Numbers 36

HOT(i) 1 ויקרבו ראשׁי האבות למשׁפחת בני גלעד בן מכיר בן מנשׁה ממשׁפחת בני יוסף וידברו לפני משׁה ולפני הנשׂאים ראשׁי אבות לבני ישׂראל׃ 2 ויאמרו את אדני צוה יהוה לתת את הארץ בנחלה בגורל לבני ישׂראל ואדני צוה ביהוה לתת את נחלת צלפחד אחינו לבנתיו׃ 3 והיו לאחד מבני שׁבטי בני ישׂראל לנשׁים ונגרעה נחלתן מנחלת אבתינו ונוסף על נחלת המטה אשׁר תהיינה להם ומגרל נחלתנו יגרע׃ 4 ואם יהיה היבל לבני ישׂראל ונוספה נחלתן על נחלת המטה אשׁר תהיינה להם ומנחלת מטה אבתינו יגרע נחלתן׃ 5 ויצו משׁה את בני ישׂראל על פי יהוה לאמר כן מטה בני יוסף דברים׃ 6 זה הדבר אשׁר צוה יהוה לבנות צלפחד לאמר לטוב בעיניהם תהיינה לנשׁים אך למשׁפחת מטה אביהם תהיינה לנשׁים׃ 7 ולא תסב נחלה לבני ישׂראל ממטה אל מטה כי אישׁ בנחלת מטה אבתיו ידבקו בני ישׂראל׃ 8 וכל בת ירשׁת נחלה ממטות בני ישׂראל לאחד ממשׁפחת מטה אביה תהיה לאשׁה למען יירשׁו בני ישׂראל אישׁ נחלת אבתיו׃ 9 ולא תסב נחלה ממטה למטה אחר כי אישׁ בנחלתו ידבקו מטות בני ישׂראל׃ 10 כאשׁר צוה יהוה את משׁה כן עשׂו בנות צלפחד׃ 11 ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דדיהן לנשׁים׃ 12 ממשׁפחת בני מנשׁה בן יוסף היו לנשׁים ותהי נחלתן על מטה משׁפחת אביהן׃ 13 אלה המצות והמשׁפטים אשׁר צוה יהוה ביד משׁה אל בני ישׂראל בערבת מואב על ירדן ירחו׃
Reformed Dating