Deuteronomy

HOT(i) 1 אלה הדברים אשׁר דבר משׁה אל כל ישׂראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי זהב׃ 2 אחד עשׂר יום מחרב דרך הר שׂעיר עד קדשׁ ברנע׃ 3 ויהי בארבעים שׁנה בעשׁתי עשׂר חדשׁ באחד לחדשׁ דבר משׁה אל בני ישׂראל ככל אשׁר צוה יהוה אתו אלהם׃ 4 אחרי הכתו את סיחן מלך האמרי אשׁר יושׁב בחשׁבון ואת עוג מלך הבשׁן אשׁר יושׁב בעשׁתרת באדרעי׃ 5 בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משׁה באר את התורה הזאת לאמר׃ 6 יהוה אלהינו דבר אלינו בחרב לאמר רב לכם שׁבת בהר הזה׃ 7 פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל כל שׁכניו בערבה בהר ובשׁפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדל נהר פרת׃ 8 ראה נתתי לפניכם את הארץ באו ורשׁו את הארץ אשׁר נשׁבע יהוה לאבתיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם׃ 9 ואמר אלכם בעת ההוא לאמר לא אוכל לבדי שׂאת אתכם׃ 10 יהוה אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השׁמים לרב׃ 11 יהוה אלהי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשׁר דבר׃ 12 איכה אשׂא לבדי טרחכם ומשׂאכם וריבכם׃ 13 הבו לכם אנשׁים חכמים ונבנים וידעים לשׁבטיכם ואשׂימם בראשׁיכם׃ 14 ותענו אתי ותאמרו טוב הדבר אשׁר דברת לעשׂות׃ 15 ואקח את ראשׁי שׁבטיכם אנשׁים חכמים וידעים ואתן אותם ראשׁים עליכם שׂרי אלפים ושׂרי מאות ושׂרי חמשׁים ושׂרי עשׂרת ושׁטרים לשׁבטיכם׃ 16 ואצוה את שׁפטיכם בעת ההוא לאמר שׁמע בין אחיכם ושׁפטתם צדק בין אישׁ ובין אחיו ובין גרו׃ 17 לא תכירו פנים במשׁפט כקטן כגדל תשׁמעון לא תגורו מפני אישׁ כי המשׁפט לאלהים הוא והדבר אשׁר יקשׁה מכם תקרבון אלי ושׁמעתיו׃ 18 ואצוה אתכם בעת ההוא את כל הדברים אשׁר תעשׂון׃ 19 ונסע מחרב ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשׁר ראיתם דרך הר האמרי כאשׁר צוה יהוה אלהינו אתנו ונבא עד קדשׁ ברנע׃ 20 ואמר אלכם באתם עד הר האמרי אשׁר יהוה אלהינו נתן׃ 21 ראה נתן יהוה אלהיך לפניך את הארץ עלה רשׁ כאשׁר דבר יהוה אלהי אבתיך לך אל תירא ואל תחת׃ 22 ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשׁלחה אנשׁים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישׁבו אתנו דבר את הדרך אשׁר נעלה בה ואת הערים אשׁר נבא אליהן׃ 23 וייטב בעיני הדבר ואקח מכם שׁנים עשׂר אנשׁים אישׁ אחד לשׁבט׃ 24 ויפנו ויעלו ההרה ויבאו עד נחל אשׁכל וירגלו אתה׃ 25 ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו וישׁבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשׁר יהוה אלהינו נתן׃ 26 ולא אביתם לעלת ותמרו את פי יהוה אלהיכם׃ 27 ותרגנו באהליכם ותאמרו בשׂנאת יהוה אתנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אתנו ביד האמרי להשׁמידנו׃ 28 אנה אנחנו עלים אחינו המסו את לבבנו לאמר עם גדול ורם ממנו ערים גדלת ובצורת בשׁמים וגם בני ענקים ראינו שׁם׃ 29 ואמר אלכם לא תערצון ולא תיראון מהם׃ 30 יהוה אלהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשׁר עשׂה אתכם במצרים לעיניכם׃ 31 ובמדבר אשׁר ראית אשׁר נשׂאך יהוה אלהיך כאשׁר ישׂא אישׁ את בנו בכל הדרך אשׁר הלכתם עד באכם עד המקום הזה׃ 32 ובדבר הזה אינכם מאמינם ביהוה אלהיכם׃ 33 ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנתכם באשׁ לילה לראתכם בדרך אשׁר תלכו בה ובענן יומם׃ 34 וישׁמע יהוה את קול דבריכם ויקצף וישׁבע לאמר׃ 35 אם יראה אישׁ באנשׁים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשׁר נשׁבעתי לתת לאבתיכם׃ 36 זולתי כלב בן יפנה הוא יראנה ולו אתן את הארץ אשׁר דרך בה ולבניו יען אשׁר מלא אחרי יהוה׃ 37 גם בי התאנף יהוה בגללכם לאמר גם אתה לא תבא שׁם׃ 38 יהושׁע בן נון העמד לפניך הוא יבא שׁמה אתו חזק כי הוא ינחלנה את ישׂראל׃ 39 וטפכם אשׁר אמרתם לבז יהיה ובניכם אשׁר לא ידעו היום טוב ורע המה יבאו שׁמה ולהם אתננה והם יירשׁוה׃ 40 ואתם פנו לכם וסעו המדברה דרך ים סוף׃ 41 ותענו ותאמרו אלי חטאנו ליהוה אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשׁר צונו יהוה אלהינו ותחגרו אישׁ את כלי מלחמתו ותהינו לעלת ההרה׃ 42 ויאמר יהוה אלי אמר להם לא תעלו ולא תלחמו כי אינני בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם׃ 43 ואדבר אליכם ולא שׁמעתם ותמרו את פי יהוה ותזדו ותעלו ההרה׃ 44 ויצא האמרי הישׁב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשׁר תעשׂינה הדברים ויכתו אתכם בשׂעיר עד חרמה׃ 45 ותשׁבו ותבכו לפני יהוה ולא שׁמע יהוה בקלכם ולא האזין אליכם׃ 46 ותשׁבו בקדשׁ ימים רבים כימים אשׁר ישׁבתם׃