [H8799] overspel gedaan heeft H4191 [H8800] , zal zekerlijk H4191 [H8714] gedood worden H5003 [H8802] , de overspeler H5003 [H8802] en de overspeelster.
  11 H376 En een man H1 , die bij zijns vaders H802 huisvrouw H7901 [H8799] zal gelegen hebben H1 , heeft zijns vaders H6172 schaamte H1540 [H8765] ontdekt H8147 ; zij beiden H4191 [H8800] zullen zekerlijk H4191 [H8714] gedood worden H1818 ; hun bloed is op hen!
  12 H376 Insgelijks, als de man H3618 bij de vrouw zijns zoons H7901 [H8799] zal gelegen hebben H8147 , zij zullen beiden H4191 [H8800] zekerlijk H4191 [H8714] gedood worden H8397 ; zij hebben een gruwelijke vermenging H6213 [H8804] gedaan H1818 ; hun bloed is op hen!
  13 H376 Wanneer ook een man H2145 bij een manspersoon H7901 [H8799] zal gelegen hebben H802 , met vrouwelijke H4904 bijligging H8147 , zij hebben beiden H8441 een gruwel H6213 [H8804] gedaan H4191 [H8800] ; zij zullen zekerlijk H4191 [H8714] gedood worden H1818 ; hun bloed is op hen!
  14 H376 En wanneer een man H802 een vrouw H517 en haar moeder H3947 [H8799] zal genomen hebben H2154 , het is een schandelijke daad H784 ; men zal hem, en diezelve met vuur H8313 [H8799] verbranden H2154 , opdat geen schandelijke daad H8432 in het midden van u zij.
  15 H376 Daartoe als een man H929 bij enig vee H5414 H7903 [H8799] zal gelegen hebben H4191 [H8800] , hij zal zekerlijk H4191 [H8714] gedood worden H929 ; ook zult gijlieden het beest H2026 [H8799] doden.
  16 H802 Alzo wanneer een vrouw H929 tot enig beest H7126 [H8799] genaderd zal zijn H7250 [H8800] , om daarmede te doen te hebben H802 , zo zult gij die vrouw H929 en dat beest H2026 [H8804] doden H4191 [H8800] ; zij zullen zekerlijk H4191 [H8714] gedood worden H1818 ; hun bloed is op hen!
  17 H376 En als een man H269 zijn zuster H1323 , de dochter H1 zijns vaders H176 , of H1323 de dochter H517 zijner moeder H3947 [H8799] , zal genomen hebben H6172 , en hij haar schaamte H7200 [H8804] gezien H6172 , en zij zijn schaamte H7200 [H8799] zal gezien hebben H2617 , het is een schandvlek H5869 ; daarom zullen zij voor de ogen H1121 van de kinderen H5971 huns volks H3772 [H8738] uitgeroeid worden H6172 ; hij heeft de schaamte H269 zijner zuster H1540 [H8765] ontdekt H5771 , hij zal zijn ongerechtigheid H5375 [H8799] dragen.
  18 H376 En als een man H802 bij een vrouw H1739 , die haar krankheid H7901 [H8799] heeft, zal gelegen H6172 en haar schaamte H1540 [H8765] ontdekt H4726 , haar fontein H6168 [H8689] ontbloot H4726 , en zij zelve de fontein H1818 haars bloeds H1540 [H8765] ontdekt zal hebben H8147 , zo zullen zij beiden H7130 uit het midden H5971 huns volks H3772 [H8738] uitgeroeid worden.
  19 H6172 Daartoe zult gij de schaamte H269 van de zuster H517 uwer moeder H269 , en van de zuster H1 uws vaders H1540 [H8762] niet ontdekken H7607 ; dewijl hij zijn nabestaande H6168 [H8689] ontbloot heeft H5771 , zullen zij hun ongerechtigheid H5375 [H8799] dragen.
  20 H376 Als ook een man H1733 bij zijn moei H7901 [H8799] zal gelegen hebben H6172 , hij heeft de schaamte H1730 zijns ooms H1540 [H8765] ontdekt H2399 ; zij zullen hun zonde H5375 [H8799] dragen H6185 ; zonder kinderen H4191 [H8799] zullen zij sterven.
  21 H376 En wanneer een man H251 zijns broeders H802 huisvrouw H3947 [H8799] zal genomen hebben H5079 , het is onreinigheid H6172 ; hij heeft de schaamte H251 zijns broeders H1540 [H8765] ontdekt H6185 ; zij zullen zonder kinderen zijn.
  22 H8104 [H8804] Onderhoudt H2708 dan al Mijn inzettingen H4941 en al Mijn rechten H6213 [H8804] , en doet H776 dezelve; opdat u dat land H935 [H8688] , waarheen Ik u brenge H3427 [H8800] , om daarin te wonen H6958 [H8686] , niet uitspuwe.
  23 H3212 [H8799] En wandelt H2708 niet in de inzettingen H1471 des volks H6440 , hetwelk Ik voor uw aangezicht H7971 [H8764] uitwerp H6213 [H8804] ; want al deze dingen hebben zij gedaan H6973 [H8799] ; daarom ben Ik op hen verdrietig geworden.
  24 H559 [H8799] En Ik heb u gezegd H127 : Gij zult hun land H3423 [H8799] erfelijk bezitten H5414 [H8799] , en Ik zal u dat geven H3423 [H8800] , opdat gij hetzelve erfelijk bezit H776 , een land H2100 [H8802] vloeiende H2461 van melk H1706 en honig H3068 ; Ik ben de HEERE H430 , uw God H5971 , Die u van de volken H914 [H8689] afgezonderd heb!
  25 H914 [H8689] Daarom zult gij onderscheid maken H2889 tussen reine H2931 en onreine H929 beesten H2931 , en tussen het onreine H2889 en reine H5775 gevogelte H5315 ; en gij zult uw zielen H8262 [H8762] niet verfoeilijk maken H929 aan de beesten H5775 en aan het gevogelte H127 , en aan al wat op den aardbodem H7430 [H8799] kruipt H914 [H8689] , hetwelk Ik voor u afgezonderd heb H2930 [H8763] , opdat gij het onrein houdt.
  26 H6918 En gij zult Mij heilig H3068 zijn, want Ik, de HEERE H6918 , ben heilig H5971 ; en Ik heb u van de volken H914 [H8686] afgezonderd, opdat gij Mijns zoudt zijn.
  27 H3588 Als H376 nu een man H802 en vrouw H178 in zich een waarzeggenden geest H3049 zal hebben, of een duivelskunstenaar H4191 [H8800] zal zijn, zij zullen zekerlijk H4191 [H8714] gedood worden H68 ; men zal hen met stenen H7275 [H8799] stenigen H1818 ; hun bloed is op hen.