Numbers

HOT(i) 1 וידבר יהוה אל משׁה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדשׁ השׁני בשׁנה השׁנית לצאתם מארץ מצרים לאמר׃ 2 שׂאו את ראשׁ כל עדת בני ישׂראל למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמות כל זכר לגלגלתם׃ 3 מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא בישׂראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן׃ 4 ואתכם יהיו אישׁ אישׁ למטה אישׁ ראשׁ לבית אבתיו הוא׃ 5 ואלה שׁמות האנשׁים אשׁר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן שׁדיאור׃ 6 לשׁמעון שׁלמיאל בן צורישׁדי׃ 7 ליהודה נחשׁון בן עמינדב׃ 8 לישׂשכר נתנאל בן צוער׃ 9 לזבולן אליאב בן חלן׃ 10 לבני יוסף לאפרים אלישׁמע בן עמיהוד למנשׁה גמליאל בן פדהצור׃ 11 לבנימן אבידן בן גדעני׃ 12 לדן אחיעזר בן עמישׁדי׃ 13 לאשׁר פגעיאל בן עכרן׃ 14 לגד אליסף בן דעואל׃ 15 לנפתלי אחירע בן עינן׃ 16 אלה קריאי העדה נשׂיאי מטות אבותם ראשׁי אלפי ישׂראל הם׃ 17 ויקח משׁה ואהרן את האנשׁים האלה אשׁר נקבו בשׁמות׃ 18 ואת כל העדה הקהילו באחד לחדשׁ השׁני ויתילדו על משׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמות מבן עשׂרים שׁנה ומעלה לגלגלתם׃ 19 כאשׁר צוה יהוה את משׁה ויפקדם במדבר סיני׃ 20 ויהיו בני ראובן בכר ישׂראל תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמות לגלגלתם כל זכר מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 21 פקדיהם למטה ראובן שׁשׁה וארבעים אלף וחמשׁ מאות׃ 22 לבני שׁמעון תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם פקדיו במספר שׁמות לגלגלתם כל זכר מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 23 פקדיהם למטה שׁמעון תשׁעה וחמשׁים אלף ושׁלשׁ מאות׃ 24 לבני גד תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמות מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 25 פקדיהם למטה גד חמשׁה וארבעים אלף ושׁשׁ מאות וחמשׁים׃ 26 לבני יהודה תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמת מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 27 פקדיהם למטה יהודה ארבעה ושׁבעים אלף ושׁשׁ מאות׃ 28 לבני ישׂשכר תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמת מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 29 פקדיהם למטה ישׂשכר ארבעה וחמשׁים אלף וארבע מאות׃ 30 לבני זבולן תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמת מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 31 פקדיהם למטה זבולן שׁבעה וחמשׁים אלף וארבע מאות׃ 32 לבני יוסף לבני אפרים תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמת מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 33 פקדיהם למטה אפרים ארבעים אלף וחמשׁ מאות׃ 34 לבני מנשׁה תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמות מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 35 פקדיהם למטה מנשׁה שׁנים ושׁלשׁים אלף ומאתים׃ 36 לבני בנימן תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמת מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 37 פקדיהם למטה בנימן חמשׁה ושׁלשׁים אלף וארבע מאות׃ 38 לבני דן תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמת מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 39 פקדיהם למטה דן שׁנים ושׁשׁים אלף ושׁבע מאות׃ 40 לבני אשׁר תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמת מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 41 פקדיהם למטה אשׁר אחד וארבעים אלף וחמשׁ מאות׃ 42 בני נפתלי תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמת מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא׃ 43 פקדיהם למטה נפתלי שׁלשׁה וחמשׁים אלף וארבע מאות׃ 44 אלה הפקדים אשׁר פקד משׁה ואהרן ונשׂיאי ישׂראל שׁנים עשׂר אישׁ אישׁ אחד לבית אבתיו היו׃ 45 ויהיו כל פקודי בני ישׂראל לבית אבתם מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא בישׂראל׃ 46 ויהיו כל הפקדים שׁשׁ מאות אלף ושׁלשׁת אלפים וחמשׁ מאות וחמשׁים׃ 47 והלוים למטה אבתם לא התפקדו בתוכם׃ 48 וידבר יהוה אל משׁה לאמר׃ 49 אך את מטה לוי לא תפקד ואת ראשׁם לא תשׂא בתוך בני ישׂראל׃ 50 ואתה הפקד את הלוים על משׁכן העדת ועל כל כליו ועל כל אשׁר לו המה ישׂאו את המשׁכן ואת כל כליו והם ישׁרתהו וסביב למשׁכן יחנו׃ 51 ובנסע המשׁכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשׁכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת׃ 52 וחנו בני ישׂראל אישׁ על מחנהו ואישׁ על דגלו לצבאתם׃ 53 והלוים יחנו סביב למשׁכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישׂראל ושׁמרו הלוים את משׁמרת משׁכן העדות׃ 54 ויעשׂו בני ישׂראל ככל אשׁר צוה יהוה את משׁה כן עשׂו׃