Deuteronomy 33

HOT(i) 1 וזאת הברכה אשׁר ברך משׁה אישׁ האלהים את בני ישׂראל לפני מותו׃ 2 ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משׂעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדשׁ מימינו אשׁדת׃ 3 אף חבב עמים כל קדשׁיו בידך והם תכו לרגלך ישׂא מדברתיך׃ 4 תורה צוה לנו משׁה מורשׁה קהלת יעקב׃ 5 ויהי בישׁרון מלך בהתאסף ראשׁי עם יחד שׁבטי ישׂראל׃ 6 יחי ראובן ואל ימת ויהי מתיו מספר׃ 7 וזאת ליהודה ויאמר שׁמע יהוה קול יהודה ואל עמו תביאנו ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה׃ 8 וללוי אמר תמיך ואוריך לאישׁ חסידך אשׁר נסיתו במסה תריבהו על מי מריבה׃ 9 האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בנו לא ידע כי שׁמרו אמרתך ובריתך ינצרו׃ 10 יורו משׁפטיך ליעקב ותורתך לישׂראל ישׂימו קטורה באפך וכליל על מזבחך׃ 11 ברך יהוה חילו ופעל ידיו תרצה מחץ מתנים קמיו ומשׂנאיו מן יקומון׃ 12 לבנימן אמר ידיד יהוה ישׁכן לבטח עליו חפף עליו כל היום ובין כתפיו שׁכן׃ 13 וליוסף אמר מברכת יהוה ארצו ממגד שׁמים מטל ומתהום רבצת תחת׃ 14 וממגד תבואת שׁמשׁ וממגד גרשׁ ירחים׃ 15 ומראשׁ הררי קדם וממגד גבעות עולם׃ 16 וממגד ארץ ומלאה ורצון שׁכני סנה תבואתה לראשׁ יוסף ולקדקד נזיר אחיו׃ 17 בכור שׁורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדו אפסי ארץ והם רבבות אפרים והם אלפי מנשׁה׃ 18 ולזבולן אמר שׂמח זבולן בצאתך וישׂשכר באהליך׃ 19 עמים הר יקראו שׁם יזבחו זבחי צדק כי שׁפע ימים יינקו ושׂפני טמוני חול׃ 20 ולגד אמר ברוך מרחיב גד כלביא שׁכן וטרף זרוע אף קדקד׃ 21 וירא ראשׁית לו כי שׁם חלקת מחקק ספון ויתא ראשׁי עם צדקת יהוה עשׂה ומשׁפטיו עם ישׂראל׃ 22 ולדן אמר דן גור אריה יזנק מן הבשׁן׃ 23 ולנפתלי אמר נפתלי שׂבע רצון ומלא ברכת יהוה ים ודרום ירשׁה׃ 24 ולאשׁר אמר ברוך מבנים אשׁר יהי רצוי אחיו וטבל בשׁמן רגלו׃ 25 ברזל ונחשׁת מנעלך וכימיך דבאך׃ 26 אין כאל ישׁרון רכב שׁמים בעזרך ובגאותו שׁחקים׃ 27 מענה אלהי קדם ומתחת זרעת עולם ויגרשׁ מפניך אויב ויאמר השׁמד׃ 28 וישׁכן ישׂראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירושׁ אף שׁמיו יערפו טל׃ 29 אשׁריך ישׂראל מי כמוך עם נושׁע ביהוה מגן עזרך ואשׁר חרב גאותך ויכחשׁו איביך לך ואתה על במותימו תדרך׃