Deuteronomy 31

HOT(i) 1 וילך משׁה וידבר את הדברים האלה אל כל ישׂראל׃ 2 ויאמר אלהם בן מאה ועשׂרים שׁנה אנכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא ויהוה אמר אלי לא תעבר את הירדן הזה׃ 3 יהוה אלהיך הוא עבר לפניך הוא ישׁמיד את הגוים האלה מלפניך וירשׁתם יהושׁע הוא עבר לפניך כאשׁר דבר יהוה׃ 4 ועשׂה יהוה להם כאשׁר עשׂה לסיחון ולעוג מלכי האמרי ולארצם אשׁר השׁמיד אתם׃ 5 ונתנם יהוה לפניכם ועשׂיתם להם ככל המצוה אשׁר צויתי אתכם׃ 6 חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך לא ירפך ולא יעזבך׃ 7 ויקרא משׁה ליהושׁע ויאמר אליו לעיני כל ישׂראל חזק ואמץ כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשׁר נשׁבע יהוה לאבתם לתת להם ואתה תנחילנה אותם׃ 8 ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת׃ 9 ויכתב משׁה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי הנשׂאים את ארון ברית יהוה ואל כל זקני ישׂראל׃ 10 ויצו משׁה אותם לאמר מקץ שׁבע שׁנים במעד שׁנת השׁמטה בחג הסכות׃ 11 בבוא כל ישׂראל לראות את פני יהוה אלהיך במקום אשׁר יבחר תקרא את התורה הזאת נגד כל ישׂראל באזניהם׃ 12 הקהל את העם האנשׁים והנשׁים והטף וגרך אשׁר בשׁעריך למען ישׁמעו ולמען ילמדו ויראו את יהוה אלהיכם ושׁמרו לעשׂות את כל דברי התורה הזאת׃ 13 ובניהם אשׁר לא ידעו ישׁמעו ולמדו ליראה את יהוה אלהיכם כל הימים אשׁר אתם חיים על האדמה אשׁר אתם עברים את הירדן שׁמה לרשׁתה׃ 14 ויאמר יהוה אל משׁה הן קרבו ימיך למות קרא את יהושׁע והתיצבו באהל מועד ואצונו וילך משׁה ויהושׁע ויתיצבו באהל מועד׃ 15 וירא יהוה באהל בעמוד ענן ויעמד עמוד הענן על פתח האהל׃ 16 ויאמר יהוה אל משׁה הנך שׁכב עם אבתיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ אשׁר הוא בא שׁמה בקרבו ועזבני והפר את בריתי אשׁר כרתי אתו׃ 17 וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה׃ 18 ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשׁר עשׂה כי פנה אל אלהים אחרים׃ 19 ועתה כתבו לכם את השׁירה הזאת ולמדה את בני ישׂראל שׂימה בפיהם למען תהיה לי השׁירה הזאת לעד בבני ישׂראל׃ 20 כי אביאנו אל האדמה אשׁר נשׁבעתי לאבתיו זבת חלב ודבשׁ ואכל ושׂבע ודשׁן ופנה אל אלהים אחרים ועבדום ונאצוני והפר את בריתי׃ 21 והיה כי תמצאן אתו רעות רבות וצרות וענתה השׁירה הזאת לפניו לעד כי לא תשׁכח מפי זרעו כי ידעתי את יצרו אשׁר הוא עשׂה היום בטרם אביאנו אל הארץ אשׁר נשׁבעתי׃ 22 ויכתב משׁה את השׁירה הזאת ביום ההוא וילמדה את בני ישׂראל׃ 23 ויצו את יהושׁע בן נון ויאמר חזק ואמץ כי אתה תביא את בני ישׂראל אל הארץ אשׁר נשׁבעתי להם ואנכי אהיה עמך׃ 24 ויהי ככלות משׁה לכתב את דברי התורה הזאת על ספר עד תמם׃ 25 ויצו משׁה את הלוים נשׂאי ארון ברית יהוה לאמר׃ 26 לקח את ספר התורה הזה ושׂמתם אתו מצד ארון ברית יהוה אלהיכם והיה שׁם בך לעד׃ 27 כי אנכי ידעתי את מריך ואת ערפך הקשׁה הן בעודני חי עמכם היום ממרים היתם עם יהוה ואף כי אחרי מותי׃ 28 הקהילו אלי את כל זקני שׁבטיכם ושׁטריכם ואדברה באזניהם את הדברים האלה ואעידה בם את השׁמים ואת הארץ׃ 29 כי ידעתי אחרי מותי כי השׁחת תשׁחתון וסרתם מן הדרך אשׁר צויתי אתכם וקראת אתכם הרעה באחרית הימים כי תעשׂו את הרע בעיני יהוה להכעיסו במעשׂה ידיכם׃ 30 וידבר משׁה באזני כל קהל ישׂראל את דברי השׁירה הזאת עד תמם׃