Deuteronomy 27

HOT(i) 1 ויצו משׁה וזקני ישׂראל את העם לאמר שׁמר את כל המצוה אשׁר אנכי מצוה אתכם היום׃ 2 והיה ביום אשׁר תעברו את הירדן אל הארץ אשׁר יהוה אלהיך נתן לך והקמת לך אבנים גדלות ושׂדת אתם בשׂיד׃ 3 וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעברך למען אשׁר תבא אל הארץ אשׁר יהוה אלהיך נתן לך ארץ זבת חלב ודבשׁ כאשׁר דבר יהוה אלהי אבתיך׃ 4 והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשׁר אנכי מצוה אתכם היום בהר עיבל ושׂדת אותם בשׂיד׃ 5 ובנית שׁם מזבח ליהוה אלהיך מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל׃ 6 אבנים שׁלמות תבנה את מזבח יהוה אלהיך והעלית עליו עולת ליהוה אלהיך׃ 7 וזבחת שׁלמים ואכלת שׁם ושׂמחת לפני יהוה אלהיך׃ 8 וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב׃ 9 וידבר משׁה והכהנים הלוים אל כל ישׂראל לאמר הסכת ושׁמע ישׂראל היום הזה נהיית לעם ליהוה אלהיך׃ 10 ושׁמעת בקול יהוה אלהיך ועשׂית את מצותו ואת חקיו אשׁר אנכי מצוך היום׃ 11 ויצו משׁה את העם ביום ההוא לאמר׃ 12 אלה יעמדו לברך את העם על הר גרזים בעברכם את הירדן שׁמעון ולוי ויהודה וישׂשכר ויוסף ובנימן׃ 13 ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל ראובן גד ואשׁר וזבולן דן ונפתלי׃ 14 וענו הלוים ואמרו אל כל אישׁ ישׂראל קול רם׃ 15 ארור האישׁ אשׁר יעשׂה פסל ומסכה תועבת יהוה מעשׂה ידי חרשׁ ושׂם בסתר וענו כל העם ואמרו אמן׃ 16 ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל העם אמן׃ 17 ארור מסיג גבול רעהו ואמר כל העם אמן׃ 18 ארור משׁגה עור בדרך ואמר כל העם אמן׃ 19 ארור מטה משׁפט גר יתום ואלמנה ואמר כל העם אמן׃ 20 ארור שׁכב עם אשׁת אביו כי גלה כנף אביו ואמר כל העם אמן׃ 21 ארור שׁכב עם כל בהמה ואמר כל העם אמן׃ 22 ארור שׁכב עם אחתו בת אביו או בת אמו ואמר כל העם אמן׃ 23 ארור שׁכב עם חתנתו ואמר כל העם אמן׃ 24 ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן׃ 25 ארור לקח שׁחד להכות נפשׁ דם נקי ואמר כל העם אמן׃ 26 ארור אשׁר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשׂות אותם ואמר כל העם אמן׃