Numbers 16

HOT(i) 1 ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן׃ 2 ויקמו לפני משׁה ואנשׁים מבני ישׂראל חמשׁים ומאתים נשׂיאי עדה קראי מועד אנשׁי שׁם׃ 3 ויקהלו על משׁה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב לכם כי כל העדה כלם קדשׁים ובתוכם יהוה ומדוע תתנשׂאו על קהל יהוה׃ 4 וישׁמע משׁה ויפל על פניו׃ 5 וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר בקר וידע יהוה את אשׁר לו ואת הקדושׁ והקריב אליו ואת אשׁר יבחר בו יקריב אליו׃ 6 זאת עשׂו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו׃ 7 ותנו בהן אשׁ ושׂימו עליהן קטרת לפני יהוה מחר והיה האישׁ אשׁר יבחר יהוה הוא הקדושׁ רב לכם בני לוי׃ 8 ויאמר משׁה אל קרח שׁמעו נא בני לוי׃ 9 המעט מכם כי הבדיל אלהי ישׂראל אתכם מעדת ישׂראל להקריב אתכם אליו לעבד את עבדת משׁכן יהוה ולעמד לפני העדה לשׁרתם׃ 10 ויקרב אתך ואת כל אחיך בני לוי אתך ובקשׁתם גם כהנה׃ 11 לכן אתה וכל עדתך הנעדים על יהוה ואהרן מה הוא כי תלונו עליו׃ 12 וישׁלח משׁה לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב ויאמרו לא נעלה׃ 13 המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבשׁ להמיתנו במדבר כי תשׂתרר עלינו גם השׂתרר׃ 14 אף לא אל ארץ זבת חלב ודבשׁ הביאתנו ותתן לנו נחלת שׂדה וכרם העיני האנשׁים ההם תנקר לא נעלה׃ 15 ויחר למשׁה מאד ויאמר אל יהוה אל תפן אל מנחתם לא חמור אחד מהם נשׂאתי ולא הרעתי את אחד מהם׃ 16 ויאמר משׁה אל קרח אתה וכל עדתך היו לפני יהוה אתה והם ואהרן מחר׃ 17 וקחו אישׁ מחתתו ונתתם עליהם קטרת והקרבתם לפני יהוה אישׁ מחתתו חמשׁים ומאתים מחתת ואתה ואהרן אישׁ מחתתו׃ 18 ויקחו אישׁ מחתתו ויתנו עליהם אשׁ וישׂימו עליהם קטרת ויעמדו פתח אהל מועד ומשׁה ואהרן׃ 19 ויקהל עליהם קרח את כל העדה אל פתח אהל מועד וירא כבוד יהוה אל כל העדה׃ 20 וידבר יהוה אל משׁה ואל אהרן לאמר׃ 21 הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע׃ 22 ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחת לכל בשׂר האישׁ אחד יחטא ועל כל העדה תקצף׃ 23 וידבר יהוה אל משׁה לאמר׃ 24 דבר אל העדה לאמר העלו מסביב למשׁכן קרח דתן ואבירם׃ 25 ויקם משׁה וילך אל דתן ואבירם וילכו אחריו זקני ישׂראל׃ 26 וידבר אל העדה לאמר סורו נא מעל אהלי האנשׁים הרשׁעים האלה ואל תגעו בכל אשׁר להם פן תספו בכל חטאתם׃ 27 ויעלו מעל משׁכן קרח דתן ואבירם מסביב ודתן ואבירם יצאו נצבים פתח אהליהם ונשׁיהם ובניהם וטפם׃ 28 ויאמר משׁה בזאת תדעון כי יהוה שׁלחני לעשׂות את כל המעשׂים האלה כי לא מלבי׃ 29 אם כמות כל האדם ימתון אלה ופקדת כל האדם יפקד עליהם לא יהוה שׁלחני׃ 30 ואם בריאה יברא יהוה ופצתה האדמה את פיה ובלעה אתם ואת כל אשׁר להם וירדו חיים שׁאלה וידעתם כי נאצו האנשׁים האלה את יהוה׃ 31 ויהי ככלתו לדבר את כל הדברים האלה ותבקע האדמה אשׁר תחתיהם׃ 32 ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת בתיהם ואת כל האדם אשׁר לקרח ואת כל הרכושׁ׃ 33 וירדו הם וכל אשׁר להם חיים שׁאלה ותכס עליהם הארץ ויאבדו מתוך הקהל׃ 34 וכל ישׂראל אשׁר סביבתיהם נסו לקלם כי אמרו פן תבלענו הארץ׃ 35 ואשׁ יצאה מאת יהוה ותאכל את החמשׁים ומאתים אישׁ מקריבי הקטרת׃ 36 (17:1) וידבר יהוה אל משׁה לאמר׃ 37 (17:2) אמר אל אלעזר בן אהרן הכהן וירם את המחתת מבין השׂרפה ואת האשׁ זרה הלאה כי קדשׁו׃ 38 (17:3) את מחתות החטאים האלה בנפשׁתם ועשׂו אתם רקעי פחים צפוי למזבח כי הקריבם לפני יהוה ויקדשׁו ויהיו לאות לבני ישׂראל׃ 39 (17:4) ויקח אלעזר הכהן את מחתות הנחשׁת אשׁר הקריבו השׂרפים וירקעום צפוי למזבח׃ 40 (17:5) זכרון לבני ישׂראל למען אשׁר לא יקרב אישׁ זר אשׁר לא מזרע אהרן הוא להקטיר קטרת לפני יהוה ולא יהיה כקרח וכעדתו כאשׁר דבר יהוה ביד משׁה׃ 41 (17:6) וילנו כל עדת בני ישׂראל ממחרת על משׁה ועל אהרן לאמר אתם המתם את עם יהוה׃ 42 (17:7) ויהי בהקהל העדה על משׁה ועל אהרן ויפנו אל אהל מועד והנה כסהו הענן וירא כבוד יהוה׃ 43 (17:8) ויבא משׁה ואהרן אל פני אהל מועד׃ 44 (17:9) וידבר יהוה אל משׁה לאמר׃ 45 (17:10) הרמו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע ויפלו על פניהם׃ 46 (17:11) ויאמר משׁה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אשׁ מעל המזבח ושׂים קטרת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני יהוה החל הנגף׃ 47 (17:12) ויקח אהרן כאשׁר דבר משׁה וירץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטרת ויכפר על העם׃ 48 (17:13) ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה׃ 49 (17:14) ויהיו המתים במגפה ארבעה עשׂר אלף ושׁבע מאות מלבד המתים על דבר קרח׃ 50 (17:15) וישׁב אהרן אל משׁה אל פתח אהל מועד והמגפה נעצרה׃