Deuteronomy 16

HOT(i) 1 שׁמור את חדשׁ האביב ועשׂית פסח ליהוה אלהיך כי בחדשׁ האביב הוציאך יהוה אלהיך ממצרים לילה׃ 2 וזבחת פסח ליהוה אלהיך צאן ובקר במקום אשׁר יבחר יהוה לשׁכן שׁמו שׁם׃ 3 לא תאכל עליו חמץ שׁבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עני כי בחפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך׃ 4 ולא יראה לך שׂאר בכל גבלך שׁבעת ימים ולא ילין מן הבשׂר אשׁר תזבח בערב ביום הראשׁון לבקר׃ 5 לא תוכל לזבח את הפסח באחד שׁעריך אשׁר יהוה אלהיך נתן׃ 6 כי אם אל המקום אשׁר יבחר יהוה אלהיך לשׁכן שׁמו שׁם תזבח את הפסח בערב כבוא השׁמשׁ מועד צאתך ממצרים׃ 7 ובשׁלת ואכלת במקום אשׁר יבחר יהוה אלהיך בו ופנית בבקר והלכת לאהליך׃ 8 שׁשׁת ימים תאכל מצות וביום השׁביעי עצרת ליהוה אלהיך לא תעשׂה מלאכה׃ 9 שׁבעה שׁבעת תספר לך מהחל חרמשׁ בקמה תחל לספר שׁבעה שׁבעות׃ 10 ועשׂית חג שׁבעות ליהוה אלהיך מסת נדבת ידך אשׁר תתן כאשׁר יברכך יהוה אלהיך׃ 11 ושׂמחת לפני יהוה אלהיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשׁר בשׁעריך והגר והיתום והאלמנה אשׁר בקרבך במקום אשׁר יבחר יהוה אלהיך לשׁכן שׁמו שׁם׃ 12 וזכרת כי עבד היית במצרים ושׁמרת ועשׂית את החקים האלה׃ 13 חג הסכת תעשׂה לך שׁבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך׃ 14 ושׂמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשׁר בשׁעריך׃ 15 שׁבעת ימים תחג ליהוה אלהיך במקום אשׁר יבחר יהוה כי יברכך יהוה אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשׂה ידיך והיית אך שׂמח׃ 16 שׁלושׁ פעמים בשׁנה יראה כל זכורך את פני יהוה אלהיך במקום אשׁר יבחר בחג המצות ובחג השׁבעות ובחג הסכות ולא יראה את פני יהוה ריקם׃ 17 אישׁ כמתנת ידו כברכת יהוה אלהיך אשׁר נתן׃ 18 שׁפטים ושׁטרים תתן לך בכל שׁעריך אשׁר יהוה אלהיך נתן לך לשׁבטיך ושׁפטו את העם משׁפט צדק׃ 19 לא תטה משׁפט לא תכיר פנים ולא תקח שׁחד כי השׁחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקם׃ 20 צדק צדק תרדף למען תחיה וירשׁת את הארץ אשׁר יהוה אלהיך נתן׃ 21 לא תטע לך אשׁרה כל עץ אצל מזבח יהוה אלהיך אשׁר תעשׂה׃ 22 ולא תקים לך מצבה אשׁר שׂנא יהוה אלהיך׃