Numbers 8

HOT(i) 1 וידבר יהוה אל משׁה לאמר׃ 2 דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שׁבעת הנרות׃ 3 ויעשׂ כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרתיה כאשׁר צוה יהוה את משׁה׃ 4 וזה מעשׂה המנרה מקשׁה זהב עד ירכה עד פרחה מקשׁה הוא כמראה אשׁר הראה יהוה את משׁה כן עשׂה את המנרה׃ 5 וידבר יהוה אל משׁה לאמר׃ 6 קח את הלוים מתוך בני ישׂראל וטהרת אתם׃ 7 וכה תעשׂה להם לטהרם הזה עליהם מי חטאת והעבירו תער על כל בשׂרם וכבסו בגדיהם והטהרו׃ 8 ולקחו פר בן בקר ומנחתו סלת בלולה בשׁמן ופר שׁני בן בקר תקח לחטאת׃ 9 והקרבת את הלוים לפני אהל מועד והקהלת את כל עדת בני ישׂראל׃ 10 והקרבת את הלוים לפני יהוה וסמכו בני ישׂראל את ידיהם על הלוים׃ 11 והניף אהרן את הלוים תנופה לפני יהוה מאת בני ישׂראל והיו לעבד את עבדת יהוה׃ 12 והלוים יסמכו את ידיהם על ראשׁ הפרים ועשׂה את האחד חטאת ואת האחד עלה ליהוה לכפר על הלוים׃ 13 והעמדת את הלוים לפני אהרן ולפני בניו והנפת אתם תנופה ליהוה׃ 14 והבדלת את הלוים מתוך בני ישׂראל והיו לי הלוים׃ 15 ואחרי כן יבאו הלוים לעבד את אהל מועד וטהרת אתם והנפת אתם תנופה׃ 16 כי נתנים נתנים המה לי מתוך בני ישׂראל תחת פטרת כל רחם בכור כל מבני ישׂראל לקחתי אתם׃ 17 כי לי כל בכור בבני ישׂראל באדם ובבהמה ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשׁתי אתם׃ 18 ואקח את הלוים תחת כל בכור בבני ישׂראל׃ 19 ואתנה את הלוים נתנים לאהרן ולבניו מתוך בני ישׂראל לעבד את עבדת בני ישׂראל באהל מועד ולכפר על בני ישׂראל ולא יהיה בבני ישׂראל נגף בגשׁת בני ישׂראל אל הקדשׁ׃ 20 ויעשׂ משׁה ואהרן וכל עדת בני ישׂראל ללוים ככל אשׁר צוה יהוה את משׁה ללוים כן עשׂו להם בני ישׂראל׃ 21 ויתחטאו הלוים ויכבסו בגדיהם וינף אהרן אתם תנופה לפני יהוה ויכפר עליהם אהרן לטהרם׃ 22 ואחרי כן באו הלוים לעבד את עבדתם באהל מועד לפני אהרן ולפני בניו כאשׁר צוה יהוה את משׁה על הלוים כן עשׂו׃ 23 וידבר יהוה אל משׁה לאמר׃ 24 זאת אשׁר ללוים מבן חמשׁ ועשׂרים שׁנה ומעלה יבוא לצבא צבא בעבדת אהל מועד׃ 25 ומבן חמשׁים שׁנה ישׁוב מצבא העבדה ולא יעבד עוד׃ 26 ושׁרת את אחיו באהל מועד לשׁמר משׁמרת ועבדה לא יעבד ככה תעשׂה ללוים במשׁמרתם׃
Reformed Dating