Deuteronomy 18

HOT(i) 1 לא יהיה לכהנים הלוים כל שׁבט לוי חלק ונחלה עם ישׂראל אשׁי יהוה ונחלתו יאכלון׃ 2 ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו יהוה הוא נחלתו כאשׁר דבר׃ 3 וזה יהיה משׁפט הכהנים מאת העם מאת זבחי הזבח אם שׁור אם שׂה ונתן לכהן הזרע והלחיים והקבה׃ 4 ראשׁית דגנך תירשׁך ויצהרך וראשׁית גז צאנך תתן׃ 5 כי בו בחר יהוה אלהיך מכל שׁבטיך לעמד לשׁרת בשׁם יהוה הוא ובניו כל הימים׃ 6 וכי יבא הלוי מאחד שׁעריך מכל ישׂראל אשׁר הוא גר שׁם ובא בכל אות נפשׁו אל המקום אשׁר יבחר יהוה׃ 7 ושׁרת בשׁם יהוה אלהיו ככל אחיו הלוים העמדים שׁם לפני יהוה׃ 8 חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו על האבות׃ 9 כי אתה בא אל הארץ אשׁר יהוה אלהיך נתן לך לא תלמד לעשׂות כתועבת הגוים ההם׃ 10 לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באשׁ קסם קסמים מעונן ומנחשׁ ומכשׁף׃ 11 וחבר חבר ושׁאל אוב וידעני ודרשׁ אל המתים׃ 12 כי תועבת יהוה כל עשׂה אלה ובגלל התועבת האלה יהוה אלהיך מורישׁ אותם מפניך׃ 13 תמים תהיה עם יהוה אלהיך׃ 14 כי הגוים האלה אשׁר אתה יורשׁ אותם אל מעננים ואל קסמים ישׁמעו ואתה לא כן נתן לך יהוה אלהיך׃ 15 נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך יהוה אלהיך אליו תשׁמעון׃ 16 ככל אשׁר שׁאלת מעם יהוה אלהיך בחרב ביום הקהל לאמר לא אסף לשׁמע את קול יהוה אלהי ואת האשׁ הגדלה הזאת לא אראה עוד ולא אמות׃ 17 ויאמר יהוה אלי היטיבו אשׁר דברו׃ 18 נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל אשׁר אצונו׃ 19 והיה האישׁ אשׁר לא ישׁמע אל דברי אשׁר ידבר בשׁמי אנכי אדרשׁ מעמו׃ 20 אך הנביא אשׁר יזיד לדבר דבר בשׁמי את אשׁר לא צויתיו לדבר ואשׁר ידבר בשׁם אלהים אחרים ומת הנביא ההוא׃ 21 וכי תאמר בלבבך איכה נדע את הדבר אשׁר לא דברו יהוה׃ 22 אשׁר ידבר הנביא בשׁם יהוה ולא יהיה הדבר ולא יבא הוא הדבר אשׁר לא דברו יהוה בזדון דברו הנביא לא תגור ממנו׃