Deuteronomy 30

HOT(i) 1 והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשׁר נתתי לפניך והשׁבת אל לבבך בכל הגוים אשׁר הדיחך יהוה אלהיך שׁמה׃ 2 ושׁבת עד יהוה אלהיך ושׁמעת בקלו ככל אשׁר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשׁך׃ 3 ושׁב יהוה אלהיך את שׁבותך ורחמך ושׁב וקבצך מכל העמים אשׁר הפיצך יהוה אלהיך שׁמה׃ 4 אם יהיה נדחך בקצה השׁמים משׁם יקבצך יהוה אלהיך ומשׁם יקחך׃ 5 והביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשׁר ירשׁו אבתיך וירשׁתה והיטבך והרבך מאבתיך׃ 6 ומל יהוה אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשׁך למען חייך׃ 7 ונתן יהוה אלהיך את כל האלות האלה על איביך ועל שׂנאיך אשׁר רדפוך׃ 8 ואתה תשׁוב ושׁמעת בקול יהוה ועשׂית את כל מצותיו אשׁר אנכי מצוך היום׃ 9 והותירך יהוה אלהיך בכל מעשׂה ידך בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטבה כי ישׁוב יהוה לשׂושׂ עליך לטוב כאשׁר שׂשׂ על אבתיך׃ 10 כי תשׁמע בקול יהוה אלהיך לשׁמר מצותיו וחקתיו הכתובה בספר התורה הזה כי תשׁוב אל יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשׁך׃ 11 כי המצוה הזאת אשׁר אנכי מצוך היום לא נפלאת הוא ממך ולא רחקה הוא׃ 12 לא בשׁמים הוא לאמר מי יעלה לנו השׁמימה ויקחה לנו וישׁמענו אתה ונעשׂנה׃ 13 ולא מעבר לים הוא לאמר מי יעבר לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישׁמענו אתה ונעשׂנה׃ 14 כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשׂתו׃ 15 ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע׃ 16 אשׁר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך ללכת בדרכיו ולשׁמר מצותיו וחקתיו ומשׁפטיו וחיית ורבית וברכך יהוה אלהיך בארץ אשׁר אתה בא שׁמה לרשׁתה׃ 17 ואם יפנה לבבך ולא תשׁמע ונדחת והשׁתחוית לאלהים אחרים ועבדתם׃ 18 הגדתי לכם היום כי אבד תאבדון לא תאריכן ימים על האדמה אשׁר אתה עבר את הירדן לבוא שׁמה לרשׁתה׃ 19 העדתי בכם היום את השׁמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך׃ 20 לאהבה את יהוה אלהיך לשׁמע בקלו ולדבקה בו כי הוא חייך וארך ימיך לשׁבת על האדמה אשׁר נשׁבע יהוה לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם׃