Numbers 36

DSV_Strongs(i)
  1 H7218 En de hoofden H1 der vaderen H4940 van het geslacht H1121 der kinderen H1568 van Gilead H1121 , den zoon H4353 van Machir H1121 , den zoon H4519 van Manasse H4940 , uit de geslachten H1121 der kinderen H3130 van Jozef H7126 [H8799] , traden toe H1696 [H8762] , en spraken H6440 voor het aangezicht H4872 van Mozes H6440 , en voor het aangezicht H5387 der oversten H7218 , hoofden H1 van de vaderen H1121 der kinderen H3478 Israels.
  2 H559 [H8799] En zeiden H3068 : De HEERE H113 heeft mijn heer H6680 [H8765] geboden H776 , dat land H1486 door het lot H1121 aan de kinderen H3478 Israels H5159 in erfenis H5414 [H8800] te geven H113 ; en mijn heer H3068 is door den HEERE H6680 [H8795] geboden H5159 , de erfenis H251 van onzen broeder H6765 Zelafead H5414 [H8800] te geven H1323 aan zijn dochteren.
  3 H259 Wanneer zij een H1121 van de zonen H7626 der [andere] stammen H1121 van de kinderen H3478 Israels H802 tot vrouwen H802 zouden worden H5159 , zo zou haar erfenis H5159 van de erfenis H1 onzer vaderen H1639 [H8738] afgetrokken worden H3254 [H8738] , en toegedaan H5159 tot de erfenis H4294 van dien stam H1486 , aan welken zij geworden zouden; alzo zou van het lot H5159 onzer erfenis H1639 [H8735] worden afgetrokken.
  4 H1121 Als ook de kinderen H3478 Israels H3104 een jubeljaar H5159 zullen hebben, zo zou haar erfenis H3254 [H8738] toegedaan zijn H5159 tot de erfenis H4294 van dien stam H5159 , aan welken zij zouden geworden zijn; alzo zou haar erfenis H5159 van de erfenis H4294 van den stam H1 onzer vaderen H1639 [H8735] afgetrokken worden.
  5 H6680 [H8762] Toen gebood H4872 Mozes H1121 den kinderen H3478 Israels H3068 , naar des HEEREN H6310 mond H559 [H8800] , zeggende H4294 : De stam H1121 der kinderen H3130 van Jozef H1696 [H8802] spreekt recht.
  6 H1697 Dit is het woord H3068 , dat de HEERE H1323 van de dochteren H6765 van Zelafead H6680 [H8765] geboden heeft H559 [H8800] , zeggende H802 : Laat zij dien tot vrouwen worden H2896 , die in haar ogen H5869 goed H4940 zal zijn; alleenlijk, dat zij aan het geslacht H1 van haars vaders H4294 stam H802 tot vrouwen worden.
  7 H5159 Zo zal de erfenis H1121 van de kinderen H3478 Israels H5437 [H8735] niet omgewend worden H4294 van stam H4294 tot stam H1121 ; want de kinderen H3478 Israels H1692 [H8799] zullen aanhangen H376 , een ieder H5159 aan de erfenis H4294 van den stam H1 zijner vaderen.
  8 H1323 Voorts zal elke dochter H5159 , die een erfenis H3423 [H8802] erft H4294 , van de stammen H1121 der kinderen H3478 Israels H802 , ter vrouw H259 worden aan een H4940 van het geslacht H4294 van den stam H1 haars vaders H1121 ; opdat de kinderen H3478 Israels H3423 [H8799] erfelijk bezitten H376 , een ieder H5159 de erfenis H1 zijner vaderen.
  9 H5159 Zo zal de erfenis H5437 [H8735] niet omgewend worden H4294 van den enen stam H312 H4294 tot den anderen H4294 ; want de stammen H1121 der kinderen H3478 Israels H1692 [H8799] zullen aanhangen H376 , een ieder H5159 aan zijn erfenis.
  10 H3068 Gelijk als de HEERE H4872 Mozes H6680 [H8765] geboden had H6213 [H8804] , alzo deden H1323 de dochteren H6765 van Zelafead;
  11 H4244 Want Machla H8656 , Thirza H2295 , en Hogla H4435 , en Milka H5270 , en Noha H1323 , dochteren H6765 van Zelafead H1121 , zijn den zonen H1730 harer ooms H802 tot vrouwen geworden.
  12 H4940 Onder de geslachten H1121 van de kinderen H4519 van Manasse H1121 , den zoon H3130 van Jozef H802 , zijn zij tot vrouwen geworden H5159 ; alzo bleef haar erfenis H4294 aan den stam H4940 van het geslacht H1 haars vaders.
  13 H4687 Dat zijn de geboden H4941 en de rechten H3068 , die de HEERE H3027 door de dienst H4872 van Mozes H1121 aan de kinderen H3478 Israels H6680 [H8765] geboden heeft H6160 , in de vlakke velden H4124 der Moabieten H3383 , aan de Jordaan H3405 van Jericho.
Reformed Dating