Deuteronomy 22

HOT(i) 1 לא תראה את שׁור אחיך או את שׂיו נדחים והתעלמת מהם השׁב תשׁיבם לאחיך׃ 2 ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרשׁ אחיך אתו והשׁבתו׃ 3 וכן תעשׂה לחמרו וכן תעשׂה לשׂמלתו וכן תעשׂה לכל אבדת אחיך אשׁר תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם׃ 4 לא תראה את חמור אחיך או שׁורו נפלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמו׃ 5 לא יהיה כלי גבר על אשׁה ולא ילבשׁ גבר שׂמלת אשׁה כי תועבת יהוה אלהיך כל עשׂה אלה׃ 6 כי יקרא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ אפרחים או ביצים והאם רבצת על האפרחים או על הביצים לא תקח האם על הבנים׃ 7 שׁלח תשׁלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים׃ 8 כי תבנה בית חדשׁ ועשׂית מעקה לגגך ולא תשׂים דמים בביתך כי יפל הנפל ממנו׃ 9 לא תזרע כרמך כלאים פן תקדשׁ המלאה הזרע אשׁר תזרע ותבואת הכרם׃ 10 לא תחרשׁ בשׁור ובחמר יחדו׃ 11 לא תלבשׁ שׁעטנז צמר ופשׁתים יחדו׃ 12 גדלים תעשׂה לך על ארבע כנפות כסותך אשׁר תכסה׃ 13 כי יקח אישׁ אשׁה ובא אליה ושׂנאה׃ 14 ושׂם לה עלילת דברים והוצא עליה שׁם רע ואמר את האשׁה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים׃ 15 ולקח אבי הנער ואמה והוציאו את בתולי הנער אל זקני העיר השׁערה׃ 16 ואמר אבי הנער אל הזקנים את בתי נתתי לאישׁ הזה לאשׁה וישׂנאה׃ 17 והנה הוא שׂם עלילת דברים לאמר לא מצאתי לבתך בתולים ואלה בתולי בתי ופרשׂו השׂמלה לפני זקני העיר׃ 18 ולקחו זקני העיר ההוא את האישׁ ויסרו אתו׃ 19 וענשׁו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שׁם רע על בתולת ישׂראל ולו תהיה לאשׁה לא יוכל לשׁלחה כל ימיו׃ 20 ואם אמת היה הדבר הזה לא נמצאו בתולים לנער׃ 21 והוציאו את הנער אל פתח בית אביה וסקלוה אנשׁי עירה באבנים ומתה כי עשׂתה נבלה בישׂראל לזנות בית אביה ובערת הרע מקרבך׃ 22 כי ימצא אישׁ שׁכב עם אשׁה בעלת בעל ומתו גם שׁניהם האישׁ השׁכב עם האשׁה והאשׁה ובערת הרע מישׂראל׃ 23 כי יהיה נער בתולה מארשׂה לאישׁ ומצאה אישׁ בעיר ושׁכב עמה׃ 24 והוצאתם את שׁניהם אל שׁער העיר ההוא וסקלתם אתם באבנים ומתו את הנער על דבר אשׁר לא צעקה בעיר ואת האישׁ על דבר אשׁר ענה את אשׁת רעהו ובערת הרע מקרבך׃ 25 ואם בשׂדה ימצא האישׁ את הנער המארשׂה והחזיק בה האישׁ ושׁכב עמה ומת האישׁ אשׁר שׁכב עמה לבדו׃ 26 ולנער לא תעשׂה דבר אין לנער חטא מות כי כאשׁר יקום אישׁ על רעהו ורצחו נפשׁ כן הדבר הזה׃ 27 כי בשׂדה מצאה צעקה הנער המארשׂה ואין מושׁיע׃ 28 כי ימצא אישׁ נער בתולה אשׁר לא ארשׂה ותפשׂה ושׁכב עמה ונמצאו׃ 29 ונתן האישׁ השׁכב עמה לאבי הנער חמשׁים כסף ולו תהיה לאשׁה תחת אשׁר ענה לא יוכל שׁלחה כל ימיו׃ 30 (23:1) לא יקח אישׁ את אשׁת אביו ולא יגלה כנף אביו׃