Deuteronomy 32

HOT(i) 1 האזינו השׁמים ואדברה ותשׁמע הארץ אמרי פי׃ 2 יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשׂעירם עלי דשׁא וכרביבים עלי עשׂב׃ 3 כי שׁם יהוה אקרא הבו גדל לאלהינו׃ 4 הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משׁפט אל אמונה ואין עול צדיק וישׁר הוא׃ 5 שׁחת לו לא בניו מומם דור עקשׁ ופתלתל׃ 6 ה ליהוה תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך הוא עשׂך ויכננך׃ 7 זכר ימות עולם בינו שׁנות דר ודר שׁאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו׃ 8 בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבלת עמים למספר בני ישׂראל׃ 9 כי חלק יהוה עמו יעקב חבל נחלתו׃ 10 ימצאהו בארץ מדבר ובתהו ילל ישׁמן יסבבנהו יבוננהו יצרנהו כאישׁון עינו׃ 11 כנשׁר יעיר קנו על גוזליו ירחף יפרשׂ כנפיו יקחהו ישׂאהו על אברתו׃ 12 יהוה בדד ינחנו ואין עמו אל נכר׃ 13 ירכבהו על במותי ארץ ויאכל תנובת שׂדי וינקהו דבשׁ מסלע ושׁמן מחלמישׁ צור׃ 14 חמאת בקר וחלב צאן עם חלב כרים ואילים בני בשׁן ועתודים עם חלב כליות חטה ודם ענב תשׁתה חמר׃ 15 וישׁמן ישׁרון ויבעט שׁמנת עבית כשׂית ויטשׁ אלוה עשׂהו וינבל צור ישׁעתו׃ 16 יקנאהו בזרים בתועבת יכעיסהו׃ 17 יזבחו לשׁדים לא אלה אלהים לא ידעום חדשׁים מקרב באו לא שׂערום אבתיכם׃ 18 צור ילדך תשׁי ותשׁכח אל מחללך׃ 19 וירא יהוה וינאץ מכעס בניו ובנתיו׃ 20 ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם כי דור תהפכת המה בנים לא אמן׃ 21 הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם׃ 22 כי אשׁ קדחה באפי ותיקד עד שׁאול תחתית ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים׃ 23 אספה עלימו רעות חצי אכלה׃ 24 מזי רעב ולחמי רשׁף וקטב מרירי ושׁן בהמת אשׁלח בם עם חמת זחלי עפר׃ 25 מחוץ תשׁכל חרב ומחדרים אימה גם בחור גם בתולה יונק עם אישׁ שׂיבה׃ 26 אמרתי אפאיהם אשׁביתה מאנושׁ זכרם׃ 27 לולי כעס אויב אגור פן ינכרו צרימו פן יאמרו ידנו רמה ולא יהוה פעל כל זאת׃ 28 כי גוי אבד עצות המה ואין בהם תבונה׃ 29 לו חכמו ישׂכילו זאת יבינו לאחריתם׃ 30 איכה ירדף אחד אלף ושׁנים יניסו רבבה אם לא כי צורם מכרם ויהוה הסגירם׃ 31 כי לא כצורנו צורם ואיבינו פלילים׃ 32 כי מגפן סדם גפנם ומשׁדמת עמרה ענבמו ענבי רושׁ אשׁכלת מררת׃ 33 חמת תנינם יינם וראשׁ פתנים אכזר׃ 34 הלא הוא כמס עמדי חתום באוצרתי׃ 35 לי נקם ושׁלם לעת תמוט רגלם כי קרוב יום אידם וחשׁ עתדת׃ 36 כי ידין יהוה עמו ועל עבדיו יתנחם כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב׃ 37 ואמר אי אלהימו צור חסיו׃ 38 אשׁר חלב זבחימו יאכלו ישׁתו יין נסיכם יקומו ויעזרכם יהי עליכם סתרה׃ 39 ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל׃ 40 כי אשׂא אל שׁמים ידי ואמרתי חי אנכי לעלם׃ 41 אם שׁנותי ברק חרבי ותאחז במשׁפט ידי אשׁיב נקם לצרי ולמשׂנאי אשׁלם׃ 42 אשׁכיר חצי מדם וחרבי תאכל בשׂר מדם חלל ושׁביה מראשׁ פרעות אויב׃ 43 הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישׁיב לצריו וכפר אדמתו עמו׃ 44 ויבא משׁה וידבר את כל דברי השׁירה הזאת באזני העם הוא והושׁע בן נון׃ 45 ויכל משׁה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישׂראל׃ 46 ויאמר אלהם שׂימו לבבכם לכל הדברים אשׁר אנכי מעיד בכם היום אשׁר תצום את בניכם לשׁמר לעשׂות את כל דברי התורה הזאת׃ 47 כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשׁר אתם עברים את הירדן שׁמה לרשׁתה׃ 48 וידבר יהוה אל משׁה בעצם היום הזה לאמר׃ 49 עלה אל הר העברים הזה הר נבו אשׁר בארץ מואב אשׁר על פני ירחו וראה את ארץ כנען אשׁר אני נתן לבני ישׂראל לאחזה׃ 50 ומת בהר אשׁר אתה עלה שׁמה והאסף אל עמיך כאשׁר מת אהרן אחיך בהר ההר ויאסף אל עמיו׃ 51 על אשׁר מעלתם בי בתוך בני ישׂראל במי מריבת קדשׁ מדבר צן על אשׁר לא קדשׁתם אותי בתוך בני ישׂראל׃ 52 כי מנגד תראה את הארץ ושׁמה לא תבוא אל הארץ אשׁר אני נתן לבני ישׂראל׃