Deuteronomy 32

IHOT(i) (In English order)
  1 H238 האזינו Give ear, H8064 השׁמים O ye heavens, H1696 ואדברה and I will speak; H8085 ותשׁמע and hear, H776 הארץ O earth, H561 אמרי the words H6310 פי׃ of my mouth.
  2 H6201 יערף shall drop H4306 כמטר as the rain, H3948 לקחי My doctrine H5140 תזל shall distill H2919 כטל as the dew, H565 אמרתי my speech H8164 כשׂעירם as the small rain H5921 עלי upon H1877 דשׁא the tender herb, H7241 וכרביבים and as the showers H5921 עלי upon H6212 עשׂב׃ the grass:
  3 H3588 כי Because H8034 שׁם the name H3068 יהוה of the LORD: H7121 אקרא I will publish H3051 הבו ascribe H1433 גדל ye greatness H430 לאלהינו׃ unto our God.
  4 H6697 הצור the Rock, H8549 תמים perfect: H6467 פעלו his work H3588 כי for H3605 כל all H1870 דרכיו his ways H4941 משׁפט judgment: H410 אל a God H530 אמונה of truth H369 ואין and without H5766 עול iniquity, H6662 צדיק just H3477 וישׁר and right H1931 הוא׃ he.
  5 H7843 שׁחת They have corrupted H3808 לו לא not H1121 בניו of his children: H3971 מומם themselves, their spot H1755 דור generation. H6141 עקשׁ a perverse H6618 ופתלתל׃ and crooked
  6 H3068 ה the LORD, H3068 ליהוה   H1580 תגמלו requite H2063 זאת Do ye thus H5971 עם people H5036 נבל O foolish H3808 ולא and unwise? H2450 חכם and unwise? H3808 הלוא not H1931 הוא he H1 אביך thy father H7069 קנך hath bought H1931 הוא thee? hath he H6213 עשׂך not made H3559 ויכננך׃ thee, and established
  7 H2142 זכר Remember H3117 ימות the days H5769 עולם of old, H995 בינו consider H8141 שׁנות the years H1755 דר of many generations: H1755 ודר of many generations: H7592 שׁאל ask H1 אביך thy father, H5046 ויגדך and he will show H2205 זקניך thee; thy elders, H559 ויאמרו׃ and they will tell
  8 H5157 בהנחל divided H5945 עליון When the most High H1471 גוים to the nations H6504 בהפרידו their inheritance, when he separated H1121 בני the sons H120 אדם of Adam, H5324 יצב he set H1367 גבלת the bounds H5971 עמים of the people H4557 למספר according to the number H1121 בני of the children H3478 ישׂראל׃ of Israel.
  9 H3588 כי For H2506 חלק portion H3068 יהוה the LORD's H5971 עמו his people; H3290 יעקב Jacob H2256 חבל the lot H5159 נחלתו׃ of his inheritance.
  10 H4672 ימצאהו He found H776 בארץ land, H4057 מדבר him in a desert H8414 ובתהו and in the waste H3214 ילל howling H3452 ישׁמן wilderness; H5437 יסבבנהו he led him about, H995 יבוננהו he instructed H5341 יצרנהו him, he kept H380 כאישׁון him as the apple H5869 עינו׃ of his eye.
  11 H5404 כנשׁר As an eagle H5782 יעיר stirreth up H7064 קנו her nest, H5921 על over H1469 גוזליו her young, H7363 ירחף fluttereth H6566 יפרשׂ spreadeth abroad H3671 כנפיו her wings, H3947 יקחהו taketh H5375 ישׂאהו them, beareth H5921 על them on H84 אברתו׃ her wings:
  12 H3068 יהוה the LORD H910 בדד alone H5148 ינחנו did lead H369 ואין him, and no H5973 עמו with H410 אל god H5236 נכר׃ strange
  13 H7392 ירכבהו He made him ride H5921 על on H1116 במותי the high places H776 ארץ of the earth, H398 ויאכל that he might eat H8570 תנובת the increase H7704 שׂדי of the fields; H3243 וינקהו and he made him to suck H1706 דבשׁ honey H5553 מסלע out of the rock, H8081 ושׁמן and oil H2496 מחלמישׁ out of the flinty H6697 צור׃ rock;
  14 H2529 חמאת Butter H1241 בקר of kine, H2461 וחלב and milk H6629 צאן of sheep, H5973 עם with H2459 חלב fat H3733 כרים of lambs, H352 ואילים and rams H1121 בני of the breed H1316 בשׁן of Bashan, H6260 ועתודים and goats, H5973 עם with H2459 חלב the fat H3629 כליות of kidneys H2406 חטה of wheat; H1818 ודם blood H6025 ענב of the grape. H8354 תשׁתה and thou didst drink H2561 חמר׃ the pure
  15 H8080 וישׁמן waxed fat, H3484 ישׁרון But Jeshurun H1163 ויבעט and kicked: H8080 שׁמנת thou art waxen fat, H5666 עבית thou art grown thick, H3780 כשׂית thou art covered H5203 ויטשׁ then he forsook H433 אלוה God H6213 עשׂהו made H5034 וינבל him, and lightly esteemed H6697 צור the Rock H3444 ישׁעתו׃ of his salvation.
  16 H7065 יקנאהו They provoked him to jealousy H2114 בזרים with strange H8441 בתועבת with abominations H3707 יכעיסהו׃ provoked they him to anger.
  17 H2076 יזבחו They sacrificed H7700 לשׁדים unto devils, H3808 לא not H433 אלה to God; H430 אלהים to gods H3808 לא not, H3045 ידעום whom they knew H2319 חדשׁים to new H7138 מקרב newly up, H935 באו came H3808 לא not. H8175 שׂערום feared H1 אבתיכם׃ whom your fathers
  18 H6697 צור Of the Rock H3205 ילדך begot H7876 תשׁי thee thou art unmindful, H7911 ותשׁכח and hast forgotten H410 אל God H2342 מחללך׃ that formed
  19 H7200 וירא saw H3068 יהוה And when the LORD H5006 וינאץ he abhorred H3708 מכעס , because of the provoking H1121 בניו of his sons, H1323 ובנתיו׃ and of his daughters.
  20 H559 ויאמר And he said, H5641 אסתירה I will hide H6440 פני my face H1992 מהם they H7200 אראה them, I will see H4100 מה what H319 אחריתם their end H3588 כי for H1755 דור generation, H8419 תהפכת a very froward H1992 המה   H1121 בנים children H3808 לא in whom no H529 אמן׃ faith.
  21 H1992 הם They H7065 קנאוני have moved me to jealousy H3808 בלא with not H410 אל God; H3707 כעסוני they have provoked me to anger H1892 בהבליהם with their vanities: H589 ואני and I H7065 אקניאם will move them to jealousy H3808 בלא with not H5971 עם a people; H1471 בגוי nation. H5036 נבל with a foolish H3707 אכעיסם׃ I will provoke them to anger
  22 H3588 כי For H784 אשׁ a fire H6919 קדחה is kindled H639 באפי in mine anger, H3344 ותיקד and shall burn H5704 עד unto H7585 שׁאול hell, H8482 תחתית the lowest H398 ותאכל and shall consume H776 ארץ the earth H2981 ויבלה with her increase, H3857 ותלהט and set on fire H4146 מוסדי the foundations H2022 הרים׃ of the mountains.
  23 H5595 אספה I will heap H5921 עלימו upon H7451 רעות mischiefs H2671 חצי mine arrows H3615 אכלה׃ them; I will spend
  24 H4198 מזי burnt H7458 רעב with hunger, H3898 ולחמי and devoured H7565 רשׁף with burning heat, H6986 וקטב destruction: H4815 מרירי and with bitter H8127 ושׁן the teeth H929 בהמת of beasts H7971 אשׁלח I will also send H5973 בם עם upon them, with H2534 חמת the poison H2119 זחלי of serpents H6083 עפר׃ of the dust.
  25 H2351 מחוץ without, H7921 תשׁכל shall destroy H2719 חרב The sword H2315 ומחדרים within, H367 אימה and terror H1571 גם both H970 בחור the young man H1571 גם and H1330 בתולה the virgin, H3243 יונק the suckling H5973 עם with H376 אישׁ the man H7872 שׂיבה׃ of gray hairs.
  26 H559 אמרתי I said, H6284 אפאיהם I would scatter them into corners, H7673 אשׁביתה of them to cease H582 מאנושׁ   H2143 זכרם׃ I would make the remembrance
  27 H3884 לולי Were it not that H3708 כעס the wrath H341 אויב of the enemy, H1481 אגור I feared H6435 פן lest H5234 ינכרו should behave themselves strangely, H6862 צרימו their adversaries H6435 פן lest H559 יאמרו they should say, H3027 ידנו Our hand H7311 רמה high, H3808 ולא hath not H3068 יהוה and the LORD H6466 פעל done H3605 כל all H2063 זאת׃ this.
  28 H3588 כי For H1471 גוי a nation H6 אבד void H6098 עצות of counsel, H1992 המה they H369 ואין neither H8394 בהם תבונה׃ understanding
  29 H3863 לו O that H2449 חכמו they were wise, H7919 ישׂכילו they understood H2063 זאת this, H995 יבינו they would consider H319 לאחריתם׃ their latter end!
  30 H349 איכה How H7291 ירדף chase H259 אחד should one H505 אלף a thousand, H8147 ושׁנים and two H5127 יניסו put H7233 רבבה ten thousand H518 אם except H3808 לא   H3588 כי   H6697 צורם their Rock H4376 מכרם had sold H3068 ויהוה them, and the LORD H5462 הסגירם׃ had shut them up?
  31 H3588 כי For H3808 לא not H6697 כצורנו their rock H6697 צורם as our Rock, H341 ואיבינו even our enemies H6414 פלילים׃ themselves judges.
  32 H3588 כי For H1612 מגפן their vine H5467 סדם of Sodom, H1612 גפנם of the vine H7709 ומשׁדמת and of the fields H6017 עמרה of Gomorrah: H6025 ענבמו their grapes H6025 ענבי grapes H7219 רושׁ of gall, H811 אשׁכלת their clusters H4846 מררת׃ bitter:
  33 H2534 חמת the poison H8577 תנינם of dragons, H3196 יינם Their wine H7219 וראשׁ venom H6620 פתנים of asps. H393 אכזר׃ and the cruel
  34 H3808 הלא not H1931 הוא this H3647 כמס laid up in store H5978 עמדי with H2856 חתום me sealed up H214 באוצרתי׃ among my treasures?
  35 H5359 לי נקם To me vengeance, H8005 ושׁלם and recompense; H6256 לעת in time: H4131 תמוט shall slide H7272 רגלם their foot H3588 כי for H7138 קרוב at hand, H3117 יום the day H343 אידם of their calamity H2363 וחשׁ upon them make haste. H6264 עתדת׃ and the things that shall come
  36 H3588 כי For H1777 ידין shall judge H3068 יהוה the LORD H5971 עמו his people, H5921 ועל for H5650 עבדיו his servants, H5162 יתנחם and repent himself H3588 כי when H7200 יראה he seeth H3588 כי that H235 אזלת is gone, H3027 יד power H657 ואפס and none H6113 עצור shut up, H5800 ועזוב׃ or left.
  37 H559 ואמר And he shall say, H335 אי Where H430 אלהימו their gods, H6697 צור rock H2620 חסיו׃ in whom they trusted,
  38 H834 אשׁר Which H2459 חלב the fat H2077 זבחימו of their sacrifices, H398 יאכלו did eat H8354 ישׁתו drank H3196 יין the wine H5257 נסיכם of their drink offerings? H6965 יקומו let them rise up H5826 ויעזרכם and help H1961 יהי you, be H5921 עליכם you, be H5643 סתרה׃ your protection.
  39 H7200 ראו See H6258 עתה now H3588 כי that H589 אני I, H589 אני I, H1931 הוא he, H369 ואין and no H430 אלהים god H5978 עמדי with H589 אני me: I H4191 אמית kill, H2421 ואחיה and I make alive; H4272 מחצתי I wound, H589 ואני and I H7495 ארפא heal: H369 ואין neither H3027 מידי out of my hand. H5337 מציל׃ that can deliver
  40 H3588 כי For H5375 אשׂא I lift up H413 אל to H8064 שׁמים heaven, H3027 ידי my hand H559 ואמרתי and say, H2416 חי live H595 אנכי I H5769 לעלם׃ forever.
  41 H518 אם If H8150 שׁנותי I whet H1300 ברק my glittering H2719 חרבי sword, H270 ותאחז take hold H4941 במשׁפט on judgment; H3027 ידי and mine hand H7725 אשׁיב I will render H5359 נקם vengeance H6862 לצרי to mine enemies, H8130 ולמשׂנאי them that hate H7999 אשׁלם׃ and will reward
  42 H7937 אשׁכיר drunk H2671 חצי I will make mine arrows H1818 מדם with blood, H2719 וחרבי and my sword H398 תאכל shall devour H1320 בשׂר flesh; H1818 מדם with the blood H2491 חלל of the slain H7633 ושׁביה and of the captives, H7218 מראשׁ from the beginning H6546 פרעות of revenges H341 אויב׃ upon the enemy.
  43 H7442 הרנינו Rejoice, H1471 גוים O ye nations, H5971 עמו his people: H3588 כי for H1818 דם the blood H5650 עבדיו of his servants, H5358 יקום he will avenge H5359 ונקם vengeance H7725 ישׁיב and will render H6862 לצריו to his adversaries, H3722 וכפר and will be merciful H127 אדמתו unto his land, H5971 עמו׃ to his people.
  44 H935 ויבא came H4872 משׁה And Moses H1696 וידבר and spoke H853 את   H3605 כל all H1697 דברי the words H7892 השׁירה song H2063 הזאת of this H241 באזני in the ears H5971 העם of the people, H1931 הוא he, H1954 והושׁע and Hoshea H1121 בן the son H5126 נון׃ of Nun.
  45 H3615 ויכל made an end H4872 משׁה And Moses H1696 לדבר of speaking H853 את   H3605 כל all H1697 הדברים words H428 האלה these H413 אל to H3605 כל all H3478 ישׂראל׃ Israel:
  46 H559 ויאמר And he said H413 אלהם unto H7760 שׂימו them, Set H3824 לבבכם your hearts H3605 לכל unto all H1697 הדברים the words H834 אשׁר which H595 אנכי I H5749 מעיד testify H3117 בכם היום among you this day, H834 אשׁר which H6680 תצום ye shall command H853 את   H1121 בניכם your children H8104 לשׁמר to observe H6213 לעשׂות to do, H853 את   H3605 כל all H1697 דברי the words H8451 התורה law. H2063 הזאת׃ of this
  47 H3588 כי For H3808 לא not H1697 דבר thing H7386 רק a vain H1931 הוא it H4480 מכם for H3588 כי you; because H1931 הוא it H2416 חייכם your life: H1697 ובדבר thing H2088 הזה and through this H748 תאריכו ye shall prolong H3117 ימים days H5921 על in H127 האדמה the land, H834 אשׁר whither H859 אתם ye H5674 עברים go over H853 את   H3383 הירדן Jordan H8033 שׁמה whither H3423 לרשׁתה׃ to possess
  48 H1696 וידבר spoke H3068 יהוה And the LORD H413 אל unto H4872 משׁה Moses H6106 בעצם selfsame H3117 היום day, H2088 הזה that H559 לאמר׃ saying,
  49 H5927 עלה Get thee up H413 אל into H2022 הר mountain H5682 העברים Abarim, H2088 הזה this H2022 הר mount H5015 נבו Nebo, H834 אשׁר which H776 בארץ in the land H4124 מואב of Moab, H834 אשׁר that H5921 על over H6440 פני against H3405 ירחו Jericho; H7200 וראה and behold H853 את   H776 ארץ the land H3667 כנען of Canaan, H834 אשׁר which H589 אני I H5414 נתן give H1121 לבני unto the children H3478 ישׂראל of Israel H272 לאחזה׃ for a possession:
  50 H4191 ומת And die H2022 בהר in the mount H834 אשׁר whither H859 אתה thou H5927 עלה goest up, H8033 שׁמה whither H622 והאסף and be gathered H413 אל unto H5971 עמיך thy people; H834 כאשׁר as H4191 מת died H175 אהרן Aaron H251 אחיך thy brother H2023 בהר Hor, H2022 ההר in mount H622 ויאסף and was gathered H413 אל unto H5971 עמיו׃ his people:
  51 H5921 על because H834 אשׁר because H4603 מעלתם ye trespassed H8432 בי בתוך against me among H1121 בני the children H3478 ישׂראל of Israel H4325 במי at the waters H4808 מריבת   H6946 קדשׁ   H4057 מדבר in the wilderness H6790 צן of Zin; H5921 על   H834 אשׁר   H3808 לא me not H6942 קדשׁתם ye sanctified H853 אותי   H8432 בתוך in the midst H1121 בני of the children H3478 ישׂראל׃ of Israel.
  52 H3588 כי Yet H5048 מנגד before H7200 תראה thou shalt see H853 את   H776 הארץ the land H8033 ושׁמה thither H3808 לא but thou shalt not H935 תבוא go H413 אל unto H776 הארץ the land H834 אשׁר which H589 אני I H5414 נתן give H1121 לבני the children H3478 ישׂראל׃ of Israel.