Deuteronomy 32:19

HOT(i) 19 וירא יהוה וינאץ מכעס בניו ובנתיו׃