Deuteronomy 11

HOT(i) 1 ואהבת את יהוה אלהיך ושׁמרת משׁמרתו וחקתיו ומשׁפטיו ומצותיו כל הימים׃ 2 וידעתם היום כי לא את בניכם אשׁר לא ידעו ואשׁר לא ראו את מוסר יהוה אלהיכם את גדלו את ידו החזקה וזרעו הנטויה׃ 3 ואת אתתיו ואת מעשׂיו אשׁר עשׂה בתוך מצרים לפרעה מלך מצרים ולכל ארצו׃ 4 ואשׁר עשׂה לחיל מצרים לסוסיו ולרכבו אשׁר הציף את מי ים סוף על פניהם ברדפם אחריכם ויאבדם יהוה עד היום הזה׃ 5 ואשׁר עשׂה לכם במדבר עד באכם עד המקום הזה׃ 6 ואשׁר עשׂה לדתן ולאבירם בני אליאב בן ראובן אשׁר פצתה הארץ את פיה ותבלעם ואת בתיהם ואת אהליהם ואת כל היקום אשׁר ברגליהם בקרב כל ישׂראל׃ 7 כי עיניכם הראת את כל מעשׂה יהוה הגדל אשׁר עשׂה׃ 8 ושׁמרתם את כל המצוה אשׁר אנכי מצוך היום למען תחזקו ובאתם וירשׁתם את הארץ אשׁר אתם עברים שׁמה לרשׁתה׃ 9 ולמען תאריכו ימים על האדמה אשׁר נשׁבע יהוה לאבתיכם לתת להם ולזרעם ארץ זבת חלב ודבשׁ׃ 10 כי הארץ אשׁר אתה בא שׁמה לרשׁתה לא כארץ מצרים הוא אשׁר יצאתם משׁם אשׁר תזרע את זרעך והשׁקית ברגלך כגן הירק׃ 11 והארץ אשׁר אתם עברים שׁמה לרשׁתה ארץ הרים ובקעת למטר השׁמים תשׁתה מים׃ 12 ארץ אשׁר יהוה אלהיך דרשׁ אתה תמיד עיני יהוה אלהיך בה מרשׁית השׁנה ועד אחרית שׁנה׃ 13 והיה אם שׁמע תשׁמעו אל מצותי אשׁר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשׁכם׃ 14 ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקושׁ ואספת דגנך ותירשׁך ויצהרך׃ 15 ונתתי עשׂב בשׂדך לבהמתך ואכלת ושׂבעת׃ 16 השׁמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשׁתחויתם׃ 17 וחרה אף יהוה בכם ועצר את השׁמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשׁר יהוה נתן׃ 18 ושׂמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשׁכם וקשׁרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם׃ 19 ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשׁבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשׁכבך ובקומך׃ 20 וכתבתם על מזוזות ביתך ובשׁעריך׃ 21 למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשׁר נשׁבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השׁמים על הארץ׃ 22 כי אם שׁמר תשׁמרון את כל המצוה הזאת אשׁר אנכי מצוה אתכם לעשׂתה לאהבה את יהוה אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה׃ 23 והורישׁ יהוה את כל הגוים האלה מלפניכם וירשׁתם גוים גדלים ועצמים מכם׃ 24 כל המקום אשׁר תדרך כף רגלכם בו לכם יהיה מן המדבר והלבנון מן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבלכם׃ 25 לא יתיצב אישׁ בפניכם פחדכם ומוראכם יתן יהוה אלהיכם על פני כל הארץ אשׁר תדרכו בה כאשׁר דבר׃ 26 ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה׃ 27 את הברכה אשׁר תשׁמעו אל מצות יהוה אלהיכם אשׁר אנכי מצוה אתכם היום׃ 28 והקללה אם לא תשׁמעו אל מצות יהוה אלהיכם וסרתם מן הדרך אשׁר אנכי מצוה אתכם היום ללכת אחרי אלהים אחרים אשׁר לא ידעתם׃ 29 והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשׁר אתה בא שׁמה לרשׁתה ונתתה את הברכה על הר גרזים ואת הקללה על הר עיבל׃ 30 הלא המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השׁמשׁ בארץ הכנעני הישׁב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מרה׃ 31 כי אתם עברים את הירדן לבא לרשׁת את הארץ אשׁר יהוה אלהיכם נתן לכם וירשׁתם אתה וישׁבתם׃ 32 ושׁמרתם לעשׂות את כל החקים ואת המשׁפטים אשׁר אנכי נתן לפניכם היום׃